Elementarz mishowcaPobieranie 136.91 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar136.91 Kb.
Elementarz mishowca

 


Niniejszy przewodnik po Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przeznaczony jest dla nowoprzyjętych studentów pierwszego roku. Życząc owocnych, ciekawych i inspirujących studiów mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje dotyczące funkcjonowania MISH ułatwią postawienie pierwszych kroków w murach naszej Uczelni. Pełny informator MISH będzie dostępny od początku roku akademickiego na stronie internetowej studiów oraz w sekretariacie MISH.
Najkrótszy przewodnik po jednostkach MISH
„Kwaterę główną” Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych można znaleźć w siedzibie Wydziału Humanistycznego, ul. Fosa Staromiejska 1a (tzw. „harmonijka”) na parterze, w pokoju 111. W tym samym budynku, również na parterze, znajduje się także dziekanat Wydziału Humanistycznego. W dziekanacie studenci MISH mogą odebrać legitymacje studenckie, karty egzaminacyjne, karty programu studiów, bony obiadowe, złożyć podania o stypendia, indeksy z zaliczonym semestrem studiów itp.

W programie MISH uczestniczą cztery Wydziały UMK (Humanistyczny, Filologiczny, Nauk Historycznych oraz Sztuk Pięknych). W skład Wydziałów wchodzą mniejsze jednostki organizacyjne (instytuty, katedry, zakłady), które realizują poszczególne kierunki studiów. MISH współtworzą następujące jednostki:
wydział

jednostka współtworząca MISH

adres

realizowane kierunki studiów

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

ul. Fosa Staromiejska 1a

filozofia

Instytut Socjologii

ul. Fosa Staromiejska 1a

socjologia

Instytut Pedagogiki

ul. Asnyka 2a

pedagogika

Katedra Politologii

ul. Batorego 39 L

politologia

Wydział Filologiczny

Instytut Literatury Polskiej

ul. Fosa Staromiejska 3

filologia polska

Instytut Języka Polskiego

ul. Podmurna 74

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Fosa Staromiejska 3

filologie: rosyjska, serbska, bałkańska

Katedra Filologii Klasycznej

ul. Fosa Staromiejska 3

filologia klasyczna

Katedra Filologii Germańskiej

ul. Fosa Staromiejska 3

filologia germańska

Katedra Filologii Romańskiej

ul. Fosa Staromiejska 3

filologia romańska

Katedra Italianistyki

ul. Fosa Staromiejska 3

filologia włoska

Wydział Nauk Historycznych

Instytut Historii i Archiwistyki

Pl. Teatralny 2a

historia

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

ul. Gagarina 13a

bibliotekoznawstwo

Katedra Etnologii

ul. Szosa Bydgoska 44/48

etnologia

Katedra Stosunków Międzynarodowych

ul. Batorego 39 L

stosunki międzynarodowe

Wydział Sztuk Pięknych

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

ul. Sienkiewicza 30/32

ochrona dóbr kultury


Jak ułożyć własny plan studiów?
Istotą studiowania na MISH jest możliwość stworzenia indywidualnego, dostosowanego do własnych zainteresowań programu kształcenia w oparciu o zainteresowania studenta oraz minima programowe kierunków studiów biorących udział w MISH. Wybór przedmiotów składających się na każdoroczny plan studiów powinien uwzględniać przede wszystkim własne zainteresowania studenta, pewne wymogi formalne (punktacja ECTS), ale także możliwość ułożenia w miarę wygodnego tygodniowego planu studiów.

 1. Zainteresowania – MISH umożliwia łączenie rozmaitych przedmiotów w jednym, indywidualnym programie studiów. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpocząć studiowanie zapoznając się dość swobodnie z ofertą kierunków współuczestniczących w programie. Należy jednak pamiętać przy tym o trzech sprawach:

  • niektóre przedmioty, choć realizowane na rozmaitych kierunkach, mogą się merytorycznie uzupełniać,

  • zupełne rozproszenie zainteresowań, które prowadzi do układania planu studiów z całkowicie różnych przedmiotów może okazać się w praktyce mało przydatne – nie oferuje rzetelnej wiedzy na żaden temat, utrudnia również ukończenie studiów MISH, bowiem...

  • ... na trzecim roku student określa kierunek (bądź kierunki), które w ramach MISH zamierza ukończyć; aby było to możliwe, musi do końca swych studiów zrealizować tzw. minimum programowe danego kierunku (kierunków); chociaż więc w trakcie studiów zainteresowania mogą się zmieniać, układając każdorazowo program studiów dobrze jest pamiętać o perspektywie kolejnych lat studiów i o konieczności ukończenia określonego kierunku bądź kierunków w ciągu kilku najbliższych lat.

Student MISH w ciągu czterech pierwszych semestrów jest zobligowany do uczestniczenia w zajęciach na co najmniej trzech kierunkach studiów – a zatem początkowo wybiera on z szerokiej oferty przedmiotów po to, by z czasem zrealizować wymogi przedmiotowe wybranego przez siebie kierunku studiów (każdy kierunek posiada własne minimum programowe, którego realizacja umożliwia ubieganie się o dyplom kierunku). Studenci mogą zrealizować więcej niż jednej kierunek studiów w ramach MISH.

 1. Wymogami formalnymi są: zaliczenie kilku przedmiotów obligatoryjnych dla wszystkich studentów MISH bez względu na wybrany kierunek (kierunki) oraz zebranie w ciągu każdego roku studiów nie mniej niż 60 punktów ECTS. Przedmiotami obowiązkowymi są: przedmiot metodologiczny, informatyka, kurs BHP (do końca pierwszego roku studiów), wychowanie fizyczne oraz zdanie egzaminów z dwóch języków obcych (do końca drugiego roku). Każdy przedmiot posiada przypisaną mu punktację ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala określić minimalne wymagania do zaliczenia roku (na pierwszym roku studiów na MISH wymagane jest: zaliczenie wymienionych powyżej przedmiotów obligatoryjnych, zebranie minimum 60 pkt. ECTS oraz zdanie co najmniej 4 egzaminów z wybranych przedmiotów).

 2. Ułożenie własnego planu zajęć w tygodniu jest pierwszym trudnym zadaniem, przed którym staje mishowiec. Niektóre przedmioty realizowane w różnych jednostkach mogą odbywać się w tym samym czasie – zdarza się więc, że niekiedy trzeba zrezygnować z jakiegoś przedmiotu (lub uczęszczanie nań odłożyć po prostu na rok następny). Trzeba również uwzględnić czas dojazdu w różne miejsca Torunia.

Ułożenie własnego planu zajęć najlepiej rozpocząć od uważnego przeglądu planów studiów (wiszą na tablicach informacyjnych w każdym instytucie i katedrze). Pomocne mogą być również informatory wydawane (w wersji drukowanej lub elektronicznej) przez poszczególne jednostki; są one dostępne w dziekanatach poszczególnych wydziałów i sekretariatach instytutów i katedr oraz zwykle na ich stronach internetowych. Informatory zawierają opis poszczególnych przedmiotów. Jednak ostateczny kształt studenckiego tygodnia wytężonej pracy nada spotkanie z opiekunem naukowym.
Relacja student – opiekun naukowy (tutor)
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne dają słuchaczom unikalną możliwość współdecydowania o kształcie programu studiów. Kształt ten nadawany jest przez samego studenta, któremu pomocą służy opiekun naukowy wybierany przezeń spośród doświadczonych pracowników Uczelni posiadających co najmniej tytuł doktora. Dla ułatwienia załączamy listę osób, które już zgodziły się pełnić obowiązki tutora – są oni również autorami krótkich biogramów, które mogą pomóc dokonać wyboru. Dopuszczalny jest również wybór osoby nieznajdującej się w podanym wykazie, w tym przypadku jednak student jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania kierownictwa MISH o takim wyborze. Opiekuna naukowego można po upływie roku zmienić. Jego wybór powinien być podyktowany przede wszystkim zainteresowaniami naukowymi tutora i studenta, bowiem zamiarem leżącym u podstaw tej formy kształcenia jest stworzenie związku mistrz-uczeń.

Przygotowując swój program studiów (najpierw na semestr zimowy) oraz wybierając opiekuna naukowego trzeba również pamiętać o upływającym czasie. Zapisy na zajęcia prowadzone są na początku semestru, zazwyczaj w pierwszych dwóch tygodniach, nie w jego połowie. Ostatecznym terminem złożenia programu w dziekanacie jest co prawda 31 października , ale trzeba przewidzieć również czas na odnalezienie tutora i spotkanie z kierownikiem MISH – składany plan musi być przez nich podpisany.Tak jak wszyscy pracownicy naukowi, osoby, które zgodziły się zostać opiekunami studentów MISH, są dostępne dla studentów na tzw. dyżurach (konsultacjach) – zwykle odbywają się one raz w tygodniu w ciągu 90 minut. W pobliżu sekretariatów instytutów i katedr znajdują się tablice informacyjne, na których podane są szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wszystkich pracowników. Polowanie na tutora najlepiej zatem rozpocząć od tego miejsca.
Dodatkowe informacje potrzebne od zaraz


 • Czym jest tzw. obowiązkowy przedmiot metodologiczny?

Zdobywanie specjalistycznej wiedzy wymaga narzędzi. Aby je zapewnić, na większości kierunków na pierwszym roku studiów wprowadzono zajęcia mające przygotować słuchaczy do dalszej pracy, uwzględniające charakter każdego kierunku. Przykładowymi przedmiotami (znacznie różniącymi się w treści) są: nauki pomocnicze (na filologii polskiej), technologia pracy umysłowej (na socjologii), nauki pomocnicze historii (nazwa wyjaśnia wszystko), czy analiza tekstów filozoficznych (i tu nazwa nie wymaga komentarza). Student MISH wybiera jeden z takich przedmiotów – dobrze, jeśli jest on realizowany na kierunku, który bliski jest jego zainteresowaniom, ale wybór ten pozostaje w gestii studenta i tutora.

 • Jak wybrać język obcy i jak się zapisać na kurs?

Studentów MISH obowiązuje zdanie do końca IV semestru studiów egzaminów z dwóch języków obcych (przy czym jeden z nich musi należeć do tzw. języków kongresowych). Wybór języków i stopnia zaawansowania kursu językowego należy do studenta. W związku z tym nie ma konieczności uczęszczania na zajęcia. Dla osób chętnych kursy językowe organizowane są na UMK w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (ul. Gagarina 11). Poza specjalnie utworzoną dla studentów MISH grupą z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, wiele innych języków nauczanych jest w grupach o różnym stopniu trudności. Ze względu na małą liczbę studentów MISH oraz rozpiętość ich zainteresowań nie utworzono dodatkowych specjalnych „mishowych” grup językowych. W Studium będzie można dowiedzieć się o trybie zapisów do poszczególnych grup – na tablicy ogłoszeniowej podane będą terminy spotkań poszczególnych grup ćwiczeniowych o różnym stopniu zaawansowania. Osoby posiadające odpowiednie przygotowanie językowe mogą również zapisać się na zajęcia praktycznej nauki języka na kierunkach filologicznych uczestniczących w MISH – prowadzone tam zajęcia są bardzo intensywne (np. 6-10 godzin w tygodniu) i dają najlepsze przygotowanie językowe. Uczestnictwo w zajęciach językowych nie jest obowiązkowe - w indywidualnych przypadkach można podejść do egzaminu bez uczęszczania na kurs (jeśli student zdobył wymagane umiejętności we własnym zakresie). Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela SPNJO.

 • Uwaga, uwaga nadchodzi USOS – co to jest?

Od bieżącego roku akademickiego Uczelnia wprowadza elektroniczną obsługę studentów (Uczelniany System Obsługi Studentów). Niestety, objęcie systemem całego uniwersytetu nie jest – mówiąc delikatnie – sprawa łatwą. Stąd system ten nie funkcjonuje we wszystkich jednostkach w sposób jednakowy – niektóre instytuty i wydziały są bardziej zaawansowane niż inne. Z perspektywy mishowego pierwszaka kwestia ta jest istotna w przypadku zapisywania się na zajęcia. Dotychczasowa, tradycyjna, procedura była prosta – zapisy dokonywały się podczas pierwszych dwóch tygodniach zajęć poprzez wpisanie się na listę uczestników. W systemie elektronicznych zapisów na zajęcia wybór przedmiotu i grupy odbywa się na ekranie monitora. Ma to swoje plusy – znikają tłumy chętnych, zawsze wiadomo, w której grupie są jeszcze wolne miejsca, docelowo system ma umożliwić ułożenie planu w ten sposób, że jeśli student zapisał się na jakieś zajęcia w danym terminie, system uniemożliwi mu zapisanie się na inne zajęcia o tej samej godzinie, zgodnie z założeniem, że jednoczesny pobyt w dwóch różnych miejscach nie jest jeszcze dla wszystkich nas osiągalny.

Aby korzystać z USOS-a trzeba posiadać konto poczty elektronicznej na serwerze uczelnianym (ważne: nie wystarczy mieć konto rodzaju yahoo.com) i zarejestrować się na stronie Uczelni (na tej samej stronie można założyć konto). Trzeba zwrócić uwagę na rzeczy następujące: 1. zapisy na zajęcia prowadzone są w różny sposób na różnych kierunkach zależnie od stopnia zaawansowania prac nad USOS-em, na wielu kierunkach dokonywane są dobrym i sprawdzonym sposobem tradycyjnym;

 2. dlatego może okazać się, że zajęcia wybrane wcześniej w USOSie mogą kolidować z innymi i trzeba będzie się wypisać – w tym przypadku konieczny będzie kontakty z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia i poprosić o wypisanie z grupy;

 3. zapisy dokonywane są w pewnych terminach.

Poniżej znajdują się aktualne informacje dotyczące stanu zaawansowania prac nad systemem:
wydział

realizowane kierunki studiów

sposób zapisywania się na zajęcia

dodatkowe informacje

Wydział Humanistyczny

filozofia

USOS

osoba odpowiedzialna za USOS: dr Krzysztof Abriszewski (tel. 611 36 38); zapisy trwają do końca października

socjologia

USOS

osoba odpowiedzialna za USOS: dr Radosław Sojak (tel. 611 36 44); zapisy trwają do 7 października

pedagogika

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
politologia

USOS

osoba odpowiedzialna za USOS: dr Katarzyna Kalinowska (tel. 611 21 50); zapisy trwają przez pierwsze dwa tygodnie października

Wydział Filologiczny

filologia polska

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
filologie: rosyjska, serbska, bałkańska

USOS

osoba prowadząca zapisy: mgr Magdalena Musiałkiewicz, sekretariat IFS (tel.611 35 95)


filologia klasyczna

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
filologia germańska

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
filologia romańska

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
filologia włoska

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
Wydział Nauk Historycznych

historia

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
bibliotekoznawstwo

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
etnologia

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
stosunki międzynarodowe

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia
Wydział Sztuk Pięknych

ochrona dóbr kultury

tradycyjny sposób zapisów na zajęcia

Kto jest kim? Do kogo z pytaniem?

Kierownik MISH - prof. dr hab. Mirosław Żelazny – przełożony studentów MISH, odpowiada za organizację studiów MISH, pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej MISH, zatwierdza programy studiów i podania studentów, przy czym wszystkie dokumenty należy przedstawiać osobiście.

Rada Programowa MISH – rozstrzyga o sprawach regulaminowych. W skład Rady wchodzą: kierownik MISH, prodziekani ds. studenckich wydziałów współtworzących MISH, przedstawiciele kierunków oraz przedstawiciele studentów.

Przedstawiciele kierunków dbają o zgodność reguł studiowania na MISH z zasadami obowiązującymi na poszczególnych kierunkach. Do nich można zgłaszać się w kwestii interpretacji minimów programowych, punktacji ECTS poszczególnych przedmiotów oraz wszelkich kwestii dotyczących specyfiki danego kierunku studiów.

Tutor – mistrz i doradca – jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.
Przedstawiciele studentów reprezentują społeczność studencką MISH w Radzie Programowej, przedstawiając pozostałym członkom rady bolączki codziennego dnia studentów, a także nowe pomysły mające usprawnić funkcjonowanie MISH.

Opiekunowie lat pomagają rozwiać drobne niejasności regulaminowe, służą radą na cotygodniowych dyżurach. Opiekunem I roku MISH jest dr hab. Adam Grzeliński, roku II – dr Kinga Kaśkiewicz, III roku – dr Tomasz Kupś. Wszystkich opiekunów można spotkać w harmonijce w pok. 111 w godzinach dyżurów.
Rada Programowa MISH

prof. dr hab. Mirosław Żelazny – przewodniczący Rady Programowej, kierownik MISH


prodziekani ds. studenckich poszczególnych wydziałów:
dr hab. Jacek Gzella, prof. UMK – prodziekan Wydziału Nauk Historycznych

dr Janusz Krawczyk – prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych

dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK – prodziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Mirosław Strzyżewski – prodziekan Wydziału Filologicznego

dr Maria Urlińska – prodziekan Wydziału Humanistycznego
przedstawiciele jednostek realizujących poszczególne kierunki studiów:
prof. dr hab. Włodzimierz Appel – Katedra Filologii Klasycznej

dr hab. Maria Gierlak – Katedra Filologii Germańskiej

dr hab. Bogdan Burdziej – Instytut Literatury Polskiej

prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski – Instytut Historii i Archiwistyki

dr hab. Tomasz Szlendak – Instytut Socjologii

dr hab. Beata Przyborowska – Instytut Pedagogiki

dr Wojciech Olszewski – Zakład Etnologii

prof. dr hab. Karol Sauerland – Katedra Filologii Germańskiej

prof. dr hab. Andrzej Szahaj – Instytut Filozofii

dr Katarzyna Kalinowska – Instytut Politologii

prof. dr hab. Stefan Grzybowski – Instytut Filologii Słowiańskiej

prof. dr hab. Grażyna Gzella – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

dr Beata Stachowiak – Instytut Stosunków Międzynarodowych

dr Piotr Sadkowski – Katedra Filologii Romańskiej

prof. dr hab. Józef Poklewski – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

dr Sylwia Skuza-Białousz – Zakład Italianistyki


przedstawiciele studentów MISH:
Magdalena Wawrzonkowska
dr hab. Adam Grzeliński – sekretarz MISH


 

Szczegóły funkcjonowania Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych staną się jasne


na obowiązkowym
SPOTKANIU STUDENTÓW

PIERWSZEGO ROKU MISH
które odbędzie się

4 października o godz. 18 w sali 317


Przypominamy, że 2 października to dzień, podczas którego należy rozpocząć życie studenckie odwiedzając dziekanat.


 


Biogramy tutorów
(Autorami i redaktorami biogramów są sami tutorzy)
Instytut Filologii Polskiej
Bogdan Burdziej

Dr hab. Ur. 10 XII 1954 r. w Mrągowie. Absolwent polonistyki UMK (1977), potem nauczyciel na wsi, od 1982 r. na UMK. Staż naukowy na UJ w Krakowie, trzykrotne stypendium w Rzymie, stypendium im. Stanisława Lama (Towarzystwo Historyczno-­Literackie w Paryżu). Zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX i XX w. (w szczególności romantyzm i pozytywizm), literatura zesłańcza, Biblia w literaturze, tradycja antyczna i włoska w piśmiennictwie polskim, tematy żydowskie, historia cenzury, stosunki literackie polsko-rosyjskie, interpretacje dzieł literackich. Książki: Inny świat ludzkiej nadziei. „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsylkowej (1991), „Super flumina Babylonis. Psalm 136(137) w literaturze polskiej XIX-XV w. (1999); (współred.) Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia (2001); edycje: F. Łasiewicki, Pamiętniki Woźnego Cenzury (1995), A. Szymański, Szkice (1998); przekłady z języka rosyjskiego (L. Szestow, W. Iwanow, M. Gerszenzon).
Grażyna Halkiewicz-Sojak


Prof. UMK, dr hab., zatrudniona w Instytucie Literatury Polskiej. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX wieku, także – w perspektywie komparatystycznej; w szczególności – twórczość Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego. W tym ostatnim kontekście: wspólne miejsca literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych, obecność tradycji i wątków romantycznych w poezji XX. wieku. Publikacje w formie odrębnych książek: Byron w twórczości Norwida 1994, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości” 1998, Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia [współredakcja z Bogdanem Burdziejem] 2001, opracowanie edytorskie: Zygmunt Krasiński, Przedświt 2004, a także – liczne artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Zajęcia dydaktyczne w ostatnich latach: seminaria magisterskie, konwersatoria i wykłady monograficzne poświęcone literaturze okresu romantyzmu i poezji drugiej połowy XX wieku, konwersatorium edytorskie. Ceni sztukę dyskusji, kulturę osobistą i erudycję. Uważa, że uniwersytecka dydaktyka powinna być nie tylko przekazywaniem wiedzy, ale i jej poszerzaniem w kontaktach ze studentami.Maria Kalinowska

Dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UMK. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Wydała trzy książki: Mowa i milczenie - romantyczne antynomie samotności, Warszawa 1989, Grecja romantyków. Studia o obrazie Grecji w literaturze romantycznej, Toruń 1994 oraz Los. Miłość. Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji, Toruń 2003. Redaktor i współredaktor kilku tomów zbiorowych, m. in. o antyku w romantyzmie i o Mieczysławie Limanowskim, współtwórcy Reduty. Pisze i wykłada o polskiej literaturze romantycznej, o teatrze, i gdy tylko jest okazja – o Grecji. Uważa, że humanistyka jest bardziej powołaniem i „sposobem bycia” niż zawodem. Ceni pracowitość, lojalność, wyobraźnię i odwagę bycia sobą.


Ewa Owczarz

Dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej. Absolwentka filologii polskiej UMK (1975). Główne zainteresowania związane z rozwojem i przemianami prozy polskiej XIX wieku (co zaowocowało książkami: Dydaktyka społeczna w powieściach J.I. Kraszewskiego oraz Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym), a także udziałem kobiet w przemianach świadomości dziewiętnastowiecznej i rozwoju powieści. Zajęcia dydaktyczne głównie z takich przedmiotów, jak metodyka nauczania języka polskiego i literatury (wynika to z wcześniejszej „kariery” szkolnej) oraz historia literatury (romantyzm, pozytywizm).Jerzy Smulski

Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Literatury Polskiej. Absolwent UMK (filologia polska 1979). Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku i teorią literatury, zwłaszcza zaś takimi zagadnieniami i kręgami problemowymi, jak przemiany form artystycznych we współczesnej prozie polskiej, autobiografizm w literaturze XX wieku, realizm socjalistyczny w literaturze polskiej (przekroje historyczne, tematyczne i strukturalne), życie literackie i kulturalne w Polsce w dobie stalinizmu, literatura tzw. przełomu październikowego 1956 r., dokumentacja w badaniach literackich. Z tego zakresu opublikował trzy książki monograficzne (Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego (1993), Pękanie lodów. Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955 (1995), Od Szczecina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych (2002)) oraz liczne artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach polonistycznych („Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Teksty Drugie”, „Polonistyka”); współredaktor naukowy dwóch tomów zbiorowych (Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku (1999), Mickiewicz – Słowacki – Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty (2001)). W ostatnich latach prowadził zajęcia z takich przedmiotów, jak literatura współczesna, nauki pomocnicze historii literatury, oraz seminaria magisterskie i wykłady monograficzne.


Marcin Wołk

Dr, ur. 1969. Studiował w Toruniu polonistykę (ukończył w 1993) i filozofię (nie ukończył). Po studiach doktoranckich na Wydziale Humanistycznym UMK zatrudniony (od 1998) jako adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej. Zainteresowania badawcze: proza XX w., groteska w literaturze, zagadnienia komunikacji literackiej, tematyka żydowska w literaturze polskiej, autobiografizm, filozofia języka. Opublikował teksty o Kazimierzu Brandysie (książkowa wersja rozprawy doktorskiej 1999), Stanisławie Lemie, Sławomirze Mrożku, Arturze Sandauerze, Janie Potockim, Tomaszu Mannie. Artykuły i recenzje ogłaszał m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Znaku”, „Nowych Książkach”, „Tygodniku Powszechnym” oraz w książkach zbiorowych. Prowadzi zajęcia z polskiej literatury współczesnej, literatury powszechnej, metodologii badań literackich oraz nauk pomocniczych historii literatury. Współpracuje jako lektor ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców. Ceni indywidualną pracę ze studentami. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zainteresowania pozanaukowe: życie roślin i zwierząt. E-mail: wolkmarc@cc.uni.torun.pl.


Instytut Historii i Archiwistyki

Waldemar Chorążyczewski


Dr, ur. 17 grudnia 1967 r. w Inowrocławiu. W latach 1986-1991 studiował historię ze specjalnością archiwistyczną na Wydziale Humanistycznym UMK. Jeszcze w trakcie studiów został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Toruniu, skąd w roku 1992 przeszedł do Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Od 1 IX 2005 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. kieruje Podyplomowym Studium Archiwistyki na UMK. Doświadczenie w pracy ze studentami zdobywał nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale również jako opiekun Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów w latach 1995-2001. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na archiwistyce, dyplomatyce, źródłoznawstwie, historii nowożytnej, dziejach Kujaw. Prowadził badania w archiwach i bibliotekach polskich i obcych – Litwy i Austrii. Opublikował m.in.: Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, Toruń 2002 (współautor Stanisław Roszak), Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, Toruń 2003 (współredaktor Wojciech Krawczuk). Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym i Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, gdzie pełni funkcję prezesa oddziału toruńskiego.
Roman Czaja

Dr hab., ur. 1960, studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1979-1983 oraz na Uniwersytecie w Muenster 1988/1989, doktorat w 1991 r. „Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu” (druk 1992). Habilitacja w zakresie nauk historycznych 1999 r. na podstawie rozprawy „Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastami w władzą terytorialną w średniowieczu”. Od 1984 zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, kolejno na etacie asystenta, adiunkta a od 2000 r. profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii zakonów rycerskich, jest między innymi organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych zakonom rycerskim „Ordines militares”, które co dwa lata odbywają się w Toruniu, historii średniowiecznych miast i Hanzy. W ostatnich latach publikuje prace głównie z zakresu historii społecznej (tożsamość grup społecznych, patrycjat miejski) i historii gospodarczej miast hanzeatyckich. tematyka jego zajęć dydaktycznych obejmuje głównie problemy historii powszechnej średniowiecza.


Stanisław Roszak

Dr, ur. 16 maja 1966 r. w Strzelnie. W latach 1985-90 studiował historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów przeszedł pełne cursus honorum w pracy pedagogicznej, tj. od nauczania w klasach uzawodowionych, poprzez klasę autorską w Liceum Ogólnokształcącym do ćwiczeń z historii nowożytnej w Instytucie Historii i Archiwistyki. Od 1996 r. adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki historii kultury baroku i oświecenia, dziejów Kujaw oraz dydaktyki historii. Prowadził kwerendy źródłowe w archiwach i bibliotekach na Litwie, Ukrainie i w Austrii. Książki: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku. Między kulturą Sarmatyzmu i Oświecenia, Toruń 1997, Pamięć rodu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego, Toruń 2002 (z W. Chorążyczewskim). Współautor programów i podręczników historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum.


Instytut Filozofii

Adam Grzeliński


Dr hab., absolwent filologii polskiej (1995) i filozofii (1997) na UMK. Pracuje w Instytucie Filozofii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filozofii nowożytnej (Locke, Berkeley, Hume) oraz osiemnastowiecznej estetyki brytyjskiej (Shaftesbury, Burke, Hutcheson i in.). Jest sekretarzem MISH. Kontakt: grzelinski@wp.pl. .

Kinga Kaśkiewicz

Estetyk, dr filozofii, pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UMK. W 1997 obroniła w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Żelaznego pracę magisterska pt. Reminiscencje twórczości Vincenta van Gogha w filozofii Karla Jaspersa i Martina Heideggera, w 2002 obroniła pracę doktorska na Uniwersytecie w Toruniu (promotor prof. dr hab. Mirosław Żelazny) pt. Problem piękna i wzniosłości w pismach filozoficznych Fryderyka Schillera. Zainteresowania: estetyka klasyczna Niemiec i Francji XVIII i XIX wieku (Rousseau, Diderot, Lessing, Goethe, Kant, Herder, Schiller, Hegel, Rosenkranz, Nietzsche), praktyczne zastosowanie głównych idei estetycznych w twórczości artystycznej i w problematyce konserwatorskiej, pojęcie geniuszu, historia malarstwa XIX wieku. Zajęcia prowadzone na UMK: filozoficzna estetyka klasyczna i współczesna. Obecna problematyka badawcza koncentruje się wokół pojęcia brzydoty jako autonomicznej kategorii estetycznej (Rosenkranz) oraz teorii kolorów rozwiniętej przez Goethego. Autorka książki "Pojęcie piękna i wzniosłości w filozofii Fryderyka Schillera". Kontakt: kupskups@poczta.onet.pl


Tomasz Kupś
Dr, absolwent Instytutu Filozofii UMK. Adiunkt w Zakładzie Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UMK. Zainteresowania badawcze: historia filozofii, zwłaszcza niemiecka filozofii religii XVIII i XIX wieku (Lessing, Kant) oraz filozofia egzystencji (Kierkegaard, Jaspers). Kontakt: kupskups@poczta.onet.pl

Andrzej Szahaj

ur. w 1958 r., prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK Autor książek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej, Warszawa 1990; Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 1996 (II wyd. 2002); Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2000; Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń 2004; stypendysta kilku fundacji (Kościuszkowskiej, Fulbrighta, Rockefellera, Mellona) oraz American Council of Learned Societies, stażysta uniwersytetów w Oxfordzie, Cambridge, Leeds, St. Andrews, Berkeley (University of California), Charlottesville (University of Virginia), Palo Alto (Stanford University) oraz The Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Science, Wassenaar. Wielbiciel Wody'ego Allena, jazzu i bluesa.


Urszula M. Żegleń

Dr hab, profesor w Instytucie Filozofii UMK. Do 1995 była zatrudniona na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (gdzie ukończyła studia filozoficzne). Jest autorką trzech książek (pierwsza pt. Modalność w logice i w filozofii. Podstawy ontyczne (Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne 1990) dotyczy zagadnień z pogranicza ontologii i filozofii logiki, druga Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury (Toruń, UMK 2000) stanowi podręcznik z semiotyki pisany z myślą o studentach studiów humanistycznych, trzecia Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu (Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2003, seria: Prace z Filozofii i Kognitywistyki) jest wynikiem jej aktualnych zainteresowań problematyką umysłu. W swoich aktuanych badaniach podejmuje problematykę z filozofii umysłu i filozofii języka w nurcie filozofii analitycznej (powiązanej także z pragmatyzmem i fenomenologią). W swojej pracy zawodowej najbardziej ceni i lubi kontakty z ambitnymi studentami. Z prawdziwą przyjemnością pracuje ze studentami Naukowego Koła Filozoficznego, którego jest kuratorem. Pod żadnym pozorem nie uznaje w życiu akademickim przejawów nieuczciwości i lenistwa.


Jolanta Żelazna

Dr hab., profesor w UMK, kierownik Zakładu Historii Filozofii Instytutu Filozofii UMK. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Freud, Jung, Fromm, filozofia nowożytna (Spinoza).


Mirosław Żelazny

Prof. dr hab., zatrudniony w Instytucie Filozofii UMK, kierownik Zakładu Estetyki, Przewodniczący Rady Programowej MISH. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1977). Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół estetyki, teleologii (filozofii celu i sensu życia), historii filozofii klasycznej i współczesnej. Prowadzi proseminarium z estetyki sztuki filmowej. w ramach MISH, jak do tej pory bezskutecznie, podejmował inicjatywy poprowadzenia zajęć praktycznych w takim zakresie, jak np. tłumacz i pisarz literatury młodzieżowej, warsztaty twórczości prozatorskiej itp. Prowadzi specjalistyczne translatorium, którego słuchaczy uczy umiejętności przekładu klasycznych tekstów z filozofii niemieckiej. Jest pasjonatem literatury o wyspach bezludnych, kolekcjonuje robinsonady we wszystkich znanych mu językach. Z zaprzyjaźnionymi studentami chętnie wyrusza na wędrówki do najdziwniejszych miejsc wyszukanych na mapie, najczęściej są to wysp[y na jeziorach. Uwielbia muzykę Debussy’ego, nie znosi twórczości Wagnera, z której onegdaj pisał pracę doktorską. Żonaty, dwóch synów, cztery koty. Ulubione hobby – służyć studentom we wszelkich sprawach związanych z tokiem studiów. Nie toleruje jednak chytrości, cwaniactwa i egoizmu.


Instytut Pedagogiki
Aleksander Nalaskowski

Prof. dr hab., urodzony w 1957 roku w Chełmży. Kierownik Zakładu Animacji Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki UMK, dyrektor Społecznego Liceum w Toruniu. Zainteresowania naukowe: alternatywne poszukiwania w dziedzinie edukacji, warunki twórczego rozwoju jednostki, selekcja drugiego progu. Liczne publikacje naukowe z zakresu pedagogiki, gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych, m. in.: Anglia, Hiszpania, Szwajcaria, Niemcy.


Instytut Socjologii

Andrzej Hałasiewicz

Dr, adiunkt w Instytucie Socjologii UMK, magister ekonomii, doktor socjologii; obszary zainteresowań naukowych: socjologia wsi i komunikacja społeczna. Prace badawcze w toku: Aktywność społeczno-gospodarcza rodzin wiejskich w warunkach transformacji ustrojowej; koordynator krajowy międzynarodowego projektu badawczego Domus and Regional Development - DORED; koordynacja projektu Socjologia wsi w Republikach Nadbałtyckich. Inne: patronat nad Polsko-Duńskim Uniwersytetem Ludowym w Przysieku, członek International Committee European Council for the Villages and small Towns. Autor m. in. książki Wiejskie gospodarstwo domowe - Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, Ossolineum, Kraków - Warszawa - Wrocław 1997 (współautor A. Kaleta).Paweł Załęcki


Dr, adiunkt w Zakładzie Badania Kultury Instytutu Socjologii UMK, Przewodniczący Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Zarządu Sekcji Antropologii Społecznej PTS. Główne zainteresowania: socjologia i antropologia religii, Nowe Ruchy i Zjawiska Religijne, teoria socjologiczna. Ważniejsze nagrody: „Nagroda im. Floriana Znanieckiego” przyznana przez Polskie Towarzystwo Socjologi­czne (1995), Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1997), stypendium „Polityki” w ramach programu „Zostańcie z nami” (2002). Staże naukowe: Katedra Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1995), Department of Business Management, Erasmus University, Rotter­dam (1996), Department of Sociology, London School of Economics and Political Science (1997). Publikacje książkowe: Wspólnota religijna jako grupa pierwotna (1997), Słownik Socjologiczny (wraz z Krzysztofem Olech­nickim, I wyd. 1997), Między triumfalizmem a poczuciem zagrożenia. Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej w oczach swych przedstawicieli (2001), współautor Popularnej Encyklopedii Powszechnej (Wyd. Fogra-Betelsmann - hasła socjologiczne i ‘okolice’). Doświadczenie dydaktyczne: wstęp do socjologii, historia soc­jologii, socjologia wychowania, współczesne teorie socjologiczne, nowe zja­wiska religijne, socjologia i antropologia religii, współczesne społeczeństwo polskie, Kościół rzymskokatolicki w Polsce współczesnej, religia i teoria religii w perspektywie zachodniej myśli przed Comte'owskiej i teorii ewolu­cjonistycznej, antropologia społeczna, wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Plany badawcze i badania realizowane: (a) nowe ruchy i zjawiska religijne w Polsce, (b) analizy relacji między religijnością Polaków a specyfiką podejmowanych przez nich zachowań seksualnych (wraz z Tomaszem Szlendakiem, IS UMK), (c) religia jako ideologia poznawcza, (d) seks w nowych ruchach religijnych. Zainteresowania pozanaukowe: Najwspanialsza z Żon, synowie Michał i Piotr (jak do tej pory najważniejsze osiągnięcie życiowe), komputery oraz fajka i cygara (niestety, to ostatnie hobby nie popierane przez rodzinę).

Kontakt e-mailowy: zalecki@umk.pl


Katedra Filologii Germańskiej

Karol Sauerland


Prof. dr hab., Kierownik Katedry Filologii Germańskiej UMK (1979-1986 i od 1992 do chwili obecnej). Kierownik Centrum Transferu Kultury UMK. Studiował filozofię na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, matematykę i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Autor pięciu i współautor dziesięciu książek, które ukazały się w Polsce i za granicą, a także ponad stu rozpraw naukowych i recenzji. Wybrane publikacje książkowe: Diltheys Erlebnisbegriff. Entstehung, Glanzzeit und Verkümerung eines literaturhistorischen Begriffs, Berlin – New York 1972, Einführung in die Ästhetik Adornos, Berlin, New York 1979, Od Dilteya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa 1986, Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie „geistiger Gesellgkeit„ eines „Weltdorfes„ (ed. wspólnie z H. Treiberem), Opladen, Wiesbaden 1994, Gedächtnis und Erinnerung (ed.), Warszawa 1996, Das Subversive in der Literatur und die Literaturs als das Subversive (ed.), Toruñ 1997, Kulturtransfer. Polen – Deutschland. Wechselbeziehungen in Sprache, Kultur und Gesellschaft, (ed.), Bonn 1999 (Tom I), 2001 (Tom II), Dressig Silberlinge. Denunziation – Gegenwart und Geschichte, Berlin 2000. Głowne kierunki zaintersowań badawczych: historia literatury niemieckiej od XVIII do XX wieku, historia filozofii (głównie estetyki) niemieckiej oraz doktryny polityczne XX wieku (m.in. stalinizm, faszyzm, teorie totalitaryzmu). W latach 1980 – 1990 członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Germanistów (IVG), od 1991 do 2000 roku przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, od 1993 członek międzynarodowego jury „Europäischer Buchpreis”, nagrody fundowanej przez Deutscher Börsenverein w Lipsku, od 1994 roku członek jury przyznającego ”Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken” w Bremie, tłumacz literatury filozoficznej i beletrystyki. Od 1988 roku wielokrotne profesury gościnne w zagranicznych uczelniach i instytutach naukowych (Zurych, Moguncja, Berlin – FU, Wissenschaftkolleg i Amiens). W 1995 roku wyróżniony nagrodą Fundacji Aleksandra von Humboldta (Bad Godesberg), w 1996 roku odznaczony medalem „Za zasługi dla Rozwoju Uczelni” przyznawanym przez Senat UMK w Toruniu.

Leszek Żyliński


dr hab., prof. UMK, germanista, kierownik Zakładu Literatury i Kultury 19 i 20 wieku w Katedrze Filologii Germańskiej. W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Filologicznego, wybrany ponownie na kadencję 2005-2008. Członek Kapituły nagrody literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego, wielokrotny wykładowca prestiżowej niemieckiej fundacji Studienstiftung des deutschen Volkes. We własnych badaniach zajmuje się przede wszystkim historią literatury i kultury niemieckiej XX wieku (ostatnie publikacje poświęcone myśli europejskiej w Niemczech, imagologii polsko-niemieckiej, powojennej literaturze niemieckiej oraz debatom politycznym po 1945 roku). Ważniejsze publikacje książkowe: „Heinrich Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft“, Toruń 1997; „Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku“, Poznań 2003. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Zrozumieć Niemcy” (od 2003 – 4 tomy).

Katedra Filologii Klasycznej
Włodzimierz Appel

Prof. dr hab. Ur. 23. 11. 1951, filolog klasyczny, autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów drukowanych w Polsce i za granicą, tłumacz poezji greckiej. Zainteresowania badawcze: poezja grecka, zwłaszcza epos, hymn, elegia i epigramat, epigrafika grecka, leksykografia grecka, dzieje filologii klasycznej.


Ireneusz Mikołąjczyk

Dr hab., profesor we katedrze Filologii Klasycznej. Ur. 30. 04. 1947, filolog klasyczny i rusycysta, autor kilku książek i wielu artykułów. Tłumacz łacińskiej literatury agronomicznej. Zainteresowania badawcze: dzieje literatury łacińskiej (zwłaszcza okres cyceroński), rzymska literatura agrotechniczna (Warron, Kolumella), literatura neołacińska.Zakład Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej
Witold Wróblewski

Prof. dr hab. Ur. 7. 09. 1938, filolog klasyczny, autor kilku książek i wielu artykułów, tłumacz Arystotelesa, wydawca i tłumacz Witelona. Zainteresowania badawcze: starożytna literatura filozoficzna (zwłaszcza etyka), rozwój pojęcia arete, ruch sofistów, Platon i Arystoteles, naukowa twórczość Witelona.


Katedra Filologii Romańskiej

Piotr Sadkowski


Dr, ur. 1969, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia romańska, 1993). Zainteresowania naukowe: teoria literatury (narratologia, intertekstualność i autotematyzm), tematyka żydowska i migracyjna w literaturach frankofońskich Europy i Ameryki (zjawiska międzykulturowe i transkulturowe, doświadczenie migracyjne jako proces inicjacyjny), kultura Belgii i Quebecu. Jest członkiem Atelier Albert Cohen w Paryżu, Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i Międzynarodowego Towarzystwa Badań Quebeckich (AIEQ). Opublikował, jako współredaktor, pracę zbiorową: Dialogues with Traditions in Canadian Literatures / Dialogues des traditions dans les littératures du Canada (pod red. Anny Branach-Kallas i Piotra Sadkowskiego, UMK 2005).
Instytut Filologii Słowiańskiej

Stefan Grzybowski


Dr hab., profesor nadzw. w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Studia rusycystyczne na Uniwersytecie Warszawskim i Moskiewskim im. Łomonosowa, pracował na Uniwersytecie Łódzkim i WSP w Bydgoszczy. Na UMK od 1990 roku. Dziedzina badań naukowych – fonologia rosyjska, historia języka rosyjskiego, konfrontacja fonologiczna języka rosyjskiego i polskiego. Główne publikacje Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków (1983), Status fonematyczny palatalności w językach słowiańskich (1999), podręczniki do fonetyki rosyjskiej. W dorobku ok. 60 publikacji. Ostatnio zainteresował się zmianami zachodzącymi pod wpływem polskim w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce. Hobby (pół)zawodowe – problemy Rosji z perspektywy historycznej i współczesnej, songi W. Wysockiego.
Katedra Politologii
Roman Bäcker

Dr hab., prof. UMK, politolog. Główne zainteresowania: teoria systemów politycznych (totalitaryzm), polska myśl polityczna od 1918 roku; rosyjskie doktryny polityczne od 1917 roku (np. eurazjatyzm). W mniejszym stopniu: historia polityczna PRL-u, procesy przekształceń politycznych w Polsce po roku 1989. Oprócz wyżej wymienionych zajęcia dydaktyczne z: nauk politycznych, socjologii polityki. Najważniejsze publikacje: Między demokracją a despotyzmem, PWN, Warszawa 1990; Totalitaryzm, Toruń 1992; Struktury poziome w Toruniu, Warszawa 1990; Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej, Toruń 1994, Międzywojenny Eurazjatyzm. Między intelektualną kontrakulturacją a totalitaryzmem?, Wyd. Ibidem, Łódź 2000.


Marek Szulakiewicz

Prof. dr hab., zatrudniony w Katedrze Politologii UMK, absolwent UMCS w Lublinie. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst i Österreichischer Akademischer Austauschdienst w Heidelbergu, Lipsku, Wiedniu. Ważniejsze publikacje: Między samotnością i dialogiem. Epistemologiczne i dialogiczne podstawy filozofii człowieka; Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentalizmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej; Od transcendentalizmu do hermeneutyki. Główne zainteresowania badawcze: filozofia człowieka, historia i typologia religii, historia i teoria kultury, filozofia współczesna.


Katedra Etnologii
Andrzej P. Kowalski

Dr hab., adiunkt w Katedrze Etnologii UMK.

Absolwent archeologii na UMK (1988), doktorat z filozofii w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Wydał książkę Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999, jest współautorem książki Eidolon. Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, Gdańsk 2000, w której zamieścił cykl artykułów pt. Genealogia sztuk. Zajmuje się filozofią i antropologią kultury, w szczególności problematyką mitu i myślenia magicznego, kulturowymi kontekstami genezy sztuki i filozofii, najstarszymi lingwistycznymi świadectwami ukazującymi pradzieje kultury europejskiej.

Jest sekretarzem Międzynarodowej Komisji Językowej przy Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada filozofię i historię kultury. Ceni rzetelność w pracy i poczucie humoru w kontaktach codziennych.


Krzysztof Piątkowski

Antropolog. Dr, adiunkt w Katedrze Etnologii UMK.

Autor książek: Semiotyczne badania nad kulturą w etnologii. Studium metodologiczne, Toruń 1993, O czym opowiada etnologiczna opowieść, Warszawa 1994 (z W. Bursztą), poświęconej antropologii postmodernistycznej i Kulturowe konteksty etnologii (przygotowana do druku jako rozprawa habilitacyjna).

Publikacje z zakresu historii i teorii etnologii, antropologii współczesności, estetyki i historii kultury. Prowadzi badania nad kulturą w dobie transformacji (mity narodowe i historyczne, tożsamość etniczna i narodowa), a także nad kulturą popularną (estetyka PRL).

Wykładał w Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne), Uniwersytecie Łódzkim, UJ w Krakowie i UAM w Poznaniu. Stale współpracuje z Katedrą Etnologii UŁ, mieszka w Łodzi.
Wojciech Olszewski

Etnolog. Dr, pełni obowiązki kierownika Katedry Etnologii UMK.

Absolwent etnografii na UAM w Poznaniu (1981), sześć lat pracy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, doktorat z nauk humanistycznych na UMK (1991).

Prace badawcze i publikacje z zakresu:

- zagadnienia teoretyczne dotyczące stosunków interetnicznych; historia polskiej myśli etnologicznej; procesy etniczno-kulturowe na polskich kresach na tle europejskim;

wędkarstwo jako zjawisko kulturowe (wyniki pracy naukowej stosuje w praktyce społecznej).

Ceni szczerość, odwagę, poczucie godności i lojalność. Uprawia wędkarstwo, lubi samotne pływanie, jazdę rowerem i zabawy ze sztangą.

Katedra Stosunków Międzynarodowych


Leszek Kuk

Dr hab., prof. UMK. Prorektor UMK ds. Studenckich, pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, kierownik Zakładu Europy Zachodniej. W 1984 r. pod kierownictwem prof. dr hab. Sławomira Kalembki obronił pracę doktorską Emigracja polska wobec dążeń emancypacyjnych narodów Europy środkowo-wschodniej. Towarzystwo Słowiańskie w Paryżu i jego organ La Pologne w latach 1848-1851. W 1996 r., uzyskał habilitację, na podstawie rozprawy pt: Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej (Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje); historia powszechna i Polski XIX wieku. Jego zainteresowania skupiają się na dziejach polskiej emigracji politycznej w XIX w, historii myśli politycznej XIX w; historii Europy środkowo-wschodniej/środkowej, społeczeństwach Zachodu wobec problemów politycznych Europy środkowej, współczesna historii Polski. Najważniejsze publikacje:

- Wielka Emigracja a powstanie słowianofilstwa francuskiego. W kręgu działalności Cypriana Roberta, Toruń. 1991, Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje, Toruń 1996,

- La Pologne du postcommunisme a’l anticommunisme L’ Harmatan, Paris 2001,

- L’armee polonaise a l’epogue dr la grande transformation, „Cahier d’Histoire immediate”, n019: printemps 2001.
Ryszard Michalski

Dr hab., prof. UMK. Pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, kierownik Zakładu Historii Współczesnej i Doktryn Politycznych. W 1996 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Łukaszewicza obronił pracę doktorską pt. Stosunek polskiego duchowieństwa katolickiego w zaborze pruskim do sprawy niepodległości Polski 1414-1920. W 1999 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1945-1939, oraz 1945-1948, Toruń. 1999 r.

Jego zainteresowania skupiają się na dziejach polskiej prasy pomorskiej ukazującej się w okresie międzywojennym i w pierwszych latach po II wojnie światowej, oraz katolickiej nauce społecznej. Najważniejsze publikacje:

- Polska między Niemcami a Rosją, Toruń. 2000,

- Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia. Polacy wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w II połowie XIX w. i w I poł. XX w, Toruń. 2001,

- Świat wartości w katolickiej myśli społecznej w Polsce w latach 1981-1989, Toruń 2001.


Michał Klimecki

Dr hab., prof. UMK. Pracuje w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Zakładzie Europy Wschodniej. W 1982 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Sikorskiego obronił pracę doktorską pt. Kadra dowódcza wojsk polskich 1806-1815. W roku 1997 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919r. Aspekty polityczne i wojskowe. Ważniejsze publikacje: • Polsko-Czeski konflikt o Śląsk Cieszyński w latach 1918-1920, w: Działania militarne w Polsce południowo-wschodniej, Warszawa 2001,

 • Korpus oficerski Legionów Polskich 1797-1806 r., w: Legiony Polskie we Włoszech z perspektywy dwustulecia (1797- 1907), Siedlce 2002,

 • Kształtowanie polskiej granicy wschodniej w latach 1918-1921, w: Polska granica wschodnia, przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2001.

Jego zainteresowania skupiają się na historii Europy Wschodniej i Środkowej, historii wojskowej w XIX i XX wieku.
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Grażyna Gzella


Dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Wiedzy o Prasie IINiB. Zajmuje się historią prasy polskiej XIX i XX wieku, warunkami jej funkcjonowania, czytelnictwem, twórcami poszczególnych periodyków oraz cenzurą i prawem prasowym. Publikacje książkowe: Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP „Wici” (1919 - 1928 - 1939), Toruń 1991, Wybrane zagadnienia naukoznawstwa. Wybór źródeł dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Toruń 1993, „Pisma dla ludu” pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku, Toruń 1994, Przed Wysokim Sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy