Elementy składowe sylabusuPobieranie 20.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.69 Kb.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 834

Senatu UwB

z dnia 24 czerwca 2009r.


SYLABUS PRZEDMIOTU 2010/2011Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Historia związków polsko-francuskich


Kod przedmiotu

0400-FP1-3MDI, 0400-FS1-3MDI

Nazwa kierunku

Filologia francuska, III rok

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Język francuski

Charakterystyka przedmiotu
Rok studiów/ semestr


III rok, semestr VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

forma prowadzenia zajęć15 godzin, wykład

Punkty ECTS

2.0

Prowadzący


dr Małgorzata Kamecka

Założenia i cele przedmiotu

Wykład prowadzony jest w ramach bloku specjalizacyjnego o profilu literaturoznawczym i kulturoznawczym. Łączą wobec tego szeroko pojęte zagadnienia z zakresu literatury, historii oraz kultury Francji. Odwołanie się do kultury rodzimej studentów stwarza możliwości prowadzenia rozważań o charakterze porównawczym. Celem zajęć jest przedstawienie związków historycznych i kulturalnych między Polską a Francją i ukazanie elementów łączących dwa kraje i narody. Tradycja tych wzajemnych relacji wpisuje się w szerszy kontekst kultury europejskiej.

Wymagania wstępne


Studenci posiadają wiedzą z historii Francji, wiedzę o współczesnej Francji. Mają za sobą kurs HLF (I, II, III-V semestr- rok studiów).

Treści merytoryczne przedmiotu

1.Związki polityczne. Związki prywatne (Henryk Walezjusz; Marie-Casimir de la Grange d’Arquien; Marie Louise de Gonzague; Stanisław Leszczyński, Maria Leszczyńska i Ludwik XV; Napoleon i Maria Walewska; Madame Geoffrin i Stanisław Poniatowski).

2. Obraz Polski i Polaków w oczach podróżników francuskich XVIII wieku. Francja w oczach podróżników polskich XVIII-XIX wieku.

3.Związki naukowe, współpraca między instytucjami (Szkoła Annales; Fernand Braudel i Witold Kula). Szkoła Polska Batignoles; Polacy w Collège de France. Rola Biblioteki Polskiej w Paryżu.

3. Artyści w służbie kultury (Paul Cazin, Tadeusz Boy Żeleński, Rosa Bailly, Jerzy Lisowski, Andrzej Seweryn).

4. .Związki artystyczne na przykładzie szkoły polskiej i francuskiej Nowej Fali (Walerian Borowczyk, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Andrzej Żuławski)

5. Imigracja polska we Francji (XIX-XX wiek). Francuscy imigranci w Polsce (XVIII-XIX wiek).Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Przedmiot kończy się uzyskaniem zaliczenia na ocenę. Kryteria brane pod uwagę: obecność na wykładzie (możliwość jednej nieobecności), ustne zaliczenie w oparciu o pytania dotyczące treści prezentowanych podczas zajęć.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejWybrana literatura:

Francja-Polska XVIII-XIXw. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone profesorowi A. Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1983.Kaléidoscope Franco-Polonais, pod redakcją B. Geremka i Marcina Frybesa, Les Éditions Noir sur Blanc, Paris (France),Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, luty 2004.

Kaproń A., Francuzi w dziewiętnastowiecznym Lublinie, Lublin 2003.

Kowalski J., Loba A., M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005.

Kozierowska U., Kocik S., Polska-Francja. Więzi odległe i bliskie, Warszawa 1978.

Malinowski W.M., Styczyński J., Pologne et les Polonais Dans la Litterature Francaise, Paris 2008.

Marty M., Voyageurs français en Pologne durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Écriture, Lumières et altérité, Paris, Honoré Champion, 2004.Nieuważny A., Laforest Ch., « De tout temps amis : Cinq siècles de relations franco-polonaises, Nouveau Monde Editions (9 décembre 2004)

Stettner-Stefańska B., Francja po polsku, Warszawa 2008.

Stomma L., Po co nam Francja. Z owsa ryż, Warszawa 2003.

Tomczak A. et al., Polska-Francja, dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych /Pologne-France, dix siècles de relations politiques, culturelles et économiques/, Warszawa, Książka i Wiedza, 1988.

Toute la France est polonaise!”. La présence polonaise en France aux XIXe et XXe siècles. Textes réunis et publiés par A.Jakuboszczak et D.Tollet, avec la collaboration de M.-L. Pelus-Kaplan et M.Serwański. Actes du colloques organisé à Paris en novembre 2004 dans le cadre de la saison polonaise en France : Nova Polska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań-Paris 2007.


………………………………. podpis osoby składającej sylabus

: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych z cyklu Aksjologie współczesności Lublin, dn. 20. 10. 2011 r. „Stara Humanistyka”
2011 -> F. A. Diesterweg Granice swobody i niezależności oddziaływań wychowawczych nauczyciela w szkole
2011 -> Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” Wymagania na poszczególne oceny
2011 -> Załącznik nr 3 (stan na 10 czerwca 2011 r. )
2011 -> Pge elektrownia Opole sa
2011 -> OŚrodek szkolenia zawodowego,,partner”
2011 -> Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
2011 -> Grupa szkoleniowa
2011 -> Konspekty zajęć dla dziecka z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej Opracowała: Teresa Kusak Konspekt nr 1 Ilość dzieci: 2-5 Miejsce: sala lekcyjna Czas: 45 min. Zasoby: kolorowe karteczki, mazaki lub kredki, agrafki
2011 -> Zapraszamy dzieci (9-12 lat) na niezapomnianą, letnią przygodę z polskim morzem
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy