Strona główna

Elementy składowe sylabusu


Pobieranie 22.9 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.9 Kb.

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 834

Senatu UwB

z dnia 24 czerwca 2009r.


SYLABUS PRZEDMIOTU 2011/2012

Historia literatury angielskiejElementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Historia literatury angielskiejKod przedmiotu

0400-AS1-1ENL 0400-AS1-2ENL

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii, Wydział Filologiczny

Język przedmiotu

Angielski

Charakterystyka przedmiotu


Kształcenie kierunkowe; przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/ semestr


I rok, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2; II rok, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

forma prowadzenia zajęćWykład -30 godzin ( I rok); 15 godzin ( II rok)

Punkty ECTSProwadzący


Dr Nadzieja Monachowicz

Założenia i cele przedmiotu

Efekty nauczania przedmiotu (KRK)Kurs ma celu wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego czytania i analizowania literatury oraz dyskusji nad znaczeniem i formą dzieła literackiego; zaprezentowanie różnorodności form literackich występujących w literaturze angielskiej w okresie od VII—XVII stulecia po wiek XX ( oda, sonet, powieść gotycka, powieść romantyczna, powieść postmodernistyczna itd.) jak i tematyki poruszanej w literaturze angielskiej ( miłość, różnice klasowe, problemy moralne i etyczne oraz związane z nim wybory drogi życiowej); rozwijanie sprawności językowych poprzez wykorzystanie literatury angielskiej, takich jak: poszerzenie zakresu znajomości słownictwa, struktur gramatycznych, kolokacji.

Wymagania wstępne


Dobra znajomość zagadnień, omawianych w kursie Wstępu do literaturoznawstwa

Treści merytoryczne przedmiotu

 1. Staroangielska poezja epicka. Staroangielska poezja liryczna. Kultura monastyczna wczesnego średniowiecza.

 2. Miłość dworska i kod rycerski w Anglii i Francji. Geoffrey Chaucer. William Langland.

 3. Teatr średniowiecznej Anglii. Humanizm, reformacja, renesans.

 4. Petrarkanizm, pastoralizm i neoplatonizm w poezji elżbietańskiej. Sir Philips Sidney, Edmund Spencer, Sir Walter Relegh.

 5. Dramat Elżbietański. Wiliam Szekspir. John Milton.

 6. Poezja metafizyczna: John Donne, George Herbert.

 7. Racjonalizm epoki oświecenia. Satyra: Alexander Pope, Jonathan Swift.

 8. Sentymentalizm: Thomas Grey.

 9. Poezja romantyczna: William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley.

 10. Wiktorianizm. Ruchy reformatorskie. Charles Dickens. Thackerey. Trollope. The Brontes.

 11. Tennysson. Mathew Arnold. The Brownings.

 12. G. Eliot. Meredith. Gissing. Moore.

 13. Ruskin, Pater, the Rossettis, Hopkins, Hausman.

 14. Thomas Hardy. Dramat wiktoriański.

 15. Przygoda i fantazja: Hughes, Stevenson, Doyle, Kipling, Lear, Carroll.

 16. Modernizm w literaturze angielskiej. Yeats, Pound. T. S. Eliot.

 17. Joseph Conrad. D.H.Lawrence

 18. James Joyce. Wirginia Woolf.

 19. Literatura wojenna

 20. Literatura powojenna.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pisemnego testu w semestrze letnim I roku i w semestrze zimowym II roku.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

1. Abrams, M. and Greenblatt, S. ( eds.) . The Norton Anthology of English Literature. W. W. Norton and Company, 7th edition, 2000.

2. Carter, R. and McRae, J. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. Routledge, 2001.

3. Daiches, D. A Critical History of English Literature. London: Mandarin paperback, 1994.

4.Drabble, M. The Oxford Companion to English Literature. Oxford University Press, 2004.

5. Marcus, L. and Nicholls, P. The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature. Cambridge University Press, 2005.

6.Zbierski H. Historia literatury angielskiej. Poznań, Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

7. Mroczkowski P., Historia literatury angielskiej, Ossolineum 2004.

8. Gower, R. Past into Present. An Anthology of British and American Literature. Sixth impression. Longman, 1998.
Literatura uzupełniająca:
9. A World of Fiction. Twenty Timeless Short Stories. Edited by Marcus Sybil. Addison-Wesley Publishing Company; New York,1995.

10. Making Headway: Literature. Advanced. Ed. Bowler B., Parminter, S. Oxford, New York,1996.

11. Gill, R. Mastering English Literature. Second Edition. Macmillan Press LTD; London,1995.

12. McRae, J., Boardman, R. Reading Between the Lines. Integrated Language and Literature Activities. Cambridge University Press; Cambridge,1997.………………………………. podpis osoby składającej sylabus
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość