Europa plus w natarciuPobieranie 10.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.73 Kb.

Roman Nowicki

Honorowy sołtys Woli Karczewskiej

EUROPA PLUS W NATARCIU

Ważne wydarzenia dla przyszłości Polskiej lewicy. W Sejmie podpisano porozumienie w sprawie powołania Zespołu Politycznego Europy Plus.Europa Plus Aleksander Kwaśniewski • fot. Roman Nowicki

EUROPA PLUS W NATARCIU
W sejmie odbyło się uroczyste spotkanie w celu podpisania przez przedstawicieli centrolewicowych ruchów współtworzących Europę Plus deklaracji w sprawie powołania Zespołu Politycznego, który ma uzgadniać cele polityczne stowarzyszonych organizacji. Sprawa podstawowa, bo wiadomo i jest to normalne, że w trakcie codziennej działalności ujawnią się różnice zdań i konflikty, które w imię dobra wspólnego i wyższych celów trzeba będzie rozwiązywać „za porozumieniem stron”. Ale najważniejszym celem Zespołu będzie dopracowanie programu który będzie łączył a nie dzielił Polaków i da wielką wizję nowoczesnej i gospodarnej Polski dającej szansę wszystkim obywatelom na godne życie.

Konferencja Europy Plus•Roman Nowicki


Porozumienie o współpracy politycznej podpisali przedstawiciele Ruchu Palikota, stowarzyszenia Ruch Społeczny Europa Plus, stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, Stronnictwa Demokratycznego, Socjaldemokracja Polska, Racji Polskiej Lewicy, Unii Lewicy, oraz Polskiej Partii Pracy.Europa Plus , Janusz Palikot•Roman Nowicki


W wypowiedziach organizatorów podkreślano, że podpisanie porozumienia następuje w 10-tą rocznicę referendum akcesyjnego, w którym osiągnięto obywatelskie porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do UE. Oby była to szczęśliwa data dla lewicy w tej ważnej próbie jednoczenia się dla osiągania ambitnych celów. W podpisanej deklaracji czytamy:

„ Nasze organizacje reprezentują różne środowiska i różne tradycje.
Łączy nas wspólne przekonanie, że:

- Sprawą kluczową z punktu widzenia polskiej racji stanu jest przebudowa Unii Europejskiej w kierunku demokratycznej federacji. By podołać temu wyzwaniu, konieczne są wysiłek i mobilizacja porównywalne z tymi, jakie towarzyszyły przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku;

- Władze wszystkich szczebli za priorytet powinny postawić sobie stworzenie warunków dla powstawania miejsc pracy. Masowe bezrobocie uniemożliwia rozwój gospodarczy, ponieważ prowadzi do spadku wewnętrznego popytu. Brak stałej pracy jest także najpoważniejszym źródłem wykluczenia;

- Polacy potrzebują więcej wolności. W gospodarce mamy do czynienia z licznymi barierami, które utrudniają działalność zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. W sferze wolności i praw obywatelskich mamy do czynienia z uporczywym blokowaniem praktycznej realizacji praw mniejszości.Konferencja Europa Plus•Roman Nowicki


Aby zrealizować powyższe przekonania, musimy zmienić polską politykę. Chcemy wykorzystać zbliżający się cykl czterech wyborów, zaczynający się za rok od wyborów do Parlamentu Europejskiego, do promowania wspólnych wartości i uczynienia z nich fundamentu dla nowej centrolewicowej politycznej reprezentacji obywateli. Powinna być ona oparta na zasadzie partycypacji i musi doprowadzić do zmiany politycznego oblicza Polski, opartego od ośmiu lat na dominacji konserwatywnej prawicy.

Inne partie i stowarzyszenia polityczne, którym bliskie są przedstawione poglądy i sposób ich urzeczywistnienia, zachęcamy do połączenia sił. Nie ma wroga na lewicy!”

Konferencja Europa Plus, Aleksander Kwaśniewski•Roman Nowicki


B. prezydent Aleksander Kwaśniewski za symboliczne uznał to, że właśnie w tym dniu proponowane jest współdziałanie "różnych środowisk centrolewicowych, które podpisały deklarację współpracy politycznej i wyraził gorącą wiarę, że jest to początek budowania silnej koalicji centrolewicowej, która jest potrzebna zarówno Europie, jak i Polsce. Przemówienie Prezydenta zostało bardzo dobrze przyjęte przez licznie zgromadzonych gości i dziennikarzy. Organizatorzy dawali do zrozumienia, że furtka dla SLD jest dalej otwarta w tym wielkim dziele.


Roman Nowicki
: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy