Europejski fundusz rozowiu regionalnegoPobieranie 35.79 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar35.79 Kb.


UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZOWIU REGIONALNEGO
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (DPOIiŚ) w najbliższym czasie podpisze umowę z Wykonawcą na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Celem Systemu oraz wymaganiem Zamawiającego jest otrzymanie jako rozwiązania Systemu, który wspomaga wspólne zarządzanie całym pakietem projektów i związanych z nimi obiektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-V i XIV - XV POIiŚ. Narzędzie powinno zbierać i rejestrować dane głównie za pośrednictwem Instytucji Wdrażających, monitorować i agregować je w celu analizy, niezbędnej sprawozdawczości oraz zasilania danymi systemu KSI.

Najważniejsze cele budowy Systemu LSI to wspomaganie wspólnego zarządzania rejestrowanymi obiektami, zbiorcze analizy efektywności projektów zgłaszanych do dofinansowania i realizowanych przez Beneficjentów, śledzenie budżetów, harmonogramów realizacji projektów, stanu poniesionych wydatków, sporządzanie prognoz wydatków w ramach projektów, aktualizacja danych, wspomaganie komunikacji między Użytkownikami, wspomaganie jednolitego raportowania, tworzenia statystyk, wspomaganie jednolitych standardów informacji o projektach dla Użytkowników, raportów tabelarycznych i wizualnych. System LSI powinien utrzymywać wspólne repozytorium dokumentów dla wszystkich projektów realizowanych przez Beneficjentów, dostarczać mechanizmy komunikacji wewnętrznej oraz wspierać zarządzanie, utrzymywanie Systemu przez Administratorów Zamawiającego.Wdrożenie Systemu będzie realizowane w ramach czterech etapów:

 1. I Etap – analiza biznesowa i funkcjonalna Systemu.

 2. II Etap – wykonanie i wdrożenie następujących modułów Systemu:

   1. Rejestracja danych,

   2. Import danych,

   3. Sprawozdawczość,

   4. Administracja Systemem LSI.
 1. III Etap – wykonanie następujących modułów Systemu:

   1. Poświadczenia i deklaracje wydatków,

   2. Monitorowanie projektów,

   3. Raporty/Statystyki, Wizualizacje graficzne.
 1. IV Etap – wykonanie i wdrożenie (łącznie z Etapem III) następujących modułów Systemu:

   1. Wymiana danych,

   2. Komunikacja wewnętrzna,

   3. Zarządzanie dokumentami.

W związku z powyższym, zapraszam Państwa do składania ofert na współpracę
w roli eksperta do zarządzania projektem (dot. Etapu I).

Osoba składająca ofertę powinna spełniać następujące warunki:- wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość metodyk zarządzania projektami, potwierdzona certyfikatem,

 • dobra znajomość dokumentów programowych w zakresie funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

 • dobra znajomość Krajowego Systemu Informatycznego (m. in. w zakresie: zastosowanych technologii, zasad funkcjonowania, sposobu wymiany plików zakresu danych rejestrowych i in.) i założeń Lokalnych Systemów Informatycznych,

 • wykształcenie wyższe,

 • doświadczenie przy kierowaniu co najmniej 1 projektem o wartości powyżej 800 000 zł brutto;

- wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne,

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

 • znajomość zagadnień IT.

Uwaga! Wiedza kandydata z powyższych zagadnień może zostać zweryfikowana w trakcie rozmowy.

Do głównych obowiązków eksperta będzie należało w szczególności wykonanie poniższych zadań i przygotowanie następujących dokumentów (dot. Etapu I):

  1. Wsparcie w zakresie przygotowania projektowego:

 • analiza dostępnych metodyk i rozwiązań stosowanych w zbliżonych przedsięwzięciach pod kątem wskazania najlepszego rozwiązania,

 • propozycja struktury zespołu projektowego uwzględniającą zadania, możliwości i ograniczenia Zamawiającego, w tym określenie zespołu projektowego, poziomów strategicznego i taktycznego zarządzania,

 • określenie działań formalnych po stronie Zamawiającego,

 • określenie repozytorium dokumentów, narzędzi IT wspierających zarządzanie wraz ze wskazaniem elementów tych narzędzi do wykorzystania,

 • analiza ryzyk,

 • propozycje w zakresie zarządzania ryzykiem, zmianami itp.
 1. Wsparcie w zakresie realizacji i odbioru analizy biznesowej:

 • wykaz rozbieżności względem zapisów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia,

 • wykaz rozbieżności względem oczekiwań użytkowników końcowych,

 • wyjaśnienia dla użytkowników końcowych w obszarze zapisów niezgodnych z ich oczekiwaniami, a koniecznych do wprowadzenia z powodu: określonego zakresu zamówienia, możliwości technologicznych, możliwości finansowych, zakresu czasowego i elementów celowościowych,

 • identyfikacja obszarów niedookreślonych na etapie udzielania zamówienia wraz z propozycją sposobu postępowania (elementy konieczne do realizacji),

 • opiniowanie przedłożonych dokumentów ze wskazaniem zagrożeń, nieścisłości i niedookreślenia.

Przewidywany czas trwania współpracy przy realizacji wsparcia dla Etapu I - 4 miesiące od dnia podpisania umowy

W trakcie współpracy przewiduje się:

- regularne spotkania z Wykonawcą w siedzibie Ministerstwa Środowiska w uzgodnionych wcześniej terminach;

- bieżący kontakt z ekspertem (głównie telefoniczny oraz za pomocą poczty elektronicznej).Przygotowanie oferty:

W ofercie należy podać szczegółowy kosztorys dla oferty, zawierający co najmniej następujące elementy:Zadanie__Cena_brutto_w_PLN__Wsparcie_w_zakresie_przygotowania_projektowego'>Zadanie

Cena brutto w PLN

Wsparcie w zakresie przygotowania projektowego
Wsparcie w zakresie realizacji i odbioru analizy biznesowej, w tym:Razem:
W ofercie należy również wskazać liczbę godzin, którą ekspert może przeznaczyć na spotkania w siedzibie Zamawiającego oraz należy określić w jakich godzinach spotkanie takie mogłyby się odbywać.

Zamawiający podkreśla, że rozliczenie z ekspertem będzie odbywało się na podstawie wykonanych zadań, odbytych spotkań i opracowanych dokumentów. Nie przewiduje się rozliczania roboczogodzin.Uwaga!

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia i rozszerzenia zakresu usług w formie aneksu do umowy za zgodą eksperta w zakresie realizacji wsparcia przy odbiorze Etapów II-IV Systemu.Przewidywany czas trwania współpracy przy odbiorze Etapów II-IV: 5 miesięcy od dnia podpisania aneksu do umowy.

W trakcie współpracy w ramach wsparcia przy odbiorze Etapów II-IV przewiduje się:

- regularne spotkania z Wykonawcą w siedzibie Ministerstwa Środowiska w uzgodnionych wcześniej terminach;

- bieżący kontakt z ekspertem (głównie telefoniczny oraz za pomocą poczty elektronicznej).Do głównych obowiązków eksperta w zakresie wparcia przy odbiorze Etapów
II-IV będzie należało w szczególności wykonanie poniższych zadań:


 • testowanie modułów systemu,

 • identyfikowanie błędów krytycznych systemu,

 • identyfikowanie wad Systemu,

 • identyfikowanie rozbieżności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,

 • identyfikowanie rozbieżności z analizą biznesową i techniczną,

 • wyjaśnienia dla użytkowników końcowych w obszarze zapisów niezgodnych z ich oczekiwaniami, a koniecznych do wprowadzenia z powodu: określonego zakresu zamówienia, możliwości technologicznych, możliwości finansowych, zakresu czasowego i elementów celowościowych,

oraz przygotowanie następujących dokumentów:

 • opinie przedłożonych dokumentów związanych z realizacją Etapów II-IV
  ze wskazaniem zagrożeń, nieścisłości i niedookreślenia,

 • innych związanych z realizacją obowiązków wsparcia przy odbiorze Etapów II-IV.

W tym przypadku należy podać szczegółowy kosztorys dla oferty, zawierający co najmniej następujące elementy.Zadanie

Cena brutto w PLN

Wsparcie w zakresie odbioru Etapu II
Wsparcie w zakresie odbioru Etapu III
Wsparcie w zakresie odbioru Etapu IVRazem:
W ofercie należy również wskazać liczbę godzin, którą może przeznaczyć ekspert na spotkania w siedzibie Zamawiającego oraz określić należy w jakich godzinach spotkanie takie mogłyby się odbywać.

Zamawiający podkreśla, że rozliczenie z ekspertem będzie odbywało się na podstawie wykonanych zadań, odbytych spotkań i opracowanych dokumentów. Nie przewiduje się rozliczania roboczogodzin.Termin i miejsce złożenia oferty:

Z uwagi na zbliżające się terminy podpisania umowy z wykonawcą Systemu LSI, uprzejmie proszę o przekazanie oferty współpracy w terminie do dnia 24 lutego 2010 roku do godziny 14:00 na adres poczty elektronicznej: Grzegorz.Stefaniak@mos.gov.pl.

Wyjaśnień dot. zakresu umowy oraz realizowanego Systemu LSI udziela Pan Grzegorz Stefaniak pod numerem telefonu (022)-57-92-672 oraz pod adresem poczty elektronicznej: Grzegorz.Stefaniak@mos.gov.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15 .

Do oferty należy dołączyć: • cv i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (skan),

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (skan),

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie(skan).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko str.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy