Strona główna

Ex libris biblioteka


Pobieranie 30.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar30.29 Kb.EX LIBRIS

BIBLIOTEKA


PRZYSZŁOŚCI I

NADZIEI

3 kwietnia 2003 roku Biblioteka Miejska w Cieszynie przystąpiła do realizacji projektu ,3iblioteka przyszłości i nadziei", obejmującego m. in. cykl konferencji szkoleniowych dla bibliotekarzy. Projekt jest finansowany ze środków funduszu CBC Phare Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu BM w Cieszynie jest organizatorem czterech konferencji szkoleniowych dla bibliotekarzy z Polski i Czech, poświęconych m. in. wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym, biblioterapii oraz roli bibliotekarza w zwalczaniu zjawisk patologii społecznej. Harmonogram konferencji:/. Stworzenie nowoczesnej biblioteki więzi międzyludzkich przyjaznej czytelnikom.

  1. Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia

  2. Rola bibliotekarza wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji.

  3. Zwiedzanie czeskich bibliotek publicznych w ramach wymiany doświadczeń
    zawodowych.

Treść wszystkich wykładów została przetłumaczona na język czeski.

Biblioteka więzi międzyludzkich"

Pierwszą konferencją zorganizowaną w ramach projektu ,3iblioteka przyszłości i nadziei" finansowanego z Unii Europejskiej było seminarium zatytułowane ,3iblioteka więzi międzyludzkich". Odbyło się ono 3 kwietnia br. w czytelni Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Uczestniczyli w nim dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego oraz okresów Kandna i Frydek Mistek.

Uroczystego otwarcia cyklu szkoleniowego dokonali dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza" Bogdan Kasperek, zastępca burmistrza Cieszyna Jan Matuszek, zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Turystyki Łukasz Konarzewski oraz dyrektor Biblioteki Miejskiej Alina Szela-Kajstura.

Konferencja składała się z trzech wykładów. Pierwszy z nich, zatytułowany „Internet łączy łudzi", wygłosiła mgr Małgorzata Janiak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach wykładu omówione zostały zagadnienia: Internet jako sieć ogólnoświatowa oraz szczegółowe informacje na temat katalogów bibliotecznych, bibliotek wirtualnych, czasopism elektronicznych, zbiorów multimedialnych i księgarni internetowych.

Drugi wykład wygłoszony przez mgr Dorotę Górską z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dotyczył „Wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym". Zawierał on informacje o komunikacji za pomocą Internetu (e-maile, grupy dyskusyjne, distance edication), możliwości przeszukiwania sieci (wyszukiwarki, serwisy, portale), sprzęt i oprogramowanie umożliwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputera.


Szkolenie zamykał wykład mgr Agnieszki Koszowskiej z Biblioteki Śląskiej w Katowicach pt.: „Biblioteki publiczne w Unii Europejskiej". Dotyczył on zagrożeń współczesnego świata oraz polityki, dokumentów i inicjatyw bibliotecznych w krajach Unii Europejskiej. ,J£raje członkowskie UE powinny wykorzystać potencjał bibliotek (dofinansować, uwzględnić w polityce informacyjnej, umożliwić budowanie sieci i wdrażanie nowoczesnych technologii), ponieważ służy to rozwojowi społeczeństwa ".Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia"

29 maja br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie odbyła się międzynarodowa konferencja bibliotekarska „Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia", która była drugą z cyklu szkoleniowego „Biblioteka przyszłości i nadziei".

W programie znalazł się wykład mgr Wiesławy Szlachty pt. „Czy książka może leczyć, czyli co to jest biblioterapia" - przedstawiający teoretyczne podstawy bibłioterapii (wymogi lokalowe, literatura fachowa dla czytelnika i bibliotekarza oraz środki terapeutyczne w pracy z czytelnikiem).

„Biblioterapia, zgodnie ze znaczeniem terminu, posługuje się jako narzędziem terapeutycznym książką. Może to być książka tradycyjna, a więc wydana drukiem, ale również tzw. książka mówiona

nagrana

magnetofonową. Wśród książek drukowanych, osobną kategorię stanowią książki łatwe w czytaniu, drukowane dobrą dużą czcionką, przeznaczone dla ludzi słabowidzących oraz książki drukowane alfabetem Braille 'a przeznaczone dla osób niewidomych. "Uczestnicy wzięli też udział w zajęciach warsztatowych pt. „Biblioterapia w praktycznym zastosowaniu w pracy z czytelnikiem". Przeprowadziła je i dokonała prezentacji konkretnych scenariuszy i konspektów zajęć mgr Ewelina Surniak z Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Bibliotekarzy we Wrocławiu.

Konferencja była finansowana z funduszu CBC Phare Unii Europejskiej.

Rola bibliotekarza wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji"W Brennej odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja szkoleniowa pt.: „Rola bibliotekarza wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji". Uczestnicy spotkali się 12 czerwca br. w sali GOK , gdzie gości przywitali: wójt gminy Brenna Tadeusz Mendrek, burmistrz Cieszyna Bogdan Ficek i zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej Maria Gutowska.

W dobry nastrój wprowadził uczestników występ dziecięcego zespołu regionalnego „Goroliczki znad Brenicy", działają­cego pod kierunkiem Jacka Musioła. Następnie odbył się wykład psychologa Dariusza Bożka pt.:„Zjawiska patologii społecznej - uwarunkowania i przeciwdziałanie".

Działalność Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie przybliżyła jej pracownica Wanda Kozdra w wykładzie pt.: „Działalność kulturalno-wychowawcza i opiekuńcza Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie". Wśród wielu form pracy z czytelnikiem znalazła się „Noc z Andersenem". „Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci z piątku na sobotę poprzedzającą dzień 2 kwietnia odbywa się „Noc z Andersenem". W tym roku odbyła się w Republice Czeskiej po raz piąty, po raz drugi w Czeskim Cieszynie. W tym roku oprócz bibliotek w Czechach, wzięły udział również biblioteki z Polski. Dzieci mogą się przekonać „co robią książki nocą". Książki śpią, za to dzieci się bawią!"

Uczestnicy konferencji zwiedzili też Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie i Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich, a na koniec urządzono biesiadę, której sponsorem był m.in. Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie.Zaproszenie do czeskich bibliotek

Na wrzesień planowana jest czwarta konferencja - wyjazdowa. Bibliotekarze z powiatu cieszyńskiego będą mieli okazję zwiedzić biblioteki publiczne okresów Karvina i Frydek Mistek oraz możliwość wymiany doświadczeń zawodowych.
KOMPUTERY W BIBLIOTEKACH


Biblioteki publiczne powiatu cieszyńskiego przystąpiły do intensywnej komputeryzacji. Programem który został wybrany do ich obsługiwania jest MAK -pakiet stworzony przez Bibliotekę Narodową, a przeznaczony do prowadzenia baz o charakterze katalogów i kartotek w bibliotekach. MAK umożliwia drukowanie, wypożyczanie książek oraz pełną obsługę baz danych.

Biblioteka Miejska w Cieszynie w tym programie pracuje od 1994 roku. W kwietniu i maju br. w Bibliotece gościli jego twórcy Jan Wierzbowski i Jerzy Swianiewicz z Biblioteki Narodowej oraz ks. Krzysztof Gonet z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, którzy dokonali konwersji programu oraz przeprowadzili w Cieszynie i Goleszowie warsztaty szkoleniowe. Dotyczyły one dostosowania programu MAK do międzynarodowych standardów. W szkoleniach

uczestniczyli bibliotekarze z terenu powiatu cieszyńskiego, którzy będą odpowiedzialni za

tworzenie baz danych w swoich bibliotekach. Pakiet MAK w znowelizowanym formacie jest

kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi programami bibliotecznymi.

Wszystkie prace związane z unowocześnieniem programu oraz szkolenia, zostałysfinansowane z funduszu CBC Phare Unii Europejskiej.

KOMUNIKACJA BEZ GRANIC*

Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie współorganizował VI edycję Międzynarodowego Konkursu Literackiego „MOJE MIASTO". W tym roku temat prac brzmiał „Komunikacja bez granic", brały w nim udział cztery przygraniczne miasta: Cieszyn, Czeski Cieszyn, Rożńaya, Szerencs.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz do dzieci specjalnej troski (prace plastyczne). Zadaniem było napisanie krótkiego opowiadania lub wiersza nt. porozumienia między ludźmi różnych narodowości, między ludźmi zdrowymi a chorymi lub porozumiewania się w przyszłości.

JMłodzi autorzy podjęli -wysiłek, by uświadomić nam, że życie człowieka ma -wtedy sens, gdy jest uczciwe, oparte na wzajemnej miłości i życzliwości. " /Alina Szela-Kajstura/

Prace laureatów zostały wydane drukiem w tomiku zatytułowanym „Moje miasto", został on dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE POLSKA-CZECHY 2000 w Euroregionie Śląsk Cieszyński.


UNIA EUROPEJSKA DLA MŁODYCH

W dniu 30.04.03 w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyła się prezentacja dotycząca Unii Europejskiej, połączona z wykładem nt. „Unia Europejska dla młodych". Dokonali jej uczniowie należący do Szkolnego Klubu Europejskiego, działającego pod kierunkiem p Barbary Nawrat w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Wykład poprowadziła instruktorka z Biblioteki Śląskiej Agnieszka Koszowska.

W prezentacji i wykładzie uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość