Strona główna

F. III. 0932/ 11/09 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Stubnie


Pobieranie 341.43 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar341.43 Kb.
  1   2   3
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/ 11/09
Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Stubnie

37-723 Stubno


Kontrolę przeprowadziła:
Bożena Barnuś - specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu

w dniach 06,07,08,09,10,14,15,16, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

17,20,21,22,23,24,27,28,29,30.04. w Rzeszowie na podstawie upoważnienia

2009r. Nr F.IV.0939 / 11 / 09 z dnia 02.04.2009r.

wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Bożenę Sadecką z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 05.06.1998r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 80, poz. 872 z 2001r. z późn. zm.) oraz § 17 i 18 Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.11.2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
Zakres i tematyka kontroli:
„Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2008 r.”

w następujących działach:


Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz. 750 - Administracja publiczna

Dz. 852 - Pomoc społeczna
Ustalenia wstępne:


  1. Wójtem Gminy Stubno jest Pan Janusz Słabicki wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich /Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stubnie z dnia 13 listopada 2006r./.

  2. p.o. Skarbnika Gminy Stubno jest Pani Olga Barska zatrudniona na tym stanowisku z dniem 01 marca 2000r. /pismo znak:UG-1120/1/00 z dnia 01.03.2000r./.

  3. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stubnie jest Pani Elżbieta Jara powołana na to stanowisko z dniem 01.06.1990r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stubnie posiada następujące upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Stubno tj.

- upoważnienie z dnia 23.04.2004r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji – pismo znak:UG-0113/1/04,

- upoważnienie z dnia 30.04.2004r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy –pismo znak:UG-0113/3/04,

- upoważnienie z dnia 30.09.2005r. do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Stubno,

- upoważnienie z dnia 30.09.2008r. do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń alimentacyjnych a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – Zarządzenie Nr 46A/2008 Wójta Gminy Stubno,


4. Obsługa finansowo-księgowa zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzona była przez Urząd Gminy w Stubnie – Referat Finansów.
W toku kontroli informacji udzielali:
- Pan Janusz Słabicki - Wójt Gminy Stubno

- Pani Olga Barska - p.o. Skarbnik Gminy Stubno

- Pani Elżbieta Jara - Kierownik GOPS w Stubnie

- Pani Barbara Grodecka - Inspektor w UG w StubniePlan kontroli obejmował niżej podane zagadnienia:


  1. Planowania budżetowego w 2008 roku z uwzględnieniem dokonanych zmian.

  2. Wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2008 rok.

  3. Prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

  4. Ustalenia końcowe.


Wykaz przepisów prawnych do przeprowadzenia kontroli:
- ustawa z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88,poz. 539 z 2008r. – tekst jednolity)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006r. z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955 z 2006r.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z 2006r.)

- ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r. z późn.

zm.)

- ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008r.z pózn. zm. – tekst jednolity)- ustawa z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 2006r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 2004r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz.1027 z 2008r. – tekst jednolity)

- ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 11, poz. 74 z 2007r.)

- ustawa z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity –Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z 2006r.)

- ustawa z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z 2005r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z pózn. zm. )
1. Planowanie budżetowe w 2008r. z uwzględnieniem dokonywanych zmian.
Urząd Gminy w Stubnie w 2008r. otrzymał z budżetu Wojewody Podkarpackiego dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami w wysokości ogółem 1.657.048,01 zł

w tym:
1. § 2010 – zadania bieżące 1.657.048,01 zł


dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność 124.721,01 złdz. 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 41.700,00 złdz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 1.443.500,00 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej 4.950,00 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.177,00 zł

na podstawie następujących decyzji Wojewody Podkarpackiego:


- zadania bieżące § 2010

Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr i dataZawiadomienie Wydziału Finansów i Budżetu

Nr i data

Dział

Rozdział

Kwota

Zmniejszenia

Zwiększenia

2

z 25.02.2008r.

F.VI-3011-1/2/08

z 25.02.2008r.750

75011


852

85212


85213

85214


41.700
1.433.000

5.700

48.600


17

z 08.05.2008r.
F.VI-3011-1/17/08

z 08.05.2008r.

010

01095
42.847


41

z 29.07.2008r.
F.VI-3011-1/42/08

z 30.07.2008r.852

85212

10.500


67

z 10.10.2008r.
F.VI-3011-1/68/08

z 10.10.2008r.852

85213


85214

750


6.700


82

z 14.11.2008r.F.VI-3011-1/83/08

z 14.11.2008r.010

01095


85214
81. 875


277

Razem

§ 2010
7 450

1 664 499


1 657 049


Powyższe zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy Stubno w 2008r. następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stubno:

- Nr 23 /08 z dnia 12.05.2008r.

- Nr 35 /08 z dnia 06.08.2008r.

- Nr 48 /08 z dnia 27.10. 2008r.

- Nr 51 /08 z dnia 26.11.2008r.

.

W wyniku dokonanych zmian decyzjami Wojewody Podkarpackiego plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Stubno na 31.12.2008r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dział

Rozdział

Plan po zmianach

na 31.12.2008r.

010

750


852

01095

75011


85212

85213


85214


124 722

41 700


1 443 500

4 950


42 177

Razem
1 657 049

Uchwałą Nr XIII / 87 / 2008 z dnia 27.03.2008r. Rada Gminy w Stubnie uchwaliła budżet Gminy Stubno na rok 2008.


W uchwale tej w § 3 ustalono:

- dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 529 000 zł ( załącznik Nr 4 do w/w uchwały)


Zarządzeniem Nr 8 / 2008 z dnia 31.03 .2008r. Wójta Gminy Stubno ustalono układ wykonawczy budżetu Gminy Stubno na 2008r.
W § 1 w/w zarządzenia określono:

- plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 529 000 zł ( załącznik Nr 3 do w/w zarządzenia )


Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.07.2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami , przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań ( Dz. U. Nr 135, poz. 955 z 2006r. ) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej został przesłany do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 14.04.2008r.

Zmiany w zakresie wysokości kwot dotacji przyznanych Urzędowi Gminy w Stubnie były podstawą do dokonywania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej przez Wójta Gminy Stubno.


Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Urząd Gminy w Stubnie oraz dochody związane z realizacją tych zadań w porównaniu z planem finansowym zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:Podział dotacji z zawiadomienia Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie wynikający z projektu ustawy budżetowej na 2008r.

Plan finansowy ustalony przez Wójta Gminy Stubno

Kwoty zmian wynikające z decyzji Wojewody Podkarpackiego w 2008r.

Kwota wynikająca ze zmian ogółem na 2008r.

Plan finansowy zadań zleconych po zm. na 31.12.2008r.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

dotacja

dochody

Plan dochodów

Plan wydatków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010
Rolnictwo i łowiectwo

01095Pozostała działalność
2010
-

-

-

-

Dec.Nr 17

z dnia 08.05.2008r.

42 847

Dec.Nr 82z dnia 14.11.2008r.

81 875

124 722


124 722


750


Administracja publiczna

75011Urzędy wojewódzkie
2010
41 700


-

41 700

41 700

-

-

41 7002350
8 000
852


Pomoc społeczna


85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010
1 431 000


-


1 433 000

1 433 000

Dec. Nr 2

z dnia 25.02.2008r.

2 000

Dec. Nr 41z dnia 29.07.2008r.

10 50012 500

1 443 500

2350700
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej2010
7 000


-

5 700

5 700

Dec. Nr 2

z dnia 25.02.2008r.

- 1 300

Dec. Nr 67z dnia 10.10.2008r.

- 750- 2 050

4 950
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010

52 000


-

48 600

48 600

Dec. Nr 2

z dnia 25.02.2008r.

- 3 400

Dec. Nr 67z dnia 10.10.2008r.

- 6 700


Dec. Nr 82

z dnia 14.11.2008r.

277


- 9 823

42 177
Razem


1 531700

8 700

1 529 000

1 529 000

137 499

125 349

1 657 049


- 12 150


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość