Strona główna

F. III. 431. 30. 2011 protokóŁ


Pobieranie 410.04 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar410.04 Kb.
  1   2   3


Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III. 431.30.2011

PROTOKÓŁ


kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Domaradzu 345,
36-230 Domaradz.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: • Krystyna Gonet - specjalista w dniach: od 7 do 28 września 2011 r. z wyłączeniem następujących dni: 10, 11, 17, 18, 24 i 25 września 2011 r.

 • Andrzej Gierucki - inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu) w dniach: od 7 do 28 września 2011 r. z wyłączeniem następujących dni: 10, 11, 17, 18, 24 i 25 września
  2011 r.

działający na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Nr: 49/2011 i Nr 50/2011 znak: F.IV.0030.49.2011 i F.IV.0030.50.2011 wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Małgorzatę Chomycz.
Zakres i tematyka kontroli:

,,Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami”.


Podstawa prawna kontroli:

Art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej


w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
Ustalenia wstępne:

 1. Wójtem Gminy Domaradz jest Pan Jan Alfons Pilch (zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2010 r.).

 2. Sekretarzem Gminy Domaradz jest Pan Stanisław Gierula powołany na to stanowisko uchwałą Rady Gminy Domaradz Nr V/15/07 z dnia 2 lutego 2007 r.

 3. Skarbnikiem Gminy Domaradz jest Pani Maria Leń powołana uchwałą Rady Gminy Domaradz Nr XXII/170/01 z dnia 28 lutego 2001 r.

 4. Uchwałą Rady Narodowej w Domaradzu Nr XI/36/90 z dnia 22 lutego 1990 r. został utworzony Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa podporządkowana Gminnej Radzie Narodowej
  w Domaradzu. Zarządzeniem Naczelnika Gminy Domaradz Nr 4/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu. Statut GOPS został uchwalony uchwałą Nr XXXI/187/06 z dnia 27 marca 2006 r. Rady Gminy Domaradz. Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Kierownika GOPS został wprowadzony Regulamin Organizacyjny GOPS, który został zmieniony zarządzeniem
  nr 4/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. Kierownika GOPS.

 5. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu jest od 30 kwietnia 1990 r. Pani Grażyna Błażko, która została powołana na stanowisko przez Naczelnika Gminy Domaradz. Obsada etatowa GOPS w Domaradzu jest następująca: Kierownik, Główny Księgowy, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
  2 osoby jako pomoc administracyjna, 3 pracowników socjalnych, 4 opiekunów.

Kierownik GOPS posiada następujące upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Domaradzu:

 • do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy /pismo z dnia 4 maja 2004 r. znak:
  UG-OAS/0113/5/2004/,

 • do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania
  w tych sprawach decyzji /pismo z dnia 14 kwietnia 2004 r. znak: UG-OAS/0113/1/2004/,

 • do postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych spraw decyzji /pismo z dnia 1 września 2008 r. znak:
  UG-OAS/0113-10/08/.

  1. Wójt Gminy Domaradz upoważnił następujące osoby w GOPS w Domaradzu:

Panią Annę Śmigiel:

 • do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego /pismo z dnia 3 listopada 2008 r. znak: SE.01113-14/08/,

 • do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych /pismo z dnia 3 listopada 2008 r. znak: SE.0113-13/08/,

 • do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych /pismo z dnia 22 czerwca 2010 r. znak: SE 0113-5/10/,

 • do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego u dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego /pismo z dnia 10 grudnia 2008 r. znak: SE. 0113-15/08/,

Panią Agnieszkę Anioł:

 • do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego /pismo z dnia 2 listopada 2009 r. znak: SE.01113-7/09/,

 • do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych /pismo z dnia 2 listopada 2009 r. znak: SE.0113-6/09/,

 • do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych /pismo z dnia 22 czerwca 2010 r. znak: SE 0113-4/10/.

Powyższa kontrola została przeprowadzona w oparciu o „Program kontroli problemowej


w Urzędzie Gminy w Domaradzu” z dnia 28 sierpnia 2011 r. znak: F.III.431.30.2011, który został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pana Jana Gołąba.
Okres objęty kontrolą: 2010 rok.
Planowany termin kontroli: 07.09. – 28.09.2011 r.
Zagadnienia objęte kontrolą:

 • zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej dokonywane na podstawie decyzji Wojewody,

 • prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym ich zgodność z ewidencją księgową,

 • ocena realizacji planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej,

 • prawidłowość wykazywania w ewidencji księgowej zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawianych w sprawozdaniach,

 • terminowość odprowadzania do budżetu państwa dochodów pobranych przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

 • należności budżetu państwa i ich windykacja,

 • prawidłowość wykorzystania dotacji wg klasyfikacji budżetowej,

 • prawidłowość realizacji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

 • dokonywanie wydatków z uwzględnieniem Prawa zamówień publicznych,

 • zwroty niewykorzystanych dotacji,

 • analiza prawidłowości opisu dowodów księgowych wydatków.


Wykaz podstawowych przepisów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241).

 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207).

 5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

 6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103).

 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 43, poz. 247).

 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
  z 2001 r. Nr 137 poz.1541 z późn. zm.).

 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114 z późn. zm.).

 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020 z późn. zm.).

 12. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).

 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

 14. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

 15. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r.
  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 17. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379).

 18. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

Od 1 października 2008 r. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz.831).

 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186
  z późn. zm.).

W toku kontroli informacji udzielali i dokumenty przedkładali:w Domaradzu,

 • Pani Grażyna Błażko - Kierownik GOPS w Domaradzu,

 • Pani Anna Śmigiel - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych w GOPS

w Domaradzu,

 • Pan Aleksander Kudła - Inspektor ds. Obrony, Bezpieczeństwa i Ochrony

Informacji Niejawnych w UG w Domaradzu.

III. Ustalenia szczegółowe.
Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 23 lutego 2010 r. znak: F.VI 3011-1/8/10 powiadomił Wójta Gminy Domaradz, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 8 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków w cz. 85/18, wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok ustalił:

 • plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz pozostałych dochodów wynikających z ustawy budżetowej,

 • plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, dotacji na realizację zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Powyższy plan dochodów i dotacji dla Gminy Domaradz przedstawia poniższa tabela:
Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dotacje

Dochody

710Działalność usługowa71035
Cmentarze2020


750

Administracja publiczna75011
Urzędy wojewódzkie

64.444
2010


752Obrona narodowa75212
Pozostałe wydatki obronne2010


852Pomoc Społeczna


85203
Ośrodki wsparcia


2010

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

2010
2.593.000


2350

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej


2010
3.500
2030
4.99085214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


2010

2030
74.47085216
Zasiłki stałe2030
62.08085219
Ośrodki pomocy społecznej


2030
73.90085228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


2010

2350


OGÓŁEM:

2.876.384Powyższa decyzja Wojewody Podkarpackiego została wprowadzona do budżetu Gminy Domaradz zarządzeniem Wójta Gminy Domaradz Nr 12/2010 z dnia 3 marca 2010 r.


Plan dotacji dla Gminy Domaradz w zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego został zmieniony w 2010 roku następującymi decyzjami Wojewody Podkarpackiego:


Decyzja Wojewody

Podkarpackiego

Klasyfikacja

budżetowa

dział-rozdział-§

Zmiany planu dotacji

Zawiadomienie

z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Zarządzenia Wójta Gminy Domaradz wprowadzające zmiany do budżetu Gminy Domaradz na 2010 r.

zwiększenie

zmniejszenie

Nr 39 z dnia 10 maja 2010 r.

010-01095-2010


8.911,00

0,00

Pismo z dnia 10 maja
2010 r. znak: F.VI-3011-1/40/10

Zarządzeniem Nr 39/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 12 maja 2010 r.

Nr 82 z dnia 15 lipca 2010 r.

852-85213-2010


3.300,00

0,00

Pismo z dnia 15 lipca
2010 r. znak: F.VI-3011-1/83/10

Zarządzeniem Nr 81/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 20 lipca 2010 r.

Nr 86 z dnia 20 lipca 2010 r.

750-75045-2010


382,00

0,00


Pismo z dnia 21 lipca
2010 r. znak: F.VI-3011-1/87/10

Zarządzeniem Nr 88/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

Nr 108 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

754-75478-2010


2.000,00

0,00


Pismo z dnia 25 sierpnia
2010 r. znak: F.VI-3011-1/109/10

Zarządzeniem Nr 99/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Nr 110 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

852-85213-2010


650,00

0,00


Pismo z dnia 30 sierpnia
2010 r. znak: F.VI-3011-1/111/10

Zarządzeniem Nr 107/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 7 września 2010 r.

Nr 127 z dnia 28 września 2010 r.

754-75478-2010


3.000,00

0,00


Pismo z dnia 29 września
2010 r. znak: F.VI-3011-1/128/10

Zarządzeniem Nr 115/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 30 września 2010 r.

Nr 144 z dnia 27 października 2010 r.

852-85212-2010

852-85213-2010109.100,00

1.250,00


0,00

0,00


Pismo z dnia 28 października 2010 r. znak: F.VI-3011-1/144/10

Zarządzeniem Nr 130/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 4 listopada 2010 r.

Nr 146 z dnia 29 października 2010 r.

010-01095-2010


9.744,00


0,00

Pismo z dnia 29 października 2010 r. znak: F.VI-3011-1/146/10

Zarządzeniem Nr 130/2010 Wójta Gminy Domaradz
z dnia 4 listopada 2010 r.

OGÓŁEM:


-


138.337,00


0,00


-


-


W wyniku zmian dokonanych decyzjami Wojewody Podkarpackiego, plan dotacji


z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
dla Gminy Domaradz na 31 grudnia 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie:


Dział

Rozdział

Plan dotacji po zmianach na 31 grudnia 2010 r.

010

01095

18.655,00

750

75011

64.444,00

750

75045

382,00

754

75478

5.000,00

852

85212

2.732.100,00

852

85213

8.700,00

OGÓŁEM:

2.829.281,00

Skarbnik Gminy Domaradz przy piśmie z dnia 5 marca 2010 r. znak: SK 17/09 skierowanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazał zatwierdzone plany finansowe na rok 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów budżetu państwa realizowane przez Urząd Gminy w Domaradzu w dziale 750 rozdział 75011. Kierownik GOPS w Domaradzu przy piśmie z dnia 16 marca 2010 r. znak: GOPS-031/25/2010 skierowanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazał zatwierdzone plany finansowe na rok 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów budżetu państwa realizowane przez GOPS


w Domaradzu w dziale 852 rozdziały: 85212 i 85213.

DOCHODY.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Domaradz na 2010 rok ustalony został decyzją Nr 8 z dnia 22 lutego 2010 r. Wojewody Podkarpackiego w kwocie 0,00 zł.

Wg sprawozdania RB-27ZZ za IV kwartał 2010 r. wykonanie dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych przez Gminę Domaradz przedstawia poniższa tabela:


Klasyfikacja budżetowa

Plan

Należności

Dochody wykonane ogółem:

w tym:

potrącane na rzecz jst

dochody przekazane

Dz. 852

 • Rozdz. 85212 § 0920

 • Rozdz. 85212 § 0970

 • Rozdz. 85212 § 0980

0,00

0,00


0,00

0,00


437.652,16

7.665,60


175.135,56

254.851,007.599,33

748,80


0,00

6.850,53


2.740,22

0,00


0,00

2.740,22


4.859,11

748,80


0,00

4.110,31


OGÓŁEM:

0,00

437.652,16

7.599,33

2.740,22

4.859,11

Ogółem z planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


i innych zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 0,00 zł Gmina Domaradz wykonała
w 2010 r. dochody w łącznej kwocie 7.599,33 zł. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazano w 2010 r. dochody w wysokości 4.859,11 zł,
a kwoty należne jst wyniosły 2.740,22 zł.

/dowód: akta kontroli strony 1-4/
Analiza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami wykonanych w 2010 r. przez Gminę Domaradz przedstawia się następująco:


 • Dział 852 rozdział 85212 § 0920. Plan dochodów wyniósł 0 zł. Dochody wykonane wyniosły 748,80 zł. Wykonane dochody obejmowały odsetki z tytułu funduszu alimentacyjnego od 4 dłużników alimentacyjnych. Urząd Gminy w Domaradzu przekazał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie całą kwotę uzyskanych dochodów w wysokości 748,80 zł. Kontrolujący dokonali kontroli terminowości przekazywania tych dochodów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wyniki kontroli obrazuje tabela.

/dowód: akta kontroli strona 5/

Kontrolujący stwierdzili ich terminowe przekazywanie.
 • Dział 852 rozdział 85212 § 0980. Plan dochodów wyniósł 0.00 zł. Dochody wykonane wyniosły 6.850,53 zł. Uzyskane dochody obejmowały wpłaty od Komorników Sądowych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  od 4 dłużników alimentacyjnych. Kwoty należne budżetowi państwa wyniosły
  4.110,31 zł, co stanowiło 60 % uzyskanych dochodów. Pozostała kwota uzyskanych dochodów w wysokości 2.740,22 zł stanowiła: dochód Gminy Domaradz w wysokości 2.461,17 zł, oraz dochody innych gmin (20 % uzyskanych dochodów dla gmin dłużników alimentacyjnych) w kwocie 279,05 zł. Urząd Gminy w Domaradzu przekazał dochody
  w łącznej kwocie 279,05 zł do następujących urzędów gmin:

 • 201,56 zł - UG w Kowali,

 • 77,49 zł - UG w Korczynie.

Dochód przekazany przez Gminę Domaradz innym gminom wynikał z art. 27 ust. 4 ustawy


z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Kontrolujący dokonali kontroli terminowości przekazywania tych dochodów przez Urząd Gminy w Domaradzu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wyniki kontroli obrazuje tabela.

/dowód: akta kontroli strona 6/

Kontrolujący stwierdzili ich terminowe przekazywanie.NALEŻNOŚCI (ZALEGŁOŚCI) W DOCHODACH.

Łączna kwota należności na koniec 2010 roku wg sprawozdania Rb27ZZ od początku roku do końca IV kwartału 2010 r. wyniosła 430.052,83 zł i dotyczyła: • zaliczki alimentacyjnej (Dział 852 rozdział 85212 § 0970) - 175.135,56 zł,

 • funduszu alimentacyjnego (Dział 852 rozdział 85212 § 0980) - 248.000,47 zł,

 • odsetek od funduszu alimentacyjnego (Dział 852 rozdział 85212 § 0920) - 6.916,80 zł.

Stan należności (zaległości) na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniósł 175.135,56 zł. W roku 2010 nie było wpłat od Komorników zmniejszających należności od dłużników. Stan zaległości na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 175.135,56 zł.

Stan należności (zaległości) na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 167.638,85 zł. Przypis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego to kwota 87.212,15 zł. Wpłaty zmniejszające należności, wyegzekwowane przez Komorników od dłużników alimentacyjnych wyniosły 6.850,53 zł. Stan zaległości na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 248.000,47 zł.

Stan należności (zaległości) na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu odsetek od wypłacanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosił 6.116,50 zł. Naliczono


i przypisano w ciągu roku odsetki na kwotę 1.549,10 zł. Wpłaty zmniejszające stan należności odsetek, wyegzekwowane przez Komorników od dłużników alimentacyjnych wyniosły 748,80 zł. Stan zaległości na 31 grudnia 2010 r. to kwota 6.916,80 zł.

W roku 2010 przeprowadzono łącznie 9 wywiadów alimentacyjnych i odebrano od dłużników alimentacyjnych oświadczenia majątkowe, z czego na wniosek innych gmin przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych, a następnie wysłano informacje na temat danych majątkowych na podstawie w/w wywiadów i zebranych oświadczeń majątkowych oraz prowadzonych postępowań do odpowiednich Komorników Sądowych oraz organów właściwych wierzyciela, które wnioskowały o wykonanie wywiadów. Pozostałą liczbę wywiadów alimentacyjnych, tj. 4 przeprowadzono na wniosek Wójta Gminy Domaradz po czym o wynikach poinformowano odpowiednich Komorników Sądowych.

W związku z przeprowadzanymi wywiadami alimentacyjnymi w 2010 r.


 • 2 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Brzozowie,

 • w stosunku do 4 dłużników wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskami
  o aktywizację zawodową,

 • 2 dłużników zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie Gminy
  w Domaradzu.

O podjętych działaniach poinformowano Komornika prowadzącego postępowanie wobec danego dłużnika. W sprawie jednego dłużnika wystąpiono do Komornika Sądowego
w Krośnie Odrzańskim z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania. W dniu 5 listopada 2008 r. podpisana została umowa z InfoMonitorem w celu przekazywania wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej. W roku 2010 r. wydano 2 decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przyznanych należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sporządzono i wysłano do dłużników alimentacyjnych 16 upomnień, oraz sporządzono
40 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych w Ropczycach, Rzeszowie, Radomiu, Kazimierzy Wielkiej, Tarnobrzegu, Krośnie, Brzozowie oraz Zamościu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu współpracuje


z 8 Komornikami Sądowymi przy Sądach Rejonowych.

DOTACJE.

Plan dotacji na zadania zlecone wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 2.829.281 zł. Gmina Domaradz otrzymała w 2010 r. dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.813.288,66 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.812.580,27 zł, co stanowiło 99,41 % planu. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 708,39 zł i została zwrócona przelewem do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 30 grudnia 2010 r.


Plan dotacji, środki otrzymane, wykonanie wydatków oraz dokonane zwroty
w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:Rozdział

Plan dotacji po zmianach na 31.12.2010 r.

Dotacje otrzymane
z PUW w Rzeszowie


Wykonanie wydatków

Kwota zwrotu dotacji

Data zwrotu dotacji

01095

18.655,00

18.653,46

18653,46

-

-

75011

64.444,00

64.444,00

64.444,00

-

-

75045

382,00

381,20

381,20

-

-

75478

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-

-

85212

2.732.100,00

2.716.110,00

2.715.835,16

274,84

30.12.2010 r.

85213

8.700,00

8.700,00

7.266,45

433,55

30.12.2010 r.

RAZEM

2.829.281,00

2.813.288,66

2.812.580,27

708,39Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:


1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

 • Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan dotacji po zmianach wyniósł 18.655 zł. Gmina Domaradz otrzymała w 2010 roku
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotację w wysokości 18.653,46 zł dwoma przelewami, tj.

 • 8.910,24 zł - przelew z dnia 13 maja 2010 r. (wyciąg bankowy nr 106),

 • 9.743,22 zł - przelew z dnia 3 listopada 2010 r. (wyciąg bankowy nr 250),

Wykonanie wydatków wg stanu na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 18.653,46 zł, co stanowiło 99,99 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie 18.653,46 dotyczyły: 1. 18.287,71 zł (§ 4430) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacony 311 wnioskodawcom,

 2. 365,75 zł (§ 4210) - kwota obejmująca koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, poniesione przez Gminę Domaradz wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
  z późn. zm.). Wydatki dotyczące kwoty 365,75 zł obejmowały następujące wydatki obejmujące zakup materiałów biurowych:
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość