Strona główna

Filozofia humanistyki Przedmiot trwa dwa semestry (2x30godz.) Cele przedmiotu


Pobieranie 16.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.79 Kb.
Filozofia humanistyki
Przedmiot trwa dwa semestry (2x30godz.)

Cele przedmiotu: Stworzenie podstaw dla poznawczej humanistycznej autorefleksji. Przedstawienie wybranych koncepcji specyfiki poznania humanistycznego i analiza jego wybranych ideałów. Zasadnicze spory i „zwroty” współczesnej humanistyki.

Warunki zaliczenia: Obecność i aktywny udział na zajęciach. Dwa eseje w pierwszym semestrze i praca semestralna w semestrze letnim.
Program semestru zimowego (2008)
I Humanistyka wobec różnych rodzajów wiedzy.

(Pojęcie ideału poznania. Humanistyka poznawcza i niepoznawcza. Humanizm i racjonalizm. Nauka i filozofia a humanistyka. „Nauki o duchu” i ”nauki moralne” jako tradycyjne postaci humanistyki).

Literatura1:

Stefan Amsterdamski., Filozofia nauki i socjologia wiedzy, [ w:] Racjonalność współczesności, (red) H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek, Warszawa 1992.Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu, red. E. Chmielecka, J. Jedlicki, A. Rychard, Warszawa 2005 (wybrane rozprawy).

Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003, tu: Filozofia jako sposób życia i Przerwany dialog z Michlem Foucaultem s. 287-309.

Pierre Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, przeł. Piotr Domański, Warszawa 2000, Tu: Cześć druga: Filozofia jako sposób życia, r. 5 Platon i akademia i r. 6 Arystoteles i jego szkoła.

Wiesław Juszczak, Pani na żurawiach. Realność Bogów, Kraków 2002, tu: wybrane fragmenty.

Krzysztof Pomian, Trzy modele poznania, w: Obecność. Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznicę urodzin, Aneks, Londyn 1987.

Jean-Francois Revel, Matthieu Ricard, Mnich i filozof, Szczecin 2000, tu: Rozdział pierwszy: Od naukowych badań do poszukiwań duchowych, Rozdział szósty: Oddziaływanie na świat, oddziaływanie na siebie.

Marek. J. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, Warszawa 2002, tu: Nauka i naukowość jako ideologiczne kategorie filozofii.

Tadeusz Wojniłłowicz Zielichowski, Odrzucony przeszczep. Russell, „Twórczość” 2005 nr 1.


II Spory o czas narodzin humanistyki i jej poznawczy status.

Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Gdańsk 2005. tu: tom II Nauki humanistyczne.

Odo Marquardt, Apologia przypadkowości, Warszawa 1994, tu: O nieodzowności nauk humanistycznych.

Stephen Toulmin, Kosmopolis, przeł. T. Zarębski, Wrocław 2004, tu: Rozdział pierwszy. Na czym polega problem z nowoczesnością.
III Fenomenologiczne i hermeneutyczne inspiracje w humanistyce

Jean-Francois Lyotard, Fenomenologia, Warszawa 2002, tu: wybrane fragmenty.

Odo Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Warszawa 1994, tu: Pytanie o pytanie na które odpowiedzią jest hermeneutyka.
IV Humanistyka między wiedzo-władzą a kryptoteodyceą

Michel Foucault, Panoptyzm, [w:] „Literatura na świecie” 1988 nr 6.

Michel Foucault, Gry władzy, tamże.

Odo Marquard, Apologia przypadkowości, Warszawa 1994, tu: Wątki teodycei w filozofii nowożytnej.


V Relacje między humanistyką a przyrodoznawstwem w świetle nowych koncepcji przyrody i idei ekologicznych oraz osiągnięć biotechnologii. Idea „pohumanistyki” i „transhumanistyki”.

Clifford Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne. Kraków 2003, tu: Niepojęte oziębienie stosunków: Charles Taylor i nauki przyrodnicze.

Phil Macnaghten, John Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa 2005, tu: wybrane rozdziały.

Luc Ferry, Nowy ład ekologiczny, Warszawa 1995.


VI. Humanistyka w świetle sporów o instytucję uniwersytetu.

(Od średniowiecznej idei universitas do współczesnych dyskusji o kryzysie i końcu uniwersytetu. Współczesne dyskusje o praktycznym wymiarze i zaangażowaniu wiedzy akademickiej.)

Literatura:

A.Bloom, Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Poznań 1997, wybrane fragmenty

Wolf Lepenies, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru, Warszawa 1996, tu: wybrane rozdziały

Jean-Francois Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, tu: Nauczanie i jego uprawomocnienie przez skuteczność

L. Kołakowski, Po co uniwersytet, „Gazeta Wyborcza”, 14 marca 1994

B. Readings, Zmierzch uniwersytetu? Fragmenty książki University in Ruins, w: „Res Publica nowa,” 2002 nr 11

Joachim Ritter, Zadanie nauk humanistycznych w społeczeństwie współczesnym, w: S.Czerniak Rolewski (red.) Studia z filozofii niemieckiej, tom 2, Toruń, 1996

T. Sławek, Antygona w świecie korporacji, Katowice 2002, tu: wybrane fragmenty

Dyskusja o zaangażowaniu antropologii, „Opcit” numery 21-23 (A. Kościańska, J.Tokarska Bakir, M. Buchowski, J. Burszta).


Program semestru letniego obejmie zagadnienia zwrotu ikonicznego, performatywnego oraz postkolonialnego w humanistyce.

Dorota Wolska

Konwersatorium:

Ponad (między) kulturą i naturą?
Przedmiotem konwersatorium będzie problem relacji „kultury” i „natury” w jego nowych artykulacjach, jakie pojawiają się we współczesnych dyskusjach tyczących stosunku ludzi do zwierząt, tego co „ludzkie”, do tego co „zwierzęce” oraz wybranych idei ekologicznych.

W ramach konwersatorium podjęta będzie także wypływająca z tych dyskusji kwestia krytyki idei humanizmu oraz humanistyki rozpoznawanej jako nadto antropocentryczna. Czym miałaby być pojawiająca się w tych dyskusjach idea transhumanistyki?


Bibliografia:

Georgio Agamben, The Open. Man and Animal, Stanford, California 2004

Walter Benjamin, Ulica jednokierunkowa, przeł. Kopacki, Warszawa 1997, tu: „O planetarium”.

John Berger, “Po cóż patrzeć na zwierzęta?”, w: tegoż, O patrzeniu, Warszawa 1999, s. 7-39.

Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am (More to Follow), w: “Critical Inquiry”, Vol.28, Winter, 2002

Luc Ferry, Nowy ład ekologiczny. Drzewo, zwierze i człowiek., przeł. H. i A. Miś, Warszawa 1995.

Anna Grimshaw, Kino antropologiczne Jeana Roucha, w: „Kwartalnik filmowy”. Antropologia i film, 2004 nr 47-48, s.45-77

Stanley and Roslind Godlovithch, John Harris (ed.), Animals, Men and Morals, New York 1972.

Maria Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki, Kraków 2008 , tu: Estetyczne środowisko przyrody, s.49-135

Jerzy Stempowski, Nowe marzenia samotnego wędrowca, w: „Marchołt. Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury”, kwiecień 1935, s.425-452

H.P. Steeves (ed.), Animal Others. On Ethics, Ontology, and Animal Life, Albany 1999

Jennifer Wolch & Jody Emel (ed.), Animal Geographies. Place, Politics, and Identity in the Nature-Culture Borderlands, London – New York 1998.

Czasopisma:

Czas kultury, 2007 nr 6, tu: dział: ZO/Opozycje

Krytyka Polityczna, 2008 nr 15, tu: Dział: Nie-ludzka polityka

Znak , 2008 nr 6, tu dział: Temat miesiąca


Materiał wizualny:

Jean Rouch, Polowanie na hipopotamy

Jean Rouch , Polowanie na lwa…
Przewidziana jest także wizyta w uniwersyteckim muzeum przyrodniczym

.

Warunki zaliczenia:Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze).

Znajomość omawianych na konwersatorium lektur.

Współprowadzenie wybranego spotkania.

Praca pisemna na zakończenie semestru.1 Literatura obejmuje pozycje obowiązkowe i nieobligatoryjne. Lista lektur obowiązkowych jest ostatecznie kształtowana i uzupełniana w trakcie realizacji programu .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość