Strona główna

Formularz cenowo-przedmiotowy


Pobieranie 78.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar78.68 Kb.

załącznik nr 2 do cz. I do SIWZ - postępowanie nr A120-211-52/16/AB

FORMULARZ CENOWO-PRZEDMIOTOWY

Zastosowanie: Urządzenie skanujące A2 służyć będzie do digitalizacji materiału roślinnego występujących w formie alegatów roślinnych, briologicznych i porostowych. Powstałe w tym procesie obrazy będą poddawane procesowi archiwizacji. Podstawowym założeniem prowadzenie tego typu procesu jest tworzenie dokumentacji elektronicznej posiadanych i tworzonych zasobów zielnikowych. Okazy zielnikowe służą do celów naukowych i dydaktycznych (m.in. analiza cech morfologicznych, badania fitogeograficzne, taksonomiczne, analizy molekularne, badania florystyczne). Powstające natomiast w procesie digitalizacji materiały cyfrowe stanowią materiał poglądowy i dokumentacyjny stanu kolekcji UGDA. Zastosowanie urządzenia opisanego w niniejszej dokumentacji spełniających określone kryteria będzie umożliwiało skanowanie arkuszy zielnikowych, w takiej postaci, że będą miały one zastosowanie dokumentacyjne a także będą kompatybilne do materiałów z innych herbariów (co umożliwia prowadzenie wstępnych etapów badań porównawczych materiału roślinnego, selekcjonowania materiały typowanego do wypożyczeni, umieszczania dokumentacji prowadzonych badań w publikacjach poprzez umieszczanie skanów i obrazów badanych części kolekcji roślinnych czy porostowych).

Ważnym elementem funkcjonalności urządzenia jest sposób w jaki dokonywany będzie proces digitalizacji (przede wszystkim sposób docisku szyby po jej zamknięciu, system ten nie może być automatyczny a sterowany musi być jedynie przy udziale i kontroli operatora, rodzaj materiału z którego wykonana jest szyba –szkło, rodzaj i sposób oświetlania arkuszy, głębia ostrości obiektów niepłaskich, uwzględnienie grubości i struktury dwuwymiarowej obiektów, rozdzielczość optyczna nieinterpolowana, nie mniejsza niż 600dpi x 600dpi na całym obszarze skanowania formatu A2, brak filtru Bayer’a). Ze względu na niezwykłą kruchość materiału zielnikowego powyższe parametry urządzenia skanującego umożliwią maksymalizację jakości powstających obrazów a także zapewni prawidłową ochrona przed uszkodzeniem arkuszy i minimalizację czasu pracy z tym materiałem. Powyższe parametry są kluczowe z punktu widzenia Zamawiającego z uwagi na konieczność digitalizacji dużej ilości obiektów przestrzennych o wysokiej ilości szczegółów i jednocześnie niewielkich rozmiarach.

TABELA 1. PARAMETRY TECHNICZNE SKANERALp.

Element konfiguracji

Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)

1

Rodzaj skanera

Skaner planetarny do masowej digitalizacji

marka…………………………….………

model…………………………………….2

Parametry fizyczne

 1. Powierzchnia skanowania: wg. standardu DIN minimum A2.

 2. Rozdzielczość optyczna nieinterpelowana dla obszaru skanowania DIN A2 wzdłuż osi X: minimum 600 ppi.

 3. Rozdzielczość optyczna nieinterpelowana dla obszaru skanowania DIN A2 wzdłuż osi Y: minimum 600 ppi.

 4. Wysokość grzbietu skanowanego obiektu od szalki do zamkniętej szyby: minimum 10 cm

 5. Źródło światła: diodowe, bez promieniowania UV i IR, równoległe do dłuższego boku obszaru skanowania, oddalone od skanowanego obiektu o min. 30cm.

Min. ….. mm x …... mm (A2)*

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*3

Stół skanera

Mechanicznie regulowany stół, wyposażony w dwa szalkowe pulpity, dopasowujące się do grubości skanowanego obiektu, z możliwością regulacji w pionie i w poziomie.

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

4

Szyba dociskowa

 1. Szklana

 2. Z możliwością podnoszenia w trybie samoczynnym (automatycznym) po wykonaniu skanu,

 3. Podnoszona do kąta 90, pozwalająca na skanowanie bez użycia szyby, bez konieczności jej demontowania

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

5

Głowica skanera

 1. Położona nad skanowanym obiektem, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtra Bayera, umożliwiająca skanowanie w rozdzielczościach od 200 do 600 DPI bez konieczności wymiany optyki

 2. Pojedyncza matryca CCD 1-elementowa (niedozwolone zszywanie obrazu)

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

6

Głębia ostrości Rozdzielczość przestrzenna

 1. Głębia ostrości nie mniej niż 5cm @600ppi.

 2. Rozdzielczość przestrzenna nie mniej niż 7,0 c/mm @600ppi w poziomie oraz w pionie.

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*
W celu potwierdzenia deklarowanej głębi ostrości należy załączyć próbki w postaci plików elektronicznych zgodnie z procedurą pomiaru opisaną w TABELI 3. Zamawiający uzna oferowany parametr za odpowiadający wymaganiom określonym w załączniku 2 do SIWZ (TABELA 1 pkt 6.2) jeżeli rozdzielczość przestrzenna na obu krańcach głębi ostrości będzie nie niższa niż wymagana przez Zamawiającego.

W tym celu Zamawiający dokona pomiaru rozdzielczości przestrzennej dostarczonych próbek na obu krańcach głębi ostrości (zgodnie z CZĘŚCIĄ B opisanej procedury).

Jeżeli wynik pomiaru (wskazany w pkt. 9 CZĘŚCI B procedury) będzie równy lub większy od wartości parametru Zamawiający uzna oferowany parametr za spełniający

wymagania Zamawiającego. Jeżeli wynik pomiaru (jw.) będzie niższy od wartości parametru Zamawiający uzna oferowany parametr za nie spełniający wymagań Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia powyższej procedury w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia.7

Formaty zapisu

Wymagane: JPEG, PDF, TIFF, TIFF LZW

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

8

Sposób sterowania

Wyzwolenia kolejnego skanu odbywa się za pomocą:

 1. Funkcji oprogramowania

 2. Pedału nożnego

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

9

Jednostka PC

Wymagane parametry:

 1. Wydajność w teście PassMarkCPU Mark uśredniony wynik minimum 10 000 pkt. wg. wyniku publikowanego na stronie http://cpubenchmark.net,

 2. Niezintegrowana z procesorem karta graficzna obsługująca technologie DirectX w wersji nie niższej niż 12, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.5,

 3. Wbudowane: pamięć RAM min. 8 GB , dysk twardy min. 1 TB, napęd optyczny DVD-ROM, czytnik kart kompatybilny z kartami SDXC.

 4. Mysz i klawiatura ze złączem USB.

 5. W pełni funkcjonalny, umożliwiający uruchomienie oprogramowania skanera.

 6. Monitor LCD. Powierzchnia ekranu minimum 23’, rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu.

Producent: ………………………………

Model: ………………………………………

Typ CPU: ………………………………….

Typ GPU: ………………………………….

Ilość RAM: ……………………………….

Pojemność HDD………………………..

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*10

Program producenta skanera do

obsługi skaneraOprogramowanie producenta skanera o funkcjonalnościach:

 1. Automatyczne wykrywanie dokumentu,

 2. Kadrowanie,

 3. Automatyczna korekcja orientacji kadru (prostowanie),

 4. Obrót obrazu,

 5. Korekcja krzywizny geometrii (łuku książki)

 6. Korekta ostrości i kontrastu

 7. Maskowanie palców

 8. Korekta poziomów (optymalizacja dynamiki),

 9. Automatyczny balans bieli

 10. Automatyczna regulacja ostrości,

 11. Zapis meta danych (ang. TIFF tags) oraz EXIF,

 12. Zarządzanie profilami ICC,

Producent Programu:
…………………………………
Nazwa Programu:
…………………………………
Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

11

Podgląd obrazu

Monitor podglądu w czasie rzeczywistym, min 23” na kolumnie skanera na wprost operatora.

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

12

Podstawa skanera

Fabryczna podstawa pod skaner lub stolik o nośności dostosowanej do oferowanego skanera umożliwiający pracę operatora na skanerze w pozycji siedzącej, na typowym krześle.

Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

13

Gwarancja

Min. 24 miesięcy;

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni:

- naprawy sprzętu w miejscu instalacji - czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może przekraczać 3 dni roboczych. Maksymalny czas usunięcia awarii - 14 dni roboczych. Po tym okresie Zamawiający ma prawo zażądać urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach. Koszt transportu urządzenia zastępczego pokrywać będzie Wykonawca

Oferowany okres gwarancji na całość zamówienia wynoszący

…………………. miesięcy
Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*


* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi.

TABELA 2. NIEOBOWIĄZKOWE PARAMETRY TECHNICZNE STANOWIĄCE DODATKOWE KRYTERIUM OCENY OFERTY

Element konfiguracji

Nieobowiązkowe parametry techniczne sprzętu stanowiące dodatkowe kryterium oceny oferty.

Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)*

Pozycja A:

Stół skaneraElektrycznie opuszczany i podnoszony stół szalkowy wyposażony w dwa pulpity, dopasowujące się do grubości skanowanego obiektu, z możliwością regulacji w poziomie i w pionie.

TAK - 7 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja B:

Szyba dociskowa – tryb opuszczaniaSzyba dociskowa opuszczana w trybie ręcznym przed wykonaniem każdego skanu bez ryzyka uszkodzenia skanera.

TAK - 7 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja C:

Szyba dociskowa – tryb podnoszeniaSzyba dociskowa podnoszona w trybie ręcznym po wykonaniu każdego skanu bez ryzyka uszkodzenia skanera.

TAK - 7 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja D:

Głowica skaneraRealizująca proces skanowania i umożliwiająca podgląd całości (nie linia po linii) deklarowanej powierzchni skanowania w punkcie LP2 w czasie rzeczywistym, tj. obserwowanie zmiany ułożenia skanowanego obiektu, precyzyjne wykadrowanie, precyzyjne ustawienie obszarów skanowania bez konieczności wykonywania skanowania próbnego.

TAK - 4 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja E:

Profile korygująceTworzenie i zapisywanie przez standardowego użytkownika minimum 10 profili korygujących nierównomierność oświetlenia skanowanej powierzchni. Funkcjonalność ta musi być dostępna z poziomu użytkownika bez konieczności ingerencji serwisu.

TAK - 4 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja F:

Dokładna kalibracja RGBMożliwość wykonania dokładnej manualnej kalibracji barwnej RGB dostępnej z poziomu standardowego użytkownika bez konieczności ingerencji serwisu.

TAK - 4 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja G:

Sposób sterowaniaWyzwolenia kolejnego skanu odbywa się za pomocą:

 1. detekcji manualnego zamknięcia szyby,

TAK - 5 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja H:

Sposób sterowaniaWyzwolenia kolejnego skanu odbywa się za pomocą:

 1. detekcji przewrócenia strony.

TAK - 5 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja I Transmisja danych

Skaner wyposażony w dedykowane złącze RJ 45 umożliwiające bezpośredni zapis uzyskanych skanów do sieci komputerowej Zamawiającego.

TAK - 1 pkt., NIE – 0 pkt

Pozycja J

Praca autonomicznaSkaner pracujący w trybie autonomicznym, tzn. umożliwiający pracę bez podłączania zewnętrznego komputera i umożliwiający bezpośredni zapisu wykonanych skanów na nośniki pamięci przyłączone do złącz komunikacyjnych skanera.

TAK - 1 pkt., NIE – 0 pkt

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w pozycjach TAK/NIE należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi.

TABELA 3. PROCEDURA WYKONANIA I POMIARU SKANU REFERENCYJNEGO

PROCEDURA WYKONANIA I POMIARU SKANU REFERENCYJNEGO

Celem niniejszej procedury testowej jest weryfikacja zaoferowanego skanera pod kątem wysokiej rozdzielczości oraz głębi ostrości.CZĘŚĆ A

1. Do badania należy użyć wzorników QA-62 umieszczonych w dwóch dowolnie wybranych rogach po przekątnej obszaru skanowania tj. min. DIN A2.

2. Wzorniki muszą być umieszczone w taki sposób aby ich dwie krawędzie przylegały do granicy obszaru skanowania z tolerancją ± 10mm

3. Jeden wzornik powinien leżeć na poziomie stołu skanera, drugi winien leżeć na powierzchni uniesionej (np. książce) względem stołu. Odległość poziomów ułożenia obu wzorników w osi prostopadłej do płaszczyzny skanowania musi wynosić min. 45mm.

4. Tak przygotowany zestaw wzorników należy zeskanować w optycznej rozdzielczości 600x600ppi i zapisać w postaci pojedynczego pliku TIFF bez kompresji.

5. Powyższy plik należy dołączyć do oferty w postaci cyfrowej na nośnikach płycie CD/DVD lub karcie SD lub pamięci USB. Przesłane nośniki nie podlegają zwrotowi.

CZĘŚĆ B

6. Do badania rozdzielczości przestrzennej Zamawiający będzie używał oprogramowania ImCheck3v9 dostępnego na stronie:

http://www.imagescienceassociates.com/mm5/merchant.mvc?Screen=SOFTWAREImCheck&Store_Code=ISA001

7. W powyższym oprogramowaniu należy wybrać test QA-62 Scanner target:8. Następnie wskazać badany wzorzec QA-62 i dokonać jego pomiaru z wykorzystaniem automatycznych ROI dla zestawu czterech krawędzi.

9. Ocenie będzie podlegał parametr MTF10 dla krawędzi V i H dla obu wzorników QA-62 oddzielnie.

10. Za wynik pomiaru uznaje się najniższą uzyskaną wartość MTF10 dla obu wzorników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia powyższej procedury w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia.TABELA 4. WYCENA

1

2

3

4

5

6

7

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto

PLN

Wartość netto

PLN

Kwota

podatku VAT

PLN

Wartość brutto/bez VAT**

PLN

LP1

Skaner

1 szt.

LP2

Jednostka PC

1 szt.

LP3

Podstawa skanera

1 szt.

Razem wartości brutto/bez VAT***
** niepotrzebne skreślić

*** Razem wartość brutto/bez VAT** należy wpisać do formularza ofertowego - załącznika nr 1 do SIWZ.


……………………………, dnia ………………….…. 2016 r.………………………………………….…………………………

Podpis i pieczątka wykonawcy
Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych; 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, faks: 58 523 31 10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość