Strona główna

Formularz zgłoszeniowy do Nagrody im prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka


Pobieranie 64.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar64.43 Kb.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do Nagrody im. prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka

Edycja II - 2015Uwaga! Wszystkie informacje są i będą traktowane jako poufne


Część A: Nazwa

produktu/projektuDane przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa:
Branża:
Adres siedziby głównej:
Liczba pracujących:Dane kontaktowe
Ulica i numer:
Miejscowość
i kod pocztowy:
Telefon:
Tel. kom.:
Faks:
E-mail:
Strony www:Osoba kontaktowa
Tytuł:
Nazwisko:
Imię:
Wypełniony formularz potwierdza, że

 • znam regulamin konkursu i akceptuję go

 • formularz został wypełniony z należytą starannością i w dobrej wierze, a wszystkie wprowadzone dane są prawdziwe i poprawne

DataPodpis
Zaświadczam, że rozwój opisanego w tym wniosku projektu zawdzięczamy wyżej wymienionej firmie, oraz że firma ta wyraża zgodę na zgłoszenie projektu/produktu
do udziału w konkursie.


DataPodpisCzęść B: Dane produktu/projektu
Nazwa projektu/produktuOpis projektu/produktu (maksymalnie 1 000 znaków ze spacjami)

Numer patentu (jeśli dotyczy):


Część C: Ankieta

Proszę odpowiadać na pytania krótko i precyzyjnie (maksymalnie łącznie 400 słów).


Stopień innowacyjności technologicznej
Proszę opisać technologiczny postęp Państwa projektu/produktu/rozwiązania w porównaniu do obecnego stanu technologii.Na czym polega technologiczna kreatywność i jakość Państwa produktu/projektu?
Jaką unikalną cechę posiada Państwa produkt/projekt w odniesieniu od innych obecnych już na rynku rozwiązań?


Korzyści dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa
Jakie szczególne korzyści technologiczne wyróżniają Państwa produkt/projekt? Czy Państwa produkt/projekt ma jakieś ograniczenia w zastosowaniach ogrodniczych?
Proszę opisać społeczne korzyści wynikające z zastosowania Państwa produktu. W jaki sposób wpływa on na poprawę ergonomii środowiska pracy czy też na ochronę środowiska?


Rentowność
Jakie ekonomiczne korzyści można osiągnąć wykorzystując Państwa produkt?Jaki jest przewidywany popyt na Państwa produkt oraz jakie potencjalne rynki zbytu ma Wasze rozwiązanie technologiczne (wielkość rynku, wielkość popytu, udział w rynku)?

Jak oceniacie Państwo możliwości zastosowania/wykorzystania Państwa produktu/danego rozwiązania w innych branżach?
Część D: Informacje ogólne

Podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015 zostanie po raz drugi zorganizowany konkurs o Nagrodę im. prof. Szczepana A. Pieniążka.

Organizatorem i jedynym właścicielem praw do konkursu jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. Organizator konkursu uzyskał pisemną zgodę rodziny Profesora na przyznanie w konkursie nagród Jego imienia.
Do uczestnictwa w konkursie dopuszczone zostaną produkty, rozwiązania i komponenty, które spełniają następujące wymagania:


 • Podmiot zgłaszający produkt/usługę w całości i prawidłowo wypełnił formularz zgłoszeniowy.

 • Formularz został złożony w wyznaczonym miejscu i terminie.

 • W dniu zamknięcia zgłoszeń, tj. 10 lutego 2015 r. do godziny 16:00, zgłoszenie zostało opłacone lub dostarczono organizatorowi potwierdzenie dokonania opłaty zgłoszeniowej.

 • Podmiot zgłaszający oświadczył, że zapoznał się z niniejszym regulaminem
  i akceptuje jego postanowienia w całości i bez protestu.


Kluczowe dla oceny będą następujące kryteria:
Stopień innowacyjności technologicznej

 • postęp w stosunku do obecnie stosowanej techniki

 • technologiczna jakość i kreatywność

 • unikalna cecha produktu w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań


Korzyści dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa

 • korzyści z zastosowania danego rozwiązania technologicznego/produktu

 • wpływ produktu na środowisko i cechy korzystne dla społeczeństwa/użytkownika

Rentowność

 • korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania danego rozwiązania

 • przewidywany popyt/rynki zbytu, ew. możliwość wykorzystania danego rozwiązania
  w innych branżachPonadto dla oceny istotne będą:

 • krótki film lub prezentacja przedstawiający produkt w użyciu

 • kopia świadectwa dopuszczenia do użytku

 • dane dotyczące zgłoszonych patentów

 • forma przedstawienia produktu/wypełnienia zgłoszenia

Zwycięzcy zostaną wybrani przez kapitułę konkursu.


Organizator konkursu powołuje „Kapitułę konkursu im. prof. Szczepana A. Pieniążka” w skład której wchodzą:


 1. prof. dr hab. Franciszek Adamicki (dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach)

 2. dr inż. Grzegorz Doruchowski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)

 3. dr inż. Adam Ekielski (SGGW Wydział Inżynierii Produkcji),

 4. Witold Boguta (prezes KZGPOiW)

 5. Adam Fura (dyrektor Oddziału ŚODR w Sandomierzu)

 6. Mariusz Podymniak (Hortus Media Sp. z o.o.)

7. Jacek Kłudka (prezes Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o.)
Spośród wymienionych osób członkowie wyłonią Przewodniczącego Kapituły Konkursu. Współpracownicy członków Kapituły nie mogą uczestniczyć w konkursie.
W konkursie zostaną przyznane trzy Nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka:

Nagrodzona firma otrzyma: • Statuetkę – wizerunek Nagrody im. Profesora Szczepana A. Pieniążka

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

 • Prawo do wykorzystywania wizerunku nagrody bez ograniczeń przez okres jednego roku na wszelkich polach reklamowych i marketingowych. Warunkiem ich wykorzystania jest każdorazowe pełne przekazywanie informacji o jej wykorzystaniu Oficynie Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. • Rabat w wysokości 10% na powierzchnię wystawienniczą w kolejnej edycji targów organizowanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. Rabat jest naliczany od wartości stoiska po uwzględnieniu wcześniejszych upustów wynikających z polityki rabatowej organizatora targów.

 • Umieszczenia reklamy podczas gali wręczenia nagród.

Ponadto zwycięzcy otrzymują możliwość wygłoszenia maksymalnie 5-minutowej prezentacji podczas gali.


Jury konkursu ma prawo zrezygnować z przyznania nagród, jak również może przyznać dodatkowo maksymalnie trzy wyróżnienia.
Nagroda im. prof. Szczepana A. Pieniążka zostanie wręczona podczas uroczystości otwarcia targów TSW 2015, 19 lutego 2015 r. o godzinie 9:00.
Warunki uczestnictwa:

Formularz zgłoszeniowy w języku polskim jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej organizatora www.tsw.targi.pl. Zgłoszenie powinno jasno i spójnie obrazować produkt i jego cechy. Maksymalna objętość zgłoszenia to 10 stron A4 (włącznie z częścią A, B i C). W zgłoszeniu powinny zostać opisane istotne dane techniczne oraz zasady działania produktu. W formularzu należy wymienić odpowiednie patenty, znaki towarowe, certyfikaty jakości.

Materiał zdjęciowy nie będzie zaliczany do 10 stron formularza zgłoszeniowego. Preferowane jest przedłożenie krótkiego filmu, animacji lub prezentacji obrazującej zasady działania produktu. Film powinien być udostępniony w formacie *.mp4.

Organizator Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015 zapewnia, że przekazane w formularzu zgłoszeniowym dane zostaną udostępnione tylko i wyłącznie członkom jury dla celów oceny projektu. Ta grupa osób jest zobowiązania do zachowania tajemnicy – przed przystąpieniem do obrad Kapituły Konkursu składane jest stosowne zobowiązanie. Niezależnie od tego zalecamy przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego podjęcie wszelkich środków ostrożności w celu ochrony praw własności intelektualnej.

Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw do produktów zgłoszonych do konkursu.

Za zgłoszenie do konkursu będzie pobierana opłata w wysokości 492 zł brutto (400 zł netto). Rachunek zostanie wystawiony po dostarczeniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Do konkursu firma może zgłosić dowolną liczbę produktów lub usług pod warunkiem wypełnienia oddzielnych formularzy zgłoszenia dla każdego z nich oraz wniesienia oddzielnej opłaty konkursowej.


Formularz zgłoszeniowy zostanie uznany za kompletny gdy:

 • zostaną wypełnione części A–C formularza zgłoszeniowego

 • zostanie przesłany materiał opisowy, zdjęciowy/filmowy lub prezentacja.


Wypełniony formularz należy przesłać organizatorowi konkursu do 10 lutego 2015 r., do godziny 16:00.
Formularze można dostarczyć na jeden z trzech sposobów:

 • przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres poczty elektronicznej nagroda@tsw.targi.pl (w przypadku dużych plików istnieje możliwość przesłania ich na serwer ftp organizatora konkursu. Prosimy o kontakt w celu przekazania niezbędnych danych dla użytkowników serwera)

 • przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą lub kurierem na adres Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o, 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 lok. 7

 • składając wypełniony formularz zgłoszeniowy osobiście w biurze Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Kaliskiej 1 lok. 7 w godzinach 8:00–16:00.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość