Formy prowadzenia działalności gospodarczejPobieranie 141.69 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar141.69 Kb.
  1   2   3


ANIMA – Kobiecy duch przedsiębiorczości”


Projekt

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Europejski Fundusz SpołecznyCzęść I Pierwsze kroki w zakładaniu działalności gospodarczej


 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Poszczególne kroki zakładania działalności gospodarczej.

  1. Urząd Gminy.

  2. Urząd Statystyczny.

  3. Urząd Skarbowy.

  4. Bank – konto firmowe.

  5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  6. Inne obowiązki – zgłoszenia.

  7. Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  8. Czas potrzeby na zarejestrowanie firmy.

 • Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej.


Cześć II projekt „ANIMA Kobiecy duch przedsiębiorczości”


 • Informacje o projekcie i realizacji


Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Zasadnicze formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie polskiego prawa przedstawiają się w sposób następujący:

 • Forma indywidualnej działalności gospodarczej

 • Spółka cywilna

 • Spółka jawna

 • Spółka partnerska

 • Spółka komandytowa

 • Spółka komandytowo-akcyjna

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Spółka akcyjna

Tak więc spośród wyżej wymienionych form można wyróżnić trzy podstawowe grupy form prowadzenia działalności: • Osoba fizyczna

 • Spółka cywilna

 • Spółka prawa handlowego

W ramach spółek prawa handlowego wyróżnia się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.

Spółki osobowe;


 • Spółka jawna

 • Spółka partnerska

 • Spółka komandytowa

 • Spółka komandytowo-akcyjna

Spółki kapitałowe; • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Spółka akcyjna

Podstawową i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest forma indywidualnej działalności gospodarczej. Tak jak w przypadku każdej formy prowadzenia działalności gospodarczej można mówić o pewnych zaletach i wadach. Tak też jest


w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej. Wśród mocnych strony indywidualnej działalności gospodarczej można wymienić:

 • łatwość założenia, ewentualnej likwidacji,

 • niższe koszty założenia i prowadzenia działalności od strony administracyjnej niż
  w przypadku spółek,

 • cały zysk trafia do kieszeni przedsiębiorcy,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • proste zasady księgowości.

Pewne minusy, które również muszą być brane pod uwagę przy rozpoczynaniu działalności


w tej formie przedstawiają się następująco:

 • brak osobowości prawnej,

 • ograniczenia na pewnym etapie w rozwoju firmy,

 • „musisz liczyć wyłącznie na siebie”,

 • odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania, np. w przypadku zobowiązań podatkowych.

Niemniej jednak w przypadku osób, które po raz pierwszy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej forma indywidualnej działalności gospodarczej będzie najdogodniejsza formą.


Rozpoczęcie działalności musi być dobrze przemyślane. Nie tylko sam pomysł, pierwsze kroki w działalności firmy, ale również kwestie formalne związane z rejestracją.
W szczególności należy dobrze przemyśleć następujące kwestie:


 • Oznaczenie przedsiębiorcy

 • Przedmiot działalności

 • Siedziba firmy

 • Data rozpoczęcia działalnościOznaczenie przedsiębiorcy.

Oznaczenie przedsiębiorcy to firma (potocznie nazwa) przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej. Oznaczenie naszej firmy jest o tyle ważne, iż za chwilę będziemy z nią kojarzeni w obrocie gospodarczym. Ciekawa i przyciągająca uwagę nazwa będzie pierwszym elementem, z którym będziemy identyfikowaniu po rozpoczęciu działalności. Pewną ciekawostką może być to, iż w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność nazwą firmy jest przede wszystkim jej imię i nazwisko, a dodatkowy oznacznik, który dodajemy dla identyfikacji jest w zasadzie dodatkiem do naszego imienia i nazwiska.Przedmiot działalności.
Przedmiot działalności firmy jest związany z dopasowaniem tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności do zakresu działalności gospodarczej, którą zamierzamy prowadzić. Podstawową zasadą jest to, iż cały zakres działalności, którą będziemy prowadzić powinien znaleźć odzwierciedlenie w ramach kodów PKD.
Tak więc nie trzeba, a czasem wręcz nie można ograniczać się do wyboru jednego rodzaju działalności, np.:

PKD 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

PKD 45.45.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 45.44 - malowanie i szklenie

PKD 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
Uwaga!

Od 1 maja 2004r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – rozporządzenie Rady Ministrów z 20 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004, Nr 33, poz. 289) zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.


Siedziba firmy.
Siedziba firmy jest podstawowym miejscem wykonywania działalności, np. świadczenia usług.
W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej – najczęściej będzie to miejsce zamieszkania, zameldowania. W związku z rozpoczynaniem działalności powinniśmy posiadać tytuł prawny do lokalu, czyli być jego właścicielem lub współwłaścicielem.
W przypadku braku tytułu prawnego – gdy nie jesteśmy co najmniej współwłaścicielem - możliwym rozwiązaniem jest sporządzenie z właścicielem lokalu umowy najmu w związku
z planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Wraz ze zgłoszeniem działalności zawsze podajemy oznaczenie miejsca zamieszkania
i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazujemy ten adres i adres zakładu głównego, ewentualnie oddziału.


Data rozpoczęcia działalności gospodarczej.


 • Jest bardzo istotna

 • Będzie wpisana we wszystkich deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych

 • Powinna być późniejsza, niż data zgłoszenia przedsiębiorcy do wszelkich organów ewidencyjnych

Data rozpoczęcia wykonywania działalności – formalnie jest to prawdopodobna data wykonania pierwszej czynności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Jest to podstawowy akt prawny dla przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 1 Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie.
Ustawa definiuje dwa najważniejsze pojęcia związane z prowadzeniem firmy, a mianowicie pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy oraz definicję przedsiębiorcy.
Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywani kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (Art. 6 ust.1).
Wyłączenia - Art. 3 Ustawy mówi o pewnych zakresach działalności, które nie są traktowane przez ustawę jako działalność gospodarcza. Przepisów Ustawy Prawo działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie:

 • upraw rolnych,

 • chowu i hodowli zwierząt,

 • ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa,

 • rybactwa śródlądowego, a także

 • wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, czyli tzw. agroturystyce.Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. (Art.4 ust.1).
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (Art.4 ust.2).

Obecnie na gruncie polskiego prawa można wyróżnić następujące kategorie przedsiębiorców: • Mikroprzedsiębiorca

 • Mały przedsiębiorca

 • Średni przedsiębiorca

 • Duży przedsiębiorca

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 1. osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów EURO.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 1. osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów EURO.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych : 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 1. osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów EURO.

Ustawa reguluje również podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które przedstawiają się następująco:
 • Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji
  i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów (art. 17),
 • Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska (Art. 18),
 • Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymizującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych (Art.19).


Ograniczenia w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej

Zasadniczo w Polsce obowiązuje zasada swobody wykonywania działalności gospodarczej, aczkolwiek niektóre jej rodzaje poddano obostrzeniom – obowiązkowi uzyskania koncesji, wpisania do rejestru działalności regulowanej, uzyskania zezwolenia, licencji.


Koncesje.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek uzyskania koncesji


w zakresie:

 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbriornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów
  w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,

 4. ochrony osób i mienia,

 5. przewozu lotniczego,

 6. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Koncesję można uzyskać na czas określony, który wynosi od 5 do 50 lat.


Jeśli chcesz prowadzić działalność objętą koncesjonowaniem, musisz złożyć odpowiedni wniosek.
Za udzielenie koncesji pobierana jest opłata skarbowa (może jej nie być, jeśli określają to przepisy szczegółowe).

Działalność regulowana.

Nowością, która pojawiła się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej jest tzw. działalność regulowana. Głównym celem wprowadzenia tej instytucji było zmniejszenie wydawania liczby zezwoleń.


Na gruncie obowiązujących przepisów, jeśli szczegółowa ustawa stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tą działalność jeśli spełnia szczególne warunki określone w tej ustawie i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej.
Organ prowadzący na podstawie przepisów regulujących daną działalność, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.
Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

Zezwolenia.

Instytucja zezwolenia w dalszym ciągu obowiązuje w naszym systemie prawnym. Aby je uzyskać należy spełnić wymagane prawem warunki. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Podstawowa różnica pomiędzy zezwoleniem a koncesją jest taka, iż koncesja co do zasady ma charakter uznaniowy. Jeśli odpowiedni organ nie wyda koncesji musi to uzasadnić, ma natomiast tzw. luz decyzyjny w przyznawaniu koncesji. Natomiast jeśli spełniamy wymagane prawem warunki do uzyskania zezwolenia, powinno ono być wydane przez odpowiedni uprawniony organ administracji publicznej. Jeśli tak się nie dzieje, mamy prawo odwołania od takiej decyzji.


Obecnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 75 wymienia wszystkie akty prawne kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Jako przykłady można podać niektóre z nich;

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

 • Prawo bankowe

 • Prawo telekomunikacyjne

 • Ustawa działalności ubezpieczeniowej

 • Ustawa pośrednictwie ubezpieczeniowym

Licencje.

Natomiast licencje zasadniczo wymagane są teraz na gruncie dwóch aktów prawnych – również określonych w U.o s.d.g. • Ustawa o transporcie drogowym

 • Ustawa o transporcie kolejowym


Poszczególne kroki zakładania działalności gospodarczej.
Rejestracja działalności gospodarczej – nie ma nic prostszego!

1.) Urząd Gminy.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej dokonuje się na odpowiednim formularzu.
Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się
w prowadzonej przez gminy Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
Organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta - dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego adresu i adresu zakładu głównego, oddziału,

 2. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

 3. datę rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie


w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.
Decyzję o wpisie do ewidencji wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosków.

Od tej chwili jesteś przedsiębiorcą i możesz prowadzić działalność gospodarczą.

Niezależnie od ilości firm jednoosobowych i spółek cywilnych zakładanych w różnych miejscowościach osoba fizyczna dokonuje, wyłącznie w swojej gminie, jednego łącznego zgłoszenia.


W zgłoszeniu wymienia wszystkie rodzaje działalności jakie zamierza wykonywać zarówno samodzielnie jak i jako wspólnik spółki cywilnej.


Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:

 • zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

 • wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną,

 • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w danych zawartych we wpisie (zmiany nazwy, adresów siedziby lub oddziałów, innych elementów w zgłoszeniu) przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić je do gminy.


W tym samym trybie co przy zakładaniu działalności, otrzymasz zaświadczenie o zmianie wpisu do EDG.

Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może zostać wykreślony z ewidencji działalności, jeśli:

 • otrzyma prawomocne orzeczenie zakazu wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej,

 • wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestr przedsiębiorców,

 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Wykreślenie z ewidencji jest dokonywane w drodze decyzji administracyjnej, która jest niezwłocznie doręczana przedsiębiorcy.
2.) Urząd Statystyczny.
Wniosek o REGON – wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.
W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym – musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę: „Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.”

We wniosku podaje się następujące dane:

 • nazwa,

 • adres siedziby,

 • PESEL,

 • nazwisko i imiona,

 • adres zamieszkania,

 • adres do korespondencji,

 • forma organizacyjno-prawna,

 • forma własności,

 • nazwa organu ewidencyjnego,

 • nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny,

 • rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, (podstawowej, a także drugo- i trzeciorzędnej).

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Statystyczny powinien doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem REGON.


Procedura jest bezpłatna.
Jeśli kiedykolwiek zmienią się dane wpisane we wniosku, masz obowiązek zgłosić je w ciągu 14 dni, również na druku RG-1 lub RG.


3.) Urząd Skarbowy.
W Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo dla siedziby naszej firmy musimy rozstrzygnąć trzy zagadnienia:

 • aktualizacja danych Numeru Identyfikacji Podatkowej,

 • wybór formy opodatkowania,

 • podjęcie decyzji odnośnie bycia podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT.Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP

Od 1 stycznia 1996r. wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami podatku dochodowego i VAT lub tylko dochodowego, podlegają obowiązkowi ewidencji podatkowej i otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP.


NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.
W przypadku spółek prawnych i spółek osobowych oznacza to do czasu ich likwidacji.
Zgłoszenia można też dokonać bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym.
Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1.
Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie numerem NIP firmy.
Z chwilą uzyskania numeru NIP musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych (np. czynszu lub dzierżawy płaconej gminie).
Musisz go także używać na wszystkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a także wraz z numerem REGON umieścić na pieczątce firmowej.
Z chwilą uzyskania numeru NIP musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych (np. czynszu lub dzierżawy płaconej gminie).
Musisz go także używać na wszystkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a także wraz z numerem REGON umieścić na pieczątce firmowej.

Jeśli nastąpiła zmiana w danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym – obowiązek zgłoszenia zmian do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana. Dotyczy to wszystkich danych wymienionych w zgłoszeniu, np. terminu rozpoczęcia działalności, rozszerzenia jej zakresu, zmiany nr dowodu osobistego, nr kotna bankowego.: file
file -> Prowadzący – mgr Agnieszka Klata Cele operacyjne
file -> Konspekt zajeć wychowania fizycznego temat lekcji : Uprawiamy saneczkarstwo – zabawy na śniegu
file -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
file -> RÓb swój biznes – resztę zostaw specjalistom
file -> Ponizej podajemy slownik wspomnien z czasow prl naprawde ciekawe skojarzenia! Adapter "Bambino"
file -> Kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć na Open'erze 2014?
file -> Urząd miasta rybnika 44-200 rybnik ul. Bolesława chrobrego 2 tel. (0 32) 4392000 fax (0 32) 42 24 124
file -> W poniższym schemacie blokowym występują: A. Dwa wejścia
file -> Regulamin ubiegania się o udział w Programie akropol stypendiów licealnych efc I warunki rekrutacji Ubiegający się o udział w Programie akropol muszą spełniać następujące kryteria w I fazie rekrutacji
file -> Kolejnych, 100 gimnazjalistów do ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych


  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy