Strona główna

Fraternitas 01. 03. 2006 pol Vol. XXXVII


Pobieranie 42.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar42.66 Kb.


FRATERNITAS 01.03.2006


pol Vol. XXXVII. N. 118 - OFM Roma - tel. +39.0668.491.365 - fax. +39.0668.491.364
Żyć proroctwem, by objąć wykluczonych naszych czasów

Z przemówienia Ministra generalnego do uczestników II Kongresu Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia

Nasze objęcie “trędowatego” i nasza opcja na rzecz osób wykluczonych, jeśli będą uwzględniać wszystkie wymiary naszego życia, będą postawą autentycznie prorocką w tym naszym świecie, do głębi podzielonym między północą a południem, między nielicznymi posiadającymi prawie wszystko a licznymi nie mającymi prawie nic, ponieważ będą mówić o Bogu, Bogu Jezusie z Nazaretu, kochającym człowieka, o Bogu, który widzi cierpienie tak wielu wykluczonych i wysłuchuje ich wołanie (por. Wj 3,7.9).

Proroctwo to dar, który trzeba przyjąć i dać odpowiedź. Życie konsekrowane to “szczególna forma uczestniczenia w misji prorockiej Chrystusa” (VC 84) i jako Bracia Mniejsi jesteśmy w pełni uczestnikami tej misji. Zatem jesteśmy wezwani do rozszerzania proroctwa, przyjmując je jako dar sercem otwartym i wielkodusznym, i do dania odpowiedzi, to znaczy oddania tego daru na służbę świata i Kościoła. Tylko w ten sposób będziemy osobami w pełnej “zgodności” z miłością Boga do Jego ludu, przyjmującymi z entuzjazmem Jego plan zbawienia i gotowymi wszystko oddać dla Niego i dla Jego “ulubieńców”.

Lecz powtórzmy to sobie raz jeszcze: to proroctwo, które się wyraża przez głoszenie nadziei i potępianie krzywdy, może być mocne tylko wtedy, gdy rodzi się z głębokiej solidarności i ze świadectwa życia skupionego na Bożym Królestwie, z głębokiej komunii z Bogiem i z Jego planem, i – przynajmniej w naszym przypadku – z silnej komunii życia we wspólnocie, z Kościołem i z tymi, którzy “żyją zgodnie z formą świętego Kościoła Rzymskiego”.

Tylko w taki sposób nasze “słowo prorockie" dotrze do serca ludzi, otwierając w ich życiu nowe horyzonty i podważając mury obronne, który każdy z nich powoli sobie zbudował. I tylko tak nasz “głos prorocki” będzie mógł być skierowany do ludzi Kościoła, by przypomnieć im prawdziwy plan Jezusa, niekiedy zasłonięty przez różne struktury, instytucje i oczywiście także przez brak konsekwencji. I tylko w ten sposób nasze proroctwo będzie przemawiało do świata, potępiając niesprawiedliwość, wzywając wszystkich ludzi dobrej woli, by połączyli swoje serca i swoje siły przy budowaniu “nowego świata” według Bożego planu.brazyliaII międzynarodowy kongres SPOS

Od 28 stycznia do 8 lutego 2006 w Uberlandii (stan Minas Gerais, Brazylia) odbył się II międzynarodowy kongres animatorów Sprawiedliwości i Pokoju Zakonu Braci Mniejszych. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Biuro SPOS w Rzymie przy współpracy z Fundacją M.B. Fatimskiej w Brazylii, było “Obejmując wykluczonych”. Przez 10 dni uczestnicy, przybyli z całego świata, mogli dzielić się doświadczeniami i refleksjami co do przyczyn powodujących “wykluczenie” w dzisiejszej społeczności. Uczestnicy opracowali propozycje dla podjęcia nowej drogi w stronę osób, które dzisiaj nic nie znaczą w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej. Nowość stanowiła metodologia przyjęta na spotkaniu, która uczestników nie tylko włączyła na płaszczyźnie intelektualnej, lecz dała im też okazję przeżycia doświadczenia wśród wykluczonych. Jak Franciszek, który objął trędowatego, tak samo Bracia mogli zobaczyć i rozpoznać konkretnie w ubogim “sakrament” Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Momentem centralnym Kongresu były dwa dni, jakie Bracia przeżyli w obozie ruchu o nazwie “sem terra” (bez ziemi), będąc gośćmi jego mieszkańców, którzy dzielili się z nimi tym, co mieli. Doświadczenie zakończyło się Mszą św. odprawioną przez Biskupa Uberlandii i wielkim świętem końcowym. Oprócz animatorów Sprawiedliwości i Pokoju z Konferencji OFM obecni byli prowincjałowie włoscy: Fr. Marino Porcelli (Rzym), Fr. Roberto Ferrari (Mediolan), Fr. Manlio Di Franco (Salerno), i brazylijscy: Fr. Augusto Köenig (Sao Paulo) i Fr. Irineu Gassen (Sao Francisco), Prezes Konferencji. Z Kurii Generalnej byli obecni Minister i Definitorzy generalni Fr. Mario Faretto i Fr. Juan Ignacio Muro, Sekretarz ds. Formacji i Studiów Fr. Massimo Fusarelli i Sekretarz generalny ds. Misji i Ewangelizacji Fr. Nestor Schwerz.

W swoim przemówieniu Minister generalny wyjaśnił co to znaczy obejmować wykluczonych naszych czasów oraz zachęcił Braci do refleksji zgodnej z naszym życiem w naśladowaniu Chrystusa cierpiącego. Podkreślił on wielkie znaczenie Kongresu w kontekście przygotowania do obchodów 800-lecia powstania Zakonu, dostrzegając w spotkaniu Franciszka z trędowatym pewną konsekwencję spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym. Fr. José zachęcił następnie Braci, żeby wyszczególnili prorockie sposoby bliskości wykluczonym naszych czasów, nie tyle w formie asystencji, lecz raczej poprzez dzielenie życia, które winno być nieustannie otwarte na Ducha i na braci. Po spotkaniu zebrała się Międzynarodowa Rada Sprawiedliwości i Pokoju, która miała dokonać oceny międzynarodowego Kongresu, rewizji Statutów Biura Kurii generalnej i zredagowania propozycji działań w celu przedstawienia ich na najbliższej nadzwyczajnej Kapitule generalnej Zakonu we wrześniu 2006.libiaTrudna sytuacja Franciszkanów w Bengazi

Z powodu zamieszek, jakie w drugiej połowie lutego miały miejsce w Bengazi (Libia) Bracia Mniejsi (dwaj filipińczycy i dwaj polacy), Biskup tego Wikariatu Mons. Sylvester Carmel Magro, OFM, oraz Siostry zakonne byli zmuszeni opuścić swe mieszkania i schronić się w stolicy kraju. Oficjalne źródła w Libii poinformowały, że kościół i klasztor franciszkanów zostały podpalone, ale Bracia i Siostry pracujący w Bengazi nie doznali żadnych szkód.

Minister generalny Zakonu Fr. José Rodríguez Carballo przesłał do Braci, Sióstr i chrześcijan żyjących w Bengazi list o następującej treści:“Razem z wami i dzięki wam także dzisiaj cały Zakon Braci Mniejszych potwierdza swoją stanowczą wolę, by pozostać wiernym swej historii pokojowej obecności w świecie muzułmańskim, która, począwszy od dnia gdy św. Franciszek spotkał się w 1219 r. z sułtanem Melek-el-Kamelem, była kontynuowana nieprzerwanie przez 800 lat naszej historii. Dlatego czujemy się w pełnej komunii z tym, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI podczas swego spotkania z kilkoma wspólnotami muzułmańskimi w Kolonii 20 sierpnia 2005, i razem z nim chcemy przy tej okazji podkreślić pilną potrzebę, by: «potwierdzić, nie ustępując negatywnym presjom środowiska, wartości wzajemnego poszanowania, solidarności i pokoju», gdyż «życie każdego człowieka jest święte, zarówno dla chrześcijan jak też dla muzułmanów»”. Minister generalny ponowił wolę dalszego szukania wartości obecnych w religijnych i kulturowych tradycjach, które prowadzą do jedności między ludźmi, aby przezwyciężyć ideologiczne bariery czy interesy ekonomiczne i uznać godność każdej osoby i jej podstawowe prawa. “Mamy wreszcie nadzieję – pisze Fr. José Rodríguez Carballo – że sprawiedliwość, spokój i pokój niedługo znów zapanują w ziemi libijskiej i o to prosimy dla was w naszej braterskiej modlitwie”.

włochyNominacja Kardynała Legata dla Bazylik w Asyżu

Wypełniając zapowiedź Listu apostolskiego motu proprio “Totius Orbis” z 9 listopada 2005, papież Benedykt XVI mianował Kardynała Attilio Nicora Legatem Papieskim dla Bazylik św. Franciszka i M.B. Anielskiej w Asyżu. Kard. Nicora jest Prezesem Administracji Dziedzictwa Stolicy Apostolskiej. Na mocy tej nowej nominacji będzie miał za zadanie – jak mówi papieskie motu proprio – by “swoim autorytetem moralnym umacniać więzi komunii między miejscami poświęconymi pamięci Biedaczyny a Stolicą Apostolską”. Minister generalny Braci Mniejszych Fr. José Rodríguez Carballo i Fr. Massimo Reschiglian, Minister prowincjalny Asyżu, wydali wspólne orzeczenie. Jako odpowiedzialni i Kustosze Sanktuarium Porcjunkuli i Bazyliki Matki Bożej Anielskiej wyrażają na nowo swoją wdzięczność Ojcu Świętemu za mianowanie papieskiego Legata, znak stałego zainteresowania dla charyzmatu franciszkańskiego i klariańskiego. Ponadto okazują Kard. Nicora swoją gotowość do wędrowania w komunii, w duchu św. Franciszka i dla dobra Kościoła, zapewniając go o modlitwie i współpracy.

meksykKonferencja OFM S. Maria de Guadalupe

W Tlaquepaque, Jalisco (Meksyk) w dniach od 13 do 17 lutego 2006 odbyło się w domu “Valle della Misericordia” doroczne zebranie Konferencji OFM pw. S. Maria de Guadalupe. Temat spotkania brzmiał: “Tożsamość Brata Mniejszego dzisiaj”. W spotkaniu uczestniło 27 Braci przybyłych z Prowincji Meksyku, Ameryki Środkowej, Panamy i Karaibów, wśród nich także odpowiedzialni za Sekretariaty prowincjalne. Spotkanie prowadził Fr. Antonio González Porres, Minister prowincjalny Prowincji św. Franciszka i Jakuba, Przewodniczący tej Konferencji. Uczestnicy mieli okazję rozeznawać, poprzez uważną lekturę znaków czasu, łaskę powołania w relacji do stworzenia, do własnej osoby, do bliźniego i do Boga, w perspektywie przemiany swego życia. Prowincjałowie przedstawili też inicjatywy podjęte przez każdą Jednostkę z okazji 800-lecia powstania Zakonu i przygotowali program obchodów wspólnych na poziomie Konferencji. Zgromadzeni opracowali następnie propozycje odnośnie przygotowania przyszłego spotkania UCLAF (Unii Konferencji Franciszkańskich Ameryki Łacińskiej). Prace zakończyły się 17 lutego koncelebracją eucharystyczną w Bazylice Najświętszej Dziewicy w Zapopan.

włochyPeregrynacja Krzyża z San Damiano

Mszą świętą, której przewodniczył Minister generalny Fr. José Rodriguez Carballo, w sobotę 24 września 2005 r. rozpoczęła się w kościółku św. Damiana w Asyżu “peregrynacja” Krzyża, z którego Chrystus przemówił do św. Franciszka. Pomysł poddali animatorzy powołaniowi Braci Mniejszych Włoch, chcąc podjąć wątek rozmowy, która miała miejsce osiem wieków temu, wiosną 1206 r. w San Damiano w Asyżu, między Ukrzyżowanym i młodym Franciszkiem. Ów Krzyż jest ważny nie tylko dla Braci Mniejszych czy dla Ubogich Sióstr Klarysek, które strzegą oryginału, lecz także w historii Kościoła i w życiu wielu młodych ludzi, którzy trwają przed nim na modlitwie, a z widzenia jest znany także tym, którzy nawet nie wiedzą, iż z tego krzyża Pan rozmawiał z młodym Franciszkiem z Asyżu. “Peregrynacja” Krzyża z San Damiano została zaproponowana przez Braci Mniejszych w całych Włoszech jako okazja do ewangelizacji świata młodzieży. Obecnie kilka kopii Krzyża wędruje przez różne regiony Włoch i daje sposobność spotkania się z młodzieżą w różnym wieku i z dorosłymi poprzez dni skupienia, celebracje, a szczególnie inicjatywy ewangelizacyjne. W kilku miastach było można znaleźć otwarte nawet drzwi na uniwersytetach, zainteresowanych aspektem kulturowym tego Krzyża, lecz również tym ściśle duchowym. Oficjalne zakończenie “peregrynacji” będzie miało miejsce w dniu 17 września 2006, lecz w różnych Prowincjach dojrzała myśl, by przedłużyć wędrówkę Krzyża z San Damiano również w następnych latach, aby także za pomocą tego znaku towarzyszyć przygotowaniom do obchodów 800-lecia powstania naszego charyzmatu.

francjaII pielgrzymka europejska w Vézelay: “Ku nowym horyzontom”

Po międzynarodowym spotkaniu Braci odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży i powołań (Asyż 2000), przedstawiciele Europy środkowej podjęli myśl inicjatywy podobnej do Pielgrzymki pieszej do Asyżu, organizowanej przez włoskich Braci dla młodych poszukujących swego powołania. Pierwsza piesza pielgrzymka europejska się odbyła z powodzeniem w 2003 do Vézelay, miasteczka średniowiecznego w Burgundii (Francja). Bracia Mniejsi przybyli tu w czasach św. Franciszka (1217), a obecnie prowadzą życie kontemplacyjne. Pustelnia franciszkańska, w której żyje czterech Braci, znajduje się u podnóża “wiecznego wzgórza”, na którym wznosi się słynny kościół opactwa z XII wieku, mający relikwie św. Marii Magdaleny, uznany przez Unesco za dziedzictwo całej ludzkości. Tegoroczna pielgrzymka ma jako temat “Ku nowym horyzontom” i odbędzie się w dniach od 31 lipca do 8 sierpnia 2006. Animację zapewnią Bracia Mniejsi, Kapucyni, Klaryski i różne Siostry franciszkanki z krajów Europy zachodniej. Dziesięć dróg połączy się w Vézelay, gdzie będzie przygotowane miasto namiotów. Wspólnota międzynarodowa Klarysek, wspólnie z Braćmi z pustelni, zapewni miejsce dla modlitwy kontemplacyjnej, słuchanie i pojednanie. Dla chętnych będzie możliwe zwiedzenie z przewodnikiem w kilku różnych językach kościoła przy opactwie w Vézelay.

Inicjatywa zbiegnie się z 60 rocznicą pielgrzymki, jaka odbyła się tu w 1946 po zakończeniu II wojny światowej, w której uczestniczyli przedstawiciele walczących ze sobą narodów, aby prosić o dar pokoju. Międzynarodowy charakter Rodziny Franciszkańskiej stawia nas pośród uprzywilejowanych głównych aktorów budowania Europy opartej nie tylko na ekonomii, lecz mającej za punkt wyjścia szacunek dla człowieka (wraz z jego różnicami kulturowymi i religijnymi) i zwracającej swoją uwagę na wykluczonych, imigrantów, opuszczonych: po prostu na ofiary form ubóstwa naszych czasów. Informacje na temat Pielgrzymki europejskiej i sposobów uczestniczenia w niej można znaleźć na stronie internetowej:http://vezelay2006.objectis.net albo można zwrócić się do następujących Braci odpowiedzialnych za koordynację: Br. Markus Laibach

Kreuzweg 23, D-65719 Hofheim am Taunus. eMail: markus.laibach@franziskaner.deBr. Mattie Jeukens Volastraat 25, NL 6224 Ek Maastricht. eMail: jmpp.jeukens@planet.nl

Fr. Eric Moisdon Grottes de St Antoine, F-19100 Brive la Gaillarde. eMail: vezelay.fr@franciscain.net

hiszpaniaSpotkanie z Promotorami powołaniowymi OFM

4 lutego 2006 w Madrycie (Hiszpania) Fr. Ivan Matić, Asystent generalny FZŚ, i Xavi Ramos, z Rady międzynarodowej dla MF, uczestniczyli w spotkaniu Braci odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołaniowe w Hiszpanii i Portugalii, przedstawiając przy tej okazji Młodzież Franciszkańską i dokument pt.: “MF: droga powołania franciszkańskiego”. Po prezentacji dokumentu i aktualnej sytuacji MF w Hiszpanii i Portugalii, wspólnie zastawiano się co zrobić, by propagować MF w różnych grupach młodzieży i w jaki sposób MF mogłaby być obecna na spotkaniach organizowanych na różnych stopniach. Mówiło się też o pewnej trudności w niektórych Wspólnotach FZŚ, by otworzyć się na młodych i na ich potrzeby. Takie zamknięcie utrudnia tworzenie nowych Wspólnot MF albo drogę formacji franciszkańskiej w tych Wspólnotach FZŚ. Na koniec spotkania uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, że trzeba koniecznie proponować młodzieży przeżycia MF i dlatego należy organizować spotkania, na których będzie możliwe wzajemna wymiana i poznawanie się.

korea/japoniaKapituły krajowe FZŚ

W styczniu Asystent generalny FZŚ Fr. Ivan Matić był na dwóch krajowych Kapitułach wyborczych FZŚ na dalekim Wschodzie. Od 13 do 15 stycznia 2006 w Seulu, stolicy Korei, a pod koniec miesiąca w Japonii.

Korea ma 12 Wspólnot regionalnych liczących ok. 10000 franciszkanów świeckich; krajowymi asystentami są Fr. Tobia Kim, OFMConv, i Fr. Damian Kim, OFM. Na Kapitule była obecna Ministra generalna FZŚ Encarnación del Pozo. Podczas Kapituły Ministra i Asystent generalny spotkali się z grupą młodych franciszkanów Seulu; część z nich wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu MF z okazji ŚDM 2005 w Kolonii w Niemczech. 14 stycznia odbyły się wybory, w czasie których zostali wybrani: Augustin Cho jako Minister krajowy i Hyacynta Kwon jako Radna międzynarodowa.

W Yokohama, niedaleko Tokio, od 20 do 22 stycznia odbyła się krajowa Kapituła wyborcza Japonii. W kraju tym jest 8 Wspólnot regionalnych. Asystentami krajowymi są: Fr. Luis Chiusano, OFMCap, Fr. Ludovico Furikawa, OFMConv, i Fr. Filippo Hamada, OFM. 22 stycznia Francisco Fumihiko Takeda został ponownie wybrany na urząd Ministra krajowego i Radnego międzynarodowego.

Przy tej okazji od 16 do 19 stycznia Ministra generalna FZŚ Encarnación del Pozo i Asystent generalny Fr. Ivan Matić, OFM, odwiedzili franciszkanów świeckich w różnych częściach Japonii. Pierwsze spotkanie odbyło się w Nagasaki ze 120 franciszkanami świeckimi, przybyłymi z różnych Wspólnot z regionu Kiushu. Najważniejszym momentem była celebracja eucharystyczna w katedrze, po której miało miejsce bardzo piękne spotkanie braterskie. Ercarnación i Fr. Ivan odwiedzili następnie miejsce śmierci męczeńskiej 26 świętych męczenników japońskich w Nagasaki, muzeum bomby atomowej i dom założony przez św. Maksymiliana Kolbe. 22 stycznia po południu, w pobliżu klasztoru Braci Mniejszych w Tokio, odbyło się drugie spotkanie braterskie z franciszkanami świeckimi, przybyłymi z różnych Wspólnot z okolic Tokio. Ostatnie spotkanie odbyło się w Kyoto z franciszkanami świeckimi tej strefy, gdzie żyli pierwsi Męczennicy japońscy, zanim przetransportowano ich do Nagasaki, na Wzgórze Krzyży, miejsce ich męczeństwa.Wiadomości w skrócie

• Definitorium generalne Zakonu Braci Mniejszych przyjęło prośbę o zmianę nazwy Konferencji “Zachodnio-Słowiańskiej”, przedstawioną przez tworzącą ją Jednostki. Na posiedzeniu 11 lutego 2006 r. postanowiono, aby ta Konferencja nazywała się “Północno-Słowiańska”, gdyż to odpowiada lepiej ich położeniu geograficznemu. Teraz na Konferencję Północno-Słowiańską składa się 9 Jednostek: Prow. Wniebowzięcia NMP (Polska), Prow. św. Jadwigi (Polska), Prow. Niepokalanego Poczęcia NMP (Polska), Prow. św. Franciszka z Asyżu (Polska), Prow. Matki Bożej Anielskiej (Polska), Prow. Najśw. Zbawiciela (Słowacja), Prow. św. Wacława (Rep. Czeska), Prow. św. Michała Archanioła (Ukraina) i Fundacja św. Franciszka z Asyżu (Rosja i Kazachstan).

• Od 28 lutego do 15 marca, przez dwa tygodnie, odbyła się franciszkańska misja wędrowna w Tuluzie (Francja). Inicjatywa powstała w grupie Braci Mniejszych włoskich i francuskich i należy do nowych form ewangelizacji, które rodzą się z charyzmatu franciszkańskiego. Priorytetem dla misjonarzy były spotkania z ubogimi i ludźmi żyjącymi na ulicy. Młodzieży proponowano udział w kilku czuwaniach modlitewnych, organizowanych w ramach ewangelizacji diecezjalnej zwanej “Toulouse Alive”. W lutym 2005 inna podobna misja odbyła się w Rzymie i zachęcał do niej sam Minister generalny Zakonu, Fr. José Rodríguez Carballo.

• Benedykt XVI określił wiek XX “czasem męczeństwa”, tak wielka była liczba chrześcijan, którzy dali świadectwo o swej wierze aż do ofiary z życia przez męczeństwo. Wysoka, i tragiczna, jest liczba tych, którzy przelali swą krew dla Chrystusa w minionym roku 2005. w dniu 24 marca, dniu modlitwy i postu ustanowionym przez Jana Pawła II ku pamięci osób, które dały życie dla Chrystusa, chcemy modlić się za wszystkich Braci umęczonych przez 800 lat naszej historii. W porządku chronologicznym był ostatnim z nich Fr. Angelo Redaelli w Kongo. Zamieszczamy tutaj spis, prawdopodobnie niepełny, Braci Mniejszych, którzy w ostatnich 20 latach oddali swe życie za głoszenie Ewangelii na kontynencie afrykańskim: Fr. Kewin Lawlor (Australia), zabity 25 czerwca 1986 w Ugandzie; Mons. Salvatore Colombo (Włochy), zabity w Somalii 9 lipca 1989; Fr. Pietro Turati (Włochy), zabity 8 lutego 1991 w Somalii; Fr. George Gashugi (Rwanda), zabity 18 kwietnia 1994 w Rwandzie; Fr. Francesco Piccinini (Włochy), zmarły na malarię 25 stycznia 1998 w Republice Konga; Fr. Vjeko Ćuric (Bośnia), zabity 31 stycznia 1998 w Rwandzie; Fr. Fabian Thon (Australia), zabity 16 sierpnia 2001 w Papui Nowej Gwinei; Fr. Manus Campbell (Irlandia), zabity 21 maja 2003 w Rep. Południowej Afryki; Fr. Angelo Redaelli (Włochy), zabity 12 września 2005 w Republice Kongo Brazzaville.


Nowi Wizytatorzy generalni

Fr. Seán Collins (Irlandia), Delegat generalny dla Prow. św. Tomasza Apostoła w Indiach.

Fr. Angel Talens Albiñana (Prow. św. Józefa, Hiszpania), Asystent Wizytatora dla Prow. Arantzazu w Hiszpanii.

Książka franciszkańska


• AA.VV., Manuale per l’assistenza all’OFS e alla GiFra, Conferenza degli Assistenti generali OFS, Roma, 2006, pp. 400. Podręcznik dla Asystentów FZŚ i MF, który powstał w odpowiedzi na częste prośby Asystentów i Ministrów prowincjalnych poświęcających się duchowemu towarzyszeniu Wspólnotom FZŚ i MF. Tekst porusza różne tematy: historia FZŚ, tożsamość i misja franciszkanów świeckich, asystencja duchowa i pastoralna, Młodzież Franciszkańska, współpraca FZŚ z innymi grupami, itp. VII rozdział zawiera Regułę i obecne Statuty dla Asystentów FZŚ. W załączniku znajdują się dawne Reguły, jakie Franciszkański Zakon Świeckich miał w ciągu ośmiu wieków swojej historii. Redakcję tekstu w j. włoskim koordynował Fr. Ivan Matić, Asystent generalny FZŚ dla OFM. Niebawem przewiduje się wydanie tekstu również w innych językach.

Plany Ministra generalnego

• od 3 do 5 marca, wizyta w Prowincji Matki Bożej Łaskawej na Sardynii (Włochy)

• od 6 do 18 marca, “Tempo Forte” w Kurii generalnej, Rzym

• od 21 do 23 marca, wizyta u Aleksego II, Patriarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Moskwie (Rosja)• od 28 marca do 1 kwietnia, wizyta w Prowincji św. Cyryla i Metodego, Zagrzeb (Chorwacja)

FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Gianfranco Pinto Ostuni

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: gpo@ofm.orgUfficio Comunicazioni, Curia Generale dei Frati Minori, Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - -.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość