Strona główna

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego


Pobieranie 42.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar42.85 Kb.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, Tel. 501 816 846

www.fundacja.monki.pl e-mail: fundacja@monki.pl

NIP: 546 131 37 68 REGON: 451209883 KRS: 0000225540

nr konta: Bank Spółdzielczy 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010Sprawozdanie z działalności

Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w 2012 roku

1. Informacje na temat Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego,


ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, województwo podlaskie.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31.12.2004 r.


Numer KRS: 0000225540
REGON: 451209883

Dane osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego do 27 maja 2012:

1. Prezes Fundacji

Arkadiusz Studniarek

2. Członek Zarządu

Andrzej Anszczak

3. Członek Zarządu

Rafał Gawędzki

Dane osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego od 28 maja 2012:

1. Prezes Fundacji

Anna Porębska

2. Członek Zarządu

Marta Pisanko

3. Członek ZarząduSebastian Kulikowski

 1. Celem podstawowej działalności "Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego" jest:

 1. Wspieranie przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw lokalnych zgodnych z celami Fundacji.

 2. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych, ochrony środowiska, bazy turystycznej, wyposażenia szkół i ośrodków kultury, Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 3. Organizowanie i finansowanie:

 • konferencji, seminariów, zjazdów i kursów edukacyjnych,

 • konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych,

 • stypendiów socjalnych, zapomóg dla mieszkańców Powiatu.
 1. Pobudzanie ofiarności publicznej, oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą na realizację celów Fundacji.

 2. Udzielanie rzeczowego i finansowego wsparcia na terenie Powiatu Monieckiego placówkom zajmującym się działalnością na rzecz Ochrony Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej, Oświaty, Sportu i Rekreacji, Ochrony Środowiska.

 3. Udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności mieszkańców Powiatu Monieckiego w zakresie kultury, pomocy społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i zabytków, rozwoju przedsiębiorczości.

 4. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej osobom niepełnosprawnym.

 5. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w formie dofinansowania prac projektowo-wykonawczych, oraz dążenie do likwidacji istniejących utrudnień komunikacyjnych w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego.

 6. Popularyzację osiągnięć i dokonań mieszkańców Powiatu Monieckiego, w szczególności osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki, sportu w formie organizowania lub dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, okolicznościowych ekspozycji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym i promocyjnym.

 7. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenia działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki.

 8. Zbieranie i przekazywanie środków na dożywianie oraz organizowanie i dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i ubogich, pobytu dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, leczenia w kraju i za granicą.

 9. Wspieranie domów pomocy społecznej lub placówek pobytu dziennego dla ludzi starych i potrzebujących.

 10. Pomoc w organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

 11. Wspieranie placówek opieki i rewalidacji dla osób niepełnosprawnych.

 12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki w postaci mecenatu nad przedsięwzięciami z tego obszaru.

 13. Organizowanie konkursów muzycznych, teatralnych, plenerów plastycznych i fotograficznych, wykładów, seminariów, sympozjów naukowych, koncertów, spektakli, wystaw i innych imprez.

 14. Inicjowanie i pomoc w działaniach mających na celu opiekę nad zabytkami i miejscami pamięci, ważnymi dla historii Powiatu Monieckiego.

 15. Wspieranie twórczości młodych artystów, naukowców, sportowców, w szczególności inspirowanie i dofinansowanie publikacji, wystaw, prezentacji.

 16. Wydawanie publikacji non-profit – periodycznych i nieperiodycznych związanych z działalnością i celami Fundacji.

 17. Wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach. 1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.

 2. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Realizację programów prozdrowotnych.

2. W 2012 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zrealizowała następujące działania:

 1. Z 1% podatku dochodowego przekazanego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji porządku publicznego Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego otrzymała 3 640,10 zł.

 2. Wpływ darowizn na cele statutowe – 4 779,54 zł.

 3. Fundacja realizowała 1 projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki: Projekt pt. „Świetlica środowiskowa w Goniądzu jako forma wsparcia aktywizacji i integracji społecznej środowiska lokalnego”. W ramach projektu pt. „Świetlica środowiskowa w Goniądzu”:

 • projekt trwał od 1.02.2010 r.- do 31.01.2012 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu;

 • w czasie projektu z pomocy świetlicy środowiskowej skorzystało 20 dziewcząt i chłopców oraz 30 osób dorosłych ze szkoleń i warsztatów przewidzianych w harmonogramie projektu m.in. fakturowanie i obsługa kas fiskalnych, coachingu oraz indywidualnych warsztatów z doradztwa zawodowego i psychologicznego.

 • po zakończeniu realizacji projektu i rozliczeniu finansowemu końcowego wniosku o płatność i w związku z likwidacją Internatu w Goniądzu, gdzie zlikwidowano pomieszczenie świetlicy środowiskowej podjęto decyzję o nieodpłatnym przekazaniu pozostałego po projekcie sprzętu. Sprzęt (stół bilardowy, „piłkarzyki”, trzy stanowiska komputerowe wraz z szafkami, gry stolikowe) w większości został przekazany Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Goniądzu. Dwa stanowiska komputerowe z biurkami i szafkami przeniesiono do pomieszczenia Fundacji. 1. Realizowano projekt Moja mała Ojczyzna miejscem wielu atrakcji. Młodzieżowy klub Aktywności Lokalnej w ramach programu Równać szanse 2011. Umowę o dotację w wysokości 38 300 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację zadań projektu podpisano w 2011 r. Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Opiekunem i koordynatorem przedsięwzięcia był p. Krzysztof Falkowski. W ramach projektu zrealizowano zajęcia, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne, zrealizowano Lipdub Biebrza, który zaprezentowano 14 listopada w Monieckim Ośrodku Kultury podczas oficjalnego podsumowania projektu.

 2. Przekazano kwotę 200zł na działania/zajęcia w Szkole Rodzenia w Mońkach.

 3. Dofinansowano działania Centrum Streetworkingu w Mońkach m.in. na realizację zajęć podczas ferii zimowych.

 4. Współorganizacja imprezy pt. Piłkarskie Oskary Podlasia z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej. Przeznaczono na organizację imprezy kwotę 1000zł z budżetu Fundacji. 1. Wsparcie międzyszkolnego turnieju wiedzy ,,Laur Bezpieczeństwa” zorganizowanego w SP w Dolistowie. Dofinansowanie w kwocie 350zł.Środki przeznaczone na zakup nagrody głównej.

 2. Wsparcie finansowe konkursu ekologicznego w Dolistowie. Przekazano kwotę w wysokości 150 zł brutto.

 3. Dofinansowanie XI Wiosennych Biegów Ulicznych organizowanych w dniu 6 maja 2012r. w Mońkach. Przyznano wsparcie finansowe w wysokości 300 zł brutto.

 4. Zmiana wizerunku Fundacji: ogłoszono konkurs na nowe logo Fundacji, stworzono nową stronę internetową, od września 2012 wszelkie pisma wysyłane przez Fundację mają nowy logotyp i wzór papieru firmowego.

 5. Fundacja była partnerem głównego organizatora - Starostwa Powiatowego w Mońkach. Zarząd Fundacji aktywnie włączył się w organizację tegorocznego Święta Ziemniaka w Mońkach poprzez pozyskanie dodatkowych funduszy na organizację imprezy oraz aktywizację środowiska wolontariatu działającego przy Gimnazjum w Mońkach.

 6. Po raz kolejny podpisano umowę partnerską z SP ZOZ w Mońkach w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z powiatu Monieckiego, poprzez indywidualną terapię schorzeń kręgosłupa. Umowa obejmuje rehabilitację dzieci i młodzieży w okresie wrzesień 2012 do sierpień 2013.

 7. Współpraca z Monieckim Ośrodkiem Kultury – współorganizacja gminnego Turnieju Wsi

 8. Organizacja koncertu i aukcji charytatywnej na rzecz Bianki Chmurkowskiej – całkowity dochód z imprezy 4.387,22 przekazano na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, pod opieką której jest Bianka.

 9. Udzielono pomocy finansowej na zakup leków i rehabilitację chorych dzieci dwóm rodzinom.

 10. Zakupiono sprzęt sportowy dla klubu piłkarskiego „Promień”

 11. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół „Dwójki” dofinansowano zakup nagród i organizację II Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, który odbywał się w listopadzie 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach.

 12. Projektu z Działania 9.1.1. „Klub malucha Bajeczka - upowszechnienie edukacji na terenie gminy Mońki”. Projekt został złożony w Urzędzie Marszałkowskim 31 sierpnia 2012, pomyślnie przeszedł ocenę formalną, pozytywna ocena merytoryczna, nie uzyskał dofinansowania.

 13. Prezes Zarządu uczestniczyła w szkoleniu Podlaskiej Sieci Samorządowej organizowanej przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Prezes Fundacji została przedstawicielem wszystkich organizacji pozarządowych powiatu monieckiego w województwie, zastąpiła na tym miejscu Rafała Gawędzkiego.

 14. Organizacja festiwalu „Rock na bagnie” 2013. Fundacja została głównym organizatorem, patronat Starostwa w Mońkach, dodatkowym partnerem miała być także gmina w Norwegii. Fundacja zamierzała pozyskać środki z funduszu norweskiego w ramach poznawania kultur. Złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został oceniony pozytywnie, ale nie uzyskał dofinansowania.

W listopadzie 2012 w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy odbyło się spotkanie organizacyjne odnośnie III edycji festiwalu Rock na Bagnie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizatora festiwalu p. Anna Porębska – Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego i p. Jacek Żędzian – dyrektor artystyczny festiwalu, Starostwa Powiatowego w Mońkach – wicestarosta Robert Sidorski, p. Roman Skąpski – dyrektor i p. Andrzej Grygoruk - wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, mjr Bogdan Ożlański i p. Wiesław Malinowski – przedstawiciele Jednostki Wojskowej w Osowcu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu p. Adam Grabowski oraz przedstawiciel gminy Goniądz p. Grzegorz Mocarski. Spotkanie miało charakter roboczy. Określono główne kierunki wspólnych działań, wstępnie zatwierdzono lokalizację na terenie byłej strzelnicy w jednostce wojskowej w Osowcu, określono zakres współpracy poszczególnych instytucji.

W grudniu 2012 złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie festiwalu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań promocyjnych i realizacji wydarzeń artystycznych w 2013 r. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, ale nie uzyskał dofinansowania.

Zarząd Fundacji podjął liczne próby pozyskania sponsorów i współorganizatorów festiwalu. W grudniu 2012 do Urzędu Marszałkowskiego złożono kolejny projekt w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.


 1. W ramach zwiększenia dostępności do dóbr kultury mieszkańcom powiatu monieckiego Fundacja w grudniu 2012 r. zorganizowała wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Zamku Królewskiego, wizyta w teatrze Rampa, spektakl Tango Piazolla - jedną z głównych ról grał moniecczanin Rafał Supiński). W wycieczce uczestniczyło 28 osób.

 2. Propagowanie idei przekazywania 1% podatku na lokalnie działające organizacje – informacja na stronie www, informacje na portalach lokalnych, udział w spotkaniu opłatkowym lokalnych biznesmenów – nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami.

 3. We wrześniu 2012 został złożony w UM Projekt z Działania 9.5 POKL „Angielski nie jest mi obcy”. Ze względu na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków (240) projekt został pozytywnie i bardzo wysoko oceniony oraz zaakceptowany do realizacji dopiero w lutym 2013 r.

3. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w 2012 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu

5. Wysokość uzyskanych przychodów:

Koszty działalności statutowej i administracyjnej „Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego” w 2012 roku wyniosły 56.558,34 zł.6. Poniesione koszty:
realizacja celów statutowych Fundacji – 55.281,14 zł
wydatki administracyjne – 1.277,20 zł

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie zatrudniała osób z tytułu umowy o pracę.

b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie ponosiła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu wynagrodzeń.

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.

Członkowie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie pobierają miesięcznego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:

W 2012 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego wypłaciła kwotę 13 380 zł.

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych

W 2012 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowym

Fundacja nie lokowała swoich środków na lokatach terminowych.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego nie posiada nieruchomości.

i) nabytych pozostałych środkach trwałych

Fundacja posiada środki trwałe w wysokości 19 245,50

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 10 589,52 zł


Zobowiązania: 1 120,00 zł

8. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

W 2012 roku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przez podmioty państwowe i samorządowe nie została zlecona żadna działalność.9. Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.W 2012 roku została przeprowadzona kontrola Fundacji przez Urząd Marszałkowski. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań merytorycznych i finansowych projektu pt. „Świetlica środowiskowa w Goniądzu jako forma wsparcia aktywizacji i integracji społecznej środowiska lokalnego”. Kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość