Strona główna

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ul. Kopernika 5; tel. (14) 688 80 88


Pobieranie 308.14 Kb.
Strona1/12
Data17.06.2016
Rozmiar308.14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie

ul. Kopernika 5; tel. (14) 688 80 88

www.gim2.tarman.pl e-mail sekretgim2@umt.tarnow.pl

Spis treści

Rozdział I 4

Postanowienia ogólne 4Rozdział II 5

Cele i zadania gimnazjum 5

1. Cele i zadania szkoły 5

 2. Formy i sposób realizacji zadań szkoły 7Rozdział III 9

Organizacja gimnazjum 9

1. Zasady tworzenia i organizacja klas 9

 2. Biblioteka szkolna 10

3. Świetlica szkolna 11

4. Stołówka szkolna 12Rozdział IV 13

Organy szkoły 13

1. Dyrektor gimnazjum 13

2. Rada Pedagogiczna 16

3. Rada Rodziców Szkoły 17

1.Do kompetencji rady rodziców należy: 19Rozdział V 22

Uczniowie 22

1. Prawa i obowiązki ucznia 22

2. System nagradzania i karania ucznia 25

3. Egzekucja obowiązku szkolnego 26

4. Zasady rekrutacji uczniów 28

Rozdział VI  29

Gospodarka finansowa 29

Rozdział VII 30

Inne stanowiska kierownicze 30

 Rozdział VIII 31

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 31

  31


1. Nauczyciele 31

2. Wychowawcy 32

 3. Pedagog szkolny 33

4. Zakres zadań innych pracowników szkoły 34Rozdział IX 35

Warunki i sposób oceniania 35

1.Ocenianie wewnątrzszkolne 35

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 35

3. Zasady oceniania 36

5. Egzamin klasyfikacyjny 37

6. Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej 37

7. Egzamin poprawkowy 37

8. Zasady oceniania zachowania ucznia. 37Rozdział X 39

Postanowienia końcowe 39
Statut

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. wprowadzającej reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12 poz. 67 z późniejszymi zmianami)


Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U.
z 19.06. 2001r. Nr 61, poz.624, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół. ( Dz. U. Nr 10 z 8 .02.2002r.)

Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 199, poz.2046 z 2004r.)

Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczni- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z późniejszymi zmianami. ((Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28)

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. ( Dz. U. z 1997. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami).

Konwencja Praw Dziecka.Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.


Rozdział I

Postanowienia ogólne§ 1

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie,

 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

 3. statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

 4. dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

 5. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

 6. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

 7. organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Tarnowa,

 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Krakowie.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

 2. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

 3. Organy, o których mowa w ust. 1 mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.


§ 2

 1. Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.

 2. Obowiązek szkolny w Gimnazjum trwa do ukończenia przez ucznia 3-letniego cyklu kształcenia, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 18 lat.

 3. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych.

 4. Językiem wykładowym jest język polski.

 5. Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych


§ 3

 1. Pełna nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie z siedzibą przy
  ul. Kopernika 5.

 2. Gimnazjum posiada imię Mikołaja Kopernika.

 3. Nazwa gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu.

 4. Na pieczęciach i stemplach organów szkoły może być używany skrót nazwy.

 5. Gimnazjum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.


§ 4

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę szkoły.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość