Strona główna

Glukoza i fruktoza Cele lekcji


Pobieranie 12.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.86 Kb.

Glukoza i fruktoza

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń zna:

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • dokonać klasyfikacji węglowodanów,

 • omówić właściwości fizyczne glukozy i fruktozy,

 • opisać właściwości fizyczne glukozy i fruktozy,

 • wyjaśnić pojęcia cukier redukujący, aldoza, heksoza, ketoza, anomery α i β ,

 • zinterpretować próbę Fehlinga,

 • przeprowadzić reakcje odróżniania glukozy od fruktozy,

 • określić właściwości wynikające z obecności grup: karbonylowej i hydroksylowej,

 • wskazać rolę monosacharydów w organizmach żywych,

 • wyjaśnić przemianę glukozy z formy łańcuchowej w formę cykliczną,

 • omówić właściwości chemiczne i fizyczne omawianej grupy węglowodorów,

 • zapisać odpowiednie równania reakcji chemicznych charakterystyczne dla omawianej grupy węglowodorów,

 • wykonywać proste doświadczenia,

 • postrzegać wynik reakcji.

c) Postawy:


Uczeń umie pracować w grupie.

2. Metoda i forma pracy


Metody:

 • burza mózgów,

 • eksperyment,

 • audiowizualna.

Formy pracy:

 • praca z całym zespołem,

 • praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne


Foliogram, karty pracy, film – A. Burewicz: Odróżnianie glukozy od fruktozy [w]: Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Doświadczenia chemiczne. Część III, Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, Warszawa 1995, magnetowid, sprzęt i odczynniki niezbędne do wykonania doświadczeń.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


 1. Wymienianie przez uczniów skojarzeń dotyczących słowa „cukier”.

 2. Klasyfikacja cukrów – foliogram.

 3. Podanie tematu lekcji.

b) Faza realizacyjna


 1. Przypomnienie wzorów glukozy i fruktozy.

 2. Badanie przez grupy uczniów właściwości fizycznych glukozy.

 3. Ustalenie wzoru strukturalnego glukozy. Wykonanie przez uczniów w grupach doświadczenia mającego na celu identyfikację grupy hydroksylowej (załącznik 1).

 4. Wykonanie przez nauczyciela próby Tollensa.

 5. Podsumowanie przez uczniów wyników doświadczeń i podanie grup funkcyjnych występujących w cząsteczce glukozy.

 6. Przedstawienie przez nauczyciela wzoru Fischera cząsteczki glukozy.

 7. Wskazanie przez uczniów asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce glukozy

 8. Zdefiniowanie przez nauczyciela L-glukozy i D-glukozy.

 9. Przedstawienie przez nauczyciela procesu tworzenia formy cyklicznej – foliogram.

 10. Wprowadzenie pojęcia odmian tatomerycznych i przedstawienie wzorów anomerycznych odmiany glukozy.

 11. Projekcja filmu na temat właściwości fruktozy i reakcji pozwalającej na odróżnienie glukozy od fruktozy.

 12. Wypisywanie właściwości fruktozy i reakcji pozwalającej na odróżnienie obu cukrów.

c) Faza podsumowująca


Wypisywanie przez uczniów na tablicy cech glukozy i fruktozy i określanie podobieństw i różnic we właściwościach i budowie obu cukrów (załącznik 2).

5. Bibliografia


B. Borowska, V. Panfil, Metody aktywizujące w edukacji biologicznej, chemicznej i ekologicznej – propozycje scenariuszy, Wydawnictwo TEKST sp. z o. o., Bydgoszcz 2001.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia


załącznik 1

Reakcja glukozy z Cu(OH)2

Opis doświadczenia

Przygotujcie w dwóch probówkach zawiesinę Cu(OH)2. Do jednej dodajcie 2 cm3 roztworu glukozy, a do drugiej taką samą ilość glicerolu. Zawartość obu probówek intensywnie wytrząsajcie. Po wykonaniu doświadczenia wypełnijcie kartę pracy.Rysunek schematyczny:


Obserwacje:Wnioski:załącznik 2

b) Zadanie domowe


Zapisz równania reakcji obrazujących procesy fermentacji:

 • alkoholowej,

 • mlekowej (pod wpływem bakterii hamujących proces gnicia),

 • masłowej.

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość