Strona główna

Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17 47 – 303 Krapkowice


Pobieranie 31.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.04 Kb.


Gmina Krapkowice

ul. 3 Maja 17

47 – 303 Krapkowice

Krapkowice, dnia 13.03.2032r.

Nr sprawy: PiRG.271.1.01.2013
Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2013-2014”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Jednolity tekst Dz.U.
Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2013-2014”, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez :


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „Wójcik” Janusz Wójcik ul. Pstrowskiego 31, 47-300 Krapkowice


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną uzyskując największą liczbę 98,61 pkt. zgodnie z kryteriami oceny ofert .


Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono osiem ofert z czego jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona oraz oferta jednego z Wykonawców została odrzucona.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

K2

Stawka r-g z narzutamiK3

Stawka m-g z narzutamiSuma punktów

1.

GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek , ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko

45,36

3,78


3.93

X

wykluczono2.

PHU REWA Macha Ryszard, ul. Chłopska 3/18, 46-380 Dobrodzień

47,48

5,00

3,31

55,79

3.

ZWIKUWIM Andrzej Wicher, ul. Ludowa 47/1, 45-820 Opole

77,55

3,53

3,03

84,11

4

P.P.U.H. OIKOS Leonard Lepich, ul. Ogrodowa 2, 47-320 Gogolin

77,17

4,82

5,00

X

odrzucono5.

„Leśnik” Aleksander Walczak, ul. Kozielska 6B/4, 47-300 Krapkowice

61,94

3,6

4,91

70,45

6.

ZP-H-U „ZAKS 2” Arkadiusz Zakrzewski , ul. J. Cygana 4,
45-131 Opole

39,72

3,6

2,51

45,83

7

PHUP „BILPOL” Kuzaj Beata, Bil Józef Spółka Jawna,
ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów

38,11

1,20

2,23

41,54

8

PHUP „Wójcik” Janusz Wójcik, ul. Pstrowskiego 31, 47-300 Krapkowice

90,00

4,75

3,86

98,61

Podpisał:

Burmistrz/-/ Andrzej Kasiura


Zamieszczono:


  1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego

  2. Strona internetowa Zamawiającego www.bip.krapkowice.pl
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2013-2014”
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość