Strona główna

Gmina olecko powiat olecki


Pobieranie 154.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar154.94 Kb.


Załącznik

DO UCHWAŁY Nr …./…../

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia ………………………r.PLAN
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Szczecinki
NA LATA

2010-2017

GMINA OLECKO

POWIAT OLECKI

WOJEWÓDZTWO

WARMIŃSKO - MAZURSKIE


SPIS TREŚCI


WSTĘP 3

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 4

Położenie administracyjno- geograficzne 4

Warunki klimatyczne 6

Rys historyczny 6

Ludność miejscowości Szczecinki 10

Struktura użytkowania i własności gruntów w Szczecinkach 11

Działalność gospodarcza 12

Rolnictwo 12

Bezrobocie 13

Oświata 14

Ochrona zdrowia 15

Kultura 15

Turystyka 16

Transport i komunikacja 17

Zaopatrzenie w wodę i kanalizację 17

Zasoby przyrodnicze, środowiskowe 17WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU 24WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Szczecinki jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Szczecinki”, który określa charakterystykę miejscowości, inwentaryzuje zasoby w ujęciu stanu rzeczywistego, opisuje mocne i słabe strony, opisuje planowane zadania w perspektywie 8 lat od dnia przyjęcia dokumentu. Dokument został oparty na analizie potrzeb inwestycyjnych w miejscowości zgodnie z „Kartą planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Szczecinki”

Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek stworzenia planu wynika z zapisów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - służącego wpieraniu obszarów i społeczności wiejskich.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Szczecinki” są spójne ze: Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olecko. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono: zasoby miejscowości, analizę mocnych i słabych stron, cele i kierunki działania oraz Siedmioletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Szczecinki.

Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany w każdym momencie.

Takie sformułowanie pozwala także na pewną swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2010-1017 w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy strukturalnych. Celowość ta będzie również zachowana przy innych pozabudżetowych środkach dostępnych na rynku polskim dla samorządów jako beneficjentów.


CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCIPołożenie administracyjno- geograficzne


Wieś Szczecinki położona jest w powiecie oleckim w Gminie Olecko, w odległości 7 km na wschód od Olecka w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniższa ilustracja ukazuje Gminę Olecko na tle powiatu oleckiego.


Ryc.1.


Gmina zajmuje powierzchnię 266,6 km2, co stanowi 30,51% obszaru całego powiatu i 1,11% powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia sołectwa Szczecinki wynosi 5,5693 km2, tj. 2,1 % powierzchni gminy.

Gmina Olecko graniczy z: • z gminą Wieliczki (od południa),

 • z gminą Kowale Oleckie (od północy),

 • z gminą Świętajno (od zachodu),

 • z gminą Bakałarzewo, województwo podlaskie (od wschodu),

 • z gminą Ełk (od południa).

Szczecinki znajdują się w makroregionie Pojezierza Mazurskiego, mezoregion - Pojezierze Zachodniosuwalskie.

Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 653 (DW653) Sedranki- Poćkuny.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Planu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Szczecinki znajdują się w rejonie uznanym turystycznie.

R
yc. 2 Miejscowość Szczecinki.

Fot.1 Szczecinki.


Warunki klimatyczne


Szczecinki znajdują się w jednym z najchłodniejszych obszarów Polski. Teren ten posiada cechy klimatu północnego, kształtowany oddziaływaniem kontynentalnym z długo utrzymującą się pokrywą śnieżną (70-100 dni).

Średnia roczna temperatura powietrza to ok. 5,9 °C i jest ona niższa o ok. 1-2 °C niż w innych regionach Polski. Występuje tu stosunkowo małe nasłonecznienie i większe zachmurzenie (ilość dni pogodnych w roku wynosi tu 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku) niż w pozostałych częściach Polski. Zima nastaje tu wcześniej, kiedy to dochodzi do skrajnie niskich temperatur (- 36 °C). Latem temperatury sięgają + 34,0 °C.

Roczna suma opadów dla tego obszaru waha się od 550 do 700 mm. Na rozkład opadów różnicujący wpływ maja rzeźba terenu oraz sąsiedztwo zbiorników wodnych.

Niekorzystny dla rolnictwa jest występujący tu dość krótki okres wegetacyjny, który trwa od 195 do 200 dni.

Powietrze w tym rejonie należy do najczystszych w Polsce. Przyczyniło się do tego oddalenie terenu od ośrodków wielkomiejskich, wzrost świadomości mieszkańców w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszenie w ostatnich latach aż o 50% emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.

Rys historyczny


W 1556 roku wieś założył Albrecht Szczeciński ( Czezinsky ). W 1563 roku Albrecht von Hohenzollern za długotrwałą i wierną służbę nadał dobra na prawie lennym Albrechtowi Ciecińskiemu (Albrecht Czezinsky), którego żoną była Małgorzata z von Egloffsteinów. W późniejszych latach wydany został przywilej na prawie lennym na 33 włóki. Szkoła powstała tu w 1774 roku. W roku 1800 Szczecinki były wsią szlachecką.

Nazwa dóbr wywodziła się od nazwiska pierwszego właściciela, a zapisywano ją Zezinski, Tzetzinsken, a w XVII wieku – Sczecinken lub Zinnenbergk. Od chwili założenia Szczecinki wchodziły w obręb parafii margrabowskiej. W 1634 roku w Szczecinkach zamieszkiwał Simon Stawinski.

Od 1809 do około 1849 we wsi funkcjonował sąd patrymonialny podporządkowany parafii oleckiej. W roku 1905 powstał w Szczecinkach duszpasterski obwód kaznodziejski, należący do parafii Mieruniszki. W 1938 roku wieś liczyła 296 mieszkańców. Na podstawie urzędowych statystyk stwierdza się, że do roku 1912 na 1800 parafian obwodu szczecineckiego ludności pochodzenia polskiego było tysiąc. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska zasadźcy - Albrechta Szczecinskiego. Dopiero w okresie akcji germanizacyjnej z lat trzydziestych XX w. wieś otrzymała niemiecką nazwę Eichhorn, dla upamiętnienia niemieckiego generała, bohatera Prus Wschodnich z okresu I wojny światowej. Wcześniej używano nazw Szczeczinken oraz Zinnenberg. Parafia w tej miejscowości powstała dopiero w 1913 roku a kościół – wybudowany w latach 1927/1928 – konsekrowano 18 grudnia 1928 roku.
Ryc. 3.

W pobliżu wsi przebiegała prawie 300 lat granica między Prusami Wschodnimi (Niemcy) a Polską.Ryc. 3 Wieś na mapie z 1930 roku.


Fot. 2 Gospoda, kościół, szkoła i fragment wsi z lat 30 XX wieku.

Do zabytków Szczecinek należą: 1. Kościół


Fot. 3 Budowa kościoła ewangelickiego w 1926 r.


Fot.4 Kościół obecnie.


 1. Cmentarz ewangelicki z XIX wieku


Fot.5. Cmentarz w Szczecinkach.


 1. Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej, znajdujący się przy kościele.Fot. 6 Pomnik i kościół w Szczecinkach.

Na pamiątkowej płycie umieszczono spis 68 nazwisk z podpisami "Oddali życie dla domu i kraju" oraz "Nie zapomnij!".


Ludność miejscowości Szczecinki


Miejscowość zamieszkuje 207 osób (stan na 31 grudnia 2009r.). Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy w miejscowości przedstawiają poniższe tabele.
Tab. 1. Mieszkańcy miejscowości Szczecinki – stan na 31.12.2009

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Stan ludności ogółem, w tym:

207

kobiety

105

mężczyźni

102

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

(0-17 lat)48

Ludność w wieku produkcyjnym

Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64)130

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej)29

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne
Tab. 2. Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Szczecinki- stan na koniec 2009 r.

PRZEDZIAŁY WIEKOWE

W LATACH


MIEJSCOWOŚĆ

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

do 19

24

28


20 – 60/ m. 65

64

62


Powyżej 60/ m. 65

17

12


Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Struktura użytkowania i własności gruntów w Szczecinkach


Powierzchnia obrębu Szczecinki wynosi 556,9278 ha. Według klasyfikacji bonitacyjnej, uwzględniając żyzność gleby, stosunki wodne, stopień kultury i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych, na obszarze gminy w grupie gruntów ornych zdecydowanie przeważają grunty orne IV, V, VI klasy bonitacyjnej.

Tab. 3. Struktura użytkowania gruntów według wykazu gruntów dla obrębu SzczecinkiWYSZCZEGÓLNIENIE

MIEJSCOWOŚĆ

(powierzchnia w ha)Powierzchnia obrębu miejscowości ogółem, w tym:

556,9278

Grunty orne

349,4677

Grunty zabudowane

16,0387

Sady

1,2500

Łąki

43,8681

Pastwiska

74,9010

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione

38,3159

Grunty pod wodami stojącymi

0,0000

Grunty pod wodami płynącymi

0,9600

Grunty pod rowami

3,7588

Użytki kopalne

0,0000

Tereny komunikacyjne – drogi

22,6578

Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe i inne

14,6387

Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane

0,9200

Zurbanizowane tereny niezabudowane

0,0000

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe

0,4800

Nieużytki

15,7183

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olecku, opracowanie własne
Tab. 4. Struktura własności gruntów w obrębie Szczecinki.

WŁAŚCICIEL

POWIERZCHNIA [w ha]

Grunty SP

37,0603

Grunty gmin i zw. międzygm.

10,9406

Grunty gmin w uż. wiecz.

0,6800

Grunty osób fizycznych

484,2069

Grunty kościołów i zw. wyznan

16,2500

Grunty powiatów i zw. pow.

1,1200

Grunty województw

6,6700

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olecku, opracowanie własne

Działalność gospodarcza


Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie przedstawia Tab.4.

Tab. 5. Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w SzczecinkachWYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ PODMIOTÓW

Usługi

2

Handel

1

Produkcja

3

OGÓŁEM:

6

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Rolnictwo


Tab. 6. Struktura gospodarstw rolnych

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2007

Nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha, gdzie grunty są sklasyfikowane jako użytki rolne

29

Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha

32

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne
Według danych Urzędu Miejskiego w Olecku ilość gospodarstw rolnych powyżej 1 ha w wynosi 32 (wg odprowadzanego podatku rolnego).

Bezrobocie


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Olecko wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009 jest 1670 osób, w tym 833 kobiety (Tab.6). Z tej liczby w mieście Olecko zrejestrowanych było 1112 osób, w tym 554 kobiety. Stopa bezrobocia dla powiatu oleckiego na koniec listopada 2009 wyniosła 21,1%. Wskaźnik ten znacznie przewyższa stopę bezrobocia dla kraju (11,4 %).

Z przedstawionych poniżej danych statystycznych wynika, że wśród osób bezrobotnych istnieje nieznaczna przewaga mężczyzn - ok. 50,12%. Największą grupę bezrobotnych wg wykształcenia stanowią absolwenci gimnazjów i szkół niższego szczebla. Ich procentowy udział wynosi ok. 33%. Najmniej bezrobotnych jest wśród osób z wykształceniem wyższym – 5% (Tab.7).

W strukturze wiekowej jest przewaga bezrobotnych w wieku 25 -34 lata (468 osób) (Tab.8), którzy stanowią 28 % bezrobotnych w gminie. Najmniej osób liczy grupa bezrobotnych w przedziale wiekowym 55-59 lat, tj.143 osoby, co stanowi ok. 9%.

Czas pozostawania bez pracy dla 516 osób, tj. 31 % bezrobotnych wynosił do 3 miesięcy, natomiast dla 279 osób (ok. 17 %) powyżej 2 lat.


Tab. 7. Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Bezrobocie w gminie Olecko

Bezrobotni ogółem

w tym kobiety

1670

833

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Tab. 8. Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Wykształcenie
Wyższe

Policealne i średnie zawodowe

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne i poniżej

ogółem

84

446

179

414

550

kobiet

50

279

108

166

230

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tab. 9. Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009Przedziały wiekowe
18-24

25-34

35-44

45-54

55-59(64)

ogółem

363

468

285

392

143

kobiet

173

247

158

206

48

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Tab. 10. Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Czasu pozostawania bez pracy

miesiące

do 3

3-6

6-12

12-24

pow.24

ogółem

516

306

324

245

279

kobiet

222

130

153

126

202

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie opracowuje danych statystycznych o bezrobociu dla poszczególnych miejscowości.

Oświata


W Szczecinkach nie znajduje się żadna placówka edukacyjna. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież gimnazjalna uczęszczają do szkół w Olecku (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku i Gimnazjum nr 2 w Olecku).

Dzieci w wieku szkolnym (łącznie z zerówką) jest dwanaścioro, natomiast dzieci w wieku gimnazjalnym jest ośmioro.

W Olecku poza szkołami podstawowymi i gimnazjami są również szkoły średnie oraz jedna szkoła wyższa.

Ochrona zdrowia


W Szczecinkach nie istnieje Ośrodek Zdrowia. Najbliższe placówki służby zdrowia znajdują się w mieście powiatowym – Olecku. Mieszkańcy korzystają z podstawowej opieki medycznej przychodni zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada. Zapewnia ona opiekę internistów, specjalistów, pielęgniarek, rehabilitantów.

W przypadku konieczności hospitalizacji mieszkańcy korzystają przede wszystkim z usług Centrum Medycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku - "OLMEDICA" Sp.z o.o. ul. Gołdapska 1, gdzie znajduje się oddział internistyczny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, oddział położniczo-noworodkowy z rooming-in, oddział chirurgii ogólnej, izba przyjęć, oddział ginekologiczny, oddział dziecięcy, blok operacyjny, apteka.ośrodek rehabilitacji dziennej

dzienny oddział rehabilitacji,

pracownia diagnostyki obrazowej, w tym USG,

pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych,

pracownia fizjoterapii i rehabilitacji,

poradnia neurologii

poradnia pediatrii

poradnia gruźlicy i chorób płuc,

poradnia onkologiczna

poradnia alergologiczna dla dzieci,

poradnia urologiczna,

poradnia neurologiczna,

zespół wyjazdowy "W",

ambulatorium ogólne,

zespół wyjazdowy ogólny,

W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy zaopatrują się w aptekach w Olecku.sterylizatorniaoddział anestezjologii i intensywnej terapipracownia diagnostyki laboratoryjnej, w tym serologiipracownia endoskopiipracownia mikrobiologii,poradnia chorób wewnętrznyporadnia rehabilitacjiporadnia ginekologii i położnictwaporadnia chirurgii ogólneporadnia endokrynologiczna,

poradnia kardiologiczna,

poradnia urazowo - ortopedyczna,

poradnia onkologiczna,

zespół wyjazdowy "R",

karetka transportowa,Kultura


Największą działalność na rzecz społeczności lokalnej Szczecinek prowadzi tutejsza Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach. Środki na działalność pozyskiwane są m.in. z funduszy unijnych. Parafia z dniem 1 grudnia 2008 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działania skierowane są do 90 dzieci i młodzieży (w wieku 7-15 lat) zamieszkujących na terenie Parafii Szczecinki, które dojeżdżają do szkoły podstawowej i gimnazjum do Olecka, Wieliczek i Babek Oleckich. Grupą pośrednią są ich rodzice, z którymi są prowadzone rozmowy i konsultacje na temat problemów wychowawczych i niepowodzeń szkolnych dzieci. W ramach realizacji projektu prowadzone są wszelkiego rodzaju zajęcia: z języka angielskiego, pomoc w odrabianiu lekcji, kursy informatyczne i inne.

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach została wyróżniona w 2010 roku jako jeden z laureatów konkursu na najlepszą parafię "Cyfrowego kontynentu". Konkurs zorganizowała Fundacja "Opoka", Computerworld i Polkomtel, operator sieci Plus. Jego celem było wyłonienie parafii w Polsce, które w swojej działalności używają nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, działając jednocześnie na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs miał zarazem za cel wsparcie proboszczów w ewangelizacji z wykorzystaniem teleinformatyki oraz jej popularyzację we wspólnocie lokalnej.

W miejscowości Szczecinki działa Ochotnicza Straż Pożarna, która również ma wkład w życie kulturalne miejscowości.

Turystyka


W miejscowości Szczecinki prowadzone są następujące gospodarstwa agroturystyczne, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców i turystów krajowych i zagranicznych:

Letnisko na Mazurach Garbatych

pokoje: domki

liczba miejsc: 9

adres: Szczecinki, Olecko, warmińsko-mazurskie

Cały teren domków i stawu ma powierzchnię około 1,5 ha, jest szczelnie ogrodzony i zalesiony, co stwarza warunki do pełnego relaksu i wyciszenia. Właściciel poleca szczególnie ofertę dla wędkarzy - tuż przy domkach znajduje się staw, w którym można łowić karpie, karasie, płocie, wzdręgi, liny, sumy.


Gospodarstwo Agroturystyczne Eichhorn

adres: m. Szczecinki, Olecko, warmińsko-mazurskie

Eichhorn to wypoczynek i noclegi nie tylko dla jeżdżących konno. Agroturystyczne gospodarstwo i stadnina koni w Szczecinkach k/Olecka, na pograniczu Mazur Garbatych i Pojezierza Suwalskiego. Gospodarstwo oferuje noclegi w komfortowo wyposażonych pokojach dwu i czteroosobowych. W roku 2005 gospodarstwo zajęło drugie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w konkursie na najlepiej prowadzone gospodarstwo agroturystyczne.Transport i komunikacja


Szczecinki znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 653 – Sedranki –Bakałarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny.

Ponadto w miejscowości istnieją dwie drogi gminne. Przez miejscowość nie przebiega linia kolejowa. Komunikacja zbiorowa obsługiwana jest przez PKS w Suwałkach.Zaopatrzenie w wodę i kanalizację


Miejscowość posiada sieć wodociągową. Nie ma kanalizacji.

Zasoby przyrodnicze, środowiskowe


Obręb Szczecinki charakteryzuje się krajobrazem antropogenicznym. Typowe dla występującego tu krajobrazu rolniczego (grunty orne zajmują prawie 63% powierzchni miejscowości) są rośliny trawiaste, zbiorowiska roślin zielnych oraz zadrzewienia śródpolne, które pełnią istotną funkcję korytarzy ekologicznych.

Tereny zalesione i zadrzewione stanowią tu jedynie 6,88% powierzchni.

Faunę tego obszaru stanowią przeważnie drobne zwierzęta polne w tym gryzonie (mysz polna).

Z grupy większych zwierząt można tu spotkać zające, sarny i kozły, a czasem dziki.

Świat zwierząt dopełniają liczne zbiorowiska pospolitych ptaków takich jak sikorki, sójki czy wróble. Czasem spotkać można tu drapieżniki: myszołowa bądź błotniaka stawowego.

Chemizacja rolnictwa wpływa na stopniową degradację tego środowiska.


Prawie cała Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego.

Ze względu na specyfikę wyodrębniono z niej dział północny. Składa się on z czterech krain:

■ mazursko – kurpiowskiej

■ suwalsko – augustowskiej

■ biebrzańskiej

■ białowiesko – knyszyńskiej.

Kraina mazursko – kurpiowska dzieli się na dwa okręgi:

■ morenowo- jeziorny Pojezierza Mazurskiego (lokalizacja obszaru Gminy Olecko),

■ sandrowy, Kurpiowsko – Piski.

Lasy – podobnie jak na całym Pojezierzu Mazurskim – cechuje obfitość świerka, który wypiera inne drzewa. Jego dominacja widoczna jest w kępowym i zwartym wchodzeniu nawet na torfowiska. Obok świerków i sosen często występuje tu także lipa drobnolistna. Łąki są tylko wytworem pracy ludzkiej. Wśród porastających je gatunków dominuje wyczyniec. Powyżej strefy zalewowej, na łąkach suchych, występujących tu niezwykle rzadko rosną: pięciornik piaskowy, fiołek skalny, bylica ulotna. Łąki wilgotne cechuje duże zróżnicowanie florystyczne, a położone są niezwykle malowniczo, na rozległych przestrzeniach zarośniętych niegdyś jezior.


ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

-„mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

-„słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

-„szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

-„zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego).


S – mocne strony

- potencjalna możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej z zakresu współpracy transgranicznej

- dogodne położenie geograficzne – Mazury, region o wysokich walorach turystycznych

- korzystne położenie blisko granicy z Federacją Rosyjską

- potencjał dla rozwoju agroturystyki i produkcji zdrowej żywności – walory krajoznawczo – turystyczne (położenie nad jeziorami) oraz tereny rolnicze czyste ekologicznie w porównaniu z innymi regionami Polski


 • miejscowość zwodociągowana

 • dobre położenie komunikacyjne- lokalizacja przy drodze wojewódzkiej nr 653 Sedranki – Poćkuny

 • rozwijający się przemysł drzewny

 • korzystne warunki naturalne do produkcji rolniczej

 • dobrze rozwinięte rolnictwo

 • wzrastająca aktywność gospodarcza

 • zorganizowany dowóz dzieci do szkół

 • możliwość wygospodarowania terenów pod działalność gospodarczą

 • dostępna infrastruktura sportowa (boisko)

 • budynek świetlicy wiejskiej położony w miejscu dogodnym – centrum wsi - dla mieszkańców miejscowości

 • aktywnie działająca parafia na rzecz społeczności lokalnej
W – słabe strony

- niedostateczne wyposażenie budynku w sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (krzesła, stoliki itp.) • brak kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

 • brak składowiska odpadów

 • brak placów zabaw, miejsc do bezpiecznej zabawy dla dzieci,

 • słabo zagospodarowane centrum wsi,

 • niekorzystna struktura bezrobocia

 • niezbyt estetyczny wygląd obejść gospodarskich

 • znaczne dysproporcje w rozwoju obszaru wsi w stosunku do miasta Olecka

 • intensywny ruch po drodze wojewódzkiej (zanieczyszczenie, hałas)

 • słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa

 • brak wytyczonych szlaków turystycznych

 • utrudniony dostęp dzieci do przedszkoli (wiek 3- 5 lat)

 • mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży

 • zły stan nawierzchni dróg przebiegających przez wieś

 • niewystarczająca ilość i zły stan chodników we wsiO – szanse

- szanse związane z czystym środowiskiem

- rozwój ekologicznej produkcji żywności

- wzrost gospodarczy kraju i województwa

- szanse związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej – możliwość korzystania z pomocy finansowej UE np.: PROW, RPO i inne w zakresie inwestycji w gospodarstwa rolne, infrastrukturę wsi i kapitał ludzki

- szanse związane z rozwojem obsługi rolnictwa – tania siła robocza, zapotrzebowanie rolnictwa na usługi

- szanse związane z dynamicznym rozwojem turystyki w Polsce – rozwój turystyki kwalifikowanej, ( rajdy rowerowe, hippika etc.) i agroturystyka


 • budowa kanalizacji sanitarnej w całej wsi

 • wydzielenie tras i szlaków turystycznych

 • turystyka i agroturystyka z poszanowaniem ustawy o ochronie środowiska

 • pozyskiwanie środków finansowych na ochronę środowiska

 • edukacja ekologiczna społeczeństwa

 • dbałość ogółu mieszkańców gminy o środowisko i estetykę

 • tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego

T – zagrożenia

- zły stan dróg

- słaby rynek lokalny, słaba zasobność kapitałowa w skali regionalnej

- silna konkurencja regionów wysoko uprzemysłowionych

- zmienność prawa i niewystarczająca jego znajomość

- wzrost zagrożeń patologią społeczną • emigracja młodych mieszkańców

 • spadek opłacalności w rolnictwie

 • pogarszający się stan dróg dojazdowych do zakładów produkcyjnych i usługowych

 • malejące środki finansowe na cele oświaty, kultury i sportu

 • niski udział młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach wyższych

 • pogarszająca się koniunktura w rolnictwie

 • wzrost kosztów materiałów budowlanych

 • oddalenie miejscowości od miejskich ośrodków przemysłowychSzans na rozwój miejscowości Szczecinki należy upatrywać głównie w rozwoju społeczności lokalnej, zwiększaniu zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi, większej integracji i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz miejscowości. Wsparciem dla tych inicjatyw mogą być środki pozyskiwane na rozwój miejscowości w wymiarze infrastrukturalnym, które ułatwią życie społeczności lokalnej, zmniejszą różnicę pomiędzy terenami wiejskimi a miastem.

Kolejną szansą jest rozwój turystki. Położenie miejscowości – oddalenie od skupisk ludności, czyste środowisko, dają możliwość dalszego rozwoju agroturystyki.

To co jest szansą może stanowić zagrożenie. Oddalenie miejscowości, brak przemysłu i miejsc pracy może powodować pozostawienie na uboczu prowadzonych inwestycji, odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i godnego poziomu życia.OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ W PERSPEKTYWIE 8 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
Na podstawie „Karty planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Szczecinki” uzgodniono i opracowano zadania na kolejne siedem lat.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2010-2017 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i powiatu. Zadania będą finansowane m.in. przez: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy, powiatu i dostępnych funduszy pozabudżetowych.


Tab. 11. Plan zadań na kolejnych 8 lat - (wartość inwestycji w PLN)

Nazwa zadania

Szacunkowy koszt inwestycji

Lata realizacji

Planowane źródła finansowania

Wyposażenie świetlicy

38 000 zł

2010

PROW 2007-2013

budżet Gminy Olecko


Przebudowa drogi gminnej Szczecinki - Borawskie

1 078 000 zł

2010 – 2017

FOGR, budżet Gminy Olecko

Ciągi piesze - chodniki

100 000 zł

2011-2017
Oświetlenie uliczne

150 000 zł

2011-2013
Remont kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła i budowa parkingu.

700 000 zł

2010-2012

PROW,

środki własneZadania priorytetowe:

Zadanie 1 Wyposażenie świetlicy:

Opis zadania: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie życia kulturalnego wsi. Poprawa jakości, zakresu i dostępności lokalnej infrastruktury społecznej poprzez jej podniesienie poziomu wyposażenia.

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Szczecinki

Harmonogram realizacji:

Koszt: 38 000 zł

Źródło finansowania: PROW 2007-2013


Zadanie 5 Remont kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła i budowa parkingu:

Opis zadania: Zakres remontu kościoła: renowacja okien w kościele, elewacja budynku, oświetlenie zewnętrzne, drenaż wokół kościoła, odwodnienie fundamentów, chodniki wokół kościoła, schody terenowe prowadzące do kościoła, ogrodzenie kościoła, remont muru kamiennego koło kościoła. Budowa parkingu przy kościele.

Grupa odbiorców: mieszkańcy wsi Szczecinki

Harmonogram realizacji: 2011-2013

Koszt: 700 000 zł

Źródło finansowania: PROW 2007-2013


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Tab. 12. Harmonogram zadań na kolejnych 8 latRODZAJ ZADANIA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2017

Wyposażenie świetlicyPrzebudowa drogi gminnej Szczecinki - Borawskie


Ciągi piesze – chodnikiOświetlenie uliczneRemont kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła i budowa parkingu
WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Olecko. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Olecko, Radzie Sołeckiej miejscowości Szczecinki oraz Sołtysowi wsi Szczecinki.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Olecku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Szczecinki. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.


PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZCZECINKI
Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Szczecinki pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet,

- Prasa lokalna,

- Promocja i reklama bezpośrednia.Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Szczecinki. W witrynie internetowej Gminy Olecko zostanie zamieszczona informacja poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości Szczecinki z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf. Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Szczecinki (Urzędem Miejskim w Olecku), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i regionalna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Szczecinki o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Szczecinki. Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.
SPIS TABEL:

Tab. 12. Mieszkańcy miejscowości Szczecinki – stan na 31.12.2009

Tab. 13. Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Szczecinki- stan na koniec 2009 r.

Tab. 14. Struktura użytkowania gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Szczecinki

Tab. 15. Struktura własności gruntów w obrębie Szczecinki.

Tab. 16. Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w Szczecinkach

Tab. 17. Struktura gospodarstw rolnych

Tab. 18. Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Tab. 19. Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Tab. 20. Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Tab. 21. Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu za 01.12.2009-31.12.2009

Tab. 11. Plan zadań na kolejnych 8 lat - (wartość inwestycji w PLN)Tab.12. Harmonogram zadań na kolejnych 8 lat

ŹRÓDŁA ILUSTARCJI:
Ryc.1 www.um.olecko.pl

Ryc.2 www.zumi.pl

Ryc.3 szczecinki.diecezja.elk.pl/

Fot. 1, Fot. 3, Fot. 4, Fot. 5, Fot. 6 szczecinki.diecezja.elk.pl/

Fot. 2

Grenz R., Der Kreis Treuburg. Ein ostpreussische Heimatbuch, Lübeck 1971.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość