Gmina wolanóWPobieranie 196.62 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar196.62 Kb.


Załącznik do uchwały Rady Gminy w Wolanowie
z dnia 27 lipca 2004 r. nr XX/90/04.
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINA WOLANÓW
województwo mazowieckie

C z e r w i e c 2 0 0 4 r.


I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Obszar: Gmina Wolanów

Czas realizacji: lata 2004-2008II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU


 1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ.


Gmina Wolanów położona jest w południowej części województwa mazowieckiego wzdłuż drogi krajowej Nr 12 Radom – Łódź. Od strony wschodu gmina graniczy z miastem Radom, od zachodu z gminą Wieniawa, od południa z gminą Kowala, Orońsko, Szydłowiec, a od północy z gminami Przytyk i Zakrzew. Przez gminę przebiega również linia kolejowa Radom - Piotrków Trybunalski. Powierzchnia Gminy Wolanów wynosi ogółem; 8285 ha w tym: grunty orne: 7225 ha, lasy; 732 ha Liczba mieszkańców gminy wynosi 8152 W tym: 4090 mężczyzn, 4062 kobiet.


L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1

Bieniędzice

200

2

Michałów

73

3

Chruślice

207

4

Franciszków

264

5

Jarosławice

135

6

Kacprowice

286

7

Kolonia Wawrzyszów

195

8

Kolonia Wolanów

111

9

Kowala- Duszocina

275

10

Kowalanka

244

11

Młodocin Większy

395

12

Mniszek

605

13

Podkończyce

69

14

Podlesie

163

15

Rogowa

184

16

Sławno

583

17

Strzałów

699

18

Ślepowroń

674

19

Wacławów

221

20

Wola Wacławowska

112

21

Waliny

271

22

Wawrzyszów

373

23

Wymysłów

94

24

Zabłocie

167

25

Garno

875

26

Wolanów

669


 1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Obszar gminy Wolanów położony jest w zachodniej części Równiny Radomskiej stanowiącej strefę przejściową pomiędzy Wyżyną Kielecko- Sandomierską z Kotliną Kozienicką. Jest to obszar o wysokości od 150-200 m n.p.m. o powierzchni lekko falistej. Teren gminy Wolanów położony jest w zlewni rzeki Radomki. Klimat zmienny, typowy dla strefy przejściowej pomiędzy klimatem kontynentalnym a morskim. W zależności od roku przewaga klimatu kontynentalnego powoduje występowanie okresów suszy w okresie wiosno-letnim, w przypadku przewagi klimatu morskiego okresowo występują nadmierne opady i powodzie. W dolinach rzek Szabasówki i Radomki istnieje możliwość rozwoju agroturystyki i rekreacji. Lesistość terenu gminy wzrasta i obecnie jest na poziomie 11,3 %.


BUDOWA GEOLOGICZNA
Teren gminy położony jest w granicy dwóch jednostek mezozoicznych: Niecki Lubelskiej (wchodzącej w skład Niecki Brzeżnej) zbudowanej z utworów kredowych oraz mezozoicznego obrzeża Gór Świętokrzyskich, zbudowanych z utworów jury i kredy.

Surowce mineralne występujące na trenie gminy:

- Surowce żelaziste

- Surowce ilaste: (gliny lessy)

- Surowce okruchowe
OCENA ZASOBÓW SUROWCÓW MINERALNYCH I EKSPLOATACJI KOPALNI NA TERENIE GMINY
Na obszarze gminy Wolanów brak jest złóż surowców mineralnych, na eksploatację, których udzielono koncesji (eksploatować wolno jedynie złoża, na które udzielono koncesji), nie ma więc legalnie eksploatowanych złóż i zatwierdzonych terenów i obszarów górniczych. Występują natomiast, wg „Bilansu złóż surowców mineralnych w Polsce – stan na 31.12.1997 r. ” udokumentowane złoża surowców mineralnych (chociaż ich eksploatacja nie ma w chwili obecnej uzasadnienia ekonomicznego):

- „Radom-Wolanów” – konkrecje fosforytowe, złoża nie eksploatowane o zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 ) – 590 tys. t., w tym zawartość P2O5 – 90 tys. t. Wskazane nowe zbilansowanie wg kryteriów ekonomicznych.

- „Wymysłów” – kruszywo naturalne (piaski), złożone udokumentowane. Poza złożami ujętymi w „Bilansie...” na obszarze gminy znajdują się inne złoża o różnym stopniu rozpoznania :

- „Radom – Krogulcza” – fosforyty, złoża nie eksploatowane o zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 ) - 8470 tys. t., w tym zawartość PO - 1610 tys. t. Złoże jest położone częściowo na tereni gminy ; wskazane nowe zbilansowanie wg kryteriów ekonomicznych.

- „Strzałków” – wapienie i margle (surowiec dla przemysłu cementowego), złoża udokumentowane.

Na terenie gminy, wzdłuż dolin rzecznych Dobrzycy i Szabasówki występują niewielkie złoża torfów. Według opracowania „Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną oraz kształtowaniem środowiska„ wykonanego przez IMUZ Falenty w 1997 roku, nie kwalifikują się one do eksploatacji.
GLEBY
Na całym obszarze gminy przeważają gleby bielicowe, mniejsze powierzchnie pokryte są glebami brunatnymi i czarnymi ziemiami. Lokalnie, w dolinach rzek i obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne ( gleby organiczne szczególnie chronione). Najsłabsze gleby (V i VI klasy użytków rolniczych) należą do kompleksu żytnio- łubinowego i żytnio- ziemniaczanego słabego. Występują w rejonie wsi: Mniszek, Franciszków, Podlesie i Wymysłów. Charakteryzują się trwałym lub okresowym niedoborem wilgoci i są ubogie w składniki pokarmowe. W okolicach wsi: Kierzków, Sławno, Kacprowice, Kolonia Wawrzyszów, Bieniędzice, Jarosławice i Strzałków występują niewielkie powierzchnie gleb kompleksu pszennego dobrego ( w przewadze klasy III użytków rolnych). Cechują ją dobre stosunki wilgotnościowe. Nadają się pod wszystkie uprawy ( w tym pod warzywnictwo i sadownictwo). Na niewielkich powierzchniach rozproszonych na terenie całej gminy, w warunkach nadmiernej wilgotności wykształciły się gleby typu czarnych ziem. Są one wykorzystywane rolniczo zarówno jako grunty orne, jak i użytki zieleni ( w klasach III i IV). Gleby ograniczone ( dolny rzek: Garlicy i Dobrzycy oraz lokalne obniżenia terenu) wykorzystywane są jako użytki zielone. Gleby najwyższej jakości II-III klasy bonitacyjnej, a więc gleby chronione zajmują 1851 ha, co stanowi 22,3 % ogólnej powierzchni gminy (25,3 % powierzchni użytków rolnych). Natomiast gleby słabe i bardzo słabe (klasa V, VI i VII) zajmują 2577 ha ( 31,1 % pow. Gminy i 35,2 pow. Użytków rolnych). Większe powierzchnie gleb chronionych ( II- III klasy) znajdują się wzdłuż północno- zachodniej granicy gminy.


WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE


 1. wody podziemne

Na terenie gminy znajdują się dwa główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP):

- GZWP nr 412 – Zbiornik Goszczewice, obejmujący całą gminę (zbiornik w górnojurajskich

utworach szczelinowo- krosowych),

- GZWP nr 405 – Niecka Radomska (zbiornik w górnokredowych otworach szczelinowo- porowych).

Dla GZWP Goszczewice wykonano dokumentację hydrologiczną określającą warunki dla ustalenia stref ochronnych. Na terenie gminy Wolanów wyznaczono obszary szczególnej ochrony „A” i „B” (odporność średnia ) oraz obszar zwykłej ochrony „C” (odporność duża).
 1. Wody powierzchniowe

Gmina leży w dorzeczu rzeki Radomki oraz jej dopływy Szabasówka, Jabłonica, Garlica i Dobrzyca z bezimiennymi ciekami. Wahania poziomów wód na rzece nie są duże mieszczą się w granicy do 2,0 m.


LASY
Lasy gminy Wolanów są lasami ochronnymi. Stosownie do przepisu art.77 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. Nr 444 z późniejszymi zmianami), lasy zaliczane do lasów ochronnych na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stały się lasami ochronnymi. Do lasów ochronnych zaliczane były wszystkie lasy położone w odległości do 10 km od granic miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Lasy zajmują 732 ha, co stanowi 11,3 % powierzchni gminy.


UŻYTKI EKOLOGICZNE.
Na terenie gminy Wolanów występują zabagnienia, naturalne zbiorniki wodne, torfowiska utrzymujące bioróżnorodności oraz przyczyniają się do prawidłowego rozwoju ekosystemu leśnego podnosząc jego odporność biologiczną na szkodniki owadzie i grzybowe dzięki wpływowi na zróżnicowanie lokalnego mikroklimatu.
TERENY CENNE PRZYRODNICZO
Elementy objęte ochroną prawną:

- zespół parkowo – dworski w Strzałkowie (pow. 4,5 ha) z aleją grabową,

- zespół parkowo – dworski w Walinach (pow. 11,26 ha)

- park w Młodocinie Większym (pow. 5,1 ha)

- młyn wodny w Soszynie (pow.0,0840ha)


 1. TURYSTYKA

W gminy Wolanów wyznacza się obszary letniskowo - wypoczynkowe w miejscowościach: Wolanów, Rogowa, Wymysłów i Mniszek oraz pojedyncze działki w pozostałych sołectwach. W związku z wybudowaniem zbiornika wodnego na rzece Radomce, potencjalnie zainteresowanie na działki w obszarze gminy szacownie się zwiększyło, o charakterze mieszkaniowo-letniskowym i letniskowym w miejscowościach: Wymysłowie, Rogowej, Mniszku, Zabłociu i Bieniędzicach .4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi:  • troskę o jakość wody pitnej,

  • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,

  • gospodarkę odpadami,

  • dbałość o stan powietrza,

  • opiekę nad obiektami przyrody oraz jakością wód powierzchniowych.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- Stan systemu komunikacji

W obszarze gminy Wolanów podstawowy układ komunikacji tworzą:


 • drogi krajowe

 • drogi wojewódzkie

 • drogi powiatowe

 • drogi gminne

Ogółem długość dróg wynosi około. 125 km, w tym dróg o nawierzchni asfaltowej 60 km co stanowi 48 % .

- Stopień uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej

Gmina opracowała program zwodociągowania składający się z czterech etapów realizacyjnych, z czego zrealizowano dwa etapy. Do zwodociągowania pozostały jeszcze następujące sołectwa: cz. sołectwa Strzałów, cz. sołectwa Garno, Sławno pod lasem, Franciszków, Sabat,
Funkcjonują następujące oczyszczalnie ścieków:


 1. oczyszczalnia przy P.S.P. w Mniszku o wydajności 4.14 m3/ dobę

 2. oczyszczalnie zakładowe:

- Zakładzie Mleczarskim „FIG-AND” Wawrzyszów Kolonia – wyd.- 20 m3/ dobę

- „DAK-MET” Wolanów wyd. 5 m3/ dobę

- „MARKUS” Garno wyd. 5m3/ dobę

Stopień zawodociągowania gminy wynosi 60 %


- Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej

Przez obszar gminy przebiegają dwie linie elektroenergetyczne 220 kV i jedna-110 kV. Powodują one ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ponad to występują jeszcze linie średniego napięcia 15 kV i linie rozprowadzające energię do wszystkich obiektów.

Około 5,2% wsi posiada zaniżone parametry zasilania w energię elektryczną

- Stopień uporządkowania gospodarki odpadami stałymi

Na terenie gminy Wolanów funkcjonuje wysypisko śmieci w miejscowości Bieniędzice. Teren gminy objęty jest selektywną zbiórką odpadów. Segregacja wstępna odbywa się w gospodarstwach domowych do 5-ciu worków foliowych, do których składane są następujące rodzaje odpadów:


 • kolor czarny - odpady komunalne

 • kolor biały - makulatura

 • kolor żółty - plastik

 • kolor niebieski - złom

 • kolor zielony - stłuczka szklana

na gminne wysypisko trafiają odpady nie nadające się do segregacji.
- Pozostała infrastruktura techniczna

Na terenie gminy Wolanów zainstalowania jest automatyczna centrala telefoniczna, a także przebiegają światłowodowe, napowietrzne i kablowe linie telefoniczne. Zapewnia to połączenia z abonentami w kraju i za granicą. Dalszy rozwój instalacji telefonicznych związany będzie z dostosowywaniem systemu do wzrastających potrzeb i rozwoju terenów zabudowanych. Gmina Wolanów jest stelefonizowana w 98 %.


WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (MIENIA KOMUNALNEGO).
Nieruchomości będące w zarządzie Gminy posiadają uregulowany stan prawny. Planowane inwestycje lokalizowane będą na terenach stanowiących własność Gminy.
STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
Ochroną objętą są obiekty wpisane do rejestru zabytków, który prowadzi wojewódzki konserwator zabytków oraz obiekty umieszczone w ewidencji dóbr kultury.

Występujące na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego można podzielić na następujące kategorie: • obiekty sakralne i cmentarze

 • parki wiejskie i kapliczki

Do pierwszej kategorii należą:

 • kościół parafialny P.W. Jana Chrzciciela z 1665 roku oraz kaplica św. Józefa z 1667 roku Mniszku, dec.460/A/91

 • cmentarz rzymsko- katolicki z pierwszej połowy XIX wieku w Mniszku,

dec. 478/A/91

 • cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII wieku w Wolanowie , dec. 490/A/91.

Do drugiej kategorii należą:

 • zespół parkowo-dworski w Strzałkowie (pow. 4,5 ha ) z aleją grabową,

 • zespół parkowo-dworski w Walinach ( pow. 11,26 ha ),

 • park w Młodocinie Większym ( pow.5,1 ha )

 • kapliczka w Chruślicach i Ślepowroniu


IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Szczegółowymi uwarunkowaniami jest opracowanie planu miejscowego dla miejscowości w rejonie zbiornika „Domaniów” o charakterze turystyczno wypoczynkowym , letniskowym, mieszkalnictwo letniskowe .
5. GOSPODARKA
Gmina Wolanów jest typową gminą o charakterze rolniczym. W ostatnim czasie powstała część zbiornika wodnego „Domaniów”. Główną funkcją zbiornika jest poprawienie retencji, ale również ma on spełniać funkcję rekreacji.

Rozwój inwestycji w gminie generuje również popyt na usługi w zakresie usług bytowych, usług związanych z ochroną i rehabilitacją zdrowia, jak również usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. W przyszłości przewiduje się powstanie stałych obiektów turystycznych na terenach, dla których opracowano plany miejscowe oraz dla których takie plany zostaną opracowane.


GŁÓWNI PRACODAWCY
Potencjalnymi miejscami pracy poza rolnictwem są usługi na rzecz rolnictwa, usługi agroturystyczne oraz drobny przemysł i handel. Na terenie gminy najbardziej rozwinięta jest branża: produkcji śrub- 17 podmiotów gospodarczych, pozostałe branże to:

- Tapicerstwo i produkcja mebli – 12 podmiotów gospodarczych

- Szycie odzieży – 11 podmiotów gospodarczych

- Blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe oraz obsługa i naprawa samochodów – 11 podmiotów gospodarczych

- Garbarnia – 6 zakładów

- Sklepy spożywcze – 34

- Usługi transportowe - 17
Na terenie gminy głównymi pracodawcami są:
- PIPELIFE – Strzałków Polska S.A. Kartoszyn

Produkuje rury z tworzywa sztucznego do wody i kanalizacji, zatrudnia około 50 osób

- Mleczarnia „FIGAND” Spółka Jawna.

W Kolonii Wawrzyszów produkuje wyroby mleczarskie zatrudnia około 50 osób

- BIAK-MAS Spółka Jawna Białek Bartosz i Białek Andrzej – Wolanów

Produkuje mięso, przetwory z mięsa (wędliny), zatrudnia około 35 pracowników

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Hurtowe „MEBLOWKRĘT” Krzysztof Borkowski

Garno produkuje wyroby śrubowe, wkręty i podkładki. – zatrudnia około 18 osób.

- Spółka Cywilna „DAKMET” Wolanów zatrudnia około 20 osób oraz na terenie Radomia około 100 osób.
OŚWIATA

Na terenie gminy funkcjonuje 4 placówki oświatowe, gdzie uczęszcza razem 1360 uczni w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, który został utworzony z połączenia

Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wolanowie

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie

- Publiczna Szkoła podstawowa w Bieniędzicach.

Od 2003 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie funkcjonuje również Niepubliczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH W DANYCH SEKTORACH


 • oświata - 140 osób

 • administracja - 25 osób

 • usługi na rzecz rolnictwa około 150 osób

 • handel i usługi około 200 osób


IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI
Wzrastająca aktywność ludności w zakresie rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej (wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 ludności w gminie wynoszący- 43, przy czym w gminach wiejskich subregionu radomskiego – 34).

6. SFERA SPOŁECZNA


SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA
Relatywnie niższy poziom przyrostu naturalnego na obszarach wsi jest rezultatem odpływu młodych rolników, biorących udział w procesach prokreacyjnych. Ostatnio niewielki spadek przyrostu naturalnego jest częścią ogólnych zjawisk cywilizacyjnych, natomiast zmniejszenie rozmiarów migracji jest ze zmniejszeniem rynku pracy w miastach. Liczba mieszkańców gminy wynosi 8152 osób. w tym 4090 mężczyzn i 4062 kobiet.
- Struktura wieku


Wiek

0-2

3

4-5

6

7

8-12

13-15

16-17

18

19-65

Pow.65Razem:

PłećK

102

60

129

57

49

322

223

146

79

2203

6934063

M

134

51

130

54

57

330

226

178

64

2530

3384092

- Ludność w/g poziomu wykształcenia wyższe, podyplomowe, ogólnokształcące, zawodowe, podstawowe ukończone i nieukończone i nieustalone. • Wielkość populacji w wieku produkcyjnym (4876 osób) i poprodukcyjnym (1031osób).

- Warunki i jakość życia mieszkańców


Ogólna liczba mieszkań w gminie Wolanów wynosi ponad 2280 o powierzchni użytkowej 160160 m2. Przeciętna liczba pomieszczeń w 1 mieszkaniu wynosi 3.80 zaś osób w 1 mieszkaniu 3.56. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 72.5 m2 natomiast powierzchnia użytkowa na 1 osobę wynosi 19.6 m2.
OKREŚLENIE GRUP WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA:
Ośrodek Pomocy Społecznej swoją działalnością obejmuje 8.150 mieszkańców zamieszkałych w 23 sołectwach. Realizuje zadania pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych gminie. Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych w roku 2003 ( bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowe) skorzystało 388 rodzin, którym przyznano 897 świadczeń w trybie decyzji administracyjnej, a liczba osób w rodzinach korzystających z tych świadczeń wynosiła 1.959 osób.

Na terenie gminy Wolanów w ostatnim czasie obserwuje się znaczne zubożenie społeczeństwa a w szczególności: • rodzin wielodzietnych (102 rodziny)

 • rodzin, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych (161 rodzin)

 • rodzin z problemem alkoholizmu (104 rodziny)

Główną przyczyną zgłaszania się mieszkańców gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej jest bezrobocie (291 rodzin). W wielu rodzinach występuje zjawisko skumulowanego bezrobocia. Duża część rodzin żyje w ubóstwie, nie mają możliwości zatrudnienia w Radomiu lub okolicach.

Ponadto zaobserwowano również wzrost liczby osób potrzebujących systematycznego leczenia, stałego przyjmowania leków zwłaszcza w przypadku chorób nowotworowych, psychicznych, alergii wśród dzieci itp.

Przybywa również osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem. Najczęściej są to osoby samotne. Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzina i bliscy nie mogą takiej pomocy zaoferować. Wówczas ośrodek pomocy społecznej winien przyznać pomoc w formie usług opiekuńczych. Zmiana przepisów prawnych w zakresie zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wpływa w najbliższej przyszłości na zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Poziom bezpieczeństwa
Poziom bezpieczeństwa w gminie Wolanów nadzoruje Komisariat Policji oraz cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, z których jedna funkcjonuje w krajowym systemie wczesnego reagowania.

Teren gminy Wolanów liczący 82,85 km2, na którym znajdują się 23 sołectwa jest zabezpieczony pod względem przeciwpożarowym przez Państwową Straż Pożarną w Radomiu oraz cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych rozmieszczonych na terenie gminy w następujących miejscowościach:

1. Strzałków- środkowa część gminy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, jej podstawowe wyposażenie to dwa samochody bojowe z czego jeden to Jelcz- samochód bojowy, oraz samochód Żuk wyposażony w motopompę.

2. Mniszek- zachodnia część gminy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniszku wyposażona jest w samochód Żuk oraz dwie motopompy w tym jedna pływająca.

3. Jarosławice- północna część gminy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarosławicach wyposażona jest w samochód Żuk oraz motopompę.
 1. Młodocin Większy- południowa –wschodnia część gminy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodocinie Większym wyposażona jest w samochód Żuk oraz motopompę.

 1. Wolanów – środkowa część gminy.


RYNEK PRACY
W sektorze indywidualnym jest około 60 % ludności w wieku produkcyjnym. Wiąże się to z położeniem gminy w rejonie podmiejskim oraz w rejonie koncentracji intensywnych upraw ogrodniczych (uprawa warzyw oraz owoców) wymagających zwiększonego nakładu pracy.

- Stopa Bezrobocia (na podstawie danych GUS)

Powiat radomski - 27,7%

Radom - 28,2%

Powiat radomski (łącznie z miastem Radom) -28,0%
IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W SFERZE SPOŁECZNEJ
Do najczęstszych problemów w sferze społecznej na terenie gminy zalicza się:


 • bezrobocie,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,

 • niepełnosprawność,

 • alkoholizm,

 • długotrwała choroba,

 • rodziny wielodzietne.III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE
1. PLANOWANE ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARCZEJ
W ramach poprawy struktury gospodarczej gminy zakłada się:

 • zwiększenie dochodów własnych gminy poprzez pozyskiwanie, a następnie zbywanie nieruchomości gruntowych, w tym własnych będących własnością komunalną gminy,

 • tworzenie możliwości powstawania różnorakiej działalności gospodarczej poprzez tworzenie inkubatorów drobnej wytwórczości pośredniczących w pozyskiwaniu gruntów, lokali, kredytów bankowych,

 • wdrażanie mechanizmów podatkowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i rolnictwa (jasne określanie zasad różnicowania stawek podatkowych, stosowanie ulg podatkowych, przestrzeganie przyjętych zasad).

2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ


Przewidziane zwiększenie lesistości o 11.00 ha spowoduje zwiększenie lesistości do 22% ( obecnie 11,3%) .Gleby V,VI klasy przylegające lub tworzące kompleksy leśne.

3. PLANOWANIE ZMIANY W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA TERENU


Większość inwestycji budowlanych w gminie stanowi realizacja indywidualnego budownictwa zagrodowego i mieszkalnego, a także budownictwa związanego z nieuciążliwą działalnością gospodarczą.

Potrzeby społeczności lokalnej w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych realizowane są we własnym zakresie.

Na terenie gminy wyznacza się obszary letniskowo- wypoczynkowe w miejscowościach : Wolanów, Wymysłów, Mniszek, Rogowa, Bieniędzice i Zabłocie.

Oddanie zbiornika wodnego „Domaniów” wzmaga zapotrzebowanie na organizowanie rekreacji na terenach przyległych. Zaszła potrzeba przekształcenia gruntów rolnych w klasach V i VI na tereny rekreacyjne, szczególnie pod zabudowę letniskową. W miarę zagospodarowania tych terenów będzie zachodzić potrzeba zmian użytkowania dalszych terenów na tereny rekreacyjne.

4. PLANOWANY ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
Drogi gminne stanowią 75 km, z czego powierzchnię asfaltową posiada 13 km dróg. Planowany rozwój systemu komunikacji w kolejności zakłada budowę dróg o nawierzchni asfaltowej, które będą łączyć drogi wyższej kategorii tj. drogi wojewódzkie względnie powiatowe, tym samym będzie następować poprawa stanu technicznego całego systemu komunikacyjnego.

Planowana rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej gminy, w tym wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów zintegrowanych z Biuletynem Informacji Publicznej ułatwi w uzyskaniu wszelkich informacji mieszkańców i faktycznie umożliwi załatwienie na miejscu wielu spraw.


5. PLANOWANE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Główne założenia wynikające z tego programu w gminie Wolanów to: dokończenie wodociągowania gminy poprzez wybudowanie ujęcia awaryjnego wody w miejscowości Wawrzyszów oraz skanalizowanie miejscowości na terenie gminy Wolanów oraz budowę oczyszczalni ścieków w Wolanowie.

6. PLANOWANIE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.


Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także obiektów umieszczonych w ewidencji dóbr kultury, przez ich zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym. Wszelkie prace przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków i do ewidencji dóbr kultury oraz w ich bezpośrednim otoczeniu mogą być prowadzone za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

7. PLANOWANIE DZIAŁANIA W CELU POPRAWY WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.


a) W zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego:

- wykorzystanie sprzyjających warunków glebowo- rolniczych do prowadzenia wysokotowarowej produkcji rolniczej i dalszej aktywizacji ukształtowanego kierunku produkcji roślinnej i zwierzęcej.

- tworzenie warunków dla rozwoju funkcji ruchu rekreacyjno-turystyczno

- tworzenie warunków do rozwoju funkcji usługowo- produkcyjnych ( wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich) z dostosowaniem kierunków rozwoju do możliwości surowcowych (przetwórstwo rolno-spożywcze) oraz wymogów ochrony środowiska)

- dążenia do koncentracji ludności i zagospodarowania w ukształtowanych zespołach osadniczych,

- rozbudowa infrastruktury teleinformacyjnej gminy Wolanów, w tym wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów zintegrowanych z Biuletynem Informacji Publicznej.


b) W zakresie infrastruktury technicznej:

 • sukcesywne utwardzanie dróg gminnych,

 • podejmowanie działań mających na celu wybudowanie obwodnicy Wolanowa

 • rozbudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,

 • poprawa bezpieczeństwa pieszych przez budowę chodników przy głównych ciągach komunikacyjnych wsi.

 • gospodarka wodno-ściekowa należy do najpilniejszych do rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych gminy,

 • uporządkowanie gospodarki odpadowej poprzez modernizację wysypiska śmieci w Bieniędzicach

 • w ramach krzewienia kultury fizycznej i sportu budowa hali sportowej w ZSO Wolanów wraz z rozbudową obiektu sportowego.

c) W zakresie rozwoju przestrzennego: • kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do otoczenia i krajobrazu,

 • porządkowanie zagospodarowania terenów osadniczych,

 • utrzymywanie harmonijnego krajobrazu naturalnego na obszarze gminy,

 • podnoszenie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu gminy,

 • przygotowywanie nowych terenów pod zainwestowanie zgodnie z zaistniałymi potrzebami i predyspozycjami terenów.IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

W Planie Rozwoju Lokalnego do realizacji przyjęto projekty i zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze z uwzględnieniem:
 • zmiany w strukturze gospodarczej obszaru

 • zmiany w sposobie użytkowania terenu poprzez stworzenie warunków do powstawania zakładów produkcyjnych oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości

 • rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury drogowej

 • poprawy stanu środowiska naturalnego1. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2004-2008

A. Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 1 – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

DZIAŁANIE 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Lp

Nazwa planowanego działania – zadanie
Typ projektu inwestycyjnego

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zgodność

z planem zagospoda rowania

przestrzen nego

Etapy działania
Harmonogram realizacji

Oczeki-

wane rezultaty

Instytucje

i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
beneficjent

końcowy

Nakłady do poniesienia
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej gminy, w tym wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Dziedziny interwencji: 321, 322, 323


1.


Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej gminy Wolanów, w tym wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów zintegrowanych z Biuletynem Informacji Publicznej

VIIb


tak

2005-2008

-

ZPORR

Gmina


100.000,00Priorytet 3 – Rozwój lokalny

Działanie 3.1. Obszary wiejskie


Lp

Nazwa planowanego działania – zadanie
Typ projektu inwestycyjnego

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Zgodność

z planem zagospoda rowania

przestrzen nego

Etapy działania
Harmonogram realizacji

Oczeki-

wane rezultaty

Instytucje

i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
beneficjent

końcowy

Nakłady do poniesienia
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM

Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

31 Infrastruktura transportowa

312 Drogi


1.


Modernizacja drogi gminnej w Koloni Wawrzyszów- nadzór.

I


tak

lipiec-sierpień

2004


1,25

Progr.

SAPARD.


Gmina

674.214,00


2.


Modernizacja drogi gminnej przez wieś Chruślice- nadzór.

II


tak

lipiec-sierpień

2004


1,10

Program

SAPARD.


Gmina

572.448,00


3.


Modernizacja drogi gminnej przez wieś Jarosławice- nadzór.

III


tak

lipiec-sierpień

2004


0,85

Program

SAPARD.


Gmina

487.385,00


4.


Modernizacja dróg gminnych.


IV


tak

wrzesień-październik

2004-2006
10,09

FOGR

ZPORR


Gmina

2.121.570,00

BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRYWANIA W WODĘ I POBORU WODY

Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

34. Infrastruktura podstawowa (w tym woda)

312 Woda pitna


1..


Budowa studni i wodociągów w gminie.

V


tak

2004-2006


650 przyłączy

40 km.


ZPORR

Gmina


1.555.000BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

34 Infrastruktura środowiskowa

345 Oczyszczanie ścieków

1.


Opracowanie dokumentacji na kanalizację i budowa kanalizacji.

VI


tak

2004-2006
ZPORR

Gmina


690.000,00LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I SPORTOWA
Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa

36. Lokalna infrastruktura społeczna


1.


Opracowanie dokumentacji i budowa hali sportowej w ZSO Wolanów wraz z rozbudową obiektu sportowego i wyposażeniem

VII


tak

2005-2008
ZPORR

Lider PLUS

Gmina


250.000,00

2.

Modernizacja obiektu sportowego w m. Strzałków

VIIa

tak

2005-2008
ZPORR

Gmina


50.000,00


GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Dziedzina interwencji:

3. Infrastruktura podstawowa

34. Infrastruktura środowiskowa

343. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych


1.


Modernizacja wysypiska śmieci w Bieniędzicach.

VIII


tak

2005-2008
ZPORR

Gmina


600.000,00

2. OKREŚLENIE KRYTERIÓW KOLEJNOŚCI PROJEKTÓW


Kolejność realizacji projektów w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez projekt n/w kryteriów:

- kryteria formalne projektu

 • możliwość złożenia kompletnego wniosku z kompletem załączników (spełnienie warunków formalnych)

 • właściwa wartość projektu– całkowita wartość zadania poniżej 1 mln EUR

 • możliwość uzyskania dofinansowania z EFRR na realizację projektu


- kryteria merytoryczne i techniczne projektu

 • spójność projektu z celami działania określonymi w ZPORR

 • trwałość projektu ( sposób zarządzania projektu po jego wykonaniu przez okres 5 lat)

 • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

 • wskaźniki osiągnięcia celów projektu

 • możliwość realizacji w okresie 2004-2008 – wykonalność techniczna

 • wskaźniki ekonomiczne i finansowe

 • wpływ na politykę ochrony środowiska

 • wpływ na politykę równych szans


- oczekiwane rezultaty

 • stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie projektu

 • polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców w obszarze projektów

 • zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po wykonaniu inwestycji

 • poprawa stanu środowiska naturalnego

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY

Działanie gminy Wolanów ma na celu wzmocnienie otoczenia rolnictwa i stworzenia warunków do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i nowoczesnej produkcji rolnej. Jako cel niezbędny do osiągnięcia tego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem kapitału lokalnego i zewnętrznego. Można to osiągnąć poprzez realizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, stworzenie warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku poprzez wykorzystanie kompleksów leśnych, ochronę zasobów przyrodniczych, poprawy stanu dróg i połączeń komunikacyjnych.


Powyższe zamierzenia i cele można osiągnąć poprzez:

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy

 • zwiększenie atrakcyjności gminy dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

 • aktywizację lokalnej społeczności

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego

 • wzrost mobilności zawodowej mieszkańców

 • zwiększenie poziomu inwestycji lokalnych

 • wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie mieszkańców jako szansa przezwyciężenia trudności ekonomicznych

 • tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez stworzenie mieszkańcom możliwości na podjęcie działań w celu rozgałęzienia i urozmaicenie produkcji, rozszerzenie jej na różnorakie odległe od siebie dziedziny po to aby straty poniesione w jednej móc zrekompensować zyskami osiągniętymi w innej branży

 • wzrost kreatywności w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania

 • tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikro przedsiębiorstw

 • realizowanie polityki równych szans – czyli uwzględnienie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesu grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji:

 • osób niepełnosprawnych ( np. likwidacja barier architektonicznych przy realizacji inwestycji w zakresie modernizacji dróg ),

 • kobiet (poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy – np. poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich, samo zatrudnienie poprzez stworzenie bazy do rozwoju turystyki z wykorzystanie walorów przyrodniczych terenu)

 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktywizacja grupy bezrobotnych przy pracach inwestycyjnych , tworzenie nowych miejsc pracy )

Działania powyższe związane są z koniecznością dokonania inwestycji. Część zadań inwestycyjnych może być realizowana z udziałem środków zewnętrznych m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programach operacyjnych np. Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego i Sektorowych Programach Operacyjnych.

Celem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny w Działaniu 3.1 – Obszary wiejskie jest wykorzystanie potencjału ekonomicznego, turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

W ramach Działania 3.1 i 3.5 – do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne wynikające z PRL oraz Wieloletniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2004-2008 stanowiącego integralną część uchwały budżetowej gminy Wolanów.


W PRL ujęte zostały projekty i zadania planowane do realizacji w okresie 2004-2008 przewidziane do współfinansowania z udziałem środków EFRR.
W ramach Działań do realizacji przewiduje następujące typy projektów inwestycyjnych:
- budowa lub modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym

(modernizacja dróg gminnych w terenach wiejskich)
 • budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania

ścieków


 • budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrywania w wodę i poboru

wody


 • gospodarka odpadami stałymi

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg.

Zrealizowany projekt inwestycyjny będzie analizowany pod katem osiągnięcia n/w wskaźników


 • wskaźnik produktu

 • długość zmodernizowanych ulic i dróg

 • długość wybudowanej kanalizacji

 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez modernizację i rozbudowę

 • długość wybudowanych kolektorów sanitarnych

 • ilość przyłączy kanalizacyjnych
 • wskaźnik rezultatu

 • stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości

 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu

 • podniesienie jakości dróg

 • skrócenie czasu podróży

 • zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni

 • poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji toksycznych składników spalin

 • oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów

 • poprawa stopnia integracji lokalnej sieci transportowej

 • zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru miasta i gminy

 • zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej

 • możliwość podłączenia do kanalizacji zakładów produkcyjnych

 • poprawa czystości wód powierzchniowych

 • zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków

 • zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi
 • wskaźnik oddziaływania

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • poprawa stanu środowiska naturalnego

 • poprawa zdrowotności mieszkańców

 • liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy


Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane raz w roku na etapie oceny PRL na podstawie danych:

 • danych statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy,

 • danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy Wolanów o rozwoju drobnej przedsiębiorczości

 • innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie wskaźników rezultatu

VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2008- załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Wieloletni Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2004-2008 (załącznik do uchwały budżetowej na 2004r.)


VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy PRL będzie wdrażany przez wójta gminy Wolanów


System wdrażania PRL obejmuje:

 • komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych

 • przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji ujętych w planie

 • składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR

 • realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami

 • po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów rzeczowych projektu

 • przedkładanie Komisjom Rady Miejskiej raportów i informacji z przebiegu realizacji zadań umieszczonych w PRL


VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy. Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. Monitoring rzeczowy obejmował będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w PRL i będzie prowadzony w trzech kategoriach:- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu

- wskaźniki oddziaływania

Monitoring finansowy obejmował będzie dane finansowe realizacji projektów, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie i wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wolanów jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy. W pracach związanych z monitorowaniem i oceną Planu Rozwoju Lokalnego mogą brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotem oceny i monitorowania przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów winna być zgodność PRL z Programami Operacyjnymi i zapisami w dokumencie podstawowym strategii. Jednostka monitorująca ma również prawo wnosić wnioski do Wójta dotyczące podziału zadań na poszczególne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.

Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniany o kolejne zadania, które wynikają bezpośrednio ze zmian w Programach Operacyjnych dokonywanych na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Komisje Rady Gminy opiniują merytorycznie poszczególne zadania Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów przedkładać będzie raporty z przebiegu realizacji zadań umieszczonych w PRL, co pół roku na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Ocena realizacji zadań wynikających w Planu Rozwoju Lokalnego dokonywana będzie na sesji absolutoryjnej każdego roku.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniany poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie projektowania budżetu. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmuje pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego, pełniący funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego plan rozwoju lokalnego. Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.4. Public Relations planu.

O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków i postulatów od mieszkańców, organizacji powiązanych z budżetem Gminy oraz spółek prawa handlowego i kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, informuje media pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego. Monitorowanie przez Komisję Gospodarki, Budżetu i Finansów będzie spójne z zasadami monitorowania i raportowania przez jednostkę wdrażającą zadanie.
: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy