Strona główna

Gminnej biblioteki publicznej


Pobieranie 28.04 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar28.04 Kb.
Załącznik do

Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 30 września 2011r.


STATUT


GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE


Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 1997r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami);

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami);

5. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami);

6. Niniejszego statutu.

§ 2.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łęka Opatowska, która zapewnia jej warunki działalności i rozwoju odpowiadające jej zadaniom.

§ 3.
1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Opatów ul. Poznańska 59, a terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Łęka Opatowska.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.§ 4.
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 5.
1. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Łęka Opatowska.

2. Nadzór merytoryczny i pomoc fachową nad Biblioteką sprawuje:

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu;

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie.


§ 6.
Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę i adres w pełnym brzmieniu:

Gminna Biblioteka Publiczna

w Łęce Opatowskiej

z Siedzibą w Opatowie

ul. Poznańska 59

63-645 Łęka Opatowska

woj. wielkopolskie

NIP 619-19-02-566 Regon 251472368
oraz pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
służącej do oznakowania własności zbiorów.


Rozdział II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 7.
1.Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

2. Realizacja celów Biblioteki, o jakich mowa w ust. 1 jest ogólnie dostępna i bezpłatna.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach na zasadach i warunkach określonych przez Dyrektora w Regulaminie korzystania z Biblioteki.

4. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.§ 8.
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 9.
1. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

2. Biblioteka może prowadzić działalność ponadlokalną obejmującą teren Powiatu Kępińskiego, polegającą na organizacji form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i powiatu.Rozdział III

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 10.
1. Biblioteką kieruje Dyrektor, jako organ zarządzający reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łęka Opatowska w trybie określonym ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.

3. Do zadań Dyrektora należy realizacja celów i zadań Biblioteki, w

szczególności:

- ustalanie głównych kierunków działania;

- kierowanie bieżącą działalnością;

- właściwe dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

- ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług Biblioteki.
§ 11.
Strukturę organizacyjną Biblioteki określa Dyrektor.
§ 12.
1. W Bibliotece zatrudnia się:

-pracowników służby bibliotecznej, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określonymi odrębnymi przepisami;

- pracowników administracji oraz obsługi.

2. W Bibliotece mogą być zatrudniani inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności Biblioteki.


§ 13.
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 14.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki ustalony przez Dyrektora.


§ 15.
1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię oraz filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej;

- Filia Biblioteczna w Siemianicach.

2. Zakresem działania Filii Bibliotecznej jest:

- upowszechnianie czytelnictwa;

- prowadzenie wypożyczalni i czytelni;- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
§ 16.
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 17.
Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.
§ 18.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.
§ 19.
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 20.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest coroczny plan finansowy, uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora.


§ 21.
Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 22.
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość