Gminnej biblioteki publicznejPobieranie 28.04 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar28.04 Kb.
Załącznik do

Uchwały Nr XII/71/2011

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 30 września 2011r.


STATUT


GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŁĘCE OPATOWSKIEJ

Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE


Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 1997r. Nr 85, poz. 539 ze zmianami);

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami);

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami);

5. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami);

6. Niniejszego statutu.

§ 2.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Łęka Opatowska, która zapewnia jej warunki działalności i rozwoju odpowiadające jej zadaniom.

§ 3.
1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Opatów ul. Poznańska 59, a terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Łęka Opatowska.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.§ 4.
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 5.
1. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Łęka Opatowska.

2. Nadzór merytoryczny i pomoc fachową nad Biblioteką sprawuje:

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu;

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie.


§ 6.
Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę i adres w pełnym brzmieniu:

Gminna Biblioteka Publiczna

w Łęce Opatowskiej

z Siedzibą w Opatowie

ul. Poznańska 59

63-645 Łęka Opatowska

woj. wielkopolskie

NIP 619-19-02-566 Regon 251472368
oraz pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
służącej do oznakowania własności zbiorów.


Rozdział II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 7.
1.Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

2. Realizacja celów Biblioteki, o jakich mowa w ust. 1 jest ogólnie dostępna i bezpłatna.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach na zasadach i warunkach określonych przez Dyrektora w Regulaminie korzystania z Biblioteki.

4. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.§ 8.
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 9.
1. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

2. Biblioteka może prowadzić działalność ponadlokalną obejmującą teren Powiatu Kępińskiego, polegającą na organizacji form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i powiatu.Rozdział III

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 10.
1. Biblioteką kieruje Dyrektor, jako organ zarządzający reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łęka Opatowska w trybie określonym ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz aktach wykonawczych.

3. Do zadań Dyrektora należy realizacja celów i zadań Biblioteki, w

szczególności:

- ustalanie głównych kierunków działania;

- kierowanie bieżącą działalnością;

- właściwe dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

- zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

- ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług Biblioteki.
§ 11.
Strukturę organizacyjną Biblioteki określa Dyrektor.
§ 12.
1. W Bibliotece zatrudnia się:

-pracowników służby bibliotecznej, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określonymi odrębnymi przepisami;

- pracowników administracji oraz obsługi.

2. W Bibliotece mogą być zatrudniani inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności Biblioteki.


§ 13.
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 14.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki ustalony przez Dyrektora.


§ 15.
1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię oraz filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej;

- Filia Biblioteczna w Siemianicach.

2. Zakresem działania Filii Bibliotecznej jest:

- upowszechnianie czytelnictwa;

- prowadzenie wypożyczalni i czytelni;- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
§ 16.
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 17.
Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.
§ 18.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.
§ 19.
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 20.
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest coroczny plan finansowy, uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora.


§ 21.
Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 22.
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy