Gminy Jelcz – Laskowice – czerwiec 2003 rPobieranie 140.77 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar140.77 Kb.

Gminy Jelcz – Laskowice – czerwiec 2003 r.


(informacje o gminie – stan obecny, inwestycje)

GMINA JELCZ - LASKOWICE

1. Nazwa gminy:


MIASTO I GMINA JELCZ - LASKOWICE

2. Adres siedziby Urzędu Gminy, telefon i faks, adres poczty elektronicznej i nazwa strony internetowej (jeżeli posiada):


ul. WINCENTEGO WITOSA 24,

55-230 JELCZ - LASKOWICE,

tel/fax : (71) 318-16-11,

e-mail: info@jelcz-laskowice.umig.gov.pl,

www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl
2a. Powiat: OŁAWSKI
2b. Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
3. Nr identyfikacyjny NIP: 912 – 000 – 38 - 56
4. Identyfikator Regon: 000539265-9099313559-2-914-93135
5. Organy i osoby uprawnione do reprezentowania:

 • BURMISTRZ MIASTA I GMINY – mgr inż. Bogdan Szczęśniak,

 • WICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY – inż. Stanisław Skrzydłowski,

 • WICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY - mgr Marek Szponar,


 • SEKRETARZ MIASTA I GMINY – inż. Andrzej Gwóźdź,

 • SKARBNIK MIASTA I GMINY - mgr Stanisława Kapłon – Hutniczak,

 • PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ – Marian Orzechowski.

6. Liczba mieszkańców: 21 470 (stan na grudzień 2002)


7. Obszar gminy w km2: 168

w tym:


 • tereny rolne: 9451 (ha) – 94,51 km2

 • tereny zurbanizowane:1357 (ha) – 13,57 km2

 • tereny leśne: 5480 (ha) – 54,80 km2

 • nieużytki: 108 (ha) –1,8 km2


ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU GMINY JELCZ-LASKOWICE
Gmina

Miasto

Wieś

użytki rolne

9 451

926

8 525

lasy i grunty leśne

5 480

129

5 351

grunty zabudowane i zurbanizowane

1 357

534

823

nieużytki

108

41

67

8. Charakter administracyjny gminy: MIEJSKO - WIEJSKA


9. Charakter ekonomiczny gminy (według dominującego zajęcia ludności): PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA
10. Budżet gminy w ostatnich latach.

 1. W roku 2001 budżet gminy zamknął się w kwocie 28591673 zł, w tym:

  1. dochody – 28591673 zł,

  2. wydatki – 28091334 zł,

  3. wydatki inwestycyjne – 4103138 zł .

 2. W roku 2002 budżet gminy zamknął się w kwocie 27895163 zł, w tym:

 1. dochody – 27895163 zł,

 2. wydatki – 26749569 zł,

 3. wydatki inwestycyjne – 2603950 zł .

 1. W roku 2003 planowany budżet wynosi – 28009156, w tym:

  1. dochody - 28009156 zł,

  2. wydatki – 25951861 zł,

  3. wydatki inwestycyjne - 1376818 zł.

12. Liczba zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy (Miasta): 45 (pracownicy urzędu) + 2 (pracownicy interwencyjni) + 4 (stażyści)


ANK

TA KONKURSOWA1. Walory gospodarcze gminy i warunki prowadzenia działalności gospodarczej

I. Położenie i odległości do głównych urzędów ważnych dla przedsiębiorczości.


1. Gmina Jelcz – Laskowice położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, na pograniczu z województwem opolskim i wchodzi w skład powiatu oławskiego (dokładne oznaczenie położenia geograficznego gminy: 5121’N 1702’W). Graniczy z gminami: Czernica, Oleśnica, Bierutów, Oława, Namysłów i Lubsza. Sama gmina składa się z 15 wsi i miasta Jelcz – Laskowice (prawa miejskie zostały nadane w 1987 roku).

2. Miasto Jelcz – Laskowice położone jest w odległości około 25 km od Wrocławia – w kierunku południowo – wschodnim (we Wrocławiu umiejscowione są: urząd statystyczny, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski), 20 km od Oleśnicy – w kierunku południowym i 12 km na północ od najbliższego miasta – Oławy (urząd skarbowy, ZUS, Starostwo Powiatowe).

Jelcz – Laskowice stanowią węzeł kolejowy na szlaku Wrocław – Opole i samochodowy łączący Jelcz – Laskowice z Wrocławiem, Oławą i Oleśnicą.

II. Walory przyrodnicze


Obszar Gminy Jelcz-Laskowice położony jest w całości w dorzeczu Odry i jej dopływów: Smortawy, Młynówki Jeleckiej i Widawy. Można go podzielić na dwa odmienne obszary przyrodnicze: dolina rzek Odry i Smortawy, z dużą ilością wód powierzchniowych oraz obszar leżący w obrębie Równiny Oleśnickiej, wyniesiony ponad pradolinę, o mniejszej zwartości wód, w znacznej części pokryty lasami. Najciekawszym przyrodniczo jest obszar pradoliny Odry, a najbardziej przydatnym do celów rekreacyjnych – lesisty obszar równiny oraz okolic osiedla Jelcz i wsi Nowy Dwór.

Na obszarze Gminy istnieje rezerwat przyrody „ŁACHA JELCZ” znajdujący się w pobliżu osiedla Jelcz, w starorzeczu rzeki Odry. Został ustanowiony celem ochrony jednego z nielicznych na terenie kraju stanowisk roślinności wodnej: kotewki – orzecha wodnego. Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 15 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zinwentaryzowano 17 gatunków roślin chronionych.


III. Gospodarka

Obszar gminy i jego rozwój związany był z przemysłem samochodowym. Na terenie gminy działają Zakłady Samochodowe Jelcz S. A., które były motorem napędowym dla Jelcza – Laskowic. Niestety „Jelcz” przeżywa obecnie trudności finansowe. W związku z tym, aby uniezależnić gminę od jednego dużego przedsiębiorstwa podjęto kroki zmierzające do pozyskania nowych inwestorów. Działania te przynoszą rezultaty. Na terenie gminy swoje inwestycje ulokowały takie firmy jak: Dyka Sp. z o. o., Sakret Sp. z o. o., Ronal Sp. z o. o., Autoliv Sp. z o. o. (obszar aktywności gospodarczej na terenie gminy Jelcz – Laskowice) i Toyota Motor Industries Poland (inwestycja w ramach Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W obrębie gminy funkcjonuje, od 2001 roku, Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Jelcz - Laskowice znajduje się na obrzeżach miasta. Jest to obszar o powierzchni 60,7 ha. Istniejąca sieć dróg umożliwia sprawną komunikację, co zwiększa atrakcyjność Podstrefy. W odległości ok. 20 km od miasta Jelcz – Laskowice, przebiega autostrada A4 umożliwiająca dogodne połączenie zarówno z innymi częściami kraju (prócz Wrocławia m.in. z Warszawą, Krakowem), jak i z Europą.

Na terenie PWSSE zapewniona jest dostępność następujących mediów: energia elektryczna, gaz ziemny, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to:

1. pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych:


 • system ulg podatkowych i innych zachęt,

 • przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej,

 • rozbudowany system ulg finansowych,

 • pełna dostępność do infrastruktury technicznej oferowanych terenów,

2. atuty, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

 • niskie koszty pracy,

 • wysokie kompetencje pracowników Spółki zarządzającej strefą, którzy zapewniają wszechstronną pomoc merytoryczną i informacyjną,

 • korzystne położenie geograficzne w pobliżu granic z Czechami i Niemcami,

 • dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna,

 • wykwalifikowana kadra pracownicza,

 • rozwinięty system szkolnictwa.

IV. Edukacja


Na terenie Gminy działa:

 1. 5 szkół podstawowych,

 2. 4 filie szkół podstawowych,

 3. 3 gimnazja,

 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

 5. Prywatna Szkoła i Centrum Edukacji „HEMAT”.

Ponadto, bliskość Wrocławia ułatwia dostęp do szkolnictwa wyższego.

V. Ochrona środowiska


 1. Gmina posiada program ochrony środowiska: „Gminny program ochrony środowiska” ustanowiony mocą Uchwały nr LIII/278/98 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach.

 2. Na terenie Gminy działa MECHANICZNO-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Z OSADEM CZYNNYM, BIOLOGICZNĄ DEFOSFATACJĄ, DENITRYFIKACJĄ I NITRYFIKACJĄ.

Dane dotyczące możliwości oczyszczalni: Q = 4500m/d z możliwością rozbudowy do Q = 9000m/d (Q oznacza możliwy przepływ).

 1. Gmina współpracuje z Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju, w celu przygotowania raportu dotyczącego możliwości wykorzystania odpadów rolniczych i leśnych i ich zastosowania jako alternatywnych źródeł energii cieplnej.

 2. Cała gmina jest pokryta siecią wodociągową.


2. Oferta inwestycyjna gminy dla inwestorów
Zakres oferty inwestycyjnej gminy.
Począwszy od 21 sierpnia 2001 roku, decyzją Rady Ministrów, na terenie gminy została utworzona Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obszar 60,7 ha). Jest to teren przeznaczony pod inwestycje o charakterze przemysłowym. Prócz Podstrefy, na terenie gminy działa obszar aktywności gospodarczej (to tu swoje inwestycje ulokowały Dyka, Ronal, Sakret, Autoliv). Urząd Miasta i Gminy informuje o możliwości zakupu działek będących w posiadaniu gminy (informacje podawane są do publicznej wiadomości).

Należy także dodać, iż oprócz działań związanych z przyciągnięciem inwestorów na teren Strefy, w roku 2004 rozpocznie się kolejny etap przedsięwzięcia, mającego na celu skanalizowanie całej gminy.

Informacje, związane z lokowaniem inwestycji na terenie gminy, zostały zawarte w, dołączonej do ankiety, ofercie inwestycyjnej.

Począwszy od 2001 na terenie gminy działa Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwa lokujące swoje inwestycje, właśnie na obszarze Podstrefy mogą liczyć na szeroką pomoc publiczną. Gmina oferuje inwestorom, którzy zatrudnią określoną liczbę osób zwolnienia podatkowe i zapewnia wszechstronną pomoc w rozpoczęciu działalności. Informacje dotyczące wspomnianych zwolnień zostały zawarte w dołączonej do ankiety, ofercie.Gmina Jelcz – Laskowice związana była i jest przede wszystkim z przemysłem motoryzacyjnym. To tu powstały i działają Zakłady Samochodowe Jelcz S. A. . Tu także swoje inwestycje ulokowały firmy, stanowiące światową czołówkę branży motoryzacyjnej – Toyota (w budowie), Ronal, Autoliv. W związku z tym na terenie gminy preferowane są inwestycje, właśnie z tego sektora gospodarczego. Przemawiają za tym takie czynniki jak:

 • doświadczona kadra pracownicza,

 • tradycje gospodarcze gminy, związanej z przemysłem motoryzacyjnym,

 • możliwość współpracy z ośrodkami techniczno - rozwojowymi (zlokalizowanymi na terenie Wrocławia).


Świadczenia i pomoc oferowana inwestorom w Gminie Jelcz – Laskowice.


 1. Uchwała III/10/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

 2. Uchwała LI/432/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 6 września 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice.3. Promocja gospodarcza i inwestycyjna gminy
Walory i zalety wykorzystywane w promocji


 1. Umiejscowienie Podstrefy Jelcz - Laskowice, na terenie gminy.

 2. Obszar Aktywności Gospodarczej.

 3. Przyciągnięcie inwestorów takich jak: Toyota, Ronal, Autoliv, Dyka.

 4. Doświadczenie we współpracy na linii samorząd – podmioty gospodarcze.

 5. Bliskość Wrocławia.

 6. Bliskość granicy zachodniej (Niemcy) i południowej (Czechy).

 7. Bliskość autostrady A 4.

 8. Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, na terenie gminy.


Przedsięwzięcia promocyjne realizowane przez Gminę wobec inwestorów i biznesu.


 1. Opracowana została oferta inwestycyjna dla inwestorów (w językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim).

 2. Gmina posiada stronę internetową, na której dostępne są niezbędne informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych. Ponadto, takie informacje można znaleźć na stronie: www.invest-park.com.pl i publikacjach wydawanych przez „Invest – Park”.

 3. Publikacja informacji dotyczących oferty inwestycyjnej (Obserwator Gospodarczy, Kurier Gminny, Aktualności Targowe, Panorama Miast Polskich, Goniec Regionalny, Wrocław i wokół Wrocławia – gazeta Aglomeracji Wrocławskiej).

 4. Podjęto kroki w celu nawiązania kontaktów z zagranicznymi izbami handlowymi. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności gminy wśród inwestorów zagranicznych.

 5. Gmina Jelcz – Laskowice jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji Dolnego Śląska. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław. Cele Stowarzyszenia: promocja Dolnego Śląska, a w tym:

  • promocja gmin,

  • promocja firm przemysłowych,

  • promocja handlu i usług,

  • promocja walorów turystycznych.

Ponadto Stowarzyszenie zajmuje się również inicjowaniem i wspieraniem projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska oraz wsparciem w dziedzinie pozyskiwania inwestorów

 1. Kontakty bezpośrednie z potencjalnymi inwestorami.

 2. Współpraca z miastami i regionami partnerskimi we Włoszech (Gmina Triuggio) i Czechach (Związek Miast i Gmin „Jastrzębie Góry”).


Media promocyjne wykorzystywane przez gminę do przedstawienia swojej oferty lokalizacyjnej dla inwestorów.


 1. Prasa lokalna (publikacje w Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie).

 2. Publikacje, związane z promocją gminy, w:

 • Obserwatorze Gospodarczym,

 • Kurierze Gminnym,

 • Aktualnościach Targowych,

 • Panoramie Miast Polskich,

 • Gońcu Regionalnym,

 • Wrocław i wokół Wrocławia – gazeta Aglomeracji Wrocławskiej.

 1. Materiały promocji bezpośredniej: koszulki z nadrukiem, medale, proporce, foldery, teczki i inne).

 2. Internet, w tym: strona internetowa gminy (www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl) oraz strona spółki zarządzającej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.invest-park.com.pl), oferta inwestycyjna gminy została umieszczona na stronie Urzędu Marszałkowskiego Dolnegośląska - www.umwd.pl, a także strona www.jelcz-laskowice.dolnyslask.pl.

 3. Kontakty bezpośrednie z potencjalnymi inwestorami.


Materiały promocyjne przygotowywane przez Gminę?


 1. Oferta inwestycyjna Gminy Jelcz – Laskowice (dostępna, prócz języka polskiego, w trzech innych językach: angielskim, niemieckim i francuskim).

 2. Informacje umieszczone na stronie internetowej (www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl).

 3. Opracowano prezentację multimedialną o gminie.

 4. Foldery, w tym: „Jelcz – Laskowice – 15 lat”, rok 2001; koszulki; medale; proporce; teczki i inne.

 5. Przewodnik po Gminie Jelcz – Laskowice.


Nowe przedsięwzięcia w zakresie promocji gminy planowane w najbliższym okresie.


 1. Nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi izbami handlowymi.

 2. Promocja gminy w Polsce jak i poza granicami kraju

 • udział w Targach Inwestycyjnych Miast Polskich „Investcity” (w związku z tym faktem ogłoszenie inwestycyjne gminy publikowane jest w Aktualnościach Targowych).

 1. Nawiązywanie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Europy.4. Zakres i jakość inwestycji własnych gminy
Udział inwestycji własnych w wydatkach gminy w latach 1999 -2001:
1. W roku 2001, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2001, wydatki gminy

wyniosły 28091334 zł, natomiast wydatki inwestycyjne to 4103138 zł. Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych wyniósł zatem 14,6%.

2. W roku 2002, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2002, wydatki gminy wyniosły 26749569 zł, natomiast wydatki inwestycyjne to 2603950 zł. Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych wyniósł zatem 10,78%.
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych.


 1. Kredyty z Instytucji komercyjnych.

 2. Kredyty preferencyjne z funduszy celowych, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

 3. Środki własne, w tym:

 • dotacje (budżet państwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska),

 • środki wypracowane przez samorząd gminny.


Zasadnicze zadania inwestycyjne realizowane w latach 1999-2003.


 1. Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków.

 2. Uruchomienie obszaru aktywności gospodarczej, na terenie gminy.

 3. Przygotowanie i uruchomienie w roku 2001, Podstrefy Jelcz – Laskowice, na terenie gminy.


Strategia gminy w zakresie realizacji inwestycji własnych.
W zakresie inwestycji własnych gmina Jelcz – Laskowice realizować będzie przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury przestrzennej, w tym: budowy dróg na obszarze miasta i gminy; budowy budynku socjalnego; budowa i modernizacja obiektów użyteczności społecznej; rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Środki finansowe na realizację wspomnianych inwestycji to: • środki własne,

 • kredyty preferencyjne i komercyjne,

 • po przystąpieniu do Unii Europejskiej, gmina będzie się starać o środki dostępne w ramach dostępnych programów.


Plany na następne okresy:
Gmina Jelcz – Laskowice prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów, w ramach Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy podkreślić, iż działania te przynoszą efekty.

Ponadto wieloletni plan inwestycyjny zakłada: • budowę dróg na obszarze miasta Jelcz – Laskowice,

 • budowę ulic na terenie gminy (Minkowice, Miłoszyce),

 • budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

 • budowę budynku socjalnego – miasto Jelcz - Laskowice,

 • budowę amfiteatru w mieście Jelcz – Laskowice,

 • budowę remizo – świetlicy w Kopalinie,

 • modernizację remizo – świetlicy w Dębinie.


5. Infrastruktura biznesu w gminie
Usługi dla biznesu oferowane przez urząd gminy.


 1. Urząd Miasta i Gminy prowadzi: ewidencję podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, wydawaniem warunków zabudowy. Ponadto zajmuje się załatwianiem spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę. W urzędzie można uzyskać wszechstronną pomoc związaną z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2. Harmonogram przygotowania dokumentów formalno – prawnych do rozpoczęcia budowy został zamieszczony w ofercie inwestycyjnej gminy, dołączonej do ankiety.

 3. Uruchomiono punkt konsultacyjno – doradczy, działający przy Filii Powiatowego Urzędu Pracy. Punkt udziela informacji dotyczących prawa pracy i pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.


Liczba oddziałów bankowych i ich dopasowanie do potrzeb miejscowego biznesu (w promieniu do 25km):
Na terenie miasta Jelcz - Laskowice swoje siedziby mają następujące banki:

 • ING Bank Śląski – siedziba w Urzędzie Miasta i Gminy (parter), ul. Wincentego Witosa 24, tel. 318 40 97,

 • Bank Spółdzielczy, ul. Polna 36, tel. 318 15 17,

 • Bank PKO BP, ul. Bożka 11 (pawilon spółdzielni mieszkaniowej).

Należy zaznaczyć, iż bliskość Oławy i Wrocławia zwiększa możliwość wyboru oferty bankowej.
Organizacje przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturalnym (w promieniu do 25 km):


 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jelczańsko - Laskowickiej.

 2. Stowarzyszenie Kupców i Rzemieślników.

 3. Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

 4. Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz - Laskowice.

 5. ZHP.

 6. Koła Gospodyń Wiejskich.

 7. Klub Dyrektorów i Menedżerów Ziemi Oławskiej.


Szkoły wyższe, średnie i zawodowe, instytucje szkoleniowe kształcące pracowników:


 1. Zespół Szkół, w ramach którego prowadzona jest nauka w:

 • Liceum Ogólnokształcącym,

 • Technikum Mechaniczne (także dla dorosłych),

 • Zasadniczej Szkole Zawodowej.

 1. Prywatna Szkoła i Centrum Edukacji „HEMAT”, w ramach którego prowadzona jest nauka w :

 • Policealnym Studium Informatycznym,

 • Policealnym Studium Asystencko – Sekretarskim,

 • Liceum Handlowym,

 • Liceum Ekonomicznym.

 1. Urząd Pracy w Oławie oferuję różnego rodzaju szkolenia mające na celu przekwalifikowanie pracowników bądź zdobycie zawodu.

 2. Bliskość Wrocławia (25 km) ułatwia dostęp do szkolnictwa wyższego, a w tym: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Rolnicza, Akademia Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Medyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Oficerska oraz wyższe szkoły niepubliczne.


Jednostki kultury w gminie i oferowane przez nie usługi, wydarzenia:


 1. Jednostki o charakterze kulturalnym.

  1. Biblioteki:

 • Biblioteka Publiczna, Jelcz - Laskowice, ul. Oławska 263, tel. 318 80 28,

 • Biblioteka Publiczna, Miłocice,

 • Biblioteka Publiczna, Miłoszyce, ul. Główna,

 • Biblioteka Publiczna, Minkowice Oł., ul. Kościuszki 318 60 23,

 • Biblioteka Publiczna, Wójcice, ul. Główna

  1. Miejsko-Gminne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach, ul. Szkolna 4, tel. 318 15 44,

  2. Świetlice zlokalizowane w sołectwach, na terenie Gminy,

  3. Kino „Opty” i działająca, przy tymże, świetlica (Jelcz – Laskowice).

 1. Usługi świadczone na terenie gminy w zakresie kulturalno – oświatowym:

 • prowadzenie zajęć zespołów muzycznych, tanecznych, kół plastycznych i teatralnych.

 1. Wydarzenia o charakterze kulturalnym na terenie gminy:

 • Dni Jelcza – Laskowic,

 • Maratony rekreacyjne (z okazji 15-lecia miasta – 2002 rok, z okazji 800-lecia Laskowic – 2003 rok; maraton rekreacyjny odbywać będzie się corocznie),

 • Przegląd Zespołów Artystycznych w Jelczu - Laskowicach,

 • Wiejskie Spotkania Poetyckie w Chwałowicach,

 • Organizacja innych imprez kulturalnych, np.: „Miss Lata” w 2002 roku.

 • Wymiana kulturalna prowadzona z partnerami zagranicznymi (Związek Miast i Gmin „Jastrzębie Góry - Czechy i Gmina Triuggio we Włoszech).

 • Dni Holandii w Jelczu – Laskowicach.


Reklama i promocja w lokalnej prasie, radio i TV:


 • Publikacje w Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie,

 • Wrocław i wokół Wrocławia – gazeta Aglomeracji Wrocławskiej,

 • Polskie Radio Wrocław,

 • Telewizja kablowa, w ramach której emitowane są, co pewien czas, programy dotyczące gminy - TVK.Dostępność usług ubezpieczeniowych:
Na terenie gminy działają następujący przedstawiciele usług ubezpieczeniowych:

 • PZU S. A. (agencja w Jelczu – Laskowicach, ul. Bożka 11),

 • Warta S. A. (agencja w Jelczu – Laskowicach, ul. Irysowa 9),

 • Ergo Hestia S.A.( Agencja Generalna - Jelcz Laskowice, ul. Hirszfelda 3a/3),

 • Samopomoc S. A..

Działające na terenie gminy firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia majątkowe osób fizycznych i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Działają również agenci innych firm prowadzących działalność ubezpieczeniową, w tym: Comercial Union, Nazionale Nederlanden, Amplico Life, Alianz.

Ponadto bliskość Wrocławia i Oławy, to możliwość korzystania z bogatej oferty usług ubezpieczeniowych.6. Dostęp do infrastruktury fizycznej
Media dostępne na terenie gminy.
1. Na terenie gminy dostępne są sieci:

 • wodociągowa (obejmująca całą gminę),

 • gazowa,

 • elektryczna (obejmująca całą gminę),

 • oraz sieć kanalizacji sanitarnej (w roku 2004 rozpoczyna się kolejny etap przyłączania do tej sieci miejscowości z terenu gminy),

2. Gmina jest pokryta siecią telefonii stacjonarnej i komórkowej (działający na terenie Polski operatorzy).


Liczba użytkowników i dynamika przyłączeń:

Liczba użytkowników

Sieć


na koniec 1990 r

na koniec 2002 r

Wodociągowa

266 (liczba przyłączeń)

3328 (liczba przyłączeń)

Kanalizacyjna

206 (liczba przyłączeń)

777 (liczba przyłączeń)

Drogowa (zarejestrowane pojazdy)

4080

8112 (dane za rok 2001)

Gazowa

2991 osób (dane dotyczą m. Jelcz – Laskowice i ilości odbiorców, którzy mają podpisaną umowę z Dolnośląską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. we Wrocławiu – Zakład Gazowniczy Wrocław)

3037 osób (dane dotyczą m. Jelcz – Laskowice i ilości odbiorców, którzy mają podpisaną umowę z Dolnośląską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. we Wrocławiu – Zakład Gazowniczy Wrocław)

Elektryczna

2270 (liczba układów pomiarowych)

2520 (liczba układów pomiarowych)

Telefoniczna stacjonarna

450 (abonenci)

5815 (abonenci)

6.3. Długości sieci:Sieć

Długość w 1990 r

Długość w 2002 r


Wodociągowa

3,8 km

137,1 km

Kanalizacyjna

21,2 km

53,5 km

Drogowa
Drogi

 • gminne – 31km

 • powiatowe – 75,4 km

 • wojewódzkie – 4 km

Gazowa

7948 km, w tym 1266 km to sieć śr/c (dane dotyczą m. Jelcz – Laskowice i ilości odbiorców, którzy mają podpisaną umowę z Dolnośląską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. we Wrocławiu – Zakład Gazowniczy Wrocław)

10988 km, w tym 3689 km to sieć śr/c (dane dotyczą m. Jelcz – Laskowice i ilości odbiorców, którzy mają podpisaną umowę z Dolnośląską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. we Wrocławiu – Zakład Gazowniczy Wrocław)

Elektryczna

Linie 110 kV – 9,5 km,

Linie napowietrzno kablowe 20 kV – 95 km,

Linie napowietrzno kablowe nN – 85 km,

Linie oświetlenia drogowego – 61 km,

Stacje transformatorowe – 78 szt,


Linie 110 kV – 9,5 km,

Linie napowietrzno kablowe 20 kV – 112 km,

Linie napowietrzno kablowe nN – 126,5 km,

Linie oświetlenia drogowego – 80 km,

Stacje transformatorowe – 94 szt,


Telefoniczna

48 km

202 km


7. Organizacja obsługi inwestorów w gminie
Jednostka na terenie gminy odpowiedzialna za wydawanie zezwoleń administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.
Decyzje administracyjne: warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę, wydawane są w Urzędzie Miasta i Gminy, przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Ponadto, w zależności od zakresu działania, decyzje dotyczące administracji architektoniczno – budowlanej, geodezji, kartografii wydawane są w Starostwie Powiatowym w Oławie, przez Starostę bądź upoważnioną do tego jednostkę (wydziały starostwa związane z procesem załatwiania spraw dotyczących realizacji inwestycji: Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydział Ochrony Środowiska oraz w ramach służb i nadzoru podległego Staroście - Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego).


Ilość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana w latach 1999, 2000, 2001 i 2002.


 1. 1999: 252,

 2. 2000: 191,

 3. 2001: 262,

 4. 2002: 258.


Wydane pozwolenia na budowę w tych latach.


 1. 1999: 227,

 2. 2000: 182,

 3. 2001: 212,

 4. 2002: 175.


Liczba odwołań od decyzji Urzędu Gminy (Miasta) w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o WZZT do organów wyższej instancji w tym okresie.


 1. W związku z wydawaniem pozwoleń na budowę – 3 odwołania (1 utrzymano w mocy, 2 do ponownego rozpatrzenia).

 2. W związku z wydawaniem decyzji o WZZT – 3 odwołania.


Zaawansowanie procesu aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 27 września 2002 roku podjęto następujące uchwały dotyczące sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwała Nr LII/446/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Jelcz – Laskowice;

 2. Uchwała Nr LII/447/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Łęg, gmina Jelcz - Laskowice;

 3. Uchwała Nr LII/448/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miłocice, gmina Jelcz - Laskowice;

 4. Uchwała Nr LII/449/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dziuplina, gmina Jelcz - Laskowice;

 5. Uchwała Nr LII/450/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Brzezinki, gmina Jelcz - Laskowice;

 6. Uchwała Nr LII/451/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Grędzina, gmina Jelcz - Laskowice;

 7. Uchwała Nr LII/452/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dębina, gmina Jelcz - Laskowice;

 8. Uchwała Nr LII/453/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Chwałowice, gmina Jelcz - Laskowice;

 9. Uchwała Nr LII/454/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Piekary, gmina Jelcz - Laskowice;

 10. Uchwała Nr LII/455/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowy Dwór, gmina Jelcz - Laskowice;

 11. Uchwała Nr LII/456/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kopalina, gmina Jelcz - Laskowice;

 12. Uchwała Nr LII/457/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miłocice Małe, gmina Jelcz - Laskowice;

 13. Uchwała Nr LII/458/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miłocice, gmina Jelcz - Laskowice;

 14. Uchwała Nr LII/459/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Minkowice Oławskie, gmina Jelcz - Laskowice;

 15. Uchwała Nr LII/460/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Biskupice Oławskie, gmina Jelcz - Laskowice;

 16. Uchwała Nr LII/461/2002 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 27 września 2002 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wójcice, gmina Jelcz – Laskowice.


Ilość inwestycji w fazie realizacji na terenie gminy na koniec 2001 roku. Liczba zakończonych w latach 1999, 2000 i 2001?
Dane podane w tym punkcie pochodzą ze sprawozdań z wykonania budżetu.
I. Inwestycje przeprowadzone w roku 1999 (wydatki majątkowe - 8791338 zł).

 1. Transport:

 • wykonano chodnik w Kopalinie (zadanie współfinansowane przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie),

 • budowa ul. Średniej w Piekarach (I etap),

 • budowa chodnika w Miłocicach (I etap),

 • budowa chodnika w Wójcicach,

 • wykonano budowę III etapu drogi, zatok parkingowych i chodników na ul. Hirszfelda w Jelczu – Laskowicach.

 1. Gospodarka komunalna:

 • wykonanie I etapu oświetlenia zabudowy szeregowej + 2 punkty dodatkowe w Jelczu _ Laskowicach,

 • przeprowadzono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej (os. Jelcz, Łęg),

 • przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne w ramach budowy oczyszczalni ścieków.

 1. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

 • adaptacja budynku po hotelu na mieszkania,

 • wymiana sieci centralnego ogrzewania oraz węzłów na os. Fabrycznym,

 • kontynuowano prace budowlane remizo – świetlicy w Grędzinie.

 1. Oświata i wychowanie:

 • wykonano projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Minkowicach.

 1. Administracja państwowa i samorządowa:

 • wykonano projekt zagospodarowania terenu przyległego do Pałacu (siedziba Urzędu),

 • spłata pożyczki (modernizacja kotłowni w Urzędzie),

 • komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy,

 • zakupy związane z pracą Urzędu.

II. Inwestycje przeprowadzone w roku 2000 (wydatki majątkowe - 13416325 zł). Transport: • wybudowano drogę na os. Domków jednorodzinnych (Jelcz – Laskowice),

 • wybudowano drogę dojazdową do firmy Dyka (inwestycja finansowana w 50% przez firmę Dyka),

 1. Gospodarka komunalna:

 • przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych i wojewódzkich,

 • przeprowadzono prace, w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,

 • spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków,

 • zakup Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Nowym Dworze.

 1. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

 • adaptacja budynku po hotelu na mieszkania (Jelcz – Laskowice),

 • wymiana sieci centralnego ogrzewania oraz węzłów na os. Fabrycznym,

 • zakończenie robót budowlanych remizo – świetlicy w Grędzinie,

 • budowa remizo – świetlicy w Dębinie,

 • budowa remizo – świetlicy w Kopalinie.

 1. Ochrona zdrowia:

 • spłata zobowiązań wynikających z rozbudowy przychodni w Jelczu – Laskowicach.

 1. Administracja państwowa i samorządowa:

 • spłata pożyczki na modernizację kotłowni w Urzędzie,

 • komputeryzacja Urzędu,

 • zakup sprzętu poligraficznego na potrzeby administracji samorządowej.

III. Inwestycje przeprowadzone w roku 2001 (wydatki inwestycyjne - 4103138 zł). 1. Transport i Łączność:

 • budowa ul. Belgijskiej (realizacja zobowiązań za rok 2000),

 • etap budowy ul. Cichej,

 • projekt i budowa ul. Polnej przy współudziale Stowarzyszenia Kupców i Pracodawców.

 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach tego działu zapłacono I ratę do AWRSP za wykup działek, przeznaczonych pod rozwój przemysłu i usług, w obrębie Łęg.

 2. Administracja publiczna:

 • komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

 • I etap budowy remizo-świetlicy w Kopalinie.

 1. Oświata i wychowanie:

 • zakup sprzętu komputerowego.

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • modernizacja oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej w Miłoszycach.

 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • adaptacja budynku SUW na świetlicę (wykonanie projektu technicznego).
  1. Inwestycje przeprowadzone w roku 2002 (wydatki inwestycyjne - 2603950 zł). Transport i Łączność:

 • rekultywacja drogi dojazdowej do pól w Chwałowicach.

 1. Gospodarka mieszkaniowa. W ramach tego działu spłacono zobowiązania wobec AWRSP z tytułu wykupu działek, przeznaczonych pod rozwój przemysłu i usług, w obrębie Łęg. Koszty poniesione przy realizacji tego działu pochodziły z budżetu i pożyczki zaciągniętej w „Invest-Park” sp. z o. o..

 2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

 • kolejny etap budowy remizo-świetlicy w Kopalinie.

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w Miłoszycach – ul. Dziuplińska,

 • oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w Jelczu – Laskowicach – ul. Chwałowicka,

 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 • prace w zakresie adaptacji SUW na świetlicę w Dębinie.Przedsięwzięcia podejmowane w Gminie dla zapewnienia lepszej informacji dla inwestorów.
Przygotowano ofertę inwestycyjną gminy, dostępna w językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Informacje, dotyczące oferty, zamieszczane są w prasie, tak o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Ponadto w ramach stron internetowych, www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl i www.invest-park.com.pl, wyszczególnione zostały działy poświęcone możliwościom inwestowania na terenie gminy.
Samoocena gminy w wyszczególnionych zakresach:


Zakres oceny:

bdb

db

dst

ndst


Prawidłowość podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym

dbSzybkość podejmowania decyzji


bdb


Doradztwo i informacje dla inwestorów


bdb


Aktualizacja planów przestrzennych -

dbNadzór nad procesami inwestycyjnymi w gminie

db

8. Pro-ekologiczny charakter inwestycji w gminie oraz dostosowywanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych
Procent inwestycji w gminie zrealizowanych w latach 1996-2001 uwzględniających wymagania związane z ochrona środowiska.
Wszystkie inwestycje realizowane na terenie gminy prowadzone były zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska (100%).
Nowe inwestycje w obiektach użyteczności publicznej po roku 1997 spełniające wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Biorąc pod uwagę oddaną do użytku pływalnie miejską w Jelczu - Laskowicach i modernizację świetlicy w Chwałowicach - 100 %.
Przedsięwzięcia podejmowane przez Gminę w latach 1991-2001 w celu poprawy jakości środowiska.


 1. Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków.

 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

 3. Pokrycie gminy siecią wodociągową.

 4. Oddanie do użytku ekologicznego wysypiska śmieci.

 5. Działania stałe:

 • oczyszczanie miast i wsi,

 • konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 • utrzymanie zieleni w mieście i we wsiach.

 • likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

 • utrzymanie ekologicznego wysypiska śmieci.


Działania podejmowane przez Gminę, w latach 1991-2001, dla poprawy dostępności do obiektów dla osób niepełnosprawnych.
Oddano do użytku pływalnie miejską w Jelczu - Laskowicach, która jest całkowicie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano świetlicę w Chwałowicach.
Największe osiągnięcia gminy w omawianych dziedzinach w ostatnich 3 latach.
Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków, obsługującej rejon gminy Jelcz – Laskowice.

9. Otwartość miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych
Protesty przeciwko realizacji inwestycji.
Inwestycje w gminie prowadzone były w następujących obszarach:

 • w ramach Obszaru Aktywności Gospodarczej,

 • w ramach zadań własnych gminy,

 • w ramach Podstrefy (wraz ze spółką „Invest Park”)

W związku z tym nie odnotowano oficjalnych protestów dotyczących działalności Gminy w tych obszarach.
Badania preferencji ludności / biznesu w zakresie rozwoju gospodarczego.
Przygotowywany jest dokument pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Jelcz – Laskowice”, w związku z tym przeprowadzona została ankieta dotycząca stanu gminy (pierwsza ankieta została przeprowadzona przed rozpoczęciem prac nad Strategią, druga w ramach aktualizacji Strategii). W ankiecie tej znalazły się pytania dotyczące walorów gminy (przyrodniczych, inwestycyjnych), jej możliwości rozwojowych i kierunków rozwoju.
Przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne podejmowane przez władze samorządowe dla zwiększenia otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych.
W gminie Jelcz – Laskowice, działania władz mające na celu pozyskiwanie nowych inwestorów, są społecznie akceptowane. Świadczy o tym, przede wszystkim poparcie udzielane w wyborach samorządowych władzom, a co za tym idzie stabilność tychże władz.

10. Dotychczasowe osiągnięcia w przyciąganiu inwestycji biznesowych i mieszkaniowych. Inne osiągnięcia gospodarcze i kulturalne gminy
Najważniejsze osiągnięcia w przyciąganiu inwestycji biznesowych w okresie ostatnich.


 1. Przygotowanie infrastruktury i uruchomienie Obszaru Aktywności Gospodarczej.

 2. Uruchomienie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 3. Rozpoczęcie działalności zakładów takich firm jak: Toyota (w budowie), Ronal, Autoliv, Sakret, Dyka.

 4. Duże zainteresowanie obszarem gminy ze strony nowych inwestorów.


Najważniejsze osiągnięcia w realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, całoroczne i letniskowe).


 1. Opracowywanie i aktualizowanie planów zagospodarowania przestrzennego (przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną i szeregową).

 2. ZGM – TBS Sp. z o. o.. Przygotowano program budownictwa społecznego, obejmujący teren gminy.

 3. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjnych.


Opis najważniejszych zrealizowanych prywatnych zadań inwestycyjnych w gminie w latach 1998-2001 (wyszczególnienie):
I. Obszar aktywności gospodarczej

 1. Dyka sp. z o. o. – kapitał belgijski, produkcja rur z tworzyw sztucznych oraz armatura wodna,

 2. Sakret sp. z o. o. – kapitał niemiecki, produkcja chemii budowlanej,

 3. Ronal sp. z o. o. – kapitał niemiecki, produkcja alufelg do samochodów,

 4. Autoliv sp. z o. o. – kapitał szwedzki, produkcja poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa do samochodów.

II. Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 1. Toyota Motor Industries Poland Sp. z o. o. – kapitał japoński, zakład będzie produkował silniki Diesla.

III. Teren miasta1.Intermarche – Ad Rem sp. z o. o..
Opis najważniejszych zrealizowanych gminnych zadań inwestycyjnych w gminie w latach 1998-2001 (wyszczególnienie):


 1. Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków obsługującej teren gminy.

 2. Przygotowanie i uruchomienie obszaru aktywności gospodarczej zlokalizowanego na terenie gminy.

 3. Przygotowanie, we współpracy z administracją rządową i spółką „Invest-Park”, i uruchomienie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Jelcz - Laskowice.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy