Grafik spotkań listopad 2012’Pobieranie 88.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar88.18 Kb.
GRAFIK SPOTKAŃ LISTOPAD 2012’

Dzień


Godz.
SpotkanieProwadzenie


Przedstawiciel MPiPS

Obsługa

Miejsce
Sala
Tematyka spotkania

05 Pon

11.00

Zespół ds. infrastruktury

+

Zespół ds. przewozów pasażerskichWspółprzewodn.

A. Massel

Podsekretarz Stanu w MT,B i GM

E. Piotrowska – obserwator

Tel. 22 661 16 33

Ewa.Piotrowska@mpips.gov.pl

Siedziba Federacji Związków Zawodowych Pracodawców

PKP

ul. Stefana Jaracza 2


303

 1. Przedstawienie i omówienie przez przedstawicieli strony rządowej oraz społecznej wyników prac Zespołu ds. infrastruktury i prywatyzacji w zakresie infrastruktury kolejowej.

 2. Przedstawienie przez przedstawicieli: PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Energetyka S.A., TK Telekom sp. z o. o. oraz PKP LHS sp. z o. o. zakresu infrastruktury, którą spółki zarządzają oraz informacji o planach rozwojowych w zakresie przedmiotowej infrastruktury.

 3. Wskazanie przez przedstawiciela PKP S.A. sposobu zabezpieczenia interesów podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową jakim jest PKP PLK. S.A. w kontekście prywatyzacji TK Telekom sp. z o. o.

05 Pon

11.00

Posiedzenie Prezydium TK

Przewodn.

Minister


W. Kosiniak-Kamysz
M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


B

 1. Dyskusja dotycząca powołania zespołów konsultacyjno-doradczych przy MF i MAiC,
  z udziałem właściwych ministrów i Szefa Służby Cywilnej.

 2. Wniosek Pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy dotyczący propozycji partnerów społecznych z zakresu wydatkowania środków z Funduszu Pracy.

 3. Informacja przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki dotycząca działań rządu podejmowanych w celu zniwelowania problemów zakładów energochłonnych (w tym Zachem-u S.A), wynikających z bardzo wysokiego poziomu akcyzy na energie elektryczną.

 4. Stanowisko partnerów społecznych w sprawie dalszej realizacji działań w ramach PO KL (rozwój dialogu społecznego).

 5. Propozycja procedowania nad konwencjami MOP zgłoszonymi do przeglądu przez związki zawodowe w świetle ustaleń z posiedzenia Zespołu ds. MOP w dniu 15.10.2012 r.

 6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 18.10.2012 r. Przewodniczącego ZP TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy dotyczącego wprowadzenia na najbliższe posiedzenie Prezydium TK sprawy usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich w celu podjęcia przez Prezydium TK decyzji dot. ewentualnego skierowania sprawy na posiedzenie plenarne TK.
05 Pon

12.30

Posiedzenie Plenarne TK

Przewodn.

Minister


W. Kosiniak-Kamysz
M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Dyskusja nad nowymi założeniami polityki i dalszymi kierunkami prac rządu przedstawionymi przez Pana Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów w wystąpieniu sejmowym w dniu 12 października br. Powyższa informacja zostanie przedstawiona przez resorty: pracy i polityki społecznej, edukacji, skarbu państwa oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

06 Wt

11.00

ZT ds. Branży Węgla Brunatnego

Współprzewodn.

T. Tomczykiewicz

Sekretarz Stanu w MG


Sekretarz Stanu

J. DudaE. Kleniewska

Tel. 22 661 16 07

Ewa.Kleniewska@mpips.gov.pl

CPS


A

 1. Polityka kadrowa PGE GiEK S.A. w kontekście realizacji Programu Dobrowolnych Odejść w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów;

 2. Polityka inwestycyjna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – budowa nowego bloku energetycznego w El. Turów;

 3. Przedstawienie informacji o projektowanych zmianach dotyczących emerytur górniczych;

 4. Aspekty formalno-prawne zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego;

 5. Informacja ZE PAK ws. realizacji umowy prywatyzacyjnej dotyczącej sprzedaży KWB Adamów i KWB Konin w aspekcie spraw pracowniczych;

 6. Perspektywa udostępnienia nowych złóż węgla brunatnego m.in. złoża Gubin.
08 Czw

11.00

ZT ds. Przemysłu Lekkiego

Współprzewodn.

Podsekretarz Stanu w MG

G. Henclewska


Podsekretarz Stanu R. Mleczko

B. Piętakiewicz-Schultz

Tel. 22 661 16 06

Barbara.Pietakiewicz-Schultz@mpips.gov.pl


CPS


A

 1. Omówienie kierunków prac nad „Kodeksem dobrych praktyk” w zakresie sektorowych zamówień publicznych, a w szczególności problemów wymagających decyzji ponad resortowych, w tym:

 1. uruchomienie procedur przetargowych w 2012 r. na część zamówień publicznych planowanych w ciężar budżetów roku 2013. Adresaci: MON, MSW, Ministerstwo Finansów,

 2. dyskusja na temat obiektywnych przesłanek pozwalających zmieniać umowy z zakresu realizowanych zamówień publicznych w trybie aneksu do nich. Adresaci: UZP, MON, MSW.

 1. Zmiana dotychczasowych zasad dofinansowania składek (uczestnictwa) krajowych organizacji przedsiębiorców w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w organizacjach europejskich uznawanych przez Komisje Europejskie za oficjalne organizacje prezentujące interesy sektorów biznesu.
13 Wt

11.00

ZT ds. ochrony zdrowia

Współprzewodn.

Sekretarz Stanu w MZ

S. Neumann

E. Piotrowska – obserwator

Tel. 22 661 16 33

Ewa.Piotrowska@mpips.gov.pl

MZ


s. Kinowa

 1. Omówienie aktualnej sytuacji oraz tendencji w zakresie przekształceń własnościowych w sektorze ochrony zdrowia.

 2. Omówienie kwestii przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do realizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej.

 3. Omówienie harmonogramu prac legislacyjnych rządu na rok 2012 oraz 2013 w obszarze ochrony zdrowia z uwzględnieniem założeń do projektów poszczególnych ustaw.

 4. Informacja na temat dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

 5. Informacja na temat aktualnego stanu i planów w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia.

14 Śr

10.30

Konferencja z okazji jubileuszu X-lecia działalności WKDS pt.: „Dziś i jutro Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego”M. Sobczyk

Tel. 22 661 16 45

Maria.Sobczyk@mpips.gov.pl

MG


Pod Kopułą
15 Czw

08.00

ZP ds. rozwoju dialogu społecznego

Przewodn.

Z. Żurek


Sekretarz Stanu

J. MęcinaM. Sobczyk

Tel. 22 661 16 45

Maria.Sobczyk@mpips.gov.pl

CPS


G

 1. Omówienie sytuacji szykanowania działaczy związkowych w resorcie finansów..

 2. Reprezentatywność pracodawców i pracobiorców

15 Czw

11.00

Posiedzenie Prezydium TK

Przewodn.

Minister

W. Kosiniak-Kamysz

M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


D

1. Omówienie porządku obrad posiedzenia plenarnego Trójstronnej Komisji w dniu 15 listopada br.

2. Wniosek Pana Tadeusza Chwałki - Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych, dotyczący poszerzenia porządku posiedzenia Prezydium o: • Informację Ministra Skarbu Państwa w sprawie spółek i podmiotów gospodarczych Skarbu Państwa i z udziałem Skarbu Państwa w zakresie realizowanych i planowanych zmian w strukturze własnościowej i korporacyjnej – w szczególności dotyczących branży: energetycznej, górniczej, hutniczej i chemicznej.

 • Wpływ zmian w strukturze zatrudnienia w wyżej wymienionych spółkach i podmiotach gospodarczych wynikających z Programów Dobrowolnych Odejść i ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, na dalsze funkcjonowanie wymienionych w pkt 1 podmiotów z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

3. Wniosek Pana Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP w sprawie skierowania pod obrady Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy informacji dotyczącej sytuacji na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych po nowelizacji z lipca 2011 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Informacja o wniosku Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w sprawie uczestniczenia w roli obserwatora w pracach TK. Rekomendacja sekretarzy – zapraszanie przedstawicieli PFRON na posiedzenia plenarne w charakterze obserwatora.

5. Informacja z przebiegu obrad ZT ds. ochrony zdrowia w dniu 18.10.2012 r. (wniosek BCC).


15 Czw

12.00

Posiedzenie Plenarne TK

Przewodn.

Minister


W. Kosiniak-Kamysz
M. Mazgało

Tel. 22 661 16 26

Mariola.Mazgalo@mpips.gov.pl

CPS


A

1. Dyskusja na temat konsekwencji usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich.

15 Czw

15.00

ZP ds. prawa pracy i układów zbiorowych

Przewodn.

M. SekundaPodsekretarz Stanu

R. MleczkoS. Krajewska

Tel. 22 661 16 09

Sylwia.Krajewska@mpips.gov.pl

CPS


F

1. Propozycje zmian przepisów działu VI Kodeksu pracy Czas pracy – kontynuacja dyskusji.

2. Dyskusja na temat umów o pracę na czas określony.19 Pon

11.00

ZP ds. funduszy strukturalnych UE – część I spotkanie partnerów społecznych Zespołu

Przewodn.

Z. MierzejewskiPodsekretarz Stanu

Cz. OstrowskaN. Krasuska

Tel. 22 661 16 69

Nina.Krasuska@mpips.gov.pl

CPS


F

 1. Informacja z posiedzenia Prezydium TK w dniu 05.11.2012 r.

 2. Nowy okres programowania – informacja o postępie prac, dyskusja, wnioski i uwagi.

12.30

ZP ds. funduszy strukturalnych UE – część II posiedzenie Zespołu

23Pt

12.00

Spotkanie Pana Marka Buciora Podsekretarza Stanu w MPiPS z przedstawicielami górniczych związków zawodowych ZT ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Podsekretarz Stanu

M. Bucior


 1. Magrzyk

Tel. 22 661 16 05

Andrzej.Magrzyk@mpips.gov.pl


CPS


B

1. Emerytury górnicze.Terminy wstępne, nie potwierdzone


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy