Grafika edytorska Nazwa w j angPobieranie 98.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar98.37 Kb.KARTA KURSU

Nazwa

Grafika edytorska

Nazwa w j. ang.

Editorial graphic design
Kod
Punktacja ECTS*

3
Koordynator

dr Agnieszka Dutka

Zespół dydaktyczny

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie z zasadami projektowania wydawnictw prasowych i wydawnictw książkowych, łączenia tekstu z ilustracją, estetycznego projektowania stron, przygotowanie publikacji do druku i realizacja w postaci makiety gotowego produktu wydawniczego.
Kurs prowadzony jest w języku polskim


Warunki wstępne
Wiedza

Wiedza na temat projektowania graficznego, komunikacji wizualnej, liternictwa
i typografii


Umiejętności

Umiejętność wykonywania projektów graficznych oraz posługiwania się nowoczesnymi metodami projektowania, umiejętność oceny wartości estetycznej
i funkcjonalnej projektów


Kursy

Liternictwo i typografia, Projektowanie graficzne

Efekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

W01- wykazuje znajomość elementów projektowania graficznego - technik, technologii i materiałów oraz technik cyfrowych do realizacji zadań projektowych
W02 – dysponuje ogólną wiedzą z zakresu typografii, historii pisma i grafiki użytkowej oraz współczesnych tendencji w projektowaniu graficznym
W03 - orientuje się w metodologii procesu projektowego
W04 – posiada wiedzę dotyczącą języka komunikacji wizualnej oraz świadomość oddziaływania elementów formalnych jako komunikatu wizualnego


K_W26

K_W27

K_W28
K_W29Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

U01 - dysponuje umiejętnością stosowania różnych technik i metod kreacji w projektowaniu grafiki wydawniczej, edytorskiej, ilustracyjnej, informacyjnej, wystawienniczej i internetowej
U02 - rozumie związek między formą realizowanego przez siebie zadania projektowego a przenoszonym przez nie komunikatem
U03 - potrafi łączyć w indywidualnych rozwiązaniach artystyczne i użytkowe funkcje projektu

K_U13

K_U15

K_U16
Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

K01 - wykazuje motywację i umiejętność organizacji pracy własnej
K02 - posiada umiejętność samooceny oraz budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań artystycznych i w obszarze szeroko pojmowanej kultury
K03 - umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności
K04- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność twórczą


K_K03

K_K04

K_K05

K_K08
Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin


26


Opis metod prowadzenia zajęć
- prezentacje z komentarzem

- dokładne omówienie zadań wraz z pokazem przykładów,

- indywidualne i grupowe konsultacje projektów wstępnych,

- indywidualne konsultacje projektów zaawansowanych

- analiza przebiegu i rezultatów realizacji podjętych zadań.


Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne

W01
x


W02
x


W03
x


W04
x


U01
x


U02
x


U03
x


K01
x


K02
x
x
K03x

x
K04x

x

Kryteria oceny

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- realizacja kolejnych etapów zadań

- umiejętne i swobodne stosowanie zasad projektowania

- praca z wykorzystaniem wydruków próbnych

- jakość estetyczna i funkcjonalna powstałych projektów

- prezentacja skończonych projektów

Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Projektowanie wydawnictw prasowych na formacie A4, edycja tekstów, analogowe i komputerowe metody przygotowania projektów. Projektowanie wydawnictw książkowych w zadanym formacie. Książka ilustrowana i typograficzna. Przygotowanie do druku. Krytyczna analiza gotowych realizacji

Wykaz literatury podstawowej
Bhaskaran Lakshmi „Czym jest projektowanie publikacji”, Tim Harrower „Podręcznik projektanta gazet”, Robert Chwałkowski „Typografia typowej książki”, Michael Mitchell i Susan Wightman „Typografia książki. Podręcznik projektanta”, Andrzej Tomaszewski „Architektura książki”, Forssman Friedrich „Pierwsza pomoc w typografii”, Krzysztof Lenk „Krótkie teksty o sztuce projektowania”

Wykaz literatury uzupełniającej
Jost Hochuli „Detal w typografii”, Jason Sinnons „Komputerowy warsztat projektanta”, Gavin Ambrose, Paul Harris „Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

26

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

14

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

5

Przygotowanie projektu indywidualnego

25

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu
Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy