Strona główna

Grafika edytorska Nazwa w j ang


Pobieranie 98.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar98.37 Kb.KARTA KURSU

Nazwa

Grafika edytorska

Nazwa w j. ang.

Editorial graphic design
Kod
Punktacja ECTS*

3
Koordynator

dr Agnieszka Dutka

Zespół dydaktyczny

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie z zasadami projektowania wydawnictw prasowych i wydawnictw książkowych, łączenia tekstu z ilustracją, estetycznego projektowania stron, przygotowanie publikacji do druku i realizacja w postaci makiety gotowego produktu wydawniczego.
Kurs prowadzony jest w języku polskim


Warunki wstępne
Wiedza

Wiedza na temat projektowania graficznego, komunikacji wizualnej, liternictwa
i typografii


Umiejętności

Umiejętność wykonywania projektów graficznych oraz posługiwania się nowoczesnymi metodami projektowania, umiejętność oceny wartości estetycznej
i funkcjonalnej projektów


Kursy

Liternictwo i typografia, Projektowanie graficzne

Efekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

W01- wykazuje znajomość elementów projektowania graficznego - technik, technologii i materiałów oraz technik cyfrowych do realizacji zadań projektowych
W02 – dysponuje ogólną wiedzą z zakresu typografii, historii pisma i grafiki użytkowej oraz współczesnych tendencji w projektowaniu graficznym
W03 - orientuje się w metodologii procesu projektowego
W04 – posiada wiedzę dotyczącą języka komunikacji wizualnej oraz świadomość oddziaływania elementów formalnych jako komunikatu wizualnego


K_W26

K_W27

K_W28
K_W29Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

U01 - dysponuje umiejętnością stosowania różnych technik i metod kreacji w projektowaniu grafiki wydawniczej, edytorskiej, ilustracyjnej, informacyjnej, wystawienniczej i internetowej
U02 - rozumie związek między formą realizowanego przez siebie zadania projektowego a przenoszonym przez nie komunikatem
U03 - potrafi łączyć w indywidualnych rozwiązaniach artystyczne i użytkowe funkcje projektu

K_U13

K_U15

K_U16
Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

K01 - wykazuje motywację i umiejętność organizacji pracy własnej
K02 - posiada umiejętność samooceny oraz budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań artystycznych i w obszarze szeroko pojmowanej kultury
K03 - umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności
K04- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność twórczą


K_K03

K_K04

K_K05

K_K08
Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin


26


Opis metod prowadzenia zajęć
- prezentacje z komentarzem

- dokładne omówienie zadań wraz z pokazem przykładów,

- indywidualne i grupowe konsultacje projektów wstępnych,

- indywidualne konsultacje projektów zaawansowanych

- analiza przebiegu i rezultatów realizacji podjętych zadań.


Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne

W01
x


W02
x


W03
x


W04
x


U01
x


U02
x


U03
x


K01
x


K02
x
x
K03x

x
K04x

x

Kryteria oceny

- obecność i aktywny udział w zajęciach

- realizacja kolejnych etapów zadań

- umiejętne i swobodne stosowanie zasad projektowania

- praca z wykorzystaniem wydruków próbnych

- jakość estetyczna i funkcjonalna powstałych projektów

- prezentacja skończonych projektów

Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Projektowanie wydawnictw prasowych na formacie A4, edycja tekstów, analogowe i komputerowe metody przygotowania projektów. Projektowanie wydawnictw książkowych w zadanym formacie. Książka ilustrowana i typograficzna. Przygotowanie do druku. Krytyczna analiza gotowych realizacji

Wykaz literatury podstawowej
Bhaskaran Lakshmi „Czym jest projektowanie publikacji”, Tim Harrower „Podręcznik projektanta gazet”, Robert Chwałkowski „Typografia typowej książki”, Michael Mitchell i Susan Wightman „Typografia książki. Podręcznik projektanta”, Andrzej Tomaszewski „Architektura książki”, Forssman Friedrich „Pierwsza pomoc w typografii”, Krzysztof Lenk „Krótkie teksty o sztuce projektowania”

Wykaz literatury uzupełniającej
Jost Hochuli „Detal w typografii”, Jason Sinnons „Komputerowy warsztat projektanta”, Gavin Ambrose, Paul Harris „Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

26

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

14

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

5

Przygotowanie projektu indywidualnego

25

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu
Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość