Strona główna

Grant Rektora / Grant Dziekana / Praca statutowa


Pobieranie 49.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar49.25 Kb.
Arkusz oceny pracy własnej i statutowej, wypełniany przez Kierownika pracy

Grant Rektora / Grant Dziekana / Praca statutowa (niepotrzebne skreślić)

Informacja Kierownika PracyKierownik proszony jest o udzielenie odpowiedzi na podane pytania, poprzez wstawienie znaku + lub w odpowiedniej kratce.

Wszystkie 28 kratek


należy wypełnić.Temat opiniowanej pracy


Nazwisko, imię, stopień nauk. kierownika pracy

1.

2.3.

4.

Główni wykonawcy


Wydział, InstytutNr pyt.

Treść pytania

Tak

całkowicie

częściowo

1.

Czy otrzymane wyniki są oryginalnym osiągnięciem wykonawców2.

Czy otrzymane wyniki dotyczą głównie:

a) badań zjawisk, procesów,b) udoskonalenia metod badawczych,c) budowy, modernizacji aparatury badawczej.3.

Czy otrzymane wyniki będą użyteczne:

a) dla pracy doktorskiej (wymienić osoby*)b) dla pracy habilitacyjnej (wymienić osoby i przybliżony stan zaawansowania*),c) do wystąpienia o grant Europejski lub do MNiI lub (wymienić kierownika, tytuł i datę*).4.

Czy otrzymane wyniki będą wykorzystane w publikacjach o zasięgu:

a) międzynarodowym (wymienić tytuł czasopisma i termin zgłoszenia*),b) krajowym (wymienić tytuł czasopisma i termin zgłoszenia*),5.

Czy osiągnięcia techniczne można:

a) opatentować (podać nazwiska twórców i przypuszczalny termin wystąpienia*),b) wdrożyć (podać przypuszczalnych partnerów*),c) nawiązać współpracę z innymi zespołami z PW (wymienić zespoły*),6.

Czy otrzymane wyniki są zgłoszone lub były prezentowane na konferencjach:

a) międzynarodowych (nazwa, termin, wymienić ewentualne referaty plenarne*),b) krajowych (nazwa, termin*).7.

Czy w wyniku realizowanego grantu opracowano projekt wystąpienia o nowy grant

  1. do MNiI (podać o jaki)

  2. do Unii Europejskiej*) - dodatkowe informacje Kierownika proszę podać poniżej i na odwrocie:


ad 3a:


cd na odwrocie

Data…………………………Podpis……………………………………

Protokół oceny i odbioru grantu rektorskiego za rok 20....

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład ...........................................................


Nazwisko i imię kierownika pracy (tyt. i st. naukowe) ...............................................................
Nazwisko i imiona wykonawców (tyt. i st. naukowe) .................................................................

Temat pracy: ..............................................................................................................................
Słowa kluczowe: ..........................................................................................................................
Zadania do wykonania wg. umowy:

Zadania wykonane:

Streszczenie pracy:

Wykaz aparatury zakupionej z funduszy przeznaczonych na pracę:

Kwota przyznana: Kwota wykorzystana:Sposób wykorzystania uzyskanych wyników i forma zakończenia pracy:

Podpis Dziekana Podpis Kier. Jednostki Podpis Kier. Pracy


............................ ………………………. …………………

Data …………….

Ocena Komisji:

Uzasadnienie oceny:

Skład Komisji Podpisy

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski - przewodniczący ………………………….


dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW …………………………….
prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski …….………………….
prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński ………………………….
prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski ………………………….
prof. dr hab. Małgorzata Zagórska ……..…………………..
dr hab. inż. Aldona Zalewska ……..…………………..

Uwagi Komisji:


Data……………

Załącznik 1

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Zakład/Katedra .................................
Praca finansowana w ramach granty rektorskiego w 20… r. pt.:

...........................................................


Kierownik pracy: .....................................
Opis uzyskanych wyników

Załącznik 2

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Zakład/Katedra .................................
Praca finansowana w ramach grantu rekotrskiego w 20…. r. pt.:

...........................................................


Kierownik pracy: .....................................
Efekty realizacji pracy
I. Artykuły opublikowane lub wystąpienia konferencyjne:

1. ................

2. ................

3. ................


II. Artykuły wysłane do druku (autorzy, tytuł, czasopismo):

1. ................

2. ................

3. ................
  1. Artykuły przygotowane do druku (autorzy, tymczasowy tytuł lub tematyka):

1. ................

2. ................3. ................


  1. Inne efekty pracy:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość