Strona główna

Historia i teoria sztuki Nazwa w j ang


Pobieranie 82.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar82.42 Kb.

KARTA KURSU

Nazwa

Historia i teoria sztuki

Nazwa w j. ang.

History and Theory of Art
Kod
Punktacja ECTS*

4
Koordynator

Patrycja Cembrzyńska

Zespół dydaktyczny

Opis kursu (cele kształcenia)
Kurs prowadzony jest w języku polskim.
Program kursu obejmuje omówienie najważniejszych teorii sztuki i strategii interpretacyjnych odnoszących się do dawnych i współczesnych dzieł sztuki. (z naciskiem na sztukę dawną).
Celem kursu jest wypracowanie umiejętności interpretacji dzieł sztuki jako tekstów kultury (czyli osadzenia dzieł sztuki w aktualnym kontekście kulturowym, społecznym i politycznym) oraz zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny ikonografii

Warunki wstępne
Wiedza

Ogólna wiedza humanistyczna

Umiejętności

Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych

KursyEfekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

W01, posiada podstawową miedzę na temat ikonografii oraz metodologii historii sztuki

W02, posiada wiedzę z historii sztuki, zna style i kierunki artystyczne oraz dzieła najważniejszych artystówW01, K_W01
W02, K_W02, K_W03, K_W04
Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

U01, potrafi analizować dzieła sztuki jako teksty kultury

U02, w wypowiedziach ustnych wykorzystuje znajomość zagadnień z obszaru antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kulturyU01, K_U01
U02, K_U01, K_U02
Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

K01, jest zdolny do zbierania, analizowania i interpretowania informacji z szeroko rozumianego obszaru sztuki

K02, potrafi ocenić pod katem merytorycznym zebrane informacje

K03, formułuje własne sądy na temat zjawisk artystycznych


K01, K_K02

K02, K_K02, K_K04


K03, K_K04, K_05
Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin

32Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia w sali wykładowej, ewentualnie zajęcia terenowe na wystawach muzealnych. Omówienie głównych teorii sztuki na podstawie wybranych przykładów połączone z dyskusją na tematy metodologiczne.

Pomoce naukowe: slajdy, prezentacje multimedialne, filmy, teksty źródłowe (analiza)Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny - test

Referat połączony z prezentacją multimedialną

W01x

x


x


x
W02x

x


x


x
U01


x
U02


x


x
K01x

x


x


x
K02


x
K03


x


Kryteria oceny

Zaliczenie kursu na podstawie obecności i dyskusji na zajęciach.

Egzamin testowy – ocena


Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Teologia i estetyka ikony – między tradycją a współczesnością.

Katedra gotycka – historia, symbol i mit.

Problem mecenatu artystycznego. Medyceusze i ich następcy.

Heinrich Wölfflin a problem stylu w historii sztuki: renesans vs barok.

Szkoła wenecka” i współczesny mit Wenecji.

Początki krajobrazu w sztuce nowożytnej.

Artyści wobec wojny. Sztuka ku chwale i potępieniu wojny.

Vanitas vanitatum, et omnia vanitas… O śmierci w sztuce.

O sztuce, widzeniu, posiadaniu – elementy neomarksistowskiej teorii sztuki.

Ideał sięgnął bruku, czyli fenomen Mony Lisy.

Akt. Od studium idealnej formy do obsceny.

Artysta w poszukiwaniu niewidzialnego arcydzieła. Na tropach geniusza.

Problem kanonu w historii sztuki – dlaczego nie było wielkich kobiet artystek?


Wykaz literatury podstawowej
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2011

Jan Białostocki, Płeć śmierci, Gdańsk 1999

Hans Belting, Das unsichtbare Meisterwerk: Die modernen Mythen der Kunst, München 1998

John Berger, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, Poznań 1997

Jacob Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991

Kenneth Clark, Akt. Studium idealnej formy, Warszawa 1998

Barbara Dąb–Kalinowska, Ikony i obrazy, Warszawa 2000

Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 2006

Umberto Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, Kraków 2006.

Paul Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 1999

Lynda Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena, seksualność, Poznań 1998

Joanna Pollakówna, Weneckie tęsknoty, Warszawa 2003

Griselda Pollock, Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories, Routledge, New York 1999

Otto von Simson, Katedra gotycka, jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989

Aleksander Wojciechowski, Z dziejów malarstwa pejzażowego: od renesansu do początków XX wieku, Warszawa 1965.

Heinrich Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Wrocław–Warszawa 1962.


Wykaz literatury uzupełniającej
Bibliografia będzie podawana na bieżąco na zajęciach

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład

32

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

4

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

40

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu

44

Ogółem bilans czasu pracy

120

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

4
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość