Strona główna

Historia polski tematy prac kontrolnych


Pobieranie 148.47 Kb.
Strona1/2
Data20.06.2016
Rozmiar148.47 Kb.
  1   2HISTORIA POLSKITematy prac kontrolnych

uzupełniający plan nauczaniaKlasa

III gimnazjum

/wg programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej

decyzją Nr DKW-4014-202/99/.

Warszawa 2004I. PROGRAMY NAUCZANIA (do wyboru)


 1. Program nauczania dla gimnazjum.

Przez tysiąclecia i wieki. Autorzy: P. Milcarek, M. Robak. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

2. Program do nauczania historii w gimnazjum. Historia ludzi. Autorzy: G. Szymanowski , M. Sobaś, Wydawnictwo ZNAK. Kraków 2000.

3. Program nauczania historii dla klas 1 – 3 gimnazjum. Autorzy: K. Zielińska, Z. Kozłowska, E. Wipszycka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.

4. Program nauczania w klasach 1 – 3 gimnazjum. Historia. Autorzy: W. Górczyński, W. E. Kozłowska, A. Stępnik. Wydawnictwo JUKA – 91, Warszawa 1999.
II. PODRĘCZNIKI (do wyboru)

 1. H. Tomalska, Polska i świat w XX wieku. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo JUKA – 91, Warszawa 2001;
 1. W. Mędrzecki, Robert Szuchta, U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze, Wydawnictwo WS i P, Warszawa 2001.
 1. G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje XIX i XX wieku. Podręcznik dla kl. 3 gimnazjum, Wydawnictwo WS i P, Warszawa 2004 r.
 1. W. Bobiński, Historia ludzi. Podręcznik dla gimnazjum, cz. III, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2001.UWAGA: Materiał nauczania historii klasy III gimnazjum, realizującej uzupełniający plan nauczania, powinien obejmować dzieje Polski od zakończenia I wojny światowej do współczesności.

III. MATERIAŁY POMOCNICZE I LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA.
1. Atlasy, encyklopedie, słowniki, wydawnictwa źródłowe:


 • Atlas historyczny Polski, red. W. Czapliński, T. Ładogórski, Warszawa 1999;

 • Atlas historyczny świata, red. J. Wolski, Warszawa- Wrocław 1998;

 • Atlas historyczny od starożytności do współczesności, cz. I – III , red. J. Tazbir, Wyd. DEMART, Warszawa 2001.;

 • Historia. Encyklopedia szkolna, WS i P, Warszawa 1999;

 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995 – 1999;

 • H. Adamczyk-Szczecińska, A. Manikowska, K. Zalewska, Słownik szkolny. Postacie historyczne, WS i P, Warszawa 1997;

 • Z. Przyrowski, Kto to był ? Popularny słownik biograficzny, Warszawa 1996;

 • B. Snoch, Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, WS i P, Warszawa 1998;

 • Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich, pod red. naukową G. Szelągowskiej i K. Szelągowskiej, t. IV–V ( Dzieje nowożytne i najnowsze ), WS i P, Warszawa 1989– 2000.

2. Opracowania:

 • I. Aldebert, Historia Europy, Warszawa 1995;

 • A. Chwalba, Historia Polski, Kraków 2002;

 • T.Cegielski, K. Zielińska, Historia. Dzieje nowożytne, WS i P, Warszawa 1991 i nast.;

 • N. Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, t. I, Kraków 1992;

 • A. Garlicki, Historia 1815 –1939. Polska i świat, Warszawa 1998;

 • A. Garliński, Polska w Drugiej Wojnie Światowej, Warszawa 1991;

 • T. Nałęcz, H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Łepkowski, Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1992;

 • J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, Warszawa 1999;

 • J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919 – 1945 . Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998;

 • A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1995;

 • W. Roszkowski, Historia Polski 1914 –1998, Warszawa 1999;

 • W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997;

 • Wademecum gimnazjalisty. Przedmioty humanistyczne, Wydawnictwo OŚWIATA, Warszawa 2003.

3. Wydawnictwa multimedialne:
- Multimedialna encyklopedia PWN, Warszawa 1999;

- Multimedialna historia Polski na tle Europy 950 – 1991 ....., Warszawa 2000.IV. TEMATY PRAC KONTROLNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM

SEMESTR I
UWAGA: Spośród trzech niżej podanych tematów uczeń w toku semestru wybiera dwa, przygotowuje na ich podstawie rozprawki (wypracowania poprzedzone planem pracy) oraz rozwiązuje załączone zadania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, obejmujące zagadnienia z zakresu historii Polski od zakończenia I wojny światowej do końca II wojny światowej.

1. Przedstaw i oceń polski wysiłek zbrojny na rzecz odzyskania niepodległości w latach 1914 – 1918 oraz w walce o granice państwa w latach 1919 – 1922 .


2. Trudności i osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1939.


3. Przedstaw formy walki zbrojnej i cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego z okupantem hitlerowskim i sowieckim.SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI HISTORYCZNYCH
SEMESTR I


Zadanie 1.

Którą z podanych przyczyn odzyskania przez Polskę niepodległości zaliczysz do wewnętrznych?


 1. ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Rosję,

 2. tradycje powstań narodowych

 3. klęska państw centralnych

0 – 1 p.
Zadanie 2.

Wyjaśnij na czym polegała idea federacyjna i inkorporacyjna granicy wschodniej Polski oraz wymień ich twórców.

A. Idea federacyjna .................................................................................................

.................................................................................................................................

Jej twórcą był .........................................................................................................

0 – 3 p.


B. Idea inkorporacyjna ...........................................................................................

.................................................................................................................................

Jej twórcą był .........................................................................................................

0 – 3 p.


Zadanie 3.

Na podstawie podanych informacji określ, kim była dana postać historyczna. Do nazwiska postaci dopisz odpowiednią literę.

A Wybitny działacz ludowy, trzykrotny premier RP, powołany na premiera w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

B. Dowódca Armii Wielkopolski podczas powstania wielkopolskiego.

C. Działacz socjalistyczny, minister w Tymczasowym Rządzie Ludowym w Lublinie.

D. Przywódca Narodowej Demokracji, delegat państwa polskiego na konferencji pokojowej w Wersalu.

- Ignacy Daszyński / / - Roman Dmowski / /

- Wincenty Witos / / - Józef Dowbór-Muśnicki / /

0 – 4 p.

Zadanie 4.

Podkreśl zdanie, które zawiera informację fałszywą ?

Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego:

A. Niemcy miały zrzec się Alzacji i Lotaryngii na rzecz Francji.

B. Niemcy miały zrzec się Górnego i Dolnego Śląska na rzecz Polski.

C. Niemcy miały wypłacić wysokie odszkodowania wojenne.

D. Niemcy miały zgodzić się na piętnastoletnią okupację Nadrenii przez Francuzów.

0 – 1 p.
Zadanie 5.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia: powstanie wielkopolskie, podpisanie traktatu ryskiego, III powstanie śląskie, bitwa warszawska, przyłączenie Litwy Środkowej do Polski, objęcie przez Piłsudskiego urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa, plebiscyt na Warmii i Mazurach.

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

0 – 8 p.

Zadanie 6.

W toku wojny polsko-radzieckiej 1919-1921 do największej bitwy doszło w sierpniu 1920 r. po Warszawą. Oto, co na temat tej bitwy, nazywanej „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”, napisał świadek tych wydarzeń – lord V.d` Abernon:

[ ... ] Współczesna cywilizacja zna mało wydarzeń mających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. [ ... ] Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla sowieckiej inwazji [ ... ], gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby całą Europę Środkową, a być może przeniknąłby na cały kontynent. [ ... ] Są liczne dowody na to, iż rząd moskiewski, skupiający swe siły do walki z Polską, miał cele o wiele rozleglejsze i dalej idące niż samo zdobycie Warszawy. Jego ambicje, jego ufne oczekiwanie zwycięstwa, rozciągało się na kraje leżące na zachód od Wisły i sięgało daleko poza granice Polski [ ... ]

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz:

A. Dlaczego bitwę warszawską nazwano „osiemnastą, decydującą bitwą w dziejach świata” ? (W dziejach ludzkości wiele bitew miało znaczenie przełomowe, np. zwycięstwo Greków nad Persami w 490 r. p.n. e., zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r., klęska Napoleona pod Waterloo w 1815 r.)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 3 p.


B. Wymień znanych Ci głównych dowódców po stronie polskiej i po stronie bolszewickiej.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 2 p.

Zadanie 7.

Oceń znaczenie bitwy warszawskiej 1920 r.

- dla strony polskiej ................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 2 p.


- dla strony radzieckiej ...........................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 2 p.

Zadanie 8.

Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i odpowiedz na pytania:

art. 1. Obie układające się strony oświadczają, że stan wojny pomiędzy nimi ustaje [ ... ]art. 2 Obie układające się strony, zgodnie z zasadą stanowienia narodu o sobie uznają niepodległość Ukrainy i Białorusi oraz zgadzają się i postanawiają, że wschodnią granicę między Polska z jednej strony a Rosją, Białorusią i Ukrainą z drugiej strony stanowi linia: wzdłuż rzeki Dźwiny od granicy Rosji z Łotwą aż do punktu, w którym granicą byłej guberni wileńskiej styka się z granicą byłej guberni witebskiej; [ ... ] dalej wzdłuż rzeki Zbrucz do ujścia do rzeki Dniestr.

[ ... ]

A. Z jakimi wydarzeniem jest związany powyższy tekst ?

.................................................................................................................................

0 – 1 p.

B. Jakie państwa uczestniczyły w tym wydarzeniu ?

.................................................................................................................................

0 – 1 p.

C. Czego dotyczyło to wydarzenie ?

.................................................................................................................................

0 – 1 p.
Zadanie 9.

Przeczytaj uważnie fragmenty Konstytucji RP uchwalonej 17 marca 1921 r. ( zwanej marcową ) i wykonaj niżej zamieszczone plecenia:
Art.1. Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą

Art. 2. Władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej- Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości niezawisłe sądy. [ ... ]

Art. 11. Sejm składa się z posłów, wybranych na pięć lat [ ... ] w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim, równymi i stosunkowym.

Art.12. Prawo wybierania ma każdy obywatel polski [ ... ], który w dniu ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat [ ... ]

Art. 39. Prezydenta Rzeczypospolitej wybierają na 7 lat bezwzględną większością głosów Sejm, Senat, połączone w Zgromadzenie Narodowe [ ... ]

Art. 51. [ ... ] Prezydent Rzeczypospolitej może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przez Sejm [ ... ]

Art. 95. Rzeczypospolita Polska zapewnia na swoim obszarze zupełną ochronę życia, wolności i mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii [ ... ]

Art. 99. Rzeczpospolita Polska uznaje wszelką własność [ ... ] jako jedną z najważniejszych podstaw ustroju [ ... ]

Art. 100. Mieszkania obywateli są nietykalne.

Art. 105. Poręcza się wolność prasy.

Art.111.Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania [ ... ]

Art.114. Wyznanie rzymskokatolickie, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań.

Art.118. W zakresie szkoły powszechnej nauka jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli Państwa [ ... ]

Art.119 Nauka w szkołach państwowych i samorządowych jest bezpłatna [ ... ]

A. Określ formę ustrojową państwa polskiego oraz podaj ówczesną oficjalną nazwę Polski.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 2 p.


B. Wypisz naczelne organy ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze władzy państwowej . ...........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 2 p.


C. Określ pozycję Kościoła katolickiego w państwie ...........................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 3 p.
Zadanie 10.

Ustrój II Rzeczypospolitej, zgodnie z konstytucją marcową z 1921 r., charakteryzował się dużymi uprawnieniami:


 1. prezydenta,

 2. rządu,

 3. sejmu.

0 – 1 p.
Zadanie 11.

Wspólną cechą Konstytucji 3 Maja i konstytucji marcowej był (a): 1. jednoizbowy parlament,

 2. dziedziczność głowy państwa,

 3. trójpodział władzy.

0 – 1 p.
Zadanie 12.

Który z wymienionych polityków polskich był autorem w 1923 r. reformy walutowej i programu oszczędnościowego, które ochroniły Polskę od głębokiego kryzysu gospodarczego. Podkreśl właściwe nazwisko: 1. Wincenty Witos,

 2. Władysław Sikorski,

 3. Stanisław Grabski,

 4. Władysław Grabski.

0 – 1 p.

Zadanie 13.

Połącz nazwiska wybitnych postaci II Rzeczypospolitej z odpowiadającymi im określeniami, przez wpisanie liter do nawiasów:

/ / Eugeniusz Kwiatkowski a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

/ / Władysław Reymont b) Twórca wieloletnich planów gospodarczych

/ / Janusz Kusociński c) Organizator przewrotu majowego

/ / Józef Piłsudski d) Laureat Nagrody Nobla

/ / Ignacy Mościcki e) Złoty medal olimpijski w 1932 r.

f) Główny konstruktor zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewckiej 1920 r.

0 – 5 p.


Zadanie 14.

Rozwiń skróty:

A. COP - ………………………………………………………………………...

B. ND - ..............................................................................................................

C. KPP - ...............................................................................................................

D. chadecja - ..........................................................................................................

0 – 4 p.
Zadanie 15.

Uzupełnij zamieszczone poniżej zdania:

A. W okresie międzywojennym głową państwa polskiego był .............................

................................. . Władzę ustawodawczą sprawował ....................................,

wykonawczą zaś .....................................................................................................

............................................................................................................................... .

0 – 3 p.

B. Terytorium państwa polskiego podzielone było na ...........................................

Jedno z nich - ........................................... – posiadało ograniczoną autonomię.

0 – 2 p.


C. W II Rzeczypospolitej nauka w szkole podstawowej była ............................. .

D. W okresie międzywojennym uniwersytety działały w następujących polskich miastach : .............................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 3 p.


Zadanie 16.

Która charakterystyka pojęcia sanacja jest prawdziwa (podkreśl właściwą odpowiedź):

A. obóz rządzący Polską w latach 1926 - 1939

B. obóz rządzący Polską w latach 1919 – 1926

C. obóz zwolenników Romana Dmowskiego

D. obóz zwolenników wprowadzenia w Polsce dyktatury proletariatu

0 – 1 p.
Zadanie 17.

Uzupełnij poniższy tekst:

Rzeczpospolita Polska liczyła w 1931 r. 35,1 mln. mieszkańców. Wśród nich było ok. ...............%. Ukraińców i ok. .......................%. Żydów. Ponadto w państwie polskim zamieszkiwało wielu ................., ........................, ...................,

Konstytucja marcowa gwarantowała przedstawicielom mniejszości narodowych ..................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 4 p.

Zadanie 18.

Podane niżej pojęcia wpisz w miejsce odpowiadające ich charakterystyce:

Pojęcia: remilitaryzacja, faszyzm, antysemityzm, rasizm

a) ............................................. / / - ruch społeczno-polityczny o charakterze antydemokratycznym, totalitarnym;
b) ............................................ / / - poglądy głoszące nierówność biologiczną

społeczną i umysłową ras ludzkich;


c) ........................................... / / - wrogość i nienawiść wobec Żydów;
d) .......................................... / / - powrót do polityki zbrojeń i przygotowań wojennych; zbrojenie się państwa uprzednio rozbrojonego.

0 – 4 p.
Zadanie 19.

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i sformułuj odpowiedzi na polecenia:

Przemówienie ministra Józefa Becka wygłoszone 5 maja 1939 r. na posiedzeniu sejmu RP ( fragmenty ).

/ ... / Staliśmy i stoimy zdecydowanie na platformie praw i interesów naszego morskiego handlu i naszej morskiej polityki w Gdańsku. Szukając rozwiązań rozsądnych i pojednawczych, świadomie nie usiłowaliśmy wywierać żadnego nacisku na swobodny rozwój narodowy, ideowy i kulturalny niemieckiej ludności w Wolnym Mieście. [ ... ] Ale z chwilą, kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się niemieckich mężów stanu [ ... ] słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy, z chwilą, kiedy na naszą propozycję [ ... ] wspólnego gwarantowania istnienia i praw Wolnego Miasta nie otrzymuję odpowiedzi, [ ... ] to muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Czy o swobodę ludności niemieckiej Gdańska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski do Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da!

Daliśmy Rzeszy Niemieckiej wszelkie ułatwienia w komunikacji kolejowej, przyzwoliliśmy obywatelom tego państwa przejeżdżać bez trudności celnych i paszportowych z Rzeszy do Prus Wschodnich.

I tu znowu pojawia się pytanie, o co właściwie chodzi?

Nie mamy żadnego interesu szkodzić obywatelom Rzeszy w komunikacji z ich wschodnią prowincją. Nie mamy natomiast żadnego powodu umniejszać naszej suwerenności na naszym własnym terytorium. [ ... ]

[ ... ] Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
A. Określ, w jakich okolicznościach powstało przytoczone źródło?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 2 p.


B. Wymień żądania niemieckie kierowane pod adresem Polski.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 2 p.


C. Dlaczego Polska nie mogła zgodzić się na niemieckie żądania. W jaki sposób minister Beck uzasadniał decyzję rządu polskiego.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

0 – 2 p.
Zadanie 20.

Wymień istotne osiągnięcia II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 w dziedzinach:

A. gospodarka:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

0 – 2 p.

B. kultura:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

0 – 2 p.


Zadanie 21.

Połącz nazwiska osób z odpowiadającymi im określeniami przez wpisanie liter do nawiasów:

/ / dowódca Armii „Poznań”, kierował oddziałami A. Franciszek Kleeberg

polskimi w bitwie nad Bzurą

/ / dowódca Grupy Operacyjnej „Polesie”, która B. Henryk Dobrzański

stoczyła ciężkie walki z Niemcami

w dniach 2 – 5 X 1939 r. pod Kockiem.

/ / uczestnik wojny w 1939 r., pseudonim C. Stefan Starzyński

„Hubal”, poległ pod Anielinem 30.IV. 1940 r.

/ / prezydent Warszawy, we wrześniu 1939 r. D. Tadeusz Kutrzeba

współorganizator obrony Warszawy.
0 – 4 p.

Zadanie 22.

Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia: agresja niemiecka na ZSRR, utworzenie Armii Polskiej w ZSRR, zerwanie przez Stalina stosunków polsko-radzieckich, wyjście Armii Polskiej z ZSRR na Bliski Wschód, podpisanie traktatu Ribbentrop-Mołotow, odkrycie grobów katyńskich przez Niemców, agresja niemiecka na Polskę, podpisanie traktatu Sikorski-Majski, agresja radziecka na Polskę.

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

0 – 9 p.
Zadanie 23.

Wyjaśnij własnymi słowami pojęcia:

A. Holocaust - ........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 2 p.


B. Obóz zagłady - ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 2 p.


C. Obóz koncentracyjny - .......................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 2 p.
Zadanie 24.

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.
Rząd radziecki uważa postępowanie rządu polskiego w stosunku do ZSRR w ostatnim okresie za całkowicie nienormalne, naruszające wszelkie przepisy i formy obowiązujące we wzajemnych stosunkach dwu państw sojuszniczych.

[ ... ] Fakt, iż wrogą kampanię wymierzona przeciw Związkowi Radzieckiemu rozpoczęto jednocześnie w prasie niemieckiej i polskiej w ramach tego samego planu, nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż pomiędzy wrogiem sojuszników, Hitlerem i rządem polskim istnieje kontakt i zmowa co do prowadzenia tej wrogiej kampanii [ ... ] Wszystkie te okoliczności zmuszają rząd radziecki do stwierdzenia, że obecny rząd polski, schodząc na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, zerwał w rzeczywistości stosunki z ZSRR i zajął wrogie stanowisko wobec Związku Radzieckiego. Na tej podstawie rząd radziecki powziął decyzję przerwania stosunków z rządem polskim.


A. Jakiej sprawy dotyczy tekst źródłowy ?

.................................................................................................................................

0 – 1 p.

B. W którym roku miało miejsce to wydarzenie?

.................................................................................................................................

0 – 1 p.


C. Jakie argumenty przedstawiła strona radziecka w tej sprawie?

.................................................................................................................................

0 – 2 p.

D. Jakie było prawdziwe tło konfliktu w tej sprawie?

.................................................................................................................................

0 – 2 p.
Zadanie 25.

Wymień formy walki Polskiego Państwa Podziemnego z okupantem, wpisując przykłady do odpowiednich kolumn.

Walka zbrojna Walka cywilna

...................................................... .........................................................

...................................................... .........................................................

...................................................... .........................................................

...................................................... .........................................................

0 – 2 p.

Zadanie 26.

Uzupełnij poniższy tekst:

Powstanie warszawskie wybuchło 1 VIII ............. .

Do walki po stronie polskiej przystąpiło ponad 23 tys. żołnierzy. Należeli oni do

...................................... . Pierwsze dni upłynęły pod znakiem ofensywy ...........

..................................... . Jednak nie udało się im opanować .................................

Do walki z powstaniem Niemcy skierowali liczne oddziały wsparte artylerią,

bronią pancerną i lotnictwem. We wrześniu 1944 r. żołnierze ..............................

podjęli próbę desantu przez Wisłę, zakończoną jednak niepowodzeniem. W dniu ...................................... powstanie zakończyło się ...............................................

Powstańcy zostali uznani za część sił zbrojnych koalicji antyhitlerowskiej i w związku z tym przysługiwały im ............................................................................

Ludność cywilna Warszawy ...................................................................................

.................................................................................................................................

0 – 9 p.
Zadanie 27.

Przedstaw argumenty za i przeciw decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego, wpisując je do odpowiednich kolumn.

za

przeciw

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

0 – 2 p.


Zadanie 28.

Rozwiń skróty:

ZWZ - .....................................................................................................................

AK - ........................................................................................................................

NZS - ......................................................................................................................

B Ch - .....................................................................................................................

Kedyw - ..................................................................................................................

AL - .......................................................................................................................

ZPP - .......................................................................................................................

PKP .........................................................................................................................

0 – 8 p.

Skala ocen wg uzyskanych punktów
Ocena

Liczba uzyskanych punktów

niedostateczna

0 – 46

dopuszczająca

47 – 68

dostateczna

69 – 88

dobra

89 – 108

bardzo dobra

109 – 120

celująca

121 – 124


SEMESTR II
UWAGA: Spośród trzech niżej podanych tematów uczeń w toku semestru wybiera jeden, przygotowuje na jego podstawie rozprawkę (wypracowanie poprzedzone planem pracy) oraz rozwiązuje załączone zadania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, obejmujące zagadnienia z zakresu dziejów Polski od zakończenia II wojny światowej do współczesności. 1. Przedstaw metody działań politycznych władz radzieckich i komunistów polskich, prowadzące do zdobycia władzy i likwidacji opozycji w latach 1945 – 1952. 1. Scharakteryzuj kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce (1967 – 1989) i oceń rezultaty polityczne i gospodarczo-społeczne uzyskane po zwycięstwie polskiej demokracji w latach 1989 – 2004. 1. „Polska droga” do Unii Europejskiej – w latach 1990–2004. Przedstaw własne stanowisko w kwestii znaczenia integracji dla przyszłych losów naszego państwa i społeczeństwa.


  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość