Strona główna

Historia ustroju i prawa polskiego – zasady przeprowadzania egzaminu


Pobieranie 17.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.97 Kb.


Andrzej Zakrzewski

kierownik

Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego


Historia ustroju i prawa polskiego –

zasady przeprowadzania egzaminu


1/ zakres materiału do egzaminu w roku akademickim 2013/2014

Literatura:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. VI, Warszawa 2009 lub wydanie późniejsze.2) A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001 lub wydanie późniejsze.
Rozdziały z podręcznika: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego – obowiązkowe.

Część I: Królestwo Polskie. Pierwsza Rzeczpospolita


 1. Monarchia patrymonialna (z tego rozdziału):

  1. Źródła prawa i źródła poznania prawa

   1. polskie prawo zwyczajowe

   2. prawo stanowione,

   3. prawo kościelne a prawo kanoniczne,

   4. prawo niemieckie na ziemiach polskich
 1. Monarchia stanowa (z tego rozdziału):

  1. Korona Królestwa Polskiego

  2. Źródła prawa i źródła poznania prawa

   1. Prawo ziemskie. Statuty Kazimierza Wielkiego

   2. Prawo niemieckie

  3. Organizacja i prawo stanów

  4. Władza królewska i reprezentacja stanowa

  5. Urzędy lokalne i centralne

  6. Sądownictwo

  7. Unia Polski z Litwą

 2. Prawo sądowe polskiego średniowiecza (całość)

 3. Rzeczpospolita szlachecka:

  1. Inkorporacje i unie

  2. Źródła prawa i źródła poznania prawa:

   1. Konstytucje i lauda

   2. Prąd kodyfikacyjny

   3. Prawo miejskie

   4. Prawo wiejskie

   5. Prawo mazowieckie

   6. Korektura pruska

   7. Prawo litewskie

  3. Władza królewska

  4. Sejmy i sejmiki,

  5. Konfederacje

  6. Urzędy i urzędnicy

  7. Sądownictwo

 4. Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (całość)

 5. Początki monarchii konstytucyjnej (z tego rozdziału):

  1. Źródła prawa i źródła poznania prawa :

   1. Prawo ziemskie i prawo ogólnopaństwowe

  2. Pierwsze reformy

  3. Rada Nieustająca

  4. Konstytucja 3 Maja i dalsze reformy Sejmu Czteroletniego


Część II: Polska w dobie zaborów.


 1. Ziemie polskie pod zaborami do uwłaszczenia (z tego rozdziału):

  1. Źródła prawa i źródła poznania prawa

   1. Wzrost prawodawstwa

   2. Księstwo Warszawskie

   3. Królestwo Polskie i Rosja

 1. Księstwo Warszawskie

 2. Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym

 3. Autonomia Galicji

 1. Ziemie polskie u schyłku XIX w.

  1. Podziały i ustrój administracyjny

 1. Prawo i sąd pod zaborami (całość)


Część III: Druga Rzeczpospolita


 1. Ustrój państwowy (z tego rozdziału):

  1. Źródła prawa państwowego

  2. Ustrój polityczny w latach 1918 – 1926

  3. Ustrój polityczny w latach 1926 – 1935

  4. Ustrój polityczny w latach 1935 – 1939

 1. Administracja publiczna

  1. Struktura administracji publicznej

  2. Administracja centralna

  3. Administracja ogólna

  4. Administracja specjalna

 2. Samorząd terytorialny i gospodarczy

 3. Kontrola administracji publicznej

 4. Organizacja wymiaru sprawiedliwości

 5. Unifikacja i kodyfikacja prawa

 6. Prawo i postępowanie cywilne

 7. Prawo i postępowanie karne

 8. Prawo pracy


Rozdziały obowiązkowe z podręcznika: A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992
Rozdział: W dobie obowiązywania małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.

Rozdział: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku.

Rozdział: Praktyki konstytucyjne

2/ forma egzaminów

Egzamin w pierwszym terminie przeprowadzany jest w formie

 1. egzaminu przedterminowego w formie ustnej – dla osób, które zaliczyły ćwiczenia na ocenę dobrą (termin wstawienia zaliczeń: 7 maja 2014 r.), przeprowadzanych w dniach 22 V – 6 VI 2014 r. przez wskazanych w systemie USOS pracowników Zakładu.

 2. egzaminu podstawowego w dn. 16 VI 2014 r. w dwóch wersjach pisemnych:

  1. wersja podstawowa zawiera: pytania jednokrotnego wyboru, pytania opisowe oraz kazusy wymagające uzasadnienia.

  2. tzw. egzamin z otwartą książką zawiera: dwa kazusy wymagające uzasadnienia, trudniejsze jednak niż w wersji a. Podczas egzaminu możliwe jest korzystanie z podręcznika jak też wskazanych uprzednio materiałów (m.in. źródeł) przydatnych w rozwiązaniu kazusów.

oraz

3. egzaminu ustnego prowadzonego przez dr hab. R. Jastrzębskiego prof. UW w dniach 10, 17, 24 VI 2014 r.Egzamin poprawkowy przeprowadzony jest w formie pisemnej, analogicznej jak w poz. 2 a. we wrześniu br. w terminie wyznaczonym przez Dziekanat, jak też w formie ustnej przez dr hab. R. Jastrzębskiego prof. UW, w terminie wyznaczonym przez Dziekanat

Przykładowe pytania dla obu form egzaminu pisemnego znajdują się na stronie Instytutu Historii Prawa: http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/2011/11/10/przykladowe-testy-z-historii-panstwa-i-prawa-polskiego/

3/ zasady oceniania

1) egzamin pisemny – ocena: dostateczna: od 57 % punktów, dostateczna +: od 67 % punktów, dobra: od 77 % punktów, dobra +: od 83 % punktów, b. dobra: od 90 % punktów, celująca od 97 % punktów.

2) egzamin ustny: egzaminator zadaje 3 lub 4 pytania główne (dopuszczone są pytania pomocnicze). Każde z pytań jest oceniane oddzielnie, ostateczny stopień z egzaminu jest średnią ocen z poszczególnych pytań.
“Egzamin w terminie zerowym z przedmiotów historyczno-prawnych zdać można również, biorąc udział w II etapie – ustnym – olimpiady historyczo-prawnej im. Michała Szczanieckiego.”/

Warszawa, 24 kwietnia 2014 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość