Strona główna

I. Dane osobowe dziecka


Pobieranie 17.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.21 Kb.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


I. Dane osobowe dziecka

Dane dziecka

imię/imiona
nazwisko
PESEL
data urodzenia
miejsce urodzenia
Adres zameldowania dziecka

kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania
telefon  1. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnychmatka/opiekun prawny

ojciec/opiekun prawny

imięnazwiskotelefon

  1. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w punkcie przedszkolnym

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  1. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych.

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, ze podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.


……………………………………………………………………….

miejscowość, data, (podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w/w formularzu przez miasto Nowy Sącz na potrzeby rekrutacji.


……………………………………………………………………….

miejscowość, data, (podpisy rodziców lub opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego Dziecka w spacerach poza terenem przedszkola
Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego Dziecka i umieszczanie zdjęć na stronach przedszkola
Oświadczam, że zapoznałam/łem się ze Statutem Przedszkola zobowiązuję się do wypełniania jego postanowień
……………………………………………………………………….

miejscowość, data, (podpisy rodziców lub opiekunów prawnych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość