I gospodarki wodnejPobieranie 126.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar126.67 Kb.

NFOŚiGW Warszawa, 2003-12-30

Podręcznik Procedur dla Przedsięwzięć

Funduszu Spójności
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Podręcznik procedur dla

Przedsięwzięć Funduszu Spójności

w sektorze ochrony środowiska

Miejsce: Warszawa

Data: 2003-12-30SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 3

2. Podstawowe dokumenty i akty prawne 3

3. Rola WFOŚiGW we wdrażaniu przedsięwzięć Funduszu Spójności. 4

3.1 Podział obowiązków pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy przygotowaniu przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności 4

3.2 Podział obowiązków pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności 6

4. Przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności 9

4.1 Wstęp 9

4.2 Podstawy prawne i poradniki określające sposób postępowania 9

4.3 Procesy wchodzące w skład Fazy przygotowania Przedsięwzięcia 9

4.4 Działania służące wstępnej ocenie i identyfikacji potencjalnych przedsięwzięć do współfinansowania z Fundusz Spójności 10

4.5 Działania służące przygotowaniu Wniosku do Funduszu Spójności 12

4.6 Działania służące zatwierdzeniu przedsięwzięcia przez Komisję Europejską 17

4.7 Sprawozdawczość z przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności 18

4. Realizacja przedsięwzięć 20

4.1 Wprowadzenie 20

4.2 Podstawy prawne i poradniki określające sposób postępowania 20

4.3 Procesy wchodzące w skład Fazy realizacji Przedsięwzięć 20

4.4 Przygotowanie i zawarcie Porozumienia o realizacji przedsięwzięć. 20

4.5 Działania służące ustanowieniu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Funduszu Spójności. 20

4.6 Współfinansowanie ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna i płatnicza). 20

4.7 Nadzorowanie procedury przetargowej zgodnie z UZP: 20

4.8 Monitoring i kontrola realizacji przedsięwzięć oraz związana z tym sprawozdawczość. 20

4.9 Występowanie o środki Funduszu Spójności, zasady prowadzenia obsługi księgowo finansowej. 20

4.10 Kontrola ex-post Realizacji Przedsięwzięcia 21

4.11 Kontrola Wewnętrzna: 21

4.12 Audyt Wewnętrzny: 21

4.13 Postępowanie w przypadku nieprawidłowości 21

5. Załączniki 22

(Przyjęta przez Zarząd NFOŚiGW 30 grudnia 2003)

1.Wprowadzenie


Fundusz Spójności jest funduszem UE utworzonym na mocy Rozporządzenia nr 1164/941 z dnia 16 maja 1994 r. Jego celem jest wzmocnienie ekonomicznej i społecznej spójności wśród krajów Wspólnoty poprzez udzielanie pomocy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz transportu. W sektorze środowiska Fundusz Spójności zapewnia wsparcie zadań określonych w Art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

2.Podstawowe dokumenty i akty prawne


Podręcznik został przygotowany przy uwzględnieniu Rozporządzeń Komisji Europejskiej, porozumień zawieranych pomiędzy Komisją Europejską a Polską, przewodników (nie będących dokumentami prawnymi, ale pozwalającymi na właściwą interpretację dokumentów prawnych), dokumentów krajowych i prawa polskiego.

Do najważniejszych dokumentów stanowiących podstawę dla niniejszego podręcznika należą: • Rozporządzenie Rady nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r ustanawiające Fundusz Spójności.

 • Rozporządzenie Rady nr 1264/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r zmieniające Rozporządzenie Rady nr 1164/94/WE ustanawiające Fundusz Spójności.

 • Rozporządzenie Rady nr 1265/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r zmieniające załącznik II do Rozporządzenia Rady nr 1164/94/WE.

 • Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r.

 • Rozporządzenie Komisji nr 1386/2002/WE z dnia 29 lipca 2002 r w sprawie szczególnych zasad wdrażania Rozporządzenie Rady nr 1164/94/WE.

 • Rozporządzenie Komisji nr 16/2003/WE z dnia 6 stycznia 2003 r określające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady nr 1164/94/WE w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w kontekście przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności.

 • Rozporządzenie Komisji nr 1831/94/WE w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacji w tym zakresie z dnia 26 lipca 1994 r.

 • Decyzja Komisji nr 96/455/WE z dnia 25 czerwca 1996 r w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie i Komisję działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności na mocy Rozporządzenia Rady nr 1164/94/WE.

 • Rozporządzenie Rady nr 2185/96/WE z dnia 11 listopada 1996 r dotyczące kontroli w miejscu oraz inspekcji przeprowadzonych przez Komisję w celu zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed oszustwami i innymi nieprawidłowościami.
 • Wytyczne dla Funduszu Spójności na lata 2000 – 2006 (Guide to the Cohesion Fund 2000 – 2006, European Commission, February 2002),

 • Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006; MGPiPS, Warszawa, luty 2003

 • „Zarządzanie i Kontrola Funduszu Spójności – Ogólny Podręcznik” – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2003.

Obowiązki NFOŚiGW w Fazie przygotowania projektów określa ponadto:

 • Porozumienie z 4 grudnia 2002 zawarte pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

Na mocy tego porozumienia NFOŚiGW podpisał 15 kwietnia 2003 porozumienia z 16 WFOŚiGW „w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności”.

3.Rola WFOŚiGW we wdrażaniu przedsięwzięć Funduszu Spójności.


3.1Podział obowiązków pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy przygotowaniu przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności


WFOŚiGW

NFOŚiGW

Wstępna ocena i identyfikacja potencjalnych przedsięwzięć do współfinansowania z Funduszu Spójności

Udostępnianie i gromadzenie Kart Potencjalnych Przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
Ocena przedsięwzięć
Okresowe opracowywanie wojewódzkiej listy inwestycji planowanych do przygotowania do FS (okres 6 m-cy)
Przekazanie do NFOŚiGW wojewódzkiej listy inwestycji planowanych do Funduszu SpójnościWeryfikacja list przedsięwzięć przekazanych przez WFOŚiGW
Przekazanie list przedsięwzięć do Ministra Środowiska

Przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności
Przekazanie do WFOŚiGW list wojewódzkich przedsięwzięć wskazanych przez Ministra Środowiska do współfinansowania z Funduszu Spójności oraz informacji o statusie pozostałych wniosków

Poinformowanie Wnioskodawców o wskazaniu przedsięwzięć do współfinansowania oraz o statusie pozostałych
Przygotowanie i przekazanie do NFOŚiGW Raportów Oceny Projektu (ROP) dla wskazanych przedsięwzięćDla przedsięwzięć, które, zgodnie z ROP, spełniają wszystkie wymagania i posiadają Dokumentację Przedsięwzięcia
Ocena przedsięwzięć
Zgłoszenie ewentualnych uwag do WFOŚiGW

Przekazanie uwag do WnioskodawcyDla przedsięwzięć, które, zgodnie z ROP, nie spełniają wszystkich wymagań, ale nie ma potrzeby skorzystania z pomocy technicznej

Przekazanie do Wnioskodawcy uwag i zaleceń, co do zakresu niezbędnych uzupełnień
Przekazanie do NFOŚiGW informacji dotyczącej przekazanych uwag i zaleceń, co do zakresu niezbędnych uzupełnień, terminu uzupełnienia dokumentacji oraz planu przygotowania przedsięwzięcia
Dla przedsięwzięć, które, zgodnie z ROP, wymagają pomocy technicznej

Przygotowanie zakresu prac dla Konsultantów (ToR)Weryfikacja zakresu prac dla Konsultantów (ToR)
Uruchomienie procedury wyboru konsultantów
Poinformowanie WFOŚiGW o uruchomieniu procedury wyboru konsultantów

Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez konsultantów pod względem formalno - merytorycznym

Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez konsultantów pod względem formalno - merytorycznym
Przekazanie Konsultantom i WF uwag do przygotowanej dokumentacji

Przekazanie Wnioskodawcy uwag do przygotowanej dokumentacji
Dostarczenie do NFOŚiGW uzupełnionej dokumentacji przedsięwzięciaPozytywne zaopiniowanie przedsięwzięcia i wyrażenie zgody na przygotowanie aplikacji, przekazanie jej do SUZ oraz udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW

Przygotowanie aplikacji i przekazanie jej wraz z załącznikami do NFOŚiGWWeryfikacja aplikacji wraz z załącznikami
Zgłoszenie uwag do dokumentacji do WFOŚiGW

Dostarczenie poprawionej i podpisanej przez Wnioskodawcę dokumentacji do NFOŚiGWPrzekazanie dokumentacji projektu do SUZ

Bieżące przekazywanie do NFOŚiGW Karty Monitoringu projektu
Działania służące zatwierdzeniu przedsięwzięcia przez Komisję Europejską

Przekazywanie informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania KEUdzielanie odpowiedzi na pytania KE


3.2Podział obowiązków pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności


WFOŚiGW

NFOŚiGW

Porozumienie o realizacji projektu

Przeprowadzenie w uzgodnieniu z NFOŚiGW oraz SAO kontroli przedrealizacyjnej Beneficjenta Końcowego (BK)

Weryfikacja przygotowania BK (na podstawie protokołu kontroli) do realizacji projektu oraz zatwierdzanie procedur BK

Przygotowanie wraz z BK tekstu Porozumienia o realizacji wraz z załącznikami

Ostateczna weryfikacja Porozumienia o realizacji oraz załączników pod kątem prawidłowości formalnej, merytorycznej, arytmetycznej i wzajemnej zgodności

Nr 1 - Harmonogram realizacji projektu

Nr 2 - Plan płatności

Nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nr 4 - Efekt ekologiczny
Podpisanie Porozumienia z BK

Pożyczki dla BK na pokrycie udziału własnego

Przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki ze środków WFOŚiGW wraz z jej zabezpieczeniem i rozliczaniem

Przygotowanie i zawarcie umowy pożyczki ze środków krajowych NFOŚiGW oraz pożyczki płatniczej (zgodnie z procedurą NFOŚiGW) wraz z jej zabezpieczeniem i rozliczaniem

Monitoring prawidłowości realizacji przedsięwzięcia na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej

Pomoc dla BK w przygotowaniu wniosku o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia

Występowanie do KE o wprowadzenie zmian do przedsięwzięcia

Bieżąca sprawozdawczość

Monitorowanie spełnienia warunków specjalnych

Środki FS 2)

Pomoc dla BK w przygotowaniu wniosku o przekazanie środków FS

Występowanie o przekazanie środków FS

Kontrola zasadności wystąpienia z wnioskiem

Dokumenty przetargowe

Weryfikacja dokumentów przetargowych pod kątem zasady równej konkurencji rynkowej i zgodności z Prawem Zamówień Publicznych

Zgłaszanie uwag do dokumentów przetargowych w zakresie obojętności rynkowej i zgodności z Prawem Zamówień Publicznych

Weryfikacja dokumentów przetargowych pod kątem wewnętrznej spójności poszczególnych tomów

Kwalifikacja dokumentów przetargowych

Weryfikacja projektu ogłoszenia o przetargu

Kwalifikacja ogłoszenia

Przekazywanie dokumentów przetargowych do NFOŚiGW oraz uwag SAO i NFOŚiGW do BK

Przekazywanie zakwalifikowanych dokumentów przetargowych do akceptacji SAO

Kontrola prawidłowości wprowadzenia uwag do dokumentów przetargowych

Przekazywanie WFOŚiGW uwag SAO do dokumentów przetargowych

Procedura przetargowa
Udział w roli obserwatora w posiedzeniach KOO

Weryfikacja dokumentacji procedury wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku nieprawidłowości przekazywanie informacji do NFOŚiGW

Zgłaszanie uwag do prawidłowości prowadzenia procedury przetargowej, przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do SAO i UZP

Weryfikacja prawidłowości przygotowania propozycji kontraktu z wybranym Wykonawcą

Przekazywanie do SAO dokumentacji procedury przetargowej oraz propozycji kontraktu po jej zakwalifikowaniu

Kontrola, monitoring i sprawozdawczość

Przygotowywanie informacji potrzebnych do sporządzania okresowych planów i sprawozdań

Uaktualnianie danych niezbędnych w planowaniu pracy Departamentu Przedsięwzięć Spójności

Weryfikacja i aktualizowanie załączników do Porozumienia o Realizacji

Zbiorcze informacje dla instytucji nadzorujących (SAO, NAO, NIC oraz KE)

Przeprowadzanie kontroli realizacyjnych

Wyrywkowe kontrole realizacyjne

Bieżący monitoring prawidłowości i terminowości realizacji projektu w zakresie rzeczowym i finansowym

Zbiorcza sprawozdawczość dla potrzeb Funduszu Spójności

Koszty projektu

Merytoryczna weryfikacja dokumentów rozliczeniowych (faktur, raportów, protokołów) dotyczących wydatków kwalifikowanych poprzez rozliczanie finansowe i rzeczowe przedsięwzięcia (pośrednie i końcowe)

Kontrola prawidłowości rozliczania wydatków kwalifikowanych oraz zbiorcza sprawozdawczość z prawidłowości kwalifikacji wydatków4.Przygotowanie przedsięwzięć do Funduszu Spójności


4.1Wstęp

Przygotowanie Przedsięwzięć przesyłanych do Komisji Europejskiej odbywa się w sposób zgodny z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie utworzenia Funduszu Spójności (Rozporządzenie EC 1164/94 z 16 maja 1994 roku).

Proces przygotowania Przedsięwzięcia jest zwykle czasochłonny, a ponadto wymaga od Wnioskodawcy i przyszłego Beneficjenta dużego nakładu pracy, ścisłej współpracy z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz w większości przypadków z niezależnymi konsultantami.

Proces decyzyjny o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia z Funduszu Spójności rozpoczyna się w Komisji Europejskiej w momencie złożenia przez Podsekretarza Stanu w MGPiPS (PS w MGPiPS) pełnej Aplikacji do Komisji i jej przyjęcia przez KE. Jednak dojście do tego momentu poprzedzone jest procesem identyfikacji, kończącym się wskazaniem przedsięwzięcia przez Ministra Środowiska do przygotowania. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem prac służących wykonaniu pełnej Aplikacji wraz z załącznikami i dokumentami pomocniczymi. Aplikacja zawiera podstawowe dane organizacyjne, administracyjne, techniczne, ekonomiczne i finansowe.

4.2Podstawy prawne i poradniki określające sposób postępowania

Podstawowym dokumentem wyznaczającym sposób przygotowania Projektów jest: Procedura przygotowania i realizacji Przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności.

Na mocy porozumienia z 4 grudnia 2002 zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW „w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności obowiązek przygotowania przedsięwzięć został powierzony NFOŚiGW”.

W oparciu o to porozumienie NFOŚiGW podpisał 15 kwietnia 2003 porozumienia z 16 WFOŚiGW „w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności”.

4.3Procesy wchodzące w skład Fazy przygotowania Przedsięwzięcia

Faza Przygotowania rozpoczyna się od momentu wskazania przez Ministra Środowiska przedsięwzięcia do przygotowania w ramach Funduszu Spójności, zaś uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o finansowaniu przedsięwzięcia kończy tę fazę.

Powyższy cel osiągany jest przez szereg działań służących przygotowaniu Aplikacji do Komisji Europejskiej, określeniu zakresu praw i obowiązków podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, sposobu finansowania w Fazie realizacji jak i sposobu monitorowania Fazy realizacji i Fazy operacyjnej.

Zgodnie z procedurą w zależności od efektu cząstkowego, możemy podzielić działania tej fazy na następujące grupy: 1. Działania służące wstępnej ocenie i identyfikacji potencjalnych przedsięwzięć do współfinansowania z Funduszu Spójności,

 2. Działania służące przygotowaniu Aplikacji do Komisji Europejskiej,

 3. Działania służące zatwierdzeniu przedsięwzięcia przez Komisję Europejską do finansowania z Funduszu Spójności.

Dodatkowym procesem związanym z przygotowaniem przedsięwzięć jest sprawozdawczość dla Ministerstwa Środowiska. Kwestie te są ramowo uregulowane w „Porozumieniem z 4 grudnia 2002 zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW „w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności”.4.4Działania służące wstępnej ocenie i identyfikacji potencjalnych przedsięwzięć do współfinansowania z Fundusz Spójności

4.4.1Wprowadzenie


Działania podejmowane przez NFOŚiGW przy współpracy z WFOŚiGW na tym etapie przygotowania przedsięwzięć mają na celu pomoc Ministrowi Środowiska w identyfikacji i analizie potencjalnych przedsięwzięć do Funduszu Spójności.

4.4.2Odpowiedzialność


Koordynator WF (KWF) odpowiada za:

 • Za terminowość i zgodność z najlepszą wiedzą przygotowanych opinii

4.4.3Opis sposobu postępowania przy wstępnej ocenie i identyfikacji potencjalnych przedsięwzięć do współfinansowania z Funduszu Spójności.


 1. WFOŚiGW gromadzi i udostępnia Karty Potencjalnych Przedsięwzięć ( Załącznik 1) ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności, oraz dokonuje oceny tych przedsięwzięć na podstawie obowiązujących kryteriów zatwierdzonych przez Ministra Środowiska oraz innych dokumentów programowych i wytycznych wewnętrznych, w celu wyłonienia wojewódzkiej listy inwestycji planowanych do przygotowania na dany rok.

 2. Podczas procesu przygotowywania list wojewódzkich istnieje możliwość zorganizowania spotkania roboczego z udziałem NFOŚiGW w celu omówienia propozycji przedsięwzięć przed ich przesłaniem do NFOŚiGW.

 3. Wojewódzka Lista inwestycji do Funduszu Spójności planowanych na dany rok (Załącznik 3), zatwierdzona przez Zarząd WFOŚiGW i zaopiniowana przez właściwy Urząd Marszałkowski wraz z Kartami Potencjalnego Przedsięwzięcia i protokołami oceny (Załącznik 2) jest przekazywana do NFOŚiGW w ciągu 153 dni od zwrócenia się przez NFOŚiGW z prośbą o jej przesłanie lub aktualizację. Aktualizacja list przekazywana jest co 6 miesięcy, a w przypadku wskazania lub zmiany Kryteriów przez Ministra nie później niż w ciągu miesiąca.

 4. W terminach określonych w pkt. 3 WFOŚiGW przekazuje do NFOŚiGW Wojewódzką Listę aktywnych wniosków do Funduszu Spójności (Załącznik 4).

 5. WFOŚiGW zapewnia, iż przedsięwzięcia umieszczone na listach przekazanych do NFOŚiGW zostały zarejestrowane w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów (ISEKP4).

 6. NFOŚiGW weryfikuje listy przedsięwzięć przekazane przez WFOŚiGW i przekazuje listy potencjalnych przedsięwzięć do Ministerstwa Środowiska na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego ds. Funduszu Spójności, ale nie wcześniej niż 10 dni po otrzymaniu list wojewódzkich z WFOŚiGW.

 7. Na wniosek NFOŚiGW, właściwy pracownik WFOŚiGW uczestniczy w pracach Narodowego Funduszu mających przygotować stanowisko na posiedzenia Komitetu Sterującego lub innego właściwego organu do spraw opiniowania przedsięwzięć do finansowania z Funduszu Spójności. NFOŚiGW poinformuje WFOŚiGW o miejscu i celu spotkania umożliwiając uczestnictwo przedstawiciela WFOŚiGW w tych pracach..

 8. W oparciu o rekomendację Komitetu Sterującego Minister przekazuje propozycję przedsięwzięć przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności do NFOŚiGW.


4.5Działania służące przygotowaniu Wniosku do Funduszu Spójności

4.5.1 Wprowadzenie


Podstawowym dokumentem będącym źródłem informacji dla Komisji Europejskiej o przygotowywanym przedsięwzięciu jest Wniosek do Funduszu Spójności. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania i jego kwocie jest podejmowana w oparciu o ten dokument.

Czas i terminowość akceptacji Przedsięwzięcia przez Komisję Europejską zależy m.in. od stopnia przygotowania przedsięwzięcia oraz jakości złożonego Wniosku i załączników, które są źródłem informacji o przedsięwzięciu. Gotowość i spójność Projektu z priorytetami zdefiniowanymi w Art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wytycznymi Komisji Europejskiej oraz „Strategią Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006” są warunkiem pozytywnej decyzji podejmowanej przez Komisję Europejską.

Dla każdego przedsięwzięcia muszą być dokonane:


 1. analizy potrzeb inwestycyjnych w celu osiągnięcia standardów UE i zobowiązań Polski zawartych w Akcie o Przystąpieniu,

 2. analizy techniczne możliwości wykonania przedsięwzięcia,

 3. analizy ekonomiczne i społeczne,

 4. analizy instytucjonalne w celu przygotowania do efektywnego zarządzania przedsięwzięciem,

 5. ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko,

 6. ocena wpływu przedsięwzięcia na stopień realizacji polityki Unii w zakresie ochrony środowiska,

 7. analizy finansowe przedsięwzięcia.

Analizami o zasadniczej wadze, spośród wymienionych powyżej, są analiza techniczna (rozumiana szeroko i obejmująca również ocenę oddziaływania na środowisko) i analizy ekonomiczna z finansową.

Analiza techniczna powinna obejmować kilka rozwiązań, ocenę możliwości wypełnienia przez nie wymogów odpowiednich dyrektyw, określenie stopnia realizacji priorytetów. Analiza ta powinna być tak prowadzona, by umożliwić wybór najlepszego wariantu metodą oceny kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis) lub efektywności kosztowej korzyści (Cost-Effectiveness Analysis).

Analiza finansowa pozwala ocenić finansową wykonalność projektu, jak i zdolność generowania przychodów. Jej celem jest określenie poziomu dotacji. Analiza finansowa zawiera ocenę pokrycia kosztów, z zastosowaniem „zasady zanieczyszczający płaci”, w celu określenia wysokości dotacji.

Analizy finansowo - ekonomiczne dla przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowania z Funduszu Spójności są sporządzane zgodnie z opracowanymi przez NFOŚiGW Wytycznymi dla przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności w sektorze ochrony środowiska (Załącznik 5).

Nieodłączną częścią analizy finansowej i analizy kosztów i korzyści jest analiza wrażliwości. Pozwala ona rozpoznać potencjalne źródła ryzyka i wpływ zmian wybranych wielkości na prognozowane wyniki finansowe. Jej celem jest przeprowadzenie analizy scenariuszowej, polegającej na zmianie wielkości w zbiorze parametrów ekonomicznych i wpływu takich zmian na wyniki finansowe.

NFOŚiGW jako Jednostka Pośrednicząca I stopnia we wdrażaniu Funduszu Spójności w dziedzinie środowiska jest odpowiedzialny za działania związane z przygotowaniem przedsięwzięć. Proces przygotowania przedsięwzięć (Algorytm – Załącznik 17) wskazanych przez Ministra Środowiska do finansowania do Funduszu Spójności jest koordynowany przez Koordynatorów Wydziału Przygotowania Przedsięwzięć, Departamentu Przedsięwzięć Spójności we współpracy z Koordynatorem WFOŚiGW (KWF) oraz innymi Departamentami NFOŚiGW.Działania objęte tym etapem mają na celu doprowadzenie do powstania Aplikacji dla przedsięwzięć, które w procesie przygotowania spełniły wymagania dla współfinansowania z Funduszu Spójności, oraz koordynację działań prowadzących do uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

4.5.2Odpowiedzialność


 1. Pracownik Wydziału Przygotowania Przedsięwzięć Departamentu Przedsięwzięć Spójności (Koordynator DSP) odpowiada bezpośrednio za koordynację wniosku w NFOŚiGW.

  1. Koordynator DSP w szczególności odpowiada za:

 • prowadzenie korespondencji dotyczącej przedsięwzięcia (m.in. korespondencja z WFOŚiGW, z konsultantami i wnioskodawcami),

 • przygotowanie i prowadzenie spotkań, sprawozdania ze spotkań,

 • weryfikację przejściowych Raportów Oceny Przedsięwzięcia (ROP) (Załącznik 6), Karty Monitoringu Projektu (KMP) (Załącznik 7), Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla Konsultanta (ToR) (Załącznik 8) przekazywanych przez WFOŚiGW, innej dokumentacji zgodnie z niniejszym podręcznikiem,

 • przygotowanie uwag, opinii i analiz w zakresie ekonomiczno – finansowym lub ekologiczno – technicznym na podstawie uwag i opinii przekazanych przez Wydział Weryfikacji Technicznej (DSW) oraz Departament Analiz i Ryzyka Finansowego (DF)

 • przygotowanie finalnego ROP i KMP

 • przygotowanie Wniosków na Zarząd związanych z prowadzonym przedsięwzięciem.

 • przygotowanie Wniosku na Zarząd w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedsięwzięcia i wyrażenia zgody na przekazanie Aplikacji do SUZ.

 1. Pracownik WFOŚiGW odpowiedzialny za prowadzenie przedsięwzięcia wskazanego do przygotowania do Funduszu Spójności (Koordynator WF) odpowiada bezpośrednio za koordynację wniosku w WFOŚiGW. Koordynator WF odpowiada w szczególności za:

 • prowadzenie korespondencji dotyczącej przedsięwzięcia (m.in. z konsultantami i wnioskodawcami),

 • przygotowanie i prowadzenie spotkań, sprawozdania ze spotkań,

 • przygotowanie ROP, KMP, ToR, wniosków na Zarząd WFOŚiGW i innej dokumentacji zgodnie z niniejszym podręcznikiem i podręcznikiem obowiązującym w danym WFOŚiGW.

W niniejszej Procedurze przygotowania i realizacji Przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności w ramach przygotowania zidentyfikowane zostały wymienione poniżej procesy podejmowane przez NFOŚiGW w zakresie działań służących przygotowaniu Aplikacji.

4.5.3Opis sposobu postępowania


 1. Ministerstwo Środowiska przekazuje do NFOŚiGW listę przedsięwzięć do przygotowania do finansowania z Funduszu Spójności. Pismo Ministerstwa jest rejestrowane w Kancelarii i przekazywane do Departamentu Przedsięwzięć Spójności (DS) z kopią dla nadzorującego członka Zarządu.

 2. Zastępca Dyrektora DS wyznacza koordynatorów DSP.

 3. Dyrektor DS zwraca się do Dyrektora Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) z prośbą o wskazanie pracowników, którzy będą współpracowali i opiniowali, w zakresie obowiązków departamentu, Dokumentację Przedsięwzięcia stanowiącą podstawę do przesłania Aplikacji do Komisji Europejskiej.

 4. Kierownik Wydziału Weryfikacji Technicznej (DSW) na wniosek Kierownika DSP wskazuje osobę, która będzie współpracowała i opiniowała w zakresie obowiązków wydziału Dokumentację Przedsięwzięcia stanowiącą podstawę do przesłania aplikacji dla danego przedsięwzięcia do Komisji Europejskiej. W zależności od rodzaju wniosku Kierownik DSW może zwrócić się do Dyrektora DS o wyznaczenie osoby do współpracy i opiniowania dokumentacji Przedsięwzięcia.

 5. Koordynator DSP na bieżąco współpracuje z Koordynatorem WF.

 6. Z inicjatywy Koordynatora DSP, pracownicy NFOŚiGW wskazani do współpracy przy przygotowaniu przedsięwzięcia oraz Koordynator WF biorą udział w delegacjach oraz spotkaniach związanych z przygotowaniem dokumentacji przedsięwzięcia.

 7. W ciągu 3 dni od otrzymania z Ministerstwa Środowiska Listy przedsięwzięć wskazanych do przygotowywania Koordynatorzy DSP przesyłają listy wojewódzkie przedsięwzięć wskazanych przez Ministra Środowiska do właściwych dla siebie WFOŚiGW wraz z posiadanymi przez Narodowy Fundusz informacjami dotyczącymi wniosków odrzuconych, rezerwowych i nierozpatrzonych. Zastępca Dyrektora DS uczestniczy jako obserwator w posiedzeniach Komitetu Sterującego.

 8. W ciągu 2 dni od otrzymania informacji z NFOŚiGW o wskazaniu przez Ministra przedsięwzięć, WFOŚiGW informuje wnioskodawców o fakcie ich wskazania i statusie pozostałych wniosków, oraz informuje NFOŚiGW o wyborze koordynatorów dla poszczególnych przedsięwzięć.

 9. Koordynator WF przekazuje do NFOŚiGW ROP w ciągu:

  1. 20 dni od otrzymania listy wojewódzkiej przedsięwzięć wskazanych przez Ministra Środowiska z NFOŚiGW, dla każdego przedsięwzięcia z listy,

  2. 10 dni od otrzymania zaktualizowanej dokumentacji przedsięwzięcia od Wnioskodawcy.

 10. Przekazany przez Koordynatora WF ROP zawiera informację o statusie przedsięwzięcia.

  1. W przypadku, gdy zgodnie z ROP przesłanym przez WF przedsięwzięcie spełnia wszystkie wymagania i posiada Dokumentację Przedsięwzięcia określoną Załącznikiem 8, przedsięwzięcie poddawane jest ocenie przez NFOŚiGW wg pkt. 15-29. Jednocześnie Koordynator WF przesyła NFOŚiGW pełną dokumentację przedsięwzięcia.

  2. W przypadku, gdy zgodnie z ROP przesłanym przez WF przedsięwzięcie nie spełnia wszystkich wymagań, nie posiada odpowiedniej dokumentacji, ale także nie ma potrzeby korzystania z pomocy technicznej Koordynator WF w ciągu 5 dni od przekazania ROP przekazuje do informacji NFOŚiGW przesłane do Wnioskodawcy uwagi i zalecenia co do zakresu niezbędnych uzupełnień oraz informację o terminie ich realizacji, wraz z aktualnym Planem Przygotowania Przedsięwzięcia.

 11. W przypadku, gdy zgodnie z ROP przesłanym przez WF, przedsięwzięcie nie spełnia wszystkich wymagań, nie posiada odpowiedniej dokumentacji a jednocześnie wg WF potrzebna jest pomoc techniczna na przygotowanie przedsięwzięć, Koordynator DSP w ciągu 5 dni od przekazania ROP i Wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie przygotowania przedsięwzięcia (Załącznik 18). przygotowuje wniosek do Zarządu Narodowego Funduszu w celu uzyskania zgody na propozycję sposobu finansowania kosztów pomocy technicznej i ewentualne uruchomienie procedury wyboru Konsultantów Pomocy Technicznej. Wniosek podpisuje osoba sporządzająca, Kierownik DSP, Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Spójności, oraz nadzorujący członek Zarządu.

 12. Departament Informatyki wprowadza do systemu informatycznego informację o decyzji Zarządu odnośnie każdego wniosku.

 13. Pozytywna decyzja Zarządu warunkuje uruchomienie procedury wyboru Konsultantów Pomocy Technicznej i/lub przekazanie przedsięwzięcia do przygotowania przez Konsultantów Pomocy Technicznej.

  1. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu NFOŚiGW co do dofinansowania pomocy technicznej dla danego przedsięwzięcia ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu, Koordynator DSP w ciągu 5 dni od decyzji NFOŚiGW przekazuje do WF uwagi i zalecenia co do zakresu niezbędnych uzupełnień oraz informację o postulowanym terminie ich realizacji.

   1. W ciągu 5 dni od daty przekazania przez NFOŚiGW uwag, o których mowa w pkt. 13.1 Koordynator WF przekazuje do NFOŚiGW zaktualizowany Plan Przygotowania Przedsięwzięcia.

  2. W przypadku pozytywnej decyzji NF, Koordynator DSP uruchamia proces realizacji Pomocy Technicznej, o czym informuje bez zbędnej zwłoki Koordynatora WF.

 14. W przypadku, gdy pomoc techniczna jest finansowana:

  1. w ramach Memorandum Finansowego 2000/PL/16/P/PA/003, następuje realizacja pomocy technicznej zgodnie z „Podprocedurą przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności dotyczącą pomocy technicznej finansowanej w ramach Memorandum Finansowego na pomoc techniczną Nr 2000/PL/16/P/PA/003” (Załącznik 12). Przedsięwzięcia do dofinansowania w ramach tego MF powinny znaleźć się na liście wymienionej w pkt. 8 Aneksu I do tego MF.

  2. z dotacji ze środków NFOŚiGW bez współfinansowania z środków Komisji Europejskiej, następuje realizacja pomocy technicznej zgodnie z „Podprocedurą przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności dotyczącą pomocy technicznej finansowanej z dotacji z środków NFOŚiGW bez współfinansowania z środków Komisji Europejskiej” (Załącznik 19).

 15. Na podstawie Dokumentacji Przedsięwzięcia przygotowanej i dostarczonej przez Wnioskodawcę i przesłanej do NFOŚiGW przez Koordynatora WF, ROP przygotowanego przez WF oraz wyników prac Konsultantów Pomocy Technicznej, NFOŚiGW dokonuje oceny przedsięwzięcia pod względem:

15.1 wykonalności technicznej, ekonomicznej i finansowej przedsięwzięcia;

15.2 przygotowania przedsięwzięcia do realizacji przez beneficjenta końcowego;

15.3 kompletności dokumentów przedłożonych przez beneficjentów końcowych

niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie i podjęcia decyzji o

finansowaniu ze środków Funduszu Spójności, sporządzonych w sposób wymagany przez Komisję Europejską.

Koordynator DSP przekazuje Dokumentację Przedsięwzięcia do zaopiniowania przez wskazanego pracownika DSW i DF. 1. Opiniujące komórki NFOŚiGW przekazują opinię do Koordynatora DSP w ciągu 10 dni od daty otrzymania Dokumentacji Przedsięwzięcia.

 2. W przypadku opinii którejkolwiek z komórek opiniujących wymagającej wyjaśnień lub uzupełnień w dokumentacji przedsięwzięcia, Koordynator DSP udziela wyjaśnień w ciągu 5 dni od uzyskania opinii.

  1. Jeżeli nie jest możliwe udzielenie wyjaśnień w stosunku do uwag do opinii, o których mowa w pkt. 10 w oparciu o posiadaną Dokumentację Przedsięwzięcia lub uwagi takie zostały sformułowane wyłącznie przez DSP, Koordynator DSP, w ciągu 5 dni od przekazania uwag przez opiniujące komórki NFOŚiGW lub 15 dni od daty otrzymania Dokumentacji Przedsięwzięcia, przekazuje uwagi i zalecenia o zakresie niezbędnych uzupełnień oraz o terminie ich realizacji do WF.

 3. Po uzyskaniu ostatecznej opinii DSW i DF (Na tym etapie powinny zostać określone parametry pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW wg „Zasady udzielania pożyczek i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, ze środków NFOŚiGW” (Załącznik 10)), Koordynator DSP sporządza ostateczną wersję Raportu Oceny Projektu (końcowy ROP) oraz sporządza wniosek do Zarządu Narodowego Funduszu w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedsięwzięcia i wyrażenia zgody na przygotowanie Aplikacji i jej przekazanie do SUZ oraz promesy dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW. Wniosek podpisuje Koordynator DSP, Kierownik DSP, Dyrektor Departamentu Przedsięwzięć Spójności oraz nadzorujący członek Zarządu. W przypadku odstąpienia od dofinansowania DSP informuje właściwe WFOŚiGW i beneficjentów.

 4. Departament Informatyki wprowadza do systemu informatycznego informację o decyzji Zarządu odnośnie każdego wniosku.

 5. W ciągu 2 dni od pozytywnej decyzji Zarządu Narodowego Funduszu, Koordynator DSP zwraca się z prośbą do Koordynatora WF o przygotowanie Aplikacji FS (Załącznik 14) i przygotowanie wersji angielskiej dla wskazanych dokumentów z Dokumentacji Przedsięwzięcia. Wersja wymaganych dokumentów w języku angielskim musi być dostarczona do NF wraz z angielską wersją językową Aplikacji.

 6. Koordynator WF przekazuje wypełnioną Aplikację w języku polskim w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o decyzji Zarządu NF, o której mowa w pkt. 21

 7. Koordynator DSP weryfikuje Aplikację w ciągu 5 dni od jej otrzymania sprawdzając:

 • kompletność aplikacji i niezbędnych załączników,

 • poprawność wypełnienia formularzy,

 • zgodność danych w Aplikacji z Dokumentacją Przedsięwzięcia.

W tym celu wypełnia Listę Sprawdzającą dla Aplikacji FS (Załącznik 15).

 1. Uwagi do Aplikacji przekazane przez Koordynatora DSP uwzględniane są w ciągu 5 dni od ich otrzymania. W tym terminie dostarczana jest do Koordynatora DSP poprawiona i podpisana przez Wnioskodawcę wersja Aplikacji.

 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji Aplikacji przez Zespół DS, Koordynator DSP niezwłocznie zwraca się z prośbą do Koordynatora WF o przesłanie wersji w jez. angielskim.

 3. Koordynator WF przekazuje w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji Aplikację w wersji angielskiej.

 4. Koordynator DSP w ciągu 5 dni od jej otrzymania weryfikuje Aplikację pod względem poprawności językowej i zgodności z polskim oryginałem.

 5. Po dokonaniu weryfikacji Koordynator zwraca się za pośrednictwem Koordynatora WF do Wnioskodawcy o przygotowanie i przekazanie do NFOŚiGW podpisanej Aplikacji w wymaganej ilości egzemplarzy zgodnie z „Wytycznymi dla Ministerstw Sektorowych dotyczącymi wymagań związanych z przekazywaniem wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności” (Załącznik 16).

 6. Niezwłocznie po otrzymaniu od Wnioskodawcy wymaganej liczby egzemplarzy Aplikacji w poszczególnych wersjach językowych, Koordynator DSP, zgodnie z „Wytycznymi dla Ministerstw Sektorowych dotyczącymi wymagań związanych z przekazywaniem wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności”, przekazuje ją do SUZ.


4.6Działania służące zatwierdzeniu przedsięwzięcia przez Komisję Europejską

4.6.1 Wprowadzenie


Za przekazanie Aplikacji dla danego przedsięwzięci do Komisji Europejskiej jako polskiej propozycji przedsięwzięcia do współfinansowania z Funduszu Spójności odpowiada Podsekretarz Stanu w MGPiPS. PS w MGPiPS otrzymuje od SUZ Aplikację zaopiniowaną i zweryfikowaną przez NFOŚiGW. W ramach Komisji Europejskiej aplikacja podlega procedurze konsultacji wewnętrznych. Na tym etapie mogą pojawić się pytania, dla których przygotowanie terminowej odpowiedzi może wpłynąć na decyzję właściwych służb KE.

4.6.2Odpowiedzialność


Koordynator WF odpowiada za:

 • terminowość i zgodność z najlepszą wiedzą przygotowanych informacji

Koordynator DSP odpowiada za:

 • terminowość i zgodność z najlepszą wiedzą przygotowanych informacji

4.6.3Opis sposobu postępowania


 1. Koordynator DSP ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania i przekazać uzupełnienia do aplikacji na życzenie przedstawicieli Komisji Europejskiej, Podsekretarza Stanu w MGPiPS, NAO lub SUZ w formie narzuconej przez pytającego.

 2. Koordynator WF przekaże w terminach umożliwiających udzielenie odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt. 1 niezbędne informacje do Koordynatora DSP.

 3. Pozytywna opinia Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania do przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności, otwiera drogę do podpisania:

 • Porozumienia o Realizacji Projektu pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem Końcowym,

 • Umowy Finansowania między Ministrem Środowiska a Ministrem Finansów.

 1. Po uzyskaniu pisemnej informacji o pozytywnej opinii Komisji Europejskiej Dyrektor Departamentu Funduszu Spójności wyznacza na Wniosek Kierownika Wydziału Realizacji Przedsięwzięć – Koordynatora DSR.

 2. Przekazanie odbywa się w oparciu o Protokół przekazania przedsięwzięcia do realizacji (Załącznik 13 ).

4.7Sprawozdawczość z przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności

4.7.1 Wprowadzenie


Zgodnie z „Porozumieniem z 4 grudnia 2002 zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW „w sprawie przygotowania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności”. NFOŚiGW zobowiązany jest do przekazywania miesięcznych i półrocznych sprawozdań o stanie przygotowania przedsięwzięć. NFOŚiGW jako jednostka pośrednicząca będzie przygotowywał powyższe sprawozdania na podstawie informacji uzyskanych z wfośigw. Zgodnie z Art. 2 ust. 7 Porozumienia z dania 15 kwietnia 2003 r. „w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska planowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności” wfośigw zobowiązane są do sprawozdawczości z przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności

4.7.2Odpowiedzialność


Koordynator WF odpowiada za:

 • terminowość i zgodność z najlepszą wiedzą przygotowanych informacji

Koordynator DSP odpowiada za:

 • terminowość i zgodność z najlepszą wiedzą przygotowanych informacji

Pracownik Wydziału Planowania odpowiada za:

 • terminowość i spójność przygotowanych informacji.

4.7.3Opis sposobu postępowania


 1. Sprawozdania z przygotowania przedsięwzięć są przygotowywane w oparciu o informacje uzyskane od Koordynatora WF. Koordynator WF przekazuje do NFOŚiGW aktualną KMP (Załącznik 7) do 10 dnia każdego miesiąca oraz w ciągu 5 dni od otrzymania prośby ze strony Koordynatora DSP.

 2. NFOŚiGW przekazuje ujednolicone sprawozdanie miesięczne i półroczne do Ministerstwa Środowiska do 1 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie, którego to sprawozdanie dotyczy. 1. Realizacja przedsięwzięć


  1. Wprowadzenie
  1. Podstawy prawne i poradniki określające sposób postępowania
  1. Procesy wchodzące w skład Fazy realizacji Przedsięwzięć
  1. Przygotowanie i zawarcie Porozumienia o realizacji przedsięwzięć.
  1. Działania służące ustanowieniu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Funduszu Spójności.
  1. Współfinansowanie ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna i płatnicza).
  1. Nadzorowanie procedury przetargowej zgodnie z UZP:   1. Opiniowanie dokumentacji przetargowej przygotowanej przez beneficjentów.
   1. Procedura przetargowa oraz zatwierdzanie jej wyników.

  1. Monitoring i kontrola realizacji przedsięwzięć oraz związana z tym sprawozdawczość.
  1. Występowanie o środki Funduszu Spójności, zasady prowadzenia obsługi księgowo finansowej.
  1. Kontrola ex-post Realizacji Przedsięwzięcia
  1. Kontrola Wewnętrzna:   1. w ramach NFOŚiGW;
   1. minimalne wymogi kontroli wewnętrznej w WFOŚiGW

  1. Audyt Wewnętrzny:   1. w ramach NFOŚiGW;
   1. minimalne wymogi kontroli wewnętrznej w WFOŚiGW

  1. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości
 1. Załączniki

 1. Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia

 2. Protokół Oceny Przedsięwzięcia

 3. Wojewódzka Lista inwestycji do Funduszu Spójności planowanych na dany rok

 4. Wojewódzka Lista aktywnych wniosków do Funduszu Spójności

 5. Wytyczne dla przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności w sektorze środowiska

 6. Raport Oceny Przedsięwzięcia (ROP)

 7. Karta Monitoringu Przedsięwzięcia (KMP)

 8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla Konsultanta (ToR)

 9. Dokumentacja Przedsięwzięcia

 10. „Zasady udzielania pożyczek i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, ze środków NFOŚiGW”.

 11. Wniosek do Zarządu Narodowego Funduszu w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedsięwzięcia i wyrażenia zgody na przygotowanie Aplikacji i jej przekazanie do SUZ oraz przyrzeczenia dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW

 12. „Podprocedura przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności dotycząca pomocy technicznej finansowanej w ramach Memorandum Finansowego na pomoc techniczną Nr 2000/PL/16/P/PA/003”

 13. Protokół przekazania przedsięwzięcia do realizacji

 14. Aplikacja FS

 15. Lista Sprawdzająca dla Aplikacji FS

 16. „Wytyczne dla Ministerstw Sektorowych dotyczące wymagań związanych z przekazywaniem wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności”.

 17. Proces przygotowania przedsięwzięć – Algorytm.

 18. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w dziedzinie przygotowania przedsięwzięcia do Funduszu Spójności.

 19. „Podprocedura przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności dotyczącą pomocy technicznej finansowanej z dotacji z środków NFOŚiGW bez współfinansowania z środków Komisji Europejskiej”1 Rozporządzenie zostało zmienione Rozporządzeniem Rady nr 1264/1999 i nr 1265/1999 z 21 czerwca 1999 r.

2 Szczegółowe zasady występowania o środki Funduszu Spójności i wzory dokumentów zostaną opracowane po ustaleniu obiegu przepływów finansowych.

3 W całym dokumencie liczba dni odnosi się do dni roboczych

4 pod adresem http://isekp.mg.gov.pl.

/


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy