Strona główna

I informacja, wsparcie, doradztwo, pośrednictwo


Pobieranie 91.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar91.94 Kb.

Działalność prowadzona w roku 2014

Stowarzyszenie prowadzi działalność określoną w Statucie.


I Informacja, wsparcie, doradztwo, pośrednictwo

(programy dofinansowane przez: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Wojewodę Mazowieckiego, PFRON, FIO).


1. Specjalistyczny Punkt Wsparcia, Informacji i Integracji dla rodzin i opiekunów osób z zespołem Downa.

Od 2005 roku działa dzięki dotacji m.st. Warszawy oraz Wojewody Mazowieckiego. W jego ramach prowadzimy następującą działalność:


- telefon zaufania – 22 663 43 90

Pod podanym numerem telefonu, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 9.00 – 16.00, dyżury pełnią rodzice dzieci z zespołem Downa, odpowiednio przeszkoleni przez psychologa. Rozmowy (prowadzone z zachowaniem anonimowości) mają często charakter terapeutyczny. Udzielamy szeregu informacji, np. o profesjonalistach, organizacjach i placówkach pomocowych, przepisach prawnych, pomagamy w kontaktach ze specjalistami. Numer telefonu zaufania umieszczamy we wszystkich wydawnictwach Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej. Pod nieobecność rozmówców działa automatyczna sekretarka. Z telefonu zaufania skorzystało w okresie sprawozdawczym 601 osób.- strona internetowa – www.bardziejkochani.pl; email:info@bardziejkochani.pl

Na stronie internetowej znaleźć można wszystkie informacje o Stowarzyszeniu, jak również adresy i telefony kontaktowe. Strona jest dostępna także w języku angielskim. Za pośrednictwem Internetu nawiązuje i utrzymuje z nami kontakt wiele osób z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Drogą mailową rozsyłaliśmy newslettera z bieżącą informacją o naszych działaniach. Założyliśmy internetowe profile w serwisach: www.dialog.mazovia.pl (samorządowe forum dialogu społecznego); ngo.pl; warszawa.naszestrony.pl (regionalny folder informacyjny); www.facebook.com; www.prawapacjenta.eu; www.siepomaga.pl; bardziejkochani.jedenprocent.pl.- indywidualne spotkania młodych rodziców z rodzicami dzieci starszych

Spotkania umawiane były wcześniej i trwały przeważnie kilka godzin. Jest to jedna z form pomocy młodym (stażem) rodzicom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. O ich potrzebie i ważności świadczy fakt, że na spotkania przyjeżdżają rodzice z całej Polski.- konsultacje specjalistyczne:

- z edukatorem seksualnym - odbywały się dwa razy w miesiącu w godz. 15.00 -18.00,

- z psychologiem - odbywały się na prośbę rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2. Konferencje, szkolenia, warsztaty

Konferencje

Od 2003 roku realizujemy cykl konferencji pod wspólnym tytułem Czas dla rodziców. Organizujemy je z myślą głównie o rodzicach i opiekunach osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale przyjeżdżają na nie także nauczyciele, terapeuci, pracownicy socjalni, studenci. W dotychczas zorganizowanych 25. dwudniowych konferencjach, połączonych z częścią warsztatową, brali udział ludzie z całej Polski.

W roku 2014 zorganizowaliśmy dwie konferencje z tego cyklu:

- XXIV konferencja, w dniach 27 – 28 września pt. „Złe zachowanie, przyczyny, symptomy, postępowanie”. W konferencji uczestniczyło ok. 350 osób.

- XXV konferencja, w dniach 6 - 7 grudnia pt. „Wspólne problemy - wspólne działania. W poszukiwaniu form koordynacji pracy organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa i ich rodzin”. Podczas spotkania 8 organizacji z całej Polski podpisało list intencyjny, w którym zadeklarowano utworzenie koalicji działającej na rzecz osób z zespołem Downa. W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób.


Szkolenia

- w ramach projektu FIO "Wspólne problemy - wspólne działania. Rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między organizacjami działającymi na rzecz osób z zespołem Downa" zorganizowaliśmy dla przedstawicieli ngo z całej Polski, zajmujących się osobami z zespołem Downa, szkolenia dotyczące pozyskiwania funduszy na działalność oraz pozyskiwania sojuszników i partnerów do współpracy;

- dla wolontariuszy współpracujących z naszym Stowarzyszenie zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące technik i niuansów robienia zdjęć. Szkolenie prowadził fotograf Wojtek Wełnicki.Warsztaty

- osoby z zespołem Downa i ich rodzice mogli skorzystać z warsztatów i konsultacji indywidualnych z edukatorem seksualnym dr Izabelą Fornalik.
3. Projekt partnerski „Pomocna Dłoń - Weryfikacja systemu mentorskiego jako proces umożliwiający podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy”.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Uniwersytet Warszawski, partnerami Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” oraz Prywatny Dom Opieki „Grażyna”. Realizacja projektu w roku sprawozdawczym przebiegała następująco:
Szkolenia i warsztaty

- spektakl Teatru 21 „Śmiertelnie trudna gra” jako wprowadzenie do warsztatów na temat doświadczania śmierci przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną; dla młodzieży - prowadzenie Justyna Sobczak, dla rodziców – prowadzenie Izabela Fornalik;

- „Dorosłość osób z zespołem Downa” – szkolenie dla rodziców; prowadzenie Lidia Klaro–Celej, profesor oświaty, doradca m. st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego;

– „Jak rozmawiać z osobami z zespołem Downa o dorosłości” - szkolenie dla młodzieży z zespołem Downa; prowadzenie - Izabela Fornalik dr n. hum., pedagog specjalny, edukator seksualny;

- szkolenie dotyczące zasad BHP dla osób z zespołem Downa, pod kątem przygotowania ich do podjęcia pracy w domach pomocy społecznej; prowadząca Iwona Barciak specjalista ds. bhp i ppoż.;

- szkolenie o charakterze warsztatowym dla trenerów pracy dotyczące zasad BHP w domach opieki społecznej „Podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu Opieki z uwzględnieniem pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną"; prowadząca Iwona Barciak specjalista ds. bhp i ppoż.;

- szkolenie pt. „Działanie organizacji pozarządowych” dla trenerów pracy – prowadzenie Andrzej Suchcicki.


Wyjazdy studyjne

Uczestnikami wyjazdów były osoby z zespołem Downa – przyszli pracownicy w domach opieki, ich rodzice, trenerzy pracy, mentorzy i ewentualni przyszli pracodawcy. Celem wyjazdów było zwiedzanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.- marzec - wyjazd do Jarosławia; zapoznanie się z działalnością koła PSOUU w Jarosławiu w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspierania ich aktywności zawodowej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili ZAZ-y w Starych Oleszycach oraz w Jarosławiu, kawiarenkę „Galeria Przedmiotu” i bar Europejskie Klimaty” prowadzone przez osoby niepełnosprawne, a także przyjrzeli się zajęciom prowadzonym w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu oraz obejrzeli działające w mieście mieszkanie chronione. Uczestniczyli również w warsztatach tematycznych;


- maj – wyjazd do Torunia, Kołobrzegu i Szymbarku; zwiedzanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, utworzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” na otwartym rynku pracy w Toruniu i placówki Koła PSOUU w Kołobrzegu, w ramach której funkcjonują WTZ, ZAZ, ŚDS i DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Szymbarku uczestnicy wyjazdu odwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu Kaszubskiego.


- październik - wyjazd do Berlina. Celem wyjazdu była wizyta w jednej z największych organizacji niemieckich, świadczącej różne usługi socjalne dla osób z niepełnosprawnościami - Lebenshilfe. Uczestnicy zapoznali się z niemieckim doradztwem, formami kształcenia oraz opieki nad niepełnosprawnymi; zobaczyli funkcjonowanie warsztatów pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, odwiedzili tzw. przedszkole inkluzyjne IKITA oraz Centrum Pediatrii Socjalnej, a także obejrzeli placówki ukierunkowane na osoby starsze – Serwis obsługi dla osób z niepełnosprawnościami umysłowymi.


Praca w domach opieki

- kwiecień, maj - wstępne wizyty w Domach Pomocy Społecznej uczestników projektu, trenerów pracy i przyszłych pracowników - osób z zespołem Downa. Uczestnicy zwiedzili warszawskie DPS-y przy ulicach: Solec, Korotyńskiego, Hetmańskiej i Arabskiej.


- czerwiec – październik – praca uczestników projektu w domach opieki. Dwie grupy osób z zespołem Downa wraz z trenerami pracy i mentorami pracowały w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej oraz Prywatnym Domu Opieki „Grażyna” przy ul. Mydlarskiej w Warszawie.

4. Projekt QUATSEE

W październiku miało miejsce spotkanie robocze partnerów z projektu; Fernando i Marc z Hiszpanii, Mariagrazia i Tommaso z Włoch oraz Monica z Portugalii byli gośćmi Stowarzyszenia. Na spotkaniach omówiono dotychczas podjęte działania oraz ustalono terminarz przyszłych działań projektowych. Skupiono się na założeniach pilotażowego kursu internetowego dla trenerów pracy, sporządzonego zgodnie z metodologią zatrudniania wspomaganego.


II Działalność wydawnicza i dystrybucyjna

(działalność dofinansowana przez: PFRON, MCPS).


1. Nowe pozycje wydawnicze:

- „Zespół Downa i medycyna” – rodzaj poradnika, który w przystępny i merytoryczny sposób opisuje problemy, z jakimi zmagają się rodziny osób z zespołem Downa – widziane oczami lekarzy, którzy nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale często pozostają wieloletnimi, życzliwymi partnerami takich rodzin;

- „Twarze sukcesu – zespół Downa” - numer specjalny kwartalnika „Bardziej Kochani”.

To zbiór reportaży ukazujących drogę do sukcesu różnych osób z trisomią 21. Co ważne, dla każdego z bohaterów sukces oznacza coś innego i, jak to w życiu, droga do jego osiągnięcia bywa trudna. Jednak dzięki pasji, talentowi, uporowi, wierze we własne siły, optymizmowi i sprzyjającemu otoczeniu wszystko jest możliwe.


- Kwartalnik Bardziej Kochani

To magazyn wydawany przez nasze Stowarzyszenie od 1997 roku. Pismo powstało, aby zintegrować ludzi, wymieniać doświadczenia, a lata jego istnienia wykazały, że jest niezwykle potrzebne. Przez redakcję przewinęło się kilka tysięcy prenumeratorów: rodziców i opiekunów, nauczycieli, terapeutów i innych zainteresowanych problemami osób z zespołem Downa. W 2014 r. wydaliśmy cztery kolejne numery Kwartalnika oraz jako numer specjalny publikację: „Twarze sukcesu – zespół Downa”.


2. Dystrybucja bieżąca pozycji wydanych w latach ubiegłych:

- Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością (numer specjalny Kwartalnika „Bardziej Kochani”)

W jaki sposób niepełnosprawny brat lub siostra wpływa na życie rodzeństwa? Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności rodzeństwa? Czy włączać je w opiekę nad niepełnosprawnym bratem lub siostrą? Na te i podobne pytania odpowiada w książce Agnieszka Żyta (część I – merytoryczna) i dziennikarki: Magdy Kicińskiej, Magda Rozmarynowska, Justyna Pobiedzińska i Izabela Meyza (część II – reportaże).- Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi. Książka zawiera  reportaże pisane przez młodych, ale już uznanych i znanych dziennikarzy. Motywem przewodnim jest zespół Downa. Autorką fotografii zawartych w wydawnictwie jest Anna Bedyńska.

- Egzamin z miłości. Refleksje matek dzieci z zespołem Downa. Matki znane i mniej znane - to

zapisy rozmów z kobietami, których wspólną cechą jest fakt, że są matkami dzieci z zespołem Downa. W książce tej poruszone zostały różne tematy związane z ich życiem i tym, jaki wpływ miał na nie fakt posiadania dziecka z zespołem Downa.


- Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa. W książce zawarte są rozmowy ze znanymi postaciami polskiego życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego - ojcami dzieci z zespołem Downa. Rozmowa z nimi stała się swoistą okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących różnych sfer ich życia osobistego, osiągnięć i kariery zawodowej.

- Zespół Downa w XXI wieku - to subiektywny dobór najnowszych informacji na temat zespołu Downa, w obszarach pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, genetyki, seksuologii i innych dziedzin nauki. Stanowi również oryginalną i inspirującą narrację na temat bogactwa pracy z dzieckiem z zespołem Downa.


- Dieta - problem dużej wagi. Poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa. Pozycja zawiera szereg informacji o tym, co powinniśmy wiedzieć o prawidłowym odżywianiu osób z zespołem Downa. Są w niej także praktyczne przepisy kulinarne.

- Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka: Izabeli Fornalik (wydanie II).

- Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów. Autorka: Izabela Fornalik.

- Z myślą o Tobie – Informator dla rodziców małych dzieci (wysyłany nieodpłatnie).

- Jak pomóc. Dziecko z zespołem Downa - pierwsze dni informator dla rodziców małych dzieci (wysyłany nieodpłatnie).

- Po pierwsze, nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz – publikacja przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy i personelu medycznego (wysyłana nieodpłatnie).3. Specjalistyczna księgarnia wysyłkowa

Prowadzimy księgarnię wysyłkową o specjalistycznym profilu. Korzystają z niej nie tylko rodzice niepełnosprawnych dzieci, ale także terapeuci, nauczyciele i pedagodzy, zwłaszcza ci mieszkający i pracujący w małych miejscowościach na terenie całej Polski. Dysponujemy szeroką gamą pozycji związanych tematycznie z zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym – zarówno z zakresu literatury fachowej jak i beletrystyki. Na bieżąco monitorujemy rynek wydawniczy i stale aktualizujemy naszą ofertę. Katalog księgarni wysyłkowej jest dostępny w wersji elektronicznej. Zamówienia księgarni realizowane były na bieżąco.


III Kolonie i turnusy rehabilitacyjne, zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, spotkania i wyjazdy integrujące

(sponsorzy: Wojewoda Mazowiecki, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Fundacja Polsat, WCPR, Kuratorium Oświaty, Dzielnica Żoliborz, Fundacja RWE w Polsce).1. Wypoczynek letni i zimowy

W czasie wakacji letnich organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Downa i ich rodzin oraz kolonie dla dzieci starszych i młodzieży. Korzystają z nich chętni z całej Polski. Staramy się organizować je w takich miejscach, aby oprócz zapewnienia dzieciom i młodzieży warunków wypoczynkowych i rehabilitacyjnych możliwa była też integracja z rówieśnikami. Dla dzieci i młodzieży z Warszawy organizujemy lato w mieście, dla młodzież - w okresie ferii zimowych - zimowisko.


W roku 2014 zorganizowaliśmy:

- turnusy rehabilitacyjne w Rowach dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi. Na dwóch turnusach (czerwiec/lipiec oraz lipiec) przebywało łącznie 225 osób.

W trakcie trwania turnusów dla dzieci prowadzone były codziennie zajęcia indywidualne wspomagające rozwój, dla wszystkich zajęcia integracyjne, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, plastyczne. Zajęcia prowadziły wykwalifikowane terapeutki. W ramach spotkań integrujących organizowane były wycieczki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, przedstawienia teatralne, dyskoteki oraz projekcje filmów o tematyce zespołu Downa. Rodzice mieli możliwość skorzystania z warsztatów i konsultacji indywidualnych prowadzonych przez psychologa dr Marię Piszczek. Codziennie wieczorem mogli porozmawiać o swoich problemach i podzielić się doświadczeniami na spotkaniach Grupy Wsparcia (prowadzenie: Ewa i Andrzej Suchciccy i prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys). Dodatkowo w dniach 18-20 lipca odbyły się szkolenia dla rodziców prowadzone przez Piotra Todysa, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu z FIO pt. „Wspólne problemy, wspólne działania. Rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji miedzy organizacjami działającymi na rzecz osób z zespołem Downa”.

Dla uczestników obu grup turnusowych przygotowaliśmy upominki na rozpoczęcie i zakończenia turnusów, w których znalazły się: książki, firmowe gadżety (smycze, kubki, parasole, torby), plecaki, zabawki i gry dla dzieci oraz dyplomy. Podczas obu turnusów prowadzony był blog;


- kolonie rehabilitacyjne w Rowach. Na dwóch turnusach kolonijnych (lipiec/sierpień oraz sierpień) przebywało łącznie 60. uczestników (dzieci i młodzieży) pod opieką 26. osób kadry i wolontariuszy. Wszyscy opiekunowie i wolontariusze uczestniczący w turnusie mieli ukończone kursy wychowawców kolonii.

Dla uczestników kolonii przygotowaliśmy liczne atrakcje: wycieczki, rejsy statkiem, gry i konkursy, zawody sportowe (olimpiada), dyskoteki tematyczne, ogniska, naukę copoeiry i zumby, prowadzoną przez instruktorów. Na zakończenie turnusów każdy z uczestników otrzymał dyplom i statuetkę za osiągnięcia sportowe, taneczne, wokalne lub plastyczne – w zależności od dyscypliny, w której osiągnął najlepsze wyniki. Wszyscy otrzymali także płytkę ze zdjęciami z pobytu. W trakcie obu turnusów kolonijnych na bieżąco prowadzony był blog.


- półkolonie „Miasto pełne przygód” (dwa 2-tygodniowe turnusy) - dla dzieci starszych i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z Warszawy. Pod opieką kadry i wolontariuszy młodzież spędziła czas na wycieczkach, zawodach, rekreacji i zabawie. W obu turnusach półkolonijnych udział wzięło ponad 40. uczestników w wieku od 10 do 25 lat, kadra i wolontariusze. Na zakończenie półkolonii każdy z uczestników otrzymał dyplom, upominek i płytkę ze zdjęciami. Półkolonie odbywały się w ZSS nr 100 przy ul. Czarnieckiego w Warszawie. W trakcie półkolonii prowadzony był blog;


- zimowisko w Piwnicznej Zdroju. Pod opieką 12. osób (kadry i wolontariuszy) na zimowisku przebywało 30. uczestników. Młodzież zwiedziła m.in. kościół i klasztor w Starym Sączu; Miasteczko Galicyjskie oraz skansen w Nowym Sączu; Muzeum Zabawek i Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju, skansen pszczelarski i zwierzyniec w Gospodarstwie Pasiecznym Sądecki Bartnik, gdzie własnoręcznie wyrabiała woskowe świece i miodowe pierniki oraz degustowała miody. W Jaworzynie Krynickiej przejechała gondolami i zjadła świeże oscypki. Z uwagi na pogodę, zamiast kuligu była przejażdżka wozami konnymi oraz ognisko z kiełbaskami i pieczonym chlebem. Ze specjalnym koncertem dla naszej młodzieży wystąpił Regionalny Zespół Dolina Popradu. Jak zwykle dla uczestników opiekunowie przygotowali wiele konkursów i zabaw. W czasie trwania zimowiska na bieżąco prowadzony był blog.
2. Zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające

- zajęcia usamodzielniające rehabilitacyjno - sportowe połączone z nauką pływania, a także nauką elementów copoeiry odbywały się w każdą sobotę, w godzinach 10.00–15.00 na terenie zespołu basenowego przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Udział w nich stale brało około 30. osób. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów przy współpracy wolontariuszy – studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wydziału Rehabilitacji AWF;

3. Spotkania i wyjazdy integrujące

- z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, który jest obchodzony 15 maja, zorganizowaliśmy w kinie „Wisła” imprezę integrującą środowisko osób niepełnosprawnych - Żoliborski Dzień Rodziny. Patronat nad impreza objął burmistrz Krzysztof Bugla. Tego dnia Kino „Wisła” zamieniło się w teatr. Główne role grali podopieczni żoliborskich szkół specjalnych, WTZ i ŚDS, pokazując swoje umiejętności w prezentacjach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali dyplomy i nagrody, a przede wszystkim gromkie brawa. Występy artystów porwały do wspólnej zabawy pozostałych uczestników. Imprezę zakończył poczęstunek i projekcja filmu familijnego.
- świąteczne spotkanie w warszawskim Teatrze Lalka - młodsze dzieci z zespołem Downa wraz z rodzeństwem, rodzicami i opiekunami zaprosiliśmy w grudniu na spektakl „Kopciuszek”, a po przedstawieniu najmłodsi spotkali się z Mikołajem, który wręczył im świąteczne paczki. Maluchy otrzymały drobne upominki oraz słodycze. Rodzicom sprezentowaliśmy publikację naszego Stowarzyszenie „Zespół Downa i medycyna”. Relację fotograficzną z opisem imprezy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku;

- „Koncert Marzeń” w Teatrze Komedia - na coroczny koncert zaprosiliśmy upośledzoną umysłowo młodzież i dorosłych z warszawskich szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów pomocy wraz z rodzicami lub opiekunami. Był to 10. już koncert zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Gwiazdą był zespół Weekend. Każdy z niepełnosprawnych uczestników koncertu otrzymał upominek świąteczny - płytę z przebojami Zespołu. Jak każdego roku dyplomami i drobnymi upominkami podziękowaliśmy za współpracę naszym wolontariuszom. Na imprezie bawiło się ok. 500 osób. Relację fotograficzną z opisem imprezy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.

- wycieczki edukacyjne

W dniach 22 - 26 kwietnia białoruskimi śladami znanych Polaków osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekunami odwiedziły miejsca na Białorusi bliskie m.in.: Radziwiłłom, Adamowi Mickiewiczowi, Elizie Orzeszkowej, Tadeuszowi Kościuszce, Czesławowi Niemenowi. Relację fotograficzną z opisem zwiedzanych miejsc zamieściliśmy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku;Grób Jana i Cecylii Mogiła Powstańców Adam MickiewiczJezioro Świteź Dworek, w którym urodził się Adam Mickiewicz- wycieczki w ramach projektu „Mam tak samo jak Ty, miasto swoje... Edukacja varsavianistyczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Projekt obejmował cykl wycieczek tematycznych z przewodnikiem, których celem było bliższe poznanie wybranych miejsc Warszawy i ich historii. Były to następujące wycieczki:
 • Skarpa warszawska: od Karowej do Smolnej" - uczestnicy zobaczyli  m.in.: trzecią

warszawską Syrenkę, ławeczkę księdza Twardowskiego, tajemnicze źródełko pod Uniwersytetem i Złotą Kaczkę. Spacerowali ulicami Kopernika, Foksal i Smolną. Dowiedzieli się gdzie bawił się Fryderyk Chopin, a gdzie Jan Brzechwa napisał wiersz o Pchle Szachrajce.

 • "Saska Kępa, Kamionek i Park Skaryszewski" - grupa zwiedzających obejrzała m.in.: dom, w

którym mieszkała i tworzyła Agnieszka Osiecka oraz jej pomnik na Saskiej Kępie, popiersie Ignacego Paderewskiego w Parku Skaryszewskim, rzeźbę „Tańczącej”, białą kapliczkę z 1935 roku, a także błonia elekcyjne, miejsca gdzie dawniej wybierani byli królowie, oraz muzeum „Czar PRL”.

 • Spacer po Mazowieckim Parku Krajobrazowym” - uczestnicy podróżowali autokarem na

trasie Warszawa, Wesoła – Zielona, Sulejówek, Józefów, Otwock. Zobaczyli m.in.: pamiątkowy głaz poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, pomnik Marszałka i jego córek, pomnikowy dąb „Bartek Mazowiecki”, rzekę Świder, leśny pomnik lotników i sanktuarium maryjne.

 • Spacer po Starej Pradze” - uczestnicy obejrzeli między innymi pomniki Kościuszkowców i

Kapeli Praskiej, stare kamienice i podwórka na praskich ulicach: Targowej, Brzeskiej i Kawęczyńskiej, najdłuższy warszawski blok i bazylikę pw. Serca Jezusowego. Odwiedzili Muzeum Chleba państwa Grażyny i Mariana Pozorków.

 • Od placu Krasińskich do placu Teatralnego” - grupa zwiedzających obejrzała pomniki

Powstania Warszawskiego, kariatydy i paremie na gmachu Sądu Najwyższego, pegazy i herb pod pałacem Krasińskich, pomniki Bitwy o Monte Casino w parku Krasińskich i Stefana Starzyńskiego na placu Bankowym. W czasie spaceru ul. Senatorską uczestnicy wycieczki zobaczyli gdzie kręcono sceny do seriali "Wojna domowa" oraz " Czterdziestolatek".
 • „Spacer po Żoliborzu” - rozpoczął się na placu Wilsona, skąd zebrani udali się na plac

Słoneczny, położony u zbiegu ulic Fortecznej i Śmiałej i na skwer  im. Andrzeja Woyciechowskiego – założyciela Radia ZET. Potem przez plac Inwalidów (upamiętniający inwalidów I wojny światowej) przeszli na plac Grunwaldzki, gdzie wykonano  pamiątkowe zdjęcie przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskie.

 • "Zwiedzamy okolice Warszawy" – była to wycieczka do Muzeum w Palmirach i Cmentarza

Mauzoleum Palmiry, zapory w Dębem na Bugo-Narwi i do siedziby Monaru w Wyszkowie. Tam czekał na wszystkich grill i ognisko z kiełbaskami oraz była możliwość przejażdżki konnej i gry w koszykówkę.
W Parku Miejskiego im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie zobaczyć można było pomnik Cypriana Kamila Norwida oraz barokowy Obelisk Wazów, wystawiony dla uczczenia Karola Ferdynanda Wazy, biskupa płockiego.


 • Spacer po Starych Powązkach” – uczestnicy spaceru obejrzeli niezwykłe grobowce,

piękne rzeźby, miejsca spoczynku autorów książek i wierszy dla dzieci, aktorów znanych z radia i telewizji m.in.: Marii Kownackiej, Stanisława Jachowicza, Bolesława Prusa, Jerzego Waldorffa, Władysława Reymonta czy Hanki Bielickiej.

 • Spacer po cmentarzach ewangelickich” – uczestnicy obejrzeli największy grobowiec w

Warszawie, Drzwi do Świata Zmarłych oraz miejsca spoczynku sławnych aktorów, pisarzy, malarzy, budowniczych, członków rodzin właścicieli wielkich fabryk, m.in.: Ulrichów, Jungów, Wedlów, Spiessów, Szlenkierów, Norblinów.

 • Zwiedzamy okolice Łowicza” grupa zwiedzających obejrzała: w Muzeum Ludowym

Rodziny Brzozowskich w Sromowie drewniane figurki w scenach narodzin Pana Jezusa, procesji Bożego Ciała, jadącego wozami łowickiego wesela, ucztujących gości, skaczącego Adama Małysza i króla Jana III Sobieskiego na czele husarii (większość drewnianych figur jest poruszanych elektrycznie), a we wnętrzu łowickiej chaty: stare meble, łowickie pająki, bibułkowe kwiaty i wycinanki.


IV Akcje społeczne i działania promocyjne i informacyjne
1. Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołu Downa przypadającego 21 marca


 • Z tej okazji zaprosiliśmy osoby niepełnosprawne intelektualnie wraz opiekunami warszawskiego

Kina Muranów na projekcję polskiej komedii romantycznej „Wkręceni”. Po projekcji każdy z zaproszonych gości otrzymał okolicznościowy upominek. Fragmenty spotkania relacjonowała telewizja Polsat News, a niektórzy uczestnicy udzielili wywiadu do programu Wystarczy chcieć, który został wyemitowany 23 marca 2014. W studiu telewizyjnym gościli: Natalia i Andrzej Suchciccy oraz Agnieszka Mech i jej dzieci: Gosia (z zespołem Downa), Michał, Karolina i Maciek, bohaterowie książki

„Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością”.

 • W godzinach popołudniowych, w programie Zapraszamy na kawę w TVP Warszawa wystąpili:

prof. Elżbieta Zakrzewska–Manterys i Andrzej Suchcicki. Temat spotkania to: „Zespół Downa – fakty i mity”.

 • W TVP1 o godz. 18. 30, w programie Świat się kreci Agata Młynarska gościła podopiecznych

naszego Stowarzyszenia: Ewelinę Kawecką, Natalię Suchcicką, Adama Kowalewskiego i Daniela Krajewskiego oraz towarzyszącą młodzieży dr Izabelę Fornalik.

 • Bo Down jest szczęśliwy. Nie róbmy wciąż boleściwej miny – wywiad z Ewelina Kawecką i

Adamem Kowalewskim dla portalu internetowego.

 • Po zapadnięciu zmroku można było obejrzeć okolicznościową iluminację warszawskiego Mostu

Śląsko - Dąbrowskiego, który w tym dniu zmienił oświetlenie przęseł na granatowo-czerwone barwy loga Światowego Dnia Zespołu Downa.

 • Podobnie jak w roku ubiegłym nasze Stowarzyszenie włączyło się do skarpetkowej akcji i

razem z organizatorami ŚDZD zachęcaliśmy do założenia skarpetek w różnych, wesołych kolorach.
2. Wystawy:

 • Listy do Syna” (kontynuacja) – zdjęcia matek z małymi dziećmi z zespołem Downa. Wystawa

zaprezentowana była po raz pierwszy w 2008 roku. To 10 zdjęć autorstwa Chrisa Niedenthala opatrzonych „komentarzem” w postaci autentycznych listów Wioletty Mikusek do synka z zespołem Downa, pisanych od chwili jego narodzin. Wystawa cały czas cieszy się niezwykła popularnością i odwiedza kolejne miasta Polski. W roku sprawozdawczym można ją było oglądać w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” w Radomiu, w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Nowej Sarzynie i w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji Osiem Marzeń w Mirowie. Wszystkim ośrodkom, które prezentowały wystawę przekazaliśmy materiały informacyjne i promocyjne oraz kwartalniki „Bardziej Kochani”.
3. Konferencje prasowe, wystąpienia telewizyjne i radiowe

Konferencje prasowe:

 • 30 stycznia - konferencja prasowa w klubokawiarni „Wrzenie Świata” dotycząca książki

Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością”. W spotkaniu udział wzięły: Agnieszka Żyta – autorka I części książki: „Wspólne dorastanie, dylematy, wsparcie”, autorki reportaży o rodzeństwie (cz. II): Magda Kicińska oraz Magda Rozmarynowska i bohaterowie reportaży - rodzeństwo i rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przedstawiciele mediów. Zebranym dziennikarzom przekazano egzemplarze książki oraz materiały informacyjne naszego Stowarzyszenia. Konferencję organizowała Agencja PR Solski Burson-Marsteller.

 • 26 listopada - konferencja prasowa i promocja książki „Zespół Downa i medycyna” w

Galerii Apteka Sztuki. W spotkaniu udział wzięły autorki rozdziałów: genetyk - prof. Alina T. Midro oraz pediatra, genetyk kliniczny - dr Jolanta Wierzba. Zebranym dziennikarzom przekazaliśmy egzemplarze książki oraz materiały informacyjne naszego Stowarzyszenia. Konferencję organizowała Agencja PR Solski Burson-Marsteller. Do końca listopada książkę w wersji elektronicznej obejrzało ponad 300 osób. Informacje internetowe o publikacji ukazały się na: forumfarmaceutyczne.pl, miastowroclaw.pl ffim.plbabyonline.pl, pulsmedycyny.pl, forumfarmaceutyczne.pl
Wystąpienia telewizyjne i radiowe

 • 31 stycznia – Radio dla Ciebie, audycja „Wieczorne Polaków rozmowy” - o książce

Stowarzyszenia „Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością” rozmawiał Andrzej Suchcicki oraz bohaterowie jednego z reportaży: Michał Mech – brat Gosi z zespołem Downa oraz Agnieszka Mech, mama dziewczynki.

 • 18 marca - w Radiu Plus gościem Piotra Zworskiego, w cyklicznej audycji Racje plus negacje,

był Andrzej Suchcicki. Rozmowa dotyczyła obchodów zbliżającego się Światowego Dnia Zespołu Downa.

 • 26 marca – w Radio Warszawa w audycji Radiowy Integrator gościł Andrzej Suchcicki;

 • 4 listopada - w programie Pytanie na śniadanie Ewa Suchcicka wzięła udział w dyskusji nad

listem 69-letniej matki 40-letniego mężczyzny z zespołem Downa, która z perspektywy lat żałuje, nie dokonała aborcji, kiedy dowiedziała się, że urodzi dziecko z trisomią.
4. Prezentacja Stowarzyszenia, działania informacyjne i promocyjne

- prezentacja pozycji wydawniczych, kwartalników i materiałów reklamowych naszego Stowarzyszenia podczas Korowodu Wolskiego w Parku im. gen. Sowińskiego. Impreza zorganizowana przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy miała na celu przegląd ofert instytucji publicznych, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

- udział w II edycji Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny”. Impreza zorganizowana przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Edukacji miała na celu prezentację organizacji pozarządowych działających w sferze oświaty i wychowania, współpracujących z Biurem Edukacji m.st. Warszawy oraz warszawskimi placówkami oświatowymi. Nasze Stowarzyszenie zaprezentowało swoje pozycje książkowe, kwartalnik BK oraz przygotowało materiały promocyjne.

Na powyższych imprezach prezentowaliśmy na stoiskach i rozdawaliśmy chętnym następujące pozycje wydawnicze naszego Stowarzyszenia: kwartalniki „Bardziej Kochani”, Informator „Z myślą o Tobie”, „Jak pomóc. Dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni”, publikację dla lekarzy „Po pierwsze nie ranić; książki: „Zespół Downa w XXI wieku”, „Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Dieta - problem dużej wagi” oraz poradniki autorstwa Izabeli Fornalik: „Dojrzewanie, miłość, seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”.


Materiały informacyjne i ulotki oraz kwartalniki „Bardziej Kochani”, a także książki: „Zespół Downa w XXI wieku”, „Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Egzamin z miłości”, „Dieta - problem dużej wagi” oraz poradniki autorstwa Izabeli Fornalik: „Dojrzewanie, miłość, seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” przekazaliśmy:

- uczestnikom konferencji zorganizowanej przez Federację Mazowia dla pracowników bibliotek,

- uczestnikom konferencji „OSOBA – pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce”,

zorganizowanej przez APS,

- Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu,

- rodzicom – uczestnikom obu organizowanych przez nas turnusów rehabilitacyjnych w „pakiecie powitalnym”.


5. Wizyty przedstawicieli organizacji zagranicznych

- styczeń - wizyta przedstawicieli organizacji rodziców dzieci z zespołem Downa z Ukrainy (z Kijowa). Na prośbę gości oprowadziliśmy ich po wybranych warszawskich placówkach. Obejrzeli: Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej, ZSS przy ul. Czarnieckiego, WTZ przy ul. Wólczyńskiej, ŚDS przy ul. Grębałowskiej, OREW przy ul. Wrzeciono. Zapoznaliśmy ich z działaniami naszego Stowarzyszenia oraz zorganizowaliśmy spotkanie z dr. Izabelą Fornalik.


V Informacje dodatkowe

1. Udział w komisjach i spotkaniach instytucji państwowych i organizacji społecznych

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i osoby współpracujące brały udział w spotkaniach następujących podmiotów i organizacji:

Federacja Organizacji Służebnych Mazowia

Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna

Forum Edukacyjne przy Wojewodzie Mazowieckim

Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna przy Stowarzyszeniu BORIS

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Koalicja na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji

Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności,

Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz

Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Olimpiady Specjalne Polska

Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Wojewódzkie Centrum Pomocy Rodzinie


2. Kontrole

W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeni prawidłowość realizacji określonych zadań kontrolowały:

- 30 maja – kontrola Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy. Kontrola merytoryczna dotycząca zadania „Żyjemy przyszłością. Specjalistyczny Punkt Wsparcia, Informacji i Integracji dla rodzin i opiekunów osób z zespołem Downa”.

- 7 sierpnia - kontrola Kuratorium Oświaty ze Słupska. Kontrola dotyczyły realizacji zadania: „Uśmiech do życia” – edukacyjno - rekreacyjny turnus kolonijny dla dzieci i młodzieży w Rowach w dniach 29.07 - 9.08.2014”.

- 12 sierpnia - kontrola Kuratorium Oświaty z Gdańska. Kontrola dotyczyły realizacji zadania: „Uśmiech do życia” – edukacyjno - rekreacyjnego turnus kolonijny dla dzieci i młodzieży w Rowach w terminie 10-23.08.2014”.

- 19 sierpnia - kontrola z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przedmiotem kontroli były półkolonie realizowane w ramach programu „Miasto pełne przygód 2014 – wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”.- 18-25 sierpnia kontrola planowa projektu „Pomocna Dłoń” przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kontrola objęła reprezentatywną próbę dokumentacji finansowej i merytorycznej projektu.

- 16 października – kontrola merytoryczna dotycząca projektu z FIO 2014 „Wspólne problemy, wspólne działania”.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość