Strona główna

I. informacje o posiadaczu dyplomu


Pobieranie 38.56 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.56 Kb.
Instrukcja wypełniania suplementu do dyplomu

(MSU)

Uwaga: pod nazwą „Część B dyplomu ukończenia studiów nr ....SUPLEMENT” umieszcza się, odpowiednio, napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”


I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU

 1. Nazwisko: podać pełne nazwisko

 2. Imię: podać wszystkie imiona

 3. Data urodzenia: podać dzień, miesiąc, rok (przykład: 12.08.1999 r.)

 4. Numer identyfikacyjny lub kod studenta lub numer albumu: podać numer albumu


II. INFORMACJE O DYPLOMIE

 1. Określenie uzyskanego wykształcenia: podać pełną nazwę określającą posiadane wykształcenie, czyli nazwę jaką podaje oryginalny dyplom (magister, magister inżynier).

 2. Kierunek studiów i specjalność: podać główny kierunek studiów i specjalność. Przyjmuje się następującą zasadę pisowni: nazwę kierunku należy pisać od wielkiej litery, a następnie używać wyłącznie liter małych, natomiast nazwę specjalności należy pisać wyłącznie małymi literami.

 3. Nazwa uczelni wydającej dyplom: (wpisać): Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu / oraz odpowiedni Wydział - podać pełną nazwę Wydziału.

 4. Nazwa i status uczelni, w której zrealizowano część studiów oraz jej status prawny: w sytuacji, gdy student całe studia odbył w Akademii (wpisać podany tekst):

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu jest państwową szkołą wyższą, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Oświaty z dnia 21.12.1946 roku, Nr IV SW – 11523/46 jako Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, przekształcona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.09.1950 roku w Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu (Dz.U.z1950r.nr45,poz.413) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04. 1974 roku w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu (Dz.U.z1974r.nr17,poz. 95). Akademia działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12.09.1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z1990r.nr65,poz.385 ze zmianami).
UWAGA: Jeżeli student rozpoczął studia w innej uczelni niż AE we Wrocławiu, lub gdy część studiów odbył za granicą, bądź w innej uczelni należy podać nazwy i status wszystkich tych uczelni w ujęciu chronologicznym.


 1. Język (języki) wykładowy:(wpisać) polski

UWAGA: jeżeli zajęcia odbywały się w innych językach - wymienić wszystkie
III. INFORMACJE O POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA

 1. Poziom posiadanego wykształcenia: (wpisać) wyższe studia magisterskie

 2. Czas trwania studiów według programu: (wpisać) 2 lata (4 semestry)

 3. Warunki przyjęcia na studia: dane dotyczą konkretnego studenta. Podać jakie warunki rekrutacji musiał spełnić student (posiadanie świadectwa dojrzałości, egzamin wstępny, konkurs świadectw, dyplomów, zaliczenie na studiach licencjackich przedmiotów wynikających ze standardów nauczania, zaliczenie różnic programowych)

UWAGA: jeżeli student rozpoczął studia w innej uczelni niż Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu należy podać warunki rekrutacji obowiązujące na AE w chwili rozpoczęcia studiów przez studenta na pierwszej uczelni.
IV. INFORMACJE O TREŚCI STUDIÓW I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKACH

 1. System studiów: (wpisać) zaoczne

 2. Standardy nauczania: podać informacje o ustalonym minimum wymaganym do zdobycia wykształcenia na danym poziomie. (proponuje się następującą formułę):

Brak standardów nauczania na magisterskich studiach uzupełniających określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia realizuje programy autorskie. Student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Student musi w ciągu dwóch ostatnich semestrów napisać pracę magisterską, a następnie zdać egzamin magisterski. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów, obrony pracy magisterskiej.


 1. Szczegóły dotyczące programu oraz indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/ punkty kredytowe ECTS : System ocen i sposób ich przyznawania : Podać wykaz przedmiotów zaliczanych w kolejnych latach studiów, w układzie semestralnym, bez zaznaczania roku akademickiego. I tak np. w semestrze pierwszym podać wszystkie realizowane przedmioty, również te wynikające z różnic programowych, bez zaznaczania czy student powtarzał semestr czy też nie. Nie należy wpisywać ocen niedostatecznych ani średnich (jeżeli student kilka razy podchodził do egzaminu), jedynie ostateczną ocenę z danego przedmiotu. Jeżeli przedmiot, np. j. obcy trwa cztery semestry, to przez pierwsze trzy semestry w kolumnie „ocena” wpisujemy ocenę z zaliczenia, natomiast w semestrze czwartym, gdy pojawią się dwie oceny (zaliczenie i egzamin) należy wpisać wyłącznie ocenę z egzaminu. Tę zasadę należy stosować w każdym przypadku, gdy student w jednym semestrze otrzymał z danego przedmiotu ocenę z zaliczenia i egzaminu. W tym punkcie należy również podać temat pracy magisterskiej, nazwisko i imię promotora, ocenę pracy magisterskiej, wynik egzaminu magisterskiego. W tabeli znajduje się również kolumna z punktami ECTS, która jest wypełniana wyłącznie przez wydział, który te punkty stosuje. Pozostałe wydziały mogą usunąć tę kolumnę.
 1. System ocen i sposób ich przyznawania: (proponowany zapis)

Obowiązujący system ocen w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu zgodnie z Uczelnianym Regulaminem Studiów:


oceny w języku polskim

wartości cyfrowe

procent wymaganej wiedzy dla danej oceny

celujący*

6.0

95 - 100%

bardzo dobry

5.0

81 - 94%

ponad dobry

4.5

74 - 80%

dobry

4.0

66 - 73%

ponad dostateczny

3.5

58 - 65%

dostateczny

3.0

50 - 57%

niedostateczny

2.0

mniej niż 50%

*Do roku akademickiego 2003/2004 Uczelnianym Regulaminem Studiów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu dopuszczał możliwość wpisu do indeksu oceny słownej „celujący” (6,0).


 1. Wynik ukończenia studiów: podać ogólną, końcową ocenę wyników kształcenia w oryginalnym brzmieniu językowym (np.: dostateczny, dobry, bardzo dobry)

Wpisać formułę:

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0.6), średnia arytmetyczna ocen pracy magisterskiej (waga 0.2), ocena egzaminu magisterskiego (waga 0.2).V. INFORMACJE O UPRAWNIWNIACH POSIADACZA DYPLOMU1. Dostęp do dalszych studiów: (proponowany zapis) możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie.

2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe (o ile to możliwe):
VI. DODATKOWE INFORMACJE :

1. Podać informacje o odbytych praktykach, szkoleniach, (nazwa, miejsce, rok ukończenia), działalności w studenckim kole naukowym (nazwa koła, ewentualne publikacje, funkcje, nagrody), działalności w organizacjach studenckich (nazwa organizacji, okres działalności w organizacji, pełnione funkcje, osiągnięcia).
UWAGA: podać tylko te informacje, które dotyczą dodatkowych osiągnięć zdobytych podczas okresu studiów i związane z uczelnią, a które student możne udokumentować poprzez załączenie oryginałów dyplomów, certyfikatów, itp. W celu pozyskania tych informacji proponuje się wzór ankiety, którą student byłby zobowiązany wypełnić i złożyć wraz z oryginałami zaświadczeń lub certyfikatów (do wglądu) w Dziekanacie wraz z kartą egzaminacyjną ostatniego semestru studiów. Nie wypełnienie ankiety byłoby równoznaczne z brakiem informacji zamieszczanych w tym punkcie.
2. Dalsze źródła informacji: (proponowany zapis) : Statut Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Regulamin studiów, Plany i programy studiów, www.ae.wroc.pl, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pełniące rolę ośrodka ENIC w Polsce, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 13, tel. (48 22) 828 81 61, www.buwiwm.edu.pl , e-mail: bwm@men.waw.pl.

VII. POŚWIADCZENIE SUPLEMENTU

 1. Data: podać datę wydania suplementu do dyplomu. Nie musi być ona zgodna z datą ukończenia studiów. (przykładowy zapis daty: 25 stycznia 2005 r.)

 2. Podpis i pieczęć imienna dziekana (prodziekana) lub kierownika jednostki organizacyjnej: W miejscu „mp” zastosować okrągłą pieczęć mokrą. Na pieczątce dziekana podpis wyłącznie w kolorze niebieskim.


VIII. INFORMACJE O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE (proponowany tekst)
1. SYSTEM OŚWIATY

Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych.

Reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadziła również nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, szkołę zawodową o okresie nauczania 2-3 lata oraz dwuletnie liceum uzupełniające i trzyletnie technikum uzupełniające (dwa ostatnie typy szkół przeznaczone są dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej). W okresie przejściowym równolegle działają szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.

Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi 12 - 15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego)

absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości upoważniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.
2. SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W Polsce istnieją państwowe (publiczne) szkoły wyższe oraz, tworzone po 1990 r., niepaństwowe szkoły wyższe. Niepaństwowe szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do rejestru szkół niepaństwowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Istotnym elementem przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu jest realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych w wymiarze 15 tygodni.

Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne, chyba że statut uczelni stanowi inaczej. .

O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie konkursu ocen na świadectwie dojrzałości, jeszcze inne - tylko na podstawie zapisu.

3. TYTUŁY ZAWODOWE NADAWANE ABSOLWENTOM SZKÓŁ WYŻSZYCH

- licencjat - tytuł uzyskiwany po ukończeniu wyższych studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku,

- licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa - tytuły uzyskiwane po ukończeniu wyższych studiów zawodowych na kierunkach odpowiednio: pielęgniarstwo lub położnictwo,

- inżynier - nadawany absolwentom wyższych studiów zawodowych na kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na kierunkach rolniczych, leśnych, a także na innych kierunkach studiów, jeśli przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne stanowią nie mniej niż 50% ogółu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planach studiów i programach nauczania na tych kierunkach,

- inżynier architekt - nadawany absolwentom wyższych studiów zawodowych na kierunku architektura i urbanistyka,

- magister oraz tytuły: magister sztuki, magister inżynier, magister inżynier architekt, lekarz, lekarz dentysta (do 30 IV 2004 r. - lekarz stomatolog), lekarz weterynarii, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa - nadawane po ukończeniu 4-6-letnich jednolitych studiów magisterskich.

Tytuł zawodowy magister można uzyskać także po ukończeniu 2 - 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier.

Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin dyplomowy. W przypadku studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz na kierunku weterynaria podstawą do uzyskania tytułu zawodowego jest złożenie ostatniego wymaganego egzaminu.

Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, a także - na swój wniosek również - odpis dyplomu w języku obcym.

4. STOPNIE NAUKOWE I TYTUŁ NAUKOWY

Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej (do 30 IV 2003 r. w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych nadawane były kwalifikacje I i II stopnia będące podstawą do przyznawania uprawnień równoważnych stopniowi naukowemu odpowiednio doktora i doktora habilitowanego).

Stopień doktora nadaje się osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej oraz przygotowała i obroniła pracę doktorską.

Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną. Czynności przewodu habilitacyjnego kończą się uchwałą rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania.

Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość