Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 0.62 Mb.
Strona1/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

GMINY JUTROSIN

Jutrosin, czerwiec 2004r.
Spis treści


IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 24

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 25I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jutrosin w zakresie przedmiotowym obejmuje zadania finansowane w całości lub części z budżetu gminy oraz zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na terenie gminy. Natomiast jego zakres czasowy dotyczy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na lata 2004-2006 oraz takich, których rozpoczęcie realizacji i/lub zakończenie planowane jest na lata 2007-2013.

Plan porządkuje proces inwestycyjny w Gminie Jutrosin, optymalizuje zakres rzeczowy potrzeb inwestycyjnych w stosunku do możliwości finansowych, wskazuje planowane źródła finansowania inwestycji oraz ułatwia komunikację społeczną władz Gminy ze społecznością lokalną uczestniczącą w planowaniu rozwoju Gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jutrosin obejmuje zadania infrastruktury publicznej stymulujące lokalną inicjatywę, inwestycje i mobilność zawodową społeczności lokalnej.

Plan zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

- wsparcie lokalnych centrów ekonomicznych i społecznych,

- wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego i przyrodniczego,

- zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia,

- tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,

- zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych,

- poprawę jakości środowiska przyrodniczego,

- wzrost zatrudnienia poza rolnictwem,

- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.


Socjologiczną miarą powodzenia realizacji projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jutrosin będzie wzrost partycypacji mieszkańców w działaniach podejmowanych w Gminie na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY JUTROSIN1

1. Położenie, powierzchnia, ludność
Gmina Jutrosin położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, na wschodnim obrzeżu powiatu rawickiego. Południowa granica Gminy jest równocześnie granicą pomiędzy województwem wielkopolskim a dolnośląskim. Zajmuje powierzchnię 114,9 km², z tego 1,6 km² to teren miasta Jutrosina. Miasto Jutrosin usytuowane jest w odległości 6-7 km od drogi krajowej nr 324 (Zielona Góra - Kalisz) przebiegającej północnym skrajem Gminy.

Gmina Jutrosin sąsiaduje z sześcioma gminami województwa wielkopolskiego: Pakosław, Miejska Górka, Kobylin, Pępowo i Zduny oraz dwiema gminami województwa dolnośląskiego: Milicz i Cieszków.

Gminę Jutrosin zamieszkują 7 292 osoby, w tym w mieście Jutrosinie 1940 osób (26,6%).

System osadniczy Gminy tworzy miasto Jutrosin, 19 wsi sołeckich i 6 przysiółków.

Jutrosin to gmina typowo rolnicza - świadczą o tym nie tylko źródła dochodu mieszkańców, ale również krajobraz z dominacją użytków rolniczych typowych dla tej części Wielkopolski. Odznacza się wysoką kulturą agrarną, w której znajdują się zarówno wielkoobszarowe i nowoczesne gospodarstwa rolne oraz typowe dla obszarów wiejskich Wielkopolski małe rodzinne gospodarstwa rolne. Na terenie Gminy Jutrosin prowadzi się bardzo intensywną produkcję rolną w oparciu o zróżnicowane jakościowo gleby (60% to gleby V i VI klasy).
2. Środowisko przyrodnicze
Gmina Jutrosin leży na Nizinie Południowowielkopolskiej o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Krajobraz tworzą rozległe równiny o niskiej lesistości. Największe powierzchnie zajmują bory mieszane. Niezwykle cenne z punktu widzenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego są zbiorowiska zaroślowe (wikliny nadrzeczne, zarośla śródpolne).

Spośród czynników środowiskowych największą barierę dla rozwoju roślinnej produkcji rolnej stanowią niekorzystne stosunki wodne (niska średnia miesięczna opadów, małe opady roczne).

W ukształtowaniu powierzchni można wyróżnić dwie formy morfologiczne: wysoczyznę morenową i równiny terasowe doliny Orli, prawobrzeżnego dopływu Baryczy. Dominującym elementem rzeźby terenu jest szeroka dolina Orli o przebiegu południkowym.

Przy wschodniej granicy Gminy obszar obniża się przechodząc w tereny podmokłe. Część północna Gminy jest bardziej urozmaicona i wyżej położona, ma również uboższą sieć hydrograficzną. Część środkowa i południowa jest o wiele bogatsza w cieki powierzchniowe.

Na terenie Gminy Jutrosin obszary znajdujące się w sąsiedztwie głównych cieków (głównie łąki) są okresowo zalewane. Wszystkie cieki wpływając na teren Gminy Jutrosin prowadzą wody pozaklasowe.

Klimat panujący w Gminie Jutrosin i okolicy jest umiarkowany o przewadze wpływów oceanicznych związanych z cyrkulacją mas powietrza napływających znad północnego Atlantyku i Morza Śródziemnego. Wiosna i lato są ciepłe, a zima krótka i łagodna. Charakterystyczny jest długi okres wegetacji - około 220 dni w roku.


3. Turystyka
W Gminie Jutrosin nie ma większych zbiorników wodnych. Przepływająca przez Gminę rzeka Orla i ukształtowanie jej doliny są atrakcyjne turystycznie. Dobra sieć dróg i ścieżek leśnych stanowi atrakcyjną bazę do uprawiania turystyki rowerowej. Lasy i pola uprawne oraz dolina Orli tworzą krajobraz charakterystyczny dla tej części Wielkopolski.

Na terenie Gminy znajdują się liczne zabytki architektury, głównie kościoły, dwory i założenia folwarczne.

Przez teren Gminy Jutrosin przebiega szlak rajdów konnych oraz szlak rowerowy - część Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej, na którym odbywa się cykliczny rajd rowerowy „Z wizytą u nas bez nałogów”. Południowe tereny Gminy leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Stawów Milickich i 500 m od otaczającej Stawy Strefy Ciszy.

Atrakcją turystyczną jest również szlak kajakowy prowadzący rzekami i kanałami położonymi na terenie Gminy. Większość atrakcyjnych turystycznie terenów Gminy objęta jest Programem Ochrony Doliny Baryczy.

Wielość i różnorodność atrakcji turystycznych oraz członkostwo w Międzygminnym Związku Turystycznym „Wielkopolska Gościnna” stwarza szansę rozwoju turystyki na obszarze Gminy.
4. Zagospodarowanie przestrzenne
4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego dla rozwoju gospodarki rolnej wymagają:

- dostosowania produkcji rolniczej do warunków środowiska, zasobności i produktywności

gleb,

- ograniczenia produkcji rolniczej ze względu na zanieczyszczenie środowiska, głównie w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu i z tym związanym skażeniem gleb lub zmianęrodzaju upraw,

- ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania rolnictwa na środowisko np. poprzez

nadmierne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin,

- ochrony gleb przed degradacją, neutralizację chemicznych zanieczyszczeń,

- ekologicznego zagospodarowania nieużytków,

- przeciwdziałania degradacji związanej z procesami erozyjnymi,

- przeciwdziałania procesom obniżania poziomu wód gruntowych,

- intensyfikacji programu odkwaszania gleb i zwiększaniu w glebie substancji organicznej,

- realizacji zadrzewień śródpolnych.
W odniesieniu do gospodarki leśnej uwarunkowania ochrony środowiska dotyczą:

- preferowania różnorodności systemów ekologicznych lasów zgodnych z uwarunkowaniami

siedliska,

- wprowadzania drzewostanów wielogatunkowych i w różnym wieku,

- ochrony miejsc ostoi zwierzyny,

- przeciwdziałania zagrożeniom lasów przed transportem zanieczyszczeń atmosferycznych,

- traktowania lasów jako najważniejszego składnika równowagi ekologicznej w biosferze,

- zalesiania nieużytków i obszarów zasilania wód gruntowych.

Występujące na terenie gminy zasoby naturalne (np. gaz ziemny) mogą być szansą dla jej rozwoju. Jednak ich eksploatacja powinna być podporządkowana:

- oszczędnej i racjonalnej gospodarce złożami,

- stosowaniu technologii eksploatacji zapobiegających ujemnym wpływom na środowisko, w

tym ochronę wód podziemnych

- przeciwdziałaniu zmianom powierzchni ziemi i prowadzeniu rekultywacji.
Uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju funkcji osadnictwa, a szczególnie intensywnej zabudowy dotyczą:

- ochrony terenów otwartych i dążenia do tworzenia ekologicznego systemu tych terenów,

wypełnionych zielenią dla zabezpieczenia ich funkcji biologicznej,

- rozwoju zieleni i gospodarki zielenią włączając wszystkie tereny biologicznie czynne w celu

zabezpieczenia optymalnych warunków jej egzystencji i rozwoju, zapewnienia warunków do

zachowania szczególnie cennych zasobów środowiska,

- kształtowania układów przestrzennych w sposób minimalizujący ujemne skutki oddziaływania na środowisko, w tym na jakość powietrza..

4.2. Infrastruktura techniczna
4.2.1. Komunikacja
Północnym skrajem Gminy Jutrosin przebiega droga krajowa 324 Zielona Góra - Kalisz, która stanowi fragment ciągu drogowego od zachodniej granicy (Gubin) przez Zieloną Górę do Ostrowa i dalej. Jednocześnie stanowi ona połączenie z siedzibą powiatu - miastem Rawicz. Na terenie gminy znajdują się drogi powiatowe oraz drogi gminne (o bardzo zróżnicowanej jakości) umożliwiające dojazd do każdej miejscowości.

Komunikacja zbiorowa oparta jest głównie o sieć połączeń PKS. Przez Gminę nie przebiega żadna czynna linia kolejowa.

Układ komunikacyjny Miasta i Gminy Jutrosin nie przystaje do wzrastających potrzeb przewozowych i stanowi główną barierę w rozwoju gminy. Stan techniczny dróg ulega systematycznej degradacji mimo prowadzonych (w miarę możliwości finansowych gminy) prac remontowo-modernizacyjnych. Największym mankamentem dróg jest brak ciągłości standardu i niezgodność z normami.

Ponadto problemem jest ruch tranzytowy (na drogach powiatowych) przebiegający w terenie zabudowanym oraz występowanie barier architektonicznych utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym do wielu instytucji na terenie Gminy.


4.2.2. Zaopatrzenie w wodę
Gmina Jutrosin charakteryzuje się stosunkowo bogatymi zasobami wodnymi. Użytkowane wody podziemne na terenie gminy pobierane są z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Jakość ujmowanych wód zalicza się do klasy II, tj. wody średniej jakości, naturalne i słabo zanieczyszczone antropogeniczne, nadające się do picia po przeprowadzeniu prostych zabiegów uzdatniających.

Gmina zwodociągowana jest w 95%. Istnieją cztery ujęcia zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i wszystkie pozostają w administracji spółki Wodociągi Gminne sp. z.o.o. (Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki - ujęcie bezpośrednie - bez zbiornika ciśnieniowego, Szkaradowo). Zasoby tych ujęć są wystarczające i w całości pokrywają potrzeby gminy. Konieczne jest połączenie funkcjonujących wodociągów w jeden układ pierścieniowy, co zapewniłoby mieszkańcom optymalne i bezpieczne zaopatrzenie w wodę.

Ze względu na niską jakość wody wymagana jest modernizacja istniejących stacji wodociągowych oraz wymiana starej sieci wodociągowej wykonanej z materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami (rury azbestowe).

Istotną sprawą jest ochrona wód podziemnych, podniesienie jakości wody pitnej i ograniczenie kosztów jej produkcji i dostawy oraz zagospodarowanie stref ochronnych dla ujęć wody.


4.2.3. Gospodarka ściekowa
W Gminie Jutrosin jest nieuregulowana gospodarka wodno – ściekowa, co znacznie obniża atrakcyjność inwestycyjną gminy, stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego oraz obniża znacznie standard życia mieszkańców. Działania inwestycyjne regulujące gospodarkę ściekową uznano za najważniejsze dla dalszego rozwoju gminy oraz ze względu na ochronę ujęcia wód podziemnych.

Na terenie Gminy żadna miejscowość nie posiada kanalizacji sanitarnej. Ścieki są gromadzone w szambach i wywożone na wylewisko w miejscowości Nadstawem. W bieżącym roku zostanie oddana do użytku gminna oczyszczalnia ścieków w Nowym Sielcu, zbudowana jako docelowa dla Gminy Jutrosin. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Jutrosina. Docelowo planowane jest skanalizowanie całej Gminy.

Największy zakład produkcyjny Zakłady Mięsne „DUDA” w Grąbkowie posiadaja własną, spełniającą wymagane paramerty, oczyszczalnię ścieków.
4.2.4. Energetyka
Przez teren Gminy nie przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia, a linie średniego napięcia znajdują się na słupach betonowych izolowanych. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 59 stacji transformatorowych. Funkcjonująca na terenie Gminy sieć energetyczna zapewnia dostawę energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców. Odczuwalny jest nieznaczny brak rezerw mocy dla swobodnego rozwoju większych podmiotów gospodarczych. Sieci energetyczne przebiegające w południowej części Gminy wymagają modernizacji (brak zasilania obwodowego), gdyż występują tam częste i niespodziewane spadki napięć.

4.2.5. Infrastruktura gazownicza
Przez teren Gminy przebiega gazociąg przesyłowy Załęcze - Odolanów. Zgazyfikowane są następujące miejscowości: miasto Jutrosin, Stary Sielec, Nowy Sielec, Śląskowo, Domaradzice, Ochłoda, Borek. Zakłada się stopniowe całkowite zgazyfikowanie Gminy.

4.2.6. Gospodarka odpadami
Gmina Jutrosin nie posiada prawidłowo rozwiązanego systemu zbiórki i wywozu odpadów. Na terenie Gminy nie ma docelowego, bezpiecznego dla środowiska naturalnego składowiska odpadów. Odpady składowane są na gminnym wysypisku w miejscowości Nadstawem (dopuszczonym warunkowo do eksploatacji do 2009 roku), przy którym znajduje się wylewisko ścieków.

Działania inwestycyjne regulujące gospodarkę odpadami uznano za jedne z najważniejszych dla dalszego rozwoju gminy oraz ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

Gmina Jutrosin jest członkiem związku międzygminnego, którego celem jest utworzenie międzygminnego składowiska odpadów dla gmin subregionu leszczyńskiego oraz rekultywacja istniejących gminnych składowisk odpadów.

4.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Na terenie gminy występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków. Są to:

- Wiatrak - koźlak z 1897 roku w Dubinie (ruina),

- Kościół pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jutrosinie wraz z witrażami Mechofera,

- Kościół pw. Św. Krzyża w Jutrosinie wraz z dzwonnicą,

- Kościół pw. Przemienienia Pańskiego z 1787 roku w Borku k. Dubina, szkieletowy,

częściowo oblicowany cegłą

- Wiatrak-koźlak z XIX w Grąbkowie,

- Zespół budowlany i założenia urbanistyczne w Jutrosinie (zabudowa średniowieczna),

- Kościół poewangelicki wraz z ogrodzeniem i terenem przykościelnym w Jutrosinie oraz

cmentarz poewangelicki,

- Ratusz w Jutrosinie, rozbudowany od strony wschodniej,

- Zespół dworsko-parkowy w Paczkowie,

- dwór, pałac, zespół folwarczny i park krajobrazowy wraz z kompleksem alei w Starym Sielcu,

- kościół parafialny pw. św. Marcina BPA w Szkaradowie oraz drewniana dzwonnica kryta

gontem,

- stodoły Dublińskie.Ponadto występują trzy stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków (strefa ścisłej ochrony archeologicznej): w Dubinie (grodzisko), w Grąbkowie (wczesnośredniowieczne grodzisko) i Śląskowie (osada łużycka).

Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlegają cmentarze (katolickie i ewangelickie) oraz tzw. nawierzchnie, studnie, mury i bramy.

Ogólne zalecenia konserwatorskie wskazują na konieczność dążenia do utrzymania dotychczasowego charakteru zabudowy. W przypadku konieczności wytyczania nowych dróg powinny one stanowić logiczną kontynuację dotychczasowego układu dróg. Rozbiórki obiektów zabytkowych możliwe są jedynie w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego i wykonania odpowiedniej dokumentacji historyczno-architektonicznej.

4.4. Zagospodarowanie przestrzenne - identyfikacja problemów


Komunikacja


Zaopatrzenie

w wodę


Gospodarka ściekowa


Energetyka

Gospodarka odpadami

- peryferyjne położenie Gminy

(na południowo - wschodnim końcu

województwa wielkopolskiego),

- stan dróg niezgodny z normami

technicznymi (np. nawierzchnia, łuki),

- ograniczona dostępność komunikacyjna

do wielu miejscowości w Gminie,

- występowanie barier architektonicznych

(brak podjazdów, wysokie krawężniki),

- brak oznakowanych tras rowerowych

turystycznych i dojazdowych do pracy,

- brak miejsc parkingowych.

- brak pełnego

zwodociągowania

Gminy,


- niska jakość

wody pitnej,

- zużycie

infrastruktury

podziemnej,

- sieć wykonana

z materiałów

niezgodnych

z obowiązującymi

normami (azbest).- brak kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy,

- degradacja środowiska

przyrodniczego,

a w szczególności wód

powierzchniowych

i gruntowych,

- niska atrakcyjność

inwestycyjna Gminy.- brak zasilania obwodowego

w południowej części

Gminy,


- brak zasilania

energetycznego

na terenach

przeznaczonych

pod zorganizowaną

działalność gospodarczą.
- brak docelowego

wysypiska śmieci,

- brak segregacji

odpadów „u źródeł”,

- nielegalne

wysypiska śmieci.
5. Gospodarka
5.1. Charakterystyka ogólna
Usytuowanie Gminy Jutrosin na peryferiach województwa wielkopolskiego jest czynnikiem hamującym rozwój gospodarczy Gminy. Podobnie negatywny wpływ na rozwój gospodarczy wywiera brak na terenie Gminy ważnych dróg krajowych i regionalnych. Położenie w znacznej odległości od regionalnych centrów rozwoju społeczno - gospodarczego znacznie ogranicza rynek pracy i zmniejsza szanse zawodowe mieszkańców Gminy.

W Gminie Jutrosin duże obszary są zdominowane przez gleby niskich klas bonitacyjnych i są użytkowane rolniczo. Rolnictwo tradycyjnie odgrywa wiodącą rolę w gospodarce Gminy. Wyraża się to wysokim udziałem rolnictwa w produkcji i dochodach mieszkańców oraz zatrudnieniu. Blisko 78% powierzchni Gminy to użytki rolne, z których 83% należy do rolników indywidualnych.

Rolnictwo Gminy charakteryzuje się wysokim poziomem produkcji roślinnej i zwierzęcej (uprawa roślin przemysłowych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej).

Na terenie Gminy działalność rolniczą prowadzą zakłady rolne wchodzące w skład Zakładu Doświadczalnego Instytutu Włókien Naturalnych w Starym Sielcu.

Powstanie gospodarstw agroturystycznych w znacznym stopniu może zaktywizować i podnieść atrakcyjność gminy, a także dać możliwość dodatkowych dochodów na wsi.

Strategia rozwoju Gminy Jutrosin zakłada, że:

- rolnictwo nadal będzie głównym kierunkiem rozwoju gminy i dominujące znaczenie będzie

miało zatrudnienie w rolnictwie,

- zwiększy się liczba gospodarstw wiejskich prowadzących kwatery agroturystyczne lub inne

formy turystyki wiejskiej,

- utrzyma się niewielkie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, w

stosunku do ogólnej liczby pracujących,

- utrzyma się zjawisko ukrytego bezrobocia na wsi (14-18%),

- zmieniać się będzie struktura zatrudnienia - ze wzrostem udziału zatrudnienia w sferze usług

i drobnej przedsiębiorczości,

- utrzyma się średni poziom bezrobocia i nastąpi spadek aktywności społecznej,

- utrzyma się zapotrzebowanie na pracę, zwłaszcza wśród kobiet i ludzi młodych oraz dobrze

wykształconych.5.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy
Ogółem w Gminie Jutrosin działa ok. 300 podmiotów gospodarczych (prawie połowa na terenie miasta Jutrosina) i prawie wszystkie (96%) to własność prywatna. Najliczniej reprezentowany jest handel, w którym działa 37,4% podmiotów gospodarczych, w przemyśle - 11,6%, w budownictwie 14,2%, pozostałe to 36,8%.

Działalność gospodarcza w Gminie Jutrosin charakteryzuje się dużą dynamiką zmian (duża liczba rejestracji i wyrejestrowywania firm), szczególnie w branży handlowej, budownictwie i robotach drogowych oraz znacznym wzrostem liczby firm związanych z usługami dla ludności.

Oprócz miasta Jutrosina względnie wysoką aktywnością gospodarczą charakteryzują się Szkaradowo, Dubin, Grąbkowo, Śląskowo, Domaradzice i Ostoje.

Do głównych pracodawców w gminie należą: Wytwórnia Ozdób Choinkowych „NORTHSTAR” w Jutrosinie, Zakłady Mięsne „DUDA” w Grąbkowie, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjne Prefabrykatów „INBUD” w Jutrosinie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jutrosinie, Tartak „JUTRAK” w Jutrosinie, Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, Przetwórnia Ryb Morskich „PANIX” w Śląskowie, Ubojnia Zwierząt w Rogożewie, Zakład Doświadczalny Janusz Karaś i Dzierżawca w Starym Sielcu, Wytwórnia Lodów i Mrożonek „Ambrozja”, Gospodarstwo Szklarniowe-Marian Maszynki w Szkaradowie, Gospodarstwo Szklarniowe-Jacek Mikulski w Jutrosinie


5.3. Gospodarka - identyfikacja problemów


Gospodarka


- brak dużych inwestorów zewnętrznych i lokalnych,

- mała integracja i kooperacja wewnętrzna i zewnętrzna

sektora MSP,

- brak przedsiębiorstw „wysokiej techniki”,

- wysokie koszty własne i niska rentowność firm,

- zróżnicowane zaawansowanie technologiczne firm,

- niski poziom usług doradczych dla firm,

- niski stopień informatyzacji,

- brak infrastruktury teletechnicznej.6. Sfera społeczna
6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna gminy

Gminę Jutrosin zamieszkuje 7 292 mieszkańców. Najwięcej w mieście Jutrosinie (26,6%), Szkaradowie (14%) i Dubinie (10%). W skład Gminy wchodzi 19 wsi sołeckich i 6 przysiółków.

Struktura ludności według wieku przedstawia się następująco:

- przedprodukcyjny (do 18 lat) - 2 046, co stanowi 28% ogółu mieszkańców,

- produkcyjny (od 18 do 65 lat) - 4 443, co stanowi 61% ogółu mieszkańców,

- poprodukcyjny (powyżej 65 lat) - 805, co stanowi 11% ogółu mieszkańców.

Stosunkowo wysoki jest odsetek ludzi młodych, a także potencjał nastolatków, którzy wkrótce zasilą grupę produkcyjną.

Cechą charakterystyczną struktury ludności Gminy Jutrosin (odbiegającą od średniej krajowej i wojewódzkiej) jest większa liczba mężczyzn niż kobiet w grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Analiza danych rocznikami wskazuje na zdecydowaną przewagę urodzeń chłopców. Natomiast w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym liczba kobiet zdecydowanie przewyższa liczbę mężczyzn.

Analiza danych demograficznych Gminy Jutrosin wskazuje, że liczba ludności Gminy będzie w najbliższych latach nieznacznie się zwiększała oraz zgodnie z ogólnokrajowymi tendencjami będą następowały zmiany w strukturze wieku ludności i będzie następował wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

W gminie funkcjonuje optymalna sieć szkół stwarzająca dogodne warunki edukacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Istotną rolę w systemie edukacji Gminy Jutrosin pełnią szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane w mieście Jutrosinie, Rawiczu i Miliczu (województwo dolnośląskie).

Część bazy szkolnej Gminy Jutrosin wymaga remontów i modernizacji oraz rozbudowy w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Społeczeństwo Gminy Jutrosin ma duże poczucie bezpieczeństwa, a gmina charakteryzuje się jednym z najniższym wskaźników przestępczości w powiecie rawickim.

6.2. Rynek pracy
Gmina Jutrosin ma stosunkowo niski wskaźnik bezrobocia, gdyż na terenie Gminy zlokalizowanych jest kilka dużych przedsiębiorstw.

Największy procentowy udział wśród bezrobotnych mają najmłodsze roczniki osób w wieku produkcyjnym. Przeważają w tej grupie absolwenci szkół zasadniczych zawodowych, policealnych i średnich zawodowych.

Rynek pracy mieszkańców Gminy Jutrosin jest znacznie ograniczony brakiem dogodnych połączeń komunikacyjnych i peryferyjnym położeniem Gminy. Wyjazdy do pracy poza teren Gminy (nawet do gmin sąsiednich) są niewielkie, co oznacza bardzo małą mobilność zawodową mieszkańców.
6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia
Wiele grup społecznych w Gminie Jutrosin znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, co skutkuje również znacznym pogorszeniem się warunków życia, szczególnie dzieci i osób starszych.

Wsparcia wymagają osoby długotrwale bezrobotne i ich rodziny, bezrobotni absolwenci szkół (do 25 lat), kobiety powracające na rynek pracy, osoby podejmujące pracę poza rolnictwem oraz osoby starsze i niepełnosprawne.


6.4. Organizacje pozarządowe i społeczne

Na terenie Gminy Jutrosin działają organizacje pozarządowe oraz organizacje skupiające przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy funkcjonują w ramach Rawickiego Oddziału Leszczyńskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych, Rolniczych Grup Producenckich oraz Związków Branżowych Producentów Rolnych, Polski Związek Pszczelarzy.

Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Jutrosin widoczna jest poprzez działalność w ramach następujących organizacji pozarządowych: Związek Harcerstwa Polskiego, Kluby Sportowe, Straż Pożarna, Dom Pomocy Społecznej, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, kluby seniora.
6.5. Sfera społeczna - identyfikacja problemów


Sfera społeczna

- zróżnicowany poziom wykształcenia mieszkańców gminy,

- wysokie bezrobocie wśród kobiet,

- wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych,

- niski poziom znajomości języków obcych,

- brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,

- mała liczba ofert pracy,

- mała mobilność mieszkańców gminy,

- brak szans zatrudnienia poza rolnictwem.III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE JUTROSIN
Zadania inwestycyjne prowadzące do poprawy sytuacji w Gminie Jutrosin podzielono na następujące grupy:

- zmiany w strukturze gospodarczej Gminy,

- zmiany w sposobie użytkowania terenu,

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- poprawa stanu środowiska kulturowego,

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania.

Zgłoszone przez zespół powołany do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin zadania inwestycyjne poddane zostały weryfikacji.

Przyjęto następujące zasadnicze kryteria porządkowania zadań:

- kontynuacja i stopień zaawansowania inwestycji,

- konieczność realizacji zadania wynikająca z podjętych zobowiązań prawnych i

instytucjonalnych,

- konieczność realizacji zadania, którego nie podjęcie stwarza stan zagrożenia publicznego,

- komplementarność, powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi w gminie,

gminach sąsiednich lub powiecie,

- możliwość pozyskania znaczących środków z funduszy zewnętrznych,

- realizacja zasady zrównoważonego rozwoju gminy,

- efektywność ekonomiczna,

- poszanowanie zasad ochrony środowiska.

Po uporządkowaniu pozostały 31 zadania inwestycyjne, których realizacja możliwa jest w latach 2004 -2006 i 2007-2013.

Poniżej zamieszczona jest uporządkowana lista zadań według przyjętej hierarchii ważności.

  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość