Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 0.62 Mb.
Strona3/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Ochrona Środowiska

Spora ilość realizowanych zadań w Gminie Jutrosin ma bezpośredni, bądź pośredni wpływ na ochronę środowiska, który wynika z faktu, iż Gmina leży na terenach zlewni rzeki Baryczy.

Realizacja zadań w dziedzinie ochrony środowiska odbywać się będzie zgodnie z wymogami UE, w szczególności zgodnie z art. 1 i 12 Rozporządzenia Rady 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustalającego ogólne zasady dotyczące funduszy strukturalnych, które stanowi, że realizacja celów Traktatu powinna przyczynić się m.in. do ochrony i poprawienia stanu środowiska oraz, że działania finansowane przez Fundusze Strukturalne oraz ze środków EBI lub innego instrumentu finansowego Wspólnoty powinny być zgodne z zapisami Traktatu, z instrumentami realizowanymi na tej podstawie oraz z politykami i działaniami Wspólnoty uwzględniającymi przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Dodatkowo wszystkie prowadzone działania w zakresie programowania ochrony środowiska i realizacji polityki ekologicznej będą zgodne z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627), Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 115, poz.1229), Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 62, poz.628) i innymi ustawami w zakresie ochrony środowiska.

Gmina Jutrosin położona jest w 100% w zlewni rzeki Baryczy, która dzięki swojemu bogactwu jest obszarem szczególnej troski i ochrony.

Dominującą funkcją na obszarze zlewni jest funkcja rolnicza, także duży udział ma leśnictwo i rybołówstwo. Pełni ona także funkcję przemysłową, a ponadto w jednostkach osadniczych znajduje się szereg drobnych zakładów produkcyjnych i usługowych. Prowadzona na terenie zlewni działalność gospodarcza przy nie w pełni uporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej i wrażliwym środowisku przyrodniczym, stanowi zagrożenie dla środowiska, w tym środowiska wód powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie Gminy Jutrosin znajdują się zbiorniki wodne przy ciekach wodnych: Orla (2 retencyjne, 3 stawy rybne, 7 p.poż), Stara Orla ( 2 retencyjne, 2 stawy rybne), Radęca ( p.poż i retencja).

Zbiorniki wodne pełnią ważną rolę w gospodarce wodnej i w wielu dziedzinach życia ekonomicznego. Regulują także ustrój rzeki, zmniejszając amplitudy stanów wody, wpływają m.in. na stosunki gruntowo-wodne, klimat lokalny, a także wzbogacają krajobraz.

Niezależnie od funkcji i wielkości zbiorników wodnych pełnią one w środowisku ważną rolę zwiększając zasoby wodne zlewni. Czystość wód w ciekach jest znacznym zagrożeniem dla czystości w rzece głównej – Baryczy.

Ogólna ocena jakości wód Baryczy wykazała, że poziom zanieczyszczenia przekracza normy dopuszczalne dla III klasy czystości.

Dorzecze Baryczy charakteryzuje się wysokim udziałem utworów powierzchniowych o znacznej przepuszczalności, co warunkuje szczególnie duże zagrożenie wód podziemnych infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu.

Według Programu ochrony wód zlewni Baryczy2, opracowanego przez Instytut Ochrony Środowiska ochrona zasobów dorzecza Baryczy winna być realizowana kompleksowo. Służyć temu mają między innymi następujące działania: • eliminacja zrzutów ścieków do cieków okresowo płynących,

 • urządzanie składowisk odpadów na podłożu o obniżonej przepuszczalności,

 • działalność gospodarczą na obszarach infiltracyjnego zasilania wód podziemnych prowadzić ze szczególną dbałością o eliminację przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,

 • utrzymywać wysoki standard w obrębie przestrzeni zasiedlonej oraz rozwijać świadomość ekologiczną w społeczeństwie lokalnym.

Zły stan zlewni Baryczy jest skutkiem między innymi wieloletnich zaległości w budowie miejskich i przemysłowych oczyszczalni ścieków, spływów obszarowych z terenów zurbanizowanych i rolniczych. Poprawa jakości wód rzecznych uwarunkowana jest dalszym inwestowaniem w budowę wysokosprawnych oczyszczalni ścieków oraz podejmowania działań zmierzających do eliminowania bądź zmniejszania ilości ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych.

Takie postępowanie jest szczególnie istotne zważywszy na fakt, iż w obrębie zlewni rzeki Baryczy występują obszary i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych objęte różnymi formami ochrony prawnej, to jest 16 rezerwatów, 1 park krajobrazowy, 4 obszary chronionego krajobrazu. Obszary chronione zajmują 43% powierzchni zlewni.Gospodarka odpadami

Zadania Gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):


 1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

 2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

  • instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  • stacji zlewnych,

  • instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

 3. Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

 4. Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacja oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

 5. Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

 6. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

 7. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są: gminny oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Drogi

Przez obszar zlewni przebiegają ważne komunikacyjne drogi kołowe i kolejowe, w tym przez Gminę Jutrosin, krajowa trasa Poznań – Wrocław. Drogi stanowią poważną barierę ekologiczną dla roślin i zwierząt, a ponadto stanowią źródło liniowe zanieczyszczeń, oddziaływujące w różnym stopniu na poszczególne komponenty środowiska m.in.: powietrze, gleby, wody i roślinność.

Istniejący układ sieci transportowej w Gminie Jutrosin nie służy efektywnej alokacji infrastruktury gospodarczej i nie zapewnia właściwej jakości obsługi komunikacji osobowej i towarowej.

Inwestowanie w infrastrukturę drogową, pozwoli nie tylko zmniejszyć liczbę wypadków, minimalizując zagrożenie życia mieszkańców Gminy, ale także wpłynie pozytywnie na emisję zanieczyszczeń do powietrza, znacznie je ograniczając. Nakłady inwestycyjne w ten sposób poniesione będą znacznie niższe od uzyskanych efektów oszczędnościowych, w tym także licząc pozytywny wpływ na środowisko naturalne.Ścieki

Sporą część projektów ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zajmują projekty dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz projekty mające na celu budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, to gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z 03.11.1998r. dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a mająca na celu ochronę zdrowia ludzkiego poprzez określenie wskaźników wody przydatnej do spożycia została wcielona do naszego prawodawstwa poprzez ustawę – Prawo wodne z 18.07.2001r. i ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7.06.2001r., oraz wiele aktów wykonawczych do tych ustaw.

Cele określone przez wyżej wymienione akty zostaną osiągnięte poprzez realizację projektów mających na celu budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie.

Edukacja

Z kolei inwestycje dotyczące modernizacji budynków szkolnych i boisk sportowych mają na celu rozwój dzieci i młodzieży poprzez stworzenie im godnych warunków do zdobywania wiedzy i rozwoju.Turystyka

W latach 90-tych zanotowano wzrost zainteresowania Polską jako celem podróży turystycznych i biznesowych, co zaowocowało ponad 5-krotnym wzrostem liczby cudzoziemców odwiedzających Polskę. W roku 2001 granice Polski przekroczyło 61,4 milionów cudzoziemców. Szacuje się, że w 2000 roku w Polsce przemysł związany z turystyką i podróżami przyczynił się do wytworzenia 2,2% PKB (3,8 mld USD). Według wstępnych oszacowań Instytutu Turystyki udział gospodarki turystycznej w PKB w 2001 roku wyniósł 4,6% (a wpływy3 z turystyki osiągnęły poziom 33,5 mld zł).Rozwój bazy turystycznej jest istotnym elementem w planach Gminy.
VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY JUTROSIN


 1. Kanalizacja sanitarna


Planowane produkty:

długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w metrach

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla całego miasta Jutrosina

7550

7550

15100

2.

Budowa kanalizacji deszczowej w [1] Jutrosinie (ul. Klonowa, Lipowa, Bukowa, Kasztanowa, Polna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wrocławska) i w [2] Zmysłowie (ul. Wrocławska i Polna), dla etapu 2 lata 2004-06

120

240

240

254

168

168

168

168

168

168

1862

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej Szymonki, Dubin415

415830

4.

Budowa sieci kanalizacyjnej Nowy Sielec, Stary Sielec, Śląskowo, Domaradzice


221

441

441

1103

5.

Budowa sieci kanalizacyjnej Ostoje, Janowo, Szkaradowo, Bartoszewice, Pawłowo, Rogożewo, Grąbkowo, Jeziora, Płaczkowo225

300

300

300

1125
Gmina razem:

7670

7790

655

890

609

609

393

468

468

468

20 020


Planowane rezultaty:

 • Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej (szt.)

 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (m)

 • Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacyjnej (ha)


Planowane oddziaływanie:

 • Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych ( w okresie 1 roku) m³/miesiąc x 12

 • Ilość osób korzystających z kanalizacji sanitarnej – (osoby).
 1. Oczyszczalnie ścieków


Planowane produkty

Liczba wybudowanych oczyszczalni przyzagrodowych

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Budowa oczyszczalni przyzagrodowych Bielawy, Zmysłowo, Zaborowo, Nadstawem, Pawłowo-Piskornia

84
84
Gmina razem:

84
84Planowane rezultaty:

 • Wykorzystywana moc przerobowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – (m³/dobę)

 • Ilość wcześniej nieczyszczonych ścieków – (m³/dobę)

Planowane oddziaływania:

 • Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (w okresie 1 roku) 1. Wodociągi


Planowane produkty

Długość wybudowanej sieci wodociągowej metrach

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Wymiana sieci wodociągowej w Rogożewie


1000

2000

2000

5000


Planowane produkty

Liczba zmodernizowanych stacji wodociągowych

Lp.

Nazwa planowanego zadania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

1.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogożewie i Szymonkach1


1
Gmina razem:1


1Planowane rezultaty:

 • Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację wodociągową (szt.)

 • Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji wodociągowej (ha)

 • Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej (ha)

Planowane oddziaływanie:

 • Liczba wody konsumowanej (w okresie 1 roku) - m³/miesiąc x 12

 • Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej – (osoby)
1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość