Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 342.12 Kb.
Strona2/6
Data18.06.2016
Rozmiar342.12 Kb.
1   2   3   4   5   6

P
ozostałe grunty stanowią: grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i innymi gruntami użytkowymi oraz nieużytkami. Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

Rodzaj terenów


Powierzchnia w ha

%

Grunty orne

4 629

77,76

Łąki

800

13,44

Pastwiska trwałe

520

8,73

Sady

4

0,07

Razem

5 953

100


2
. Środowisko przyrodnicze

Gmina Brzeziny jest gminą rolniczą z elementami funkcji turystycznych i rekreacyjnych. Powierzchnia użytków rolnych stanowi około 50 % ogólnej powierzchni gminy. Do walorów turystycznych i rekreacyjnych należy zaliczyć przede wszystkim piękne lasy położone na obszarze gminy. Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Prosna wraz z jej głównymi dopływami Żurawką, Łużycą, Pokrzywnicą i Kiełbaśnicą oraz Jamnicą i Strugą Grzymaczewską. Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Prosny, która wraz z Pokrzywnicą stanowi główną oś hydrograficzną obszaru. Uzupełnieniem są niewielkie dopływy Prosny i Pokrzywnicy oraz system wód melioracyjnych. Na Pokrzywnicy w Brzezinach powstał akwen o powierzchni 2 ha, który jest obecnie wykorzystywany do celów rekreacyjnych. W południowo–wschodniej części gminy znajdują się ponadto stawy hodowlane o łącznej powierzchni ok. 15 ha.

Pod względem hydrogeologicznym przez środek gminy biegnie granica pomiędzy podregionem poznańskim I i podregionem kaliskim II. Użytkowe poziomy wodonośne występują na terenie całego obszaru gminy. Gmina płożona jest na obszarze Kotliny Grabowskiej. Pod względem morfologicznym teren składa się z wysoczyzny plejstoceńskiej i wysokiej terasy Prosny. W obrębie wysoczyzny występują liczne wydmy o kilkumetrowej wysokości. Teren gminy jest falisty, w przedziale wysokości około 120–160 m n.p.m., lecz spadki są niewielkie, nie przekraczające 5 %. Obszar gminy jest odwadniany przez Pokrzywnicę i Prosnę z dopływem Łużycą. Rzeka Prosna stanowi na niewielkim odcinku granicę zachodnią gminy.

Cały obszar gminy jest łagodnie pochylony z południa ku północy zgodnie z kierunkiem obu rzek. Dominującą pod względem powierzchni jest terasa wysoka stanowiąca około 50 % powierzchni gminy, obejmująca wsie: Brzeziny, Czempisz, Jamnice, Świerczyna, Jagodziniec, Pieczyska, Zagórna, Dzięcioły, Fajum. Poziom terasy środkowej stanowi 40 % powierzchni gminy z wsiami: Piegonisko Pustkowie i Rożenno. Pozostałe 10 % powierzchni gminy to terasa zalewowa wzdłuż rzeki Prosny i Pokrzywnicy, obejmująca wsie: Zajączki, Wrząca, Aleksandria, Przystania i Ostrów Kaliski. Lasy stanowią 43,03 % powierzchni gminy i zajmują powierzchnię 5 361 ha w tym 4 861 ha należy do Administracji Lasów Państwowych, własność prywatną stanowi 500 ha.

Gmina Brzeziny należy do ubogich w surowce mineralne, stwierdzono jedynie występowanie kruszyw mineralnych w postaci piasków drobnych, rzadziej grubych z wkładkami żwiru i surowców energetycznych w postaci torfów. Na terenie gminy brak jest udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych, występujących głównie w postaci piasków wydmowych, eksploatowanych nielegalnie w postaci niewielkich ukopów punktowych. Jedynym udokumentowanym surowcem jest torf, którego złoże „Świerczyna” rozpoznane w 1996 roku, zlokalizowane jest na użytkach rolnych przeznaczonych pod zbiornik ”Wielowieś Klasztorna”, w obrębie wsi Przystania Kolonia, o powierzchni 9,1 ha i zasobach szacowanych na 72 900 ton. Kopalinę stanowi torf humusowy, przydatny do celów rolniczych, ogrodniczych, nie nadający się do celów energetycznych.

Wody podziemne na terenie gminy, ze względu na budowę geologiczną terenów, są zagrożone poprzez infiltrację zanieczyszczonych wód opadowych oraz wód powierzchniowych. Na stan czystości wód wpływa nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa gminy, poprzez przedostawanie się do wód gruntowych ścieków pochodzących z nieszczelnych szamb. Zanieczyszczeń dostarczają również środki chemiczne stosowane na gruntach ornych, oraz odcieki z nielegalnych, byłych wysypisk śmieci, które należy wyeliminować. Zasoby eksploatowane na potrzeby gminy są zasobami wystarczającymi i nie stwarzają ograniczeń dla rozwoju gminy, zastrzeżenia budzi jedynie duża zawartość żelaza i manganu.

Układ sieci hydrologicznej gminy Brzeziny skupiony jest na działach wodnych rzek Prosny i Pokrzywnicy, które odwadniają omawiany obszar i są odbiornikami mniejszych cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Do systemu cieków podstawowych, który na terenie gminy posiada łączną długość 51,3 km, w tym rzeka Prosna 8,8 km, należą jeszcze rzeki: Łużyca, Żurawka i Kiełbaśnica, które uchodzą do Prosny oraz Jamnica i Struga Grzymaczewska wpadające do Pokrzywnicy. Ku ciekom podstawowym kieruje swoje wody sieć rowów melioracyjnych o łącznej długości 72,84 km wraz z systemem drenowań obejmujących 23% terenów użytkowanych rolniczo, które wykonane przed wieloma laty uległy w znacznym stopniu dewastacji.

Uzupełnieniem dla systemu wód płynących są wody stojące o łącznej powierzchni 134 ha zaliczane do systemu małej retencji. Stanowią je przede wszystkim zespoły stawów rybnych Hanek 1-3, Dzikie Nowe oraz Grobek. Zlokalizowane w dolinach rzek i rowów urozmaicają krajobraz gminy.

Charakterystyka gleb użytkowanych rolniczo na terenie gminy, pod względem budowy jak i wartości użytkowej, wskazuje na dominację gleb słabych. Występujące w gminie gleby w 74,4% zaliczają się do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego. Dominują tu gleby bielicowe, o klasie bonitacyjnej V – 38% i VI – 54 %, wytwarzane przeważnie na piaskach. Jedynie 8 % gruntów ornych stanowią gleby brunatne, stanowiące IV klasę, skupione głównie we wschodniej części gminy na terenie wsi Piegonisko Pustkowie i Rożenno oraz w dolinie rzeki Prosny we wsiach Ostrów Kaliski i Przystania. Pod względem odczynu na terenie gminy dominują gleby kwaśne i bardzo kwaśne o pH poniżej 5,5, które stanowią 87% użytków rolnych i w 63 % wymagają wapnowania.

Gmina Brzeziny charakteryzuje się dużym stopniem lesistości, wynoszącym 43,03 % ogólnej powierzchni gminy. Lasy występują w dwóch zwartych kompleksach, rozdzielonych terenami osiedleńczymi. Pod względem własnościowym przeważają lasy państwowe, znajdujące się w zasięgu oddziaływania Nadleśnictwa Kalisz. Tylko 9% powierzchni leśnej na terenie gminy stanowią lasy prywatne. Występujące na terenie gminy obszary leśne to siedliska borowe z przewagą boru świeżego, przy dominującym gatunku lasotwórczym w postaci sosny, tworzącej jednogatunkowe drzewostany. W mniejszym stopniu występuje bór wilgotny, bór mieszany wilgotny i lasy mieszane. Najcenniejsze obszary przyrody ożywionej objęte są ochroną rezerwatową, do której zaliczamy: ”Rezerwat Brzeziny” – ścisły, florystyczny o powierzchni 4,81 ha położony w leśnictwie Brzeziny, w którym ochroną objęto jedno z nielicznych stanowisk paproci, „Rezerwat Olbina”- częściowy, leśny o powierzchni 16,63 ha położony w Leśnictwie Wilcze Ługi w miejscowości Pieczyska, w którym ochroną objęto jodłę pospolitą i towarzyszący

jej świerk. Oprócz dużej powierzchni lasów, zasoby przyrody ożywionej wzbogaca położony na terenie gminy park podworski w miejscowości Przystania.

3. Turystyka

Ze względu na korzystne walory środowiska (zalesienie, klimat, zbiorniki wodne) od kilku lat notowany jest zwiększony napływ turystów, nie tylko w samych Brzezinach, ale również w innych miejscowościach na terenie gminy. Jednak większość kompleksów leśnych nie posiada cech dużej przydatności dla celów rekreacyjnych. Turyści przebywają w ośrodkach wypoczynkowych i prywatnych domach letniskowych, znajdujących się głównie w Brzezinach oraz w miejscowościach: • Czempisz,

 • Moczalec,

 • Pieczyska,

 • Jagodziniec.

Istniejąca baza turystyczna w Brzezinach składa się z następujących obiektów:

1. Ośrodek Wypoczynkowy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, na terenie, którego znajdują się: kąpielisko, plaża, pole namiotowe, kort tenisowy, boisko do piłki siatkowej. Obiekt oferuje bazę noclegową obejmującą: domy wczasowe z pokojami 1-2-3-4 i 5 osobowymi, o łącznej liczbie miejsc noclegowych – 63, 5 domków letniskowych 3 i 4 osobowych, o łącznej liczbie miejsc noclegowych – 25.

2. Ośrodek Wczasowy Cechu Rzemiosł Różnych w Kaliszu, wyposażony w • 3 domki letniskowe, o łącznej liczbie miejsc noclegowych – 24,

 • 1 dom wczasowy, o łącznej liczbie miejsc noclegowych – 14.

3. Prywatne domki letniskowe, w liczbie:

 • Brzeziny – 21

 • Czempisz – 16

 • Moczalec – 11

 • Pieczyska – 6

 • Jagodziniec – 27

Razem stanowi to 81 domków o łącznej liczbie około 324 miejsc noclegowych.

Liczba turystów przebywających na terenie Gminy Brzeziny wynosi

Turyści pobytowi GOKSiR – 500

OW Cech – 30

Domki prywatne – 400

Turyści przejezdni – 2 400

Szacunkowa liczba turystów przebywających w okresie letnim na terenie Gminy Brzeziny w roku 1999 wynosiła 3600 osób co stanowi 60,3% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Nie wyklucza się możliwości tworzenia jednostkowych miejsc zabudowy rekreacyjnej i letniskowej w sąsiedztwie lasów i wód otwartych. W celu rozwoju turystyki konieczne jest wzmocnienie bazy noclegowej na terenie gminy Brzeziny. Zaplecze gastronomiczne istnieje jedynie na terenie miejscowości gminnej Brzeziny, które jest podstawą bazy turystycznej gminy. Przewiduje się przekształcanie i uzupełnianie niektórych gospodarstw zagrodowych o dodatkową funkcję obsługi turystycznej (letniskowej) tzw. gospodarstwa agroturystyczne w Czempiszu, Piegonisku, Przystajni, Jamnicach. Rozwój indywidualnego budownictwa letniskowego wspierany będzie również na terenach wsi: Moczalec, Przystania Kolonia, Jagodziniec. W celu zapewnienia właściwej obsługi agroturystycznej konieczny staje się rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy. Gmina Brzeziny jest gminą typowo rolniczą, pozbawioną przemysłu. Podobny charakter mają sąsiednie gminy. Z tego względu powietrze atmosferyczne nie jest skażone pyłami i dymami produkcyjnymi. Poważnym zanieczyszczeniem dla powietrza atmosferycznego są jednak kotłownie, zlokalizowane na terenie gminy, ale również gmin sąsiednich. Wykorzystywane są one głównie do ogrzewania zakładów usługowych, rzemieślniczych oraz budownictwa mieszkaniowego. Często są opalane odpadami produkcyjnymi. W celu ochrony wód i gruntów przed odpadami płynnymi i ściekami, Gmina Brzeziny oddała do użytku w roku 1993, zbiorową oczyszczalnię ścieków. Działania podejmowane przez gminę w zakresie ochrony środowiska chronią wody rzek Pokrzywnicy, Kiełbaśnicy i Prosny zaliczane do II klasy czystości wód.4. Zagospodarowanie przestrzenne:

a). Komunikacja

System komunikacji drogowej Gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne o następującej długości:

- drogi wojewódzkie 16,6 km

- drogi powiatowe 43,8 km

- drogi gminne 111,2 km
Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełną obsługę wszystkich wsi.

Główne drogi przebiegające przez obszar gminy to droga wojewódzka Wrocław-Łódź (446), o długości 16,6 km oraz droga powiatowa Kalisz-Brzeziny (209). Drogi gminne o powierzchni asfaltowej mają długość 23,84 km. Pozostałe 87,36 km dróg gminnych to drogi o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej. Na łączną długość dróg powiatowych, wynoszącą 43,8 km składają się drogi:

Nr 208 Opatówek - Brzeziny

Nr 209 Kalisz – Brzeziny

Nr 211 Brzeziny – Szczytniki

Nr 264 Wola Droszewska – Ostrów Kaliski

Nr 267 Ostrów Kaliski – Czempisz

Nr 268 Brzeziny – Włocin

289 Brzeziny – Głuszyna

nr 290 Piegonisko – Wojków


Drogi te posiadają w większości nawierzchnie bitumiczne o konstrukcji przystosowanej do ruchu lekkiego, jedynie drogi nr 211, 264 i częściowo 289 są drogami o nawierzchni gruntowej. Drogi powiatowe są w złym stanie, z licznymi spękaniami i koleinami, zdeformowanymi spadkami poprzecznymi oraz nieuporządkowanymi poboczami i oznakowaniem.

Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne, które przedstawiają podobny stan jak drogi powiatowe. Długość dróg gminnych to 111,2 km, w tym drogi utwardzone to 28,0 km, a pozostałe to drogi o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej. Przez teren gminy nie przebiegają żadne linie kolejowe. W celu równomiernego rozwoju obszaru gminy Brzeziny w latach 2005 - 2006 planuje się modernizację większości dróg gminnych.

Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zapewni szybszy rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości. W kolejnych latach planuje się dalszy rozwój systemu komunikacji.

b). Telefonizacja

Wszystkie miejscowości gminy Brzeziny posiadają sieć telefoniczną Telekomunikacji Polskiej S.A. w postaci linii kablowych doziemnych i napowietrznych wraz z automatyczną centralą numerów zainstalowaną w Brzezinach, która zaspakaja potrzeby obecnych i potencjalnych abonentów . Drugim kierunkiem działania telekomunikacji jest telefonia komórkowa Centertel, Era GSM i Plus GSM, świadcząca usługi poprzez stacje przekaźnikowe usytuowane na terenie wsi Brzeziny.

W latach 2005 - 2013 przewiduje się dalszy rozwój sieci komórkowej. Czyni się starania w celu rozwoju sieci teleinformatycznej na terenie gminy.
c). Elektryfikacja i gazownictwo

Całość gminy jest zelektryfikowana. Obecnie wszyscy mieszkańcy gminy korzystają z energii elektrycznej. Sieć energetyczna zaspakaja aktualne potrzeby gminy. Odbiorcy są zaopatrywani w energię elektryczną przez Energetykę Kaliską S.A., liniami średniego napięcia 15 kV relacji Piwonice - Brzeziny i Grabów - Ostrów Kaliski poprzez 70 stacji transformatorowych 15/0,4 k oraz linie niskiego napięcia , głównie napowietrzne o łącznej długości 175 km. Konieczne są bieżące konserwacje sieci i stacji oraz sukcesywne kablowanie w miejsce sieci napowietrznych. Pod względem zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez urządzenia zasilające w energię elektryczną, sieci składające się z linii napowietrznych i kablowych SN-15 kV i NN, nie stwarzają na terenie gminy zagrożenia dla środowiska człowieka. Stan techniczny niektórych linii, z uwagi na ich wiek i starzenie się izolacji, nie jest najlepszy i wymaga poprawy. Również rosnące potrzeby związane z rozwojem gminy i zmieniającymi się potrzebami mieszkańców powodują konieczność modernizacji i rozwoju – budowy nowych obiektów energetycznych średniego i niskiego napięcia. Jedną z większych planowanych inwestycji na terenie gminy Brzeziny będzie budowa zbiornika „Wielowieś Klasztorna”. Realizacja tego przedsięwzięcia spowoduje konieczność przebudowy(przełożenia) kilku linii SN i nn. Oświetlenie uliczne w gminie Brzeziny jest zrealizowane w niewystarczającym stopniu. Najlepiej oświetlona jest wieś gminna. Główne niedostatki obecnej sieci oświetleniowej to:

- brak oświetlenia drogi wojewódzkiej w obszarze pomiędzy wsiami sołeckimi, - rozstaw słupów sieci i ich odległości od krawędzi jezdni nie uwzględniają potrzeb oświetleniowych, - duży procent znacznie wyeksploatowanych opraw rtęciowych o bardzo niskiej skuteczności świetlnej.

Na terenie gminy Brzeziny brak jest uzbrojenia w postaci sieci gazowej, a potrzeby w tym zakresie pokrywane są dostawami gazu technicznego w butlach. Istnieje możliwość zaopatrzenia terenu gminy gazem, poprzez wspólne inwestycje z gminami: Godziesze, Szczytniki i Kraszewice. Barierą rozwoju gazownictwa są przesłanki ekonomiczne związane z wysokimi kosztami budowy sieci gazowniczej oraz stale rosnącymi cenami jednostkowymi gazu powodującymi zmniejszenie zapotrzebowania na gaz, co w efekcie nie stwarza potrzeby zgazyfikowania gminy.d). Zaopatrzenie w wodę

Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane. Z sieci zbiorowej korzysta 95 % gospodarstw domowych, a 5 % z własnych ujęć. Systemem gospodarki wodnej w gminie objętych jest 1410 gospodarstw domowych oraz gosp. rolnych. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 128,4 km sieci rozdzielczej i 77,8 km przyłączy. Źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, które charakteryzują się nie najwyższą jakością wód. System zaopatrzenia w wodę oparty jest na 3 stacjach uzdatniania wody na bazie ujęć w miejscowościach Brzeziny, Czempisz, Pieczyska o łącznej długości sieci 128,4 km, co stanowi 98 % zwodociągowania gminy.Na lata 2005-2006 planowana jest rozbudowa hydroforni w Brzezinach, Czempiszu i Pieczyskach. Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeby zwiększenia wydajności hydroforni i podniesienia jakości wody, co wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych mieszkańców. Średnia roczna produkcja wody - wydobycie, ogółem wynosi 144.928,00 m3, natomiast w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

Miejscowość

Ogółem w m3


Świerczyna


1.529


Przystajnia


4.558


Moczalec


2.665


Aleksandria


18.261


Brzeziny(osiedle)


16.148


Brzeziny(centrum)


23.363


Jagodziniec


6.481


Pieczyska


7.722


Piegonisko Wieś


5.812


Piegonisko Pustkowie


3.749


Sobiesęki

4.726

Jamnice

3.022

Ostrów Kaliski

9.121

Dzięcioły

6.227

Fajum

4.019

Rożenno

1.041

Czempisz


8.234

Zagórna

6.037Wrząca

3.522

Zajączki

5.170

RAZEM

144.928,00

W związku z intensywnym tempem rozwoju wsi gminnej Brzeziny, zwłaszcza osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Gen. Zajączka zachodzi konieczność rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej, do której zostaną przyłączone przyłącza indywidualne w latach 2005 -2006 w ilości 20 szt. Ponadto zachodzi konieczność połączenia wodociągu Pieczyska i wodociągu Brzeziny (odległość pomiędzy nimi wynosi ok. 2 km w celu zwiększenia mocy wydobywczych jak również wymiana pompy, rozbudowa zbiornika i zakup aparatu prądotwórczego.

e). Oczyszczanie ścieków i kanalizacja sanitarna

W roku 1993 została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Brzezinach. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna typu BOS-200, o docelowej zdolności oczyszczania do 250 m3 na dobę. Aktualnie czynny jest ciąg technologiczny o zdolności przepustowej 200 m3, do którego przyłączony jest system kanalizacji sanitarnej wsi Brzeziny, Aleksandria i częściowo Jagodziniec, lecz w perspektywie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się uruchomienie drugiego zblokowanego urządzenia oczyszczającego. Średnio dobowa dostawa nieczystości płynnych na koniec 2003 r. wynosiła:Lp

Nazwa oczyszczalni

Przepusto-wość

(m3/ilość)

Miejscowość

Ilość ścieków

(m3/h)

Długość sieci kanalizacyjnej

(km)

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w szt.

Stopień skanalizowania w %

1.

Brzeziny

200

Aleksandria

Brzeziny


Jagodziniec

12

85

418,2

6,8


3,2

51

268


21OGÓŁEM

200
101

28,2

340

7,6

W najbliższych latach tj. do 2010 przewiduje się rozbudowę i remont istniejącej oczyszczalni do uzyskania przepustowości 500 m3/dobę wraz z rozbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej dla osiedla im. Generała Zajączka w Brzezinach o długości 1,2 km dla przewidywanej liczby 140 mieszkańców. Po 2008 roku planowana jest dalsza rozbudowa sieci w pozostałych wsiach gminnych, aż do 2013 roku.


f) Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej w gminie Brzeziny obejmuje obszar 10 308 m2 na terenie osiedla Gen. Zajączka w Brzezinach. Kanalizacja deszczowa zakończona jest osadnikami piasku (płaskownikami) a woda odprowadzana jest na podstawie pozwolenia wodno-prawnego do rowów. W celu uregulowania odpływów wód z dróg, planuje się dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej. Obecnie brak odpływu wody deszczowej powoduje znaczne uszkodzenia dróg i wymusza konieczność częstych napraw. Ze względu na ograniczoność środków budżetowych, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonywać etapowo, równolegle z budową kolejnych ulic/ dróg gminnych w ciągu całego okresu obowiązywania planu tj. do 2013 roku.
1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość