Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 342.12 Kb.
Strona3/6
Data18.06.2016
Rozmiar342.12 Kb.
1   2   3   4   5   6

g). Usuwanie odpadów stałych
Z uwagi na fakt, że gmina jest terenem typowo wiejskim, głównymi odpadami są odpady komunalne, których źródłem powstawania są skupiska ludzkie, małe zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe. Skład tych odpadów charakteryzuje się mniejszym udziałem materii organicznej i papieru, zagospodarowywanych we własnym zakresie, a przeważającej części tworzyw sztucznych oraz szkła. Ilość powstających rocznie odpadów szacuje się na 1321 Mg/rok. Na terenie gminy funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami, oparty o gminne składowisko odpadów komunalnych. Usuwaniem odpadów z terenu gminy zajmują się firmy EKO i PUK z Kalisza, poprzez system rozstawionych 133 pojemników o pojemności 110 dm3 i incydentalnie PA 1100 oraz ZOK Brzeziny poprzez zbiórkę odpadów przy pomocy worków foliowych o pojemności 110 litrów. Gminne składowisko odpadów komunalnych znajdujące się w miejscowości Czempisz, przy drodze powiatowej nr 289, zostało zbudowane w 1993 roku na gruntach nieprzepuszczalnych bez dodatkowego uszczelnienia, o powierzchni 0,27 ha i pojemności składowania wynoszącej 18 500 m3 i jest wypełnione w 70%. Stan techniczny obiektu, szczególnie w zakresie zabezpieczeń środowiska i nie spełniania współczesnych wymogów kwalifikuje je do zamknięcia . W gminie wprowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, którą objęto odpady z tworzyw sztucznych, papier i odpady szklane, poprzez zakup 17 szt. i ustawienie pojemników w głównych punktach wsi sołeckich. Uregulowanie gospodarki odpadami stanowi program ustalony przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, którego gmina jest członkiem. W celu przeglądu i oceny stanu środowiska w gminie, oraz sprecyzowaniu potrzeb i możliwości w zakresie ochrony środowiska na szczeblu lokalnym w latach 2004- 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.

h). Ciepłownictwo

Obecnie budynki mieszkalne w około 92 % ogrzewane są indywidualnie. Nie istnieje zbiorcza sieć grzewcza. Niektóre budynki, głównie użyteczności publicznej oraz zbiorowego zamieszkania ogrzewane są z kotłów wspólnych, tradycyjnie, olejem opałowym lub miałem węglowym. Należą do nich:

- Budynek Gimnazjum w Brzezinach - Budynek Ośrodka Zdrowia w Brzezinach,

- Szkoła Podstawowa w Sobiesękach oraz Dom Nauczyciela, - Szkoła Podstawowa w Dzięciołach, - budynek Zespołu Szkół w Brzezinach z Domem Nauczyciela

Do większych kotłowni zaliczyć trzeba również kotłownie istniejących podmiotów gospodarczych takich jak:

- Obróbka Drewna Budowlanego – Dudkiewicz Krystyna – zajmujący się obróbką i suszeniem drewna w Ostrowie Kaliskim,

- Piekarnia GS w Brzezinach,

- Masarnia SOLMEX w Brzezinach.


i). Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Na terenie Gminy występują obiekty zakwalifikowane jako zabytkowe, ujęte w ewidencji konserwatorskiej, na które składają się m in.:

- kościół p.w. św. Krzyża w Brzezinach,

- kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP w Sobiesękach,

- kaplica we wsi Przystania Kolonia,

- zespół podworski w Brzezinach,

- zespół podworski w Pieczyskach,

- zespół parkowy w Przystajni,

- stanowisko archeologiczne - cmentarzysko kultury łużyckiej w Ostrowie Kaliskim,

- budynek filii ZSO w Brzezinach,

- budownictwo drewniane w Zajączkach, Wrzącej, Czempiszu, Ostrowie Kaliskim, Zagórnej, Dzięciołach i Fajum,

- drewniana remiza strażacka w Brzezinach,

- kapliczki przydrożne we wsi Fajum i Jamnice.

Szczególnie godny uwagi jest park podworski w miejscowości Przystania. Stanowi on interesujące przyrodniczo, wielogatunkowe enklawy roślinności, głównie w postaci okazałych dębów i jesionów oraz przydrożnego szpaleru starych klonów polnych. Wymienione obiekty nie stanowią dostatecznej bazy do rozwoju turystyki na dużą skalę, mogą jednak mieć pozytywny

wpływ na rozwój poszczególnych gospodarstw agroturystycznych.5. Gospodarka w gminie

a. Struktura

Gmina Brzeziny jest gminą typowo rolniczą, dlatego charakterystyczne jest to, iż od kilku lat występuje tendencja odejścia od rolnictwa wobec niskiej dochodowości produkcji rolnej, na rzecz powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Poszczególne rodzaje działalności gospodarczej przedstawiają się następująco:Rodzaj działalności

Liczba podmiotów

%

Usługi

151

41,60

Handel

92

25,34

Produkcja

120

33,06

R
AZEM

363

100


b. Rodzaje branż
Na terenie Gminy funkcjonują następujące rodzaje branż:
1. Produkcja i przetwórstwo:

 • stolarnie, tartaki, produkcja palet (99)

 • ubojnie i masarnie (1)

 • zakłady krawieckie i bieliźniarskie (3)

 • mieszalnie pasz i młyny (2)

 • piekarnie (2)

 • produkcja opakowań foliowych (1)

produkcja metalowa (3)

 • betoniarnie (1)

2. Usługi: • transport (43)

 • murarstwo (19)

 • usługi budowlane i remontowe (30)

 • instalatorstwo wodnokanalizacyjne (6)

 • mechanika maszyn i pojazdów (10)

 • Zakład Usług Leśnych (6)

 • fryzjerstwo (5)

 • usługi biurowe (6)

 • pozostałe (26)

3. Handel i gastronomia: • sklepy i handle obwoźny (83)

 • bary, kawiarnie, restauracje (8)Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi Wójt Gminy Brzeziny.


Zarejestrowane tam podmioty gospodarcze prowadzą działalność w formie:

 • jednoosobowych przedsiębiorstw osób fizycznych (363)


c. Dominujące tendencje w branżach
W okresie ostatnich dziesięciu lat na terenie gminy powstała znaczna liczba przedsiębiorstw zajmujących się produkcją palet. W ciągu 1999 roku na 53 podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, 29 stanowiły firmy o takim właśnie profilu działalności. Obecnie stwierdza się zjawisko stagnacji w branży produkcji palet, a nawet rezygnację wielu podmiotów z dotychczasowej działalności z powodu niekorzystnych zmian przepisów w KRUS. Dominującym typem działalności w branży produkcyjnej jest nadal produkcja palet.

W
pozostałych branżach sytuacja jest raczej stabilna i nie charakteryzuje się tendencją do wzrostu liczby podmiotów. Należy jednak zauważyć, że nowo powstające firmy mają raczej charakter działalności ubocznej obok podstawowego źródła utrzymania, jakim jest głównie rolnictwo. Z tego powodu są to, zatem w większości podmioty gospodarcze o niskim potencjale rozwojowym.

Gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność gospodarczą znajdują się często w złej kondycji produkcyjnej spowodowanej złymi uwarunkowaniami środowiskowymi i złą strukturą obszarową gospodarstw rolnych, przedstawiającą się następująco:

Powierzchnia gospodarstw w ha

Liczba gospodarstw

%

do 5

600

51,72

5 – 10

355

30,61

10 – 15

135

11,64

Powyżej 15

70

6,03

RAZEM

1 160

100Na obszarze gminy występują również gorsze od przeciętnych warunki klimatyczne i jakość gleb.

Struktura bonitacyjna przedstawia się następująco:

kl. I - 0 % powierzchni,

kl. II - 0 % powierzchni,

kl. III - 0,5 % powierzchni,

kl. IV - 7,5 % powierzchni,

kl. V - 38,0 % powierzchni,

kl. VI - 54,0 % powierzchni.

Tendencje rozwojowe:

w rolnictwie:

- produkcja mięsa wieprzowego.

- produkcja drobiu ,

- chów bydła mlecznego.w działalności produkcyjnej:

na terenie gminy Brzeziny nie istnieją duże zakłady przemysłowe. Do ważniejszych i posiadających istotne znaczenie przedsiębiorstw, oprócz produkcji palet można zaliczyć:

– piekarnię Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Godziesze Wielkie

w Brzezinach,

– piekarnia w Aleksandrii,

– 2 młyny w Ostrowie Kaliskim, w tym 1 czynny,

– 9 tartaków: w Ostrowie Kaliskim, Brzezinach , Dzięciołach i Czempiszu.


w handlu:

Podmioty gospodarcze na terenie gminy Brzeziny prowadzą głównie handel stacjonarny, obwoźny i obnośny.

Handel stacjonarny skupia sklepy różnych branż: spożywcze, przemysłowe, wielobranżowe, do produkcji rolnej oraz z częściami do samochodów.

Handel obwoźny i obnośny to głównie handel artykułami spożywczymi i artykułami do produkcji rolnej.

W ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Brzeziny figuruje 83 podmiotów, których działalność gospodarcza obejmuje handel.

Do największych sklepów na terenie gminy można zaliczyć:

– sieć sklepów z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, oraz sklepy

wielobranżowe w Brzezinach,

– sklep z artykułami do produkcji rolnej w Brzezinach,

– sklep przemysłowo-ogrodniczy oraz z artykułami gospodarstwa domowego w

Brzezinach.

w usługach:

Przeważająca ilość podmiotów usługowych to firmy prowadzące działalność transportową , drugie miejsce pod względem liczebności stanowią podmioty prowadzące usługi budowlane i remontowe. Ze względu na położenie Gminy (przebieg drogi wojewódzkiej Nr 449 relacji Wrocław-Łódź) na odcinku 20,00 km przebiegającej przez teren Gminy zlokalizowano 3 punkty gastronomiczne (bary i restauracje) W perspektywie (lata 2004-2006) powstanie kolejny punkt obsługi transportowej - stacja paliw, hotel, gastronomia, myjnia samochodowa.c) Zatrudnienie w poszczególnych sektorach - struktura, trendy.

Gmina Brzeziny charakteryzuje się silną dominacją sektora rolnego w strukturze zatrudnienia, gdyż jest gminą typowo rolniczą. W rolnictwie zatrudnionych jest 1676 osób czynnych zawodowo ( z ogólnej liczby 4618 czynnych zawodowo ) co daje 36,3%. Natomiast w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców gminy Brzeziny z rolnictwa utrzymuje się 28,60 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy. Pozostały procent ogółu ludności utrzymuje się z innych gałęzi gospodarki narodowej. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych to przedsiębiorstwa małe, zatrudniające poniżej dziesięciu osób przede wszystkim z sektora handlu i usług. Jedynie nieliczne firmy zatrudniają ponad l0 pracowników, należą do nich: • masarnia SOLMEX w Brzezinach,

 • Sklep Wielobranżowy w Brzezinach prowadzony przez Państwa Stempień,

 • GS „Samopomoc Chłopska” w Godzieszach Wielkich (piekarnia),

 • Centrum Handlowe w Brzezinach.

e) Identyfikacja problemów. Gmina Brzeziny jest gminą typowo rolniczą charakteryzującą się niską jakością gleb w związku z tym pojawiają się problemy wynikające ze spadającej opłacalności produkcji rolnej. Stwarza to konieczność poszukiwania alternatywnych form zatrudnienia, i w konsekwencji prowadzi do ubożenia społeczeństwa. Perspektywa konkurencji na rynku unijnym stwarza dodatkowo obawę o funkcjonowanie niewielkich gospodarstw rolnych. Rodzi to potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy w innych branżach gospodarki. Na terenie gminy Brzeziny istnieje wiele małych podmiotów gospodarczych zatrudniających niewielką liczbę osób. Natomiast większych firm jest kilka i skupione są one praktycznie tylko wokół jednej branży; produkcja palet. W przypadku pojawienia się gorszej koniunktury na rynku produkcji palet istnieje niebezpieczeństwo nagłego wzrostu bezrobocia.

6. Sfera społeczna.

a). Sytuacja demograficzna i społeczna

Gminę Brzeziny na dzień 30.06.2004 r. zamieszkuje 5.864 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 46 os./km2 i kształtuje się poniżej średniej dla powiatu kaliskiego (70 os./km2), woj. wielkopolskiego (112 os./km2) i Polski (124 os./km2). Sołectwa o największej liczbie mieszkańców to Aleksandria, Brzeziny i Czempisz. Najgęściej zaludniona jest miejscowość gminna, najniższa gęstość zaludnienia charakteryzuje wsie Rożenno i Zajączki. Po roku 1980 obserwuje się nieznaczne przemieszczenia terytorialne mieszkańców, co świadczy o rosnącej atrakcyjności gminy. Zahamowanie procesu migracji świadczy o braku miejsc pracy w mieście oraz o rosnącej atrakcyjności wsi Brzeziny. Saldo migracji nie powinno ulegać większym zmianom, natomiast w przypadku budowy zbiornika „Wielowieś Klasztorna” można się liczyć ze zwiększonym napływem osób z zewnątrz.

Struktura wiekowa ludności gminy jest następująca:

Lp.


Przedział wiekowy


Liczba ludności


Procent ogółu ludności


1

2

3


0-18

18-65

Powyżej 651520

3436

908


25,9

58,6

15,5


W ogólnej liczbie mieszkańców powyżej 18 roku życia 48,97 % stanowią mężczyźni, natomiast 51,03% kobiety. Na 100 osób w wieku produkcyjnym1 przypada 71 osób w wieku nieprodukcyjnym2. Na przestrzeni lat 1980-2000 daje się zaobserwować pewne wahania idące w kierunku wzrostu ludności w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik starzenia się ludności w gminie wynosi 17,7% i jest wyższy od wskaźnika dla Polski (14%). Najmłodsze społeczeństwo występuje we wsi Brzeziny i Sobiesęki, zdecydowana większość wsi charakteryzuje się wskaźnikiem starzenia się ludności. Niekorzystnym zjawiskiem jest zaawansowany proces starzenia się ludności.

b). Poziom bezrobocia

Bezrobocie pojawiło się w 1990 roku wraz ze zmianami ustrojowymi w kraju, z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, co spowodowało obniżenie zapotrzebowania na siłę roboczą. Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowi ludność w wieku 18-24 lata(40%) i 25-34 lata (29%), co jest zjawiskiem niepokojącym. Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie charakteryzuje się stopą bezrobocia wynoszącą na koniec grudnia 2003 r. 15,4% w powiecie kaliskim, natomiast na terenie Gminy Brzeziny 14,6 %. Według danych PUP w Kaliszu w styczniu 2004 r. zarejestrowanych było 442 bezrobotnych., w tym kobiety 232 (52,5%). Natomiast udział procentowy bezrobotnych z terenu gm. Brzeziny wynosi ogółem 3,2 % w stosunku do zarejestrowanych w powiecie kaliskim. Struktura bezrobocia Gminy Brzeziny przedstawia się następująco: - bezrobotni bez prawa do zasiłku 414 osób, tj. 93,7 % ogółu zarejestrowanych z gminy Brzeziny - kobiety 224 osoby (54,1%), - bezrobotni z prawem do zasiłku 28 osób, tj. 6,3 % ogółu zarejestrowanych z gminy , - kobiety 8 osób (28,6%).

Sytuacja na rynku pracy, dość wysokie i długotrwałe bezrobocie należy do jednych z najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych Gminy. Rozwiązanie tego problemu wymaga koncentracji na rozszerzeniu zakresu metod przeciwdziałania bezrobociu oraz na zapewnieniu warunków wdrożenia nowych metod i technik pracy, a także na dostosowaniu społeczeństwa do ery społeczeństwa informacyjnego. Nadzieją na zwiększenie aktywizacji zawodowej jest niewątpliwie budowa zbiornika „Wielowieś Klasztorna”, która spowoduje ożywienie terenu i stworzenie miejsc pracy. Samorząd Gminy Brzeziny zmierzał będzie do wzbogacenia instrumentów na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie: • rozwoju poradnictwa zawodowego, rozwoju szkoleń dla bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem i poszukujących pracy szczególnie na płaszczyźnie zarządzania, marketingu, organizacji sprzedaży, księgowości, analizy rynku, prawa i finansów;

 • wspieranie samoorganizacji i samopomocy bezrobotnych oraz wspieranie otoczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych,

 • zwiększenia i poprawy jakości dostępu do informacji na rzecz przedsiębiorstw i mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.,

 • aktywizacja i promocja przedsiębiorstw.

Władze samorządowe skupią się także na dostosowaniu oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy m.in. poprzez wyposażenie bazy edukacyjnej w nowoczesne narzędzia, dostosowanych do wymagań postępu technicznego, edukację na rzecz społeczeństwa informacyjnego, rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży, rozwój edukacji informacyjnej dzieci i młodzieży oraz rozwój systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa.

Na warunki i jakość życia mieszkańców Gminy Brzeziny wywiera wpływ przede wszystkim poziom stanu infrastruktury technicznej, mieszkaniowej, dostęp do opieki zdrowotnej, oświaty, kultury i sportu oraz stan bezpieczeństwa publicznego.

Jak opisano we wcześniejszej części Programu, obszar gminy jest w 98% zwodociągowany, natomiast skanalizowane są tylko miejscowości Brzeziny, Aleksandria i część Jagodzińca. Standard życia mieszkańców z pozostałych miejscowości jest poprzez to obniżony. Nieczystości ciekłe z tych miejscowości gromadzone w często nieszczelnych zbiornikach bezodpływowych pogarszają stan środowiska naturalnego oraz wywierają wpływ na pogarszający się stan zdrowia mieszkańców. System opieki zdrowotnej na obszarze gminy Brzeziny nie jest wystarczająco rozwinięty; dotyczy to zarówno opieki podstawowej, jak i specjalistycznej. Opiekę zdrowotną prowadzi niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn.: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOKTOR”, 62-874 Brzeziny w następującym zakresie: podstawowa opieka zdrowotna - w placówce zatrudnieni są lekarze medycyny o następujących specjalnościach: - pediatra, specjalista medycyny rodzinnej – 1 - specjalista chirurg – 1 - internista – 1 Poradnia dla kobiet – K - specjalista ginekolog-położnik – 1 Stan zatrudnienia personelu: - lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 2 pełne etaty i 1 lekarz na 3 godz. tygodniowo - Poradnia K – ginekolog położnik 7 godz. tygodniowo - pielęgniarki - 3 - rejestratorka - 1 Liczba mieszkańców gminy objętych opieką zakładu: - w dniu 31.03.1999 – 5131 pacjentów w Ośrodku Zdrowia - w dniu 31.12.2003 – 5120 pacjentów - w dniu 30.09.2004 – 5236 pacjentów W ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpieczenie opieki nad pacjentami z terenu gminy Brzeziny sprawują: - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna – 2 - położna środowiskowo-rodzinna – 1 - pielęgniarka w środowisku wychowania i nauczania – 1

Mieszkańcy gminy Brzeziny mają dostęp do dwóch aptek oraz dwóch gabinetów stomatologicznych. Teren gminy jest zelektryfikowany i stelefonizowany. Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełną obsługę wszystkich wsi. Podstawowym elementem układu drogowego gminy jest droga wojewódzka Nr 449. Cały układ komunikacyjny gminy jest praktycznie podłączony do tej drogi, która zapewnia gminie atrakcyjne położenie komunikacyjne i jest korzystnym elementem poprawy poziomu życia poprzez ułatwiony dostęp do łączności komunikacyjnej. Należy zauważyć jednak, że duży procent dróg gminnych stanowią drogi nieutwardzone, poza tym wiele dróg już utwardzonych wymaga modernizacji.

Na terenie gminy istnieje pięć szkół podstawowych w miejscowościach Aleksandria, Brzeziny, Czempisz, Dzięcioły i Sobiesęki, oraz gimnazjum w Brzezinach.. Dzieci z oddalonych miejscowości dowożone są do placówek oświatowych szkolnymi autokarami.. Lokalizacja szkół podstawowych w 5 największych miejscowościach powoduje, iż dostęp do oświaty spełnia oczekiwania mieszkańców gminy. Działalność kulturalna na terenie Gminy Brzeziny skupia się głównie przy następujących instytucjach i organizacjach:

1.Szkoły Podstawowe: • Brzeziny

 • Aleksandria

 • Sobiesęki

 • Dzięcioły,

2. Gimnazjum w Brzezinach,

3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach,

4. Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Brzeziny.

Głównym koordynatorem i inspiratorem przedsięwzięć kulturalnych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach. Gminny Ośrodek Kultury powstał w 1984 roku, a swą działalność merytoryczną rozpoczął w 1986 roku. W 1991 roku ośrodek przekształcono w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który obejmuje teraz: GOK, bibliotekę, ośrodek wczasowy i boisko sportowe.

Obecnie przy ośrodku działają następujące zespoły:


 • Kapela Ludowa „Brzeziny”

 • Zespół Pieśni „Brzezinianki”

 • Sekcja Kick-Boxingu

 • Sekcja tenisa stołowego

 • Kółko Plastyczne

 • Klub piłkarski LKS „Olimpia” Brzeziny

 • Sekcja Wędkarska

 • Orkiestra Dęta

Ośrodek aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi z terenu gminy (OSP z terenu gminy Brzeziny, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów w Brzezinach, Związek Kombatantów w Brzezinach. Związek Harcerstwa Polskiego w Brzezinach, Polski Związek Łowiecki w Brzezinach.).

Dzięki współpracy Ośrodka ze Szkołami, Urzędem Gminy, OSP i innymi instytucjami (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Brzezińską Fundacją Kultury i Rekreacji) na terenie gminy organizowanych jest wiele imprez artystycznych i uroczystości jak np.: Święta Narodowe, imprezy jubileuszowe, imprezy folklorystyczne, dyskoteki, plenery plastyczne, kolonie, imprezy turystyczno-sportowe. Do ważniejszych przedsięwzięć inspirowanych przez GOKS i R w 2003 i 2004 roku zaliczyć należy:

- Festyn z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy,

- Gminne Obchody Dnia Seniora,

- Konkurs na Najpiękniejszy Wielkanocny Kosz z Pisankami,

- Międzyszkolny turniej wiedzy ortograficznej „Corrida ortograficzna”

- Festyn z okazji święta 3 Maja,

- Festyn z okazji Dnia Dziecka,

- Konkurs recytatorski z okazji 110 rocznicy urodzin J. Tuwima,

- Konkurs wiedzy o Papieżu,

- Konkurs Plastyczny z okazji 120 rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego.

Bardzo ważnym elementem działalności Ośrodka jest Kapela Ludowa „Brzeziny”, która powstała w 1977 roku z inicjatywy Ignacego Focha. Kapela kultywuje folklor kalisko-sieradzki. Zespół od chwili powstania gra ze słuchu. W repertuarze kapeli znajdują się polki, oberki, owijoki i walcerki. Kapela w swojej ponad 20-letniej działalności dała ponad 1000 koncertów, w kraju na biesiadach i estradach folkloru oraz za granicą (Rosja, Niemcy, Ukraina, Belgia, Holandia). Zespół został wielokrotnie wyróżniony nagrodami i dyplomami między innymi: Dyplomem Honorowym Ministra Kultury Sztuki, Dyplomem Wojewody Kaliskiego. Zespół zajął I miejsce w kategorii Kapel w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą oraz I miejsce w II Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu. Kapela brała udział w większości imprez folklorystycznych , w uroczystościach gminnych i powiatowych oraz w wymianie kulturalnej pomiędzy powiatem kaliskim a niemieckim – Marienberg. Do najważniejszych osiągnięć 2003 i 2004 zaliczyć należy: - zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Nowym Tomyślu, - otrzymanie na Inauguracji Roku Kulturalnego w Słuszkowie Odznaki Honorowej za zasługi dla woj.wielkopolskiego, - zdobycie I miejsca w kategorii kapel na Biesiadzie Folkloru w Brzezinach.

Duże znaczenie w życiu kulturalnym Gminy odgrywa Brzezińska Fundacja Kultury i Rozwoju, której współzałożycielem i prezesem jest znany kaliski rzeźbiarz Bogdan Jarecki. Z jego inicjatywy odbywają się w Brzezinach coroczne Plenery Plastyczne, które skupiają wielu artystów z całej Polski i z zagranicy (Ukraina).

Na terenie gminy istnieją cztery szkoły podstawowe w miejscowościach Aleksandria, Brzeziny, Czempisz, Dzięcioły i Sobiesęki, oraz gimnazjum w Brzezinach.. Dzieci z oddalonych miejscowości dowożone są do placówek oświatowych szkolnymi autokarami. Lokalizacja szkól podstawowych w 5 największych miejscowościach powoduje, iż dostęp do oświaty spełnia oczekiwania mieszkańców gminy. Na standard życia mieszkańców wywiera duży wpływ sytuacja w gospodarce mieszkaniowej. Zdecydowaną większość zabudowy stanowi zabudowa jednorodzinna. Jest to jednak zabudowa


stara. Większa część domów wymaga przeprowadzenia poważnych remontów. W ostatnim okresie nastąpił jednak wzrost nowoczesnej zabudowy jednorodzinnej. Gmina jest właścicielem 13 budynków z lokalami mieszkalnymi. Liczba lokali mieszkalnych wynosi 41, o powierzchni użytkowej 2168,5 m2. Brak sieci przewodowej gazu ziemnego obniża standard mieszkań. Znaczna część mieszkań posiada jednak wewnętrzną instalację gazową, zasilaną ciekłym gazem z butli.

Duży wpływ na poziom i warunki życia mieszkańców wywiera stan bezpieczeństwa publicznego. W Brzezinach w Posterunku Policji pełni służbę pięciu policjantów.

Stan zdarzeń przestępczych w latach 2002 i 2003 przedstawia się następująco:

- w 2002 roku stwierdzono 77 przestępstw, wykryto 56,

- w 2003 roku stwierdzono ogółem 73 przestępstwa, wykryto 53 przestępstwa,

- w 2003 roku umorzono 20 postępowań przygotowawczych,

- w 2003 roku umorzono 14 przestępstw wobec braku cech przestępstwa,

- w 2003 roku skierowano łącznie 37 aktów oskarżeń,

- w 2003 roku dwa postępowania skierowano do Sądu Rejonowego w Kaliszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w związku z popełnieniem przestępstw przez nieletniego sprawcę.

W 2002 i 2003 r. na terenie Gminy Brzeziny nie zaistniały przestępstwa bulwersujące, charakteryzujące się szczególnym okrucieństwem i demoralizacją. Najbardziej zagrożonymi miejscami pod względem przestępczości są obiekty handlowe, szkoły, parkingi samochodowe, linie przesyłowe energii elektrycznej, linie telekomunikacyjne, lasy(szczególnie państwowe), trasy komunikacyjne(kradzieże znaków drogowych), gospodarstwa rolne w szczególności miejsca przechowywania maszyn i narzędzi rolniczych, budynki mieszkalne i obejścia. Do najbardziej zagrożonych miejscowości zaliczyć należy miejscowości usytuowane wzdłuż trasy nr. 449 i 209, a w szczególności miejscowość Brzeziny. Do miejscowości, w których nie stwierdzono przestępstw należy zaliczyć: Fajum, Zajączki, Wrząca, Rożenno, Zagórna, Ostrów Kaliski, Pieczyska, Świerczyna, Przystania.

W gminie działa 14 Ochotniczych Straży Pożarnych w tym OSP Brzeziny i Aleksandria, wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Na wyposażeniu straży są 4 samochody bojowe przystosowane do ratownictwa drogowego typu Star – 2 szt , DAF – 1 szt , oraz l typu Volgzwagen. W 2003 roku przeprowadzono na terenie gminy Brzeziny 68 akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 52 przy gaszeniu pożarów ( w tym 5 obiektów mieszkalnych) i 16 przy usuwaniu miejscowych zagrożeń. Największą ilość pożarów wystąpiła w obiektach

rolniczych (22 zdarzenia) i w lasach (19 zdarzeń). Wzrastająca liczba i różnorodność interwencji wymusza pilną potrzebę wzmocnienia Straży Pożarnych, a co za tym idzie zwiększenie również środków finansowych na szkolenia specjalistyczne strażaków - ratowników. Wzrost zagrożeń i ich różnorodności wymusza potrzebę doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny specjalistyczny sprzęt ratowniczy.


1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość