Strona główna

I. obszar I czas realizacji planu rozwoju lokalnego


Pobieranie 342.12 Kb.
Strona4/6
Data18.06.2016
Rozmiar342.12 Kb.
1   2   3   4   5   6

8. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia. Obraz wybranych problemów społecznych na terenie Gminy Brzeziny przedstawia się następująco: a). Niepełnosprawność Niepełnosprawność dotyczy sfery psychicznej, fizycznej i umysłowej człowieka. Osoby niepełnosprawne wymagają często dodatkowej, specjalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i edukacyjnej, w sytuacji, gdy rodzina sama nie jest w stanie jej zapewnić. Wywierają one duży wpływ na pozostałych członków rodziny, rzutują na ich finansową i emocjonalną sferę życia. Niepełnosprawność to jedna z najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. W roku 2003 liczba rodzin, którym powodem przyznania pomocy była niepełnosprawność wyniosła 174, co stanowiło 40,1 % ogólnej liczby rodzin objętych pomocą społeczną. b). Bezrobocie Zjawisko bezrobocia stanowi duży problem społeczny, wpływający ujemnie na postawy i zachowania osób nim bezpośrednio dotkniętych a także członków ich rodzin. Bezrobocie dotyka często ludzi młodych z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Niebezpiecznym zjawiskiem jest występujące bezrobocie długookresowe. Do głównych przyczyn bezrobocia na terenie Gminy Brzeziny należą między innymi:

- likwidacja zakładów przemysłowych w Kaliszu i pobliskich miastach,

- przekształcenia własnościowe podmiotów gospodarczych,

- niska mobilność zawodowa,

- mała aktywność bezrobotnych,

- niskie kwalifikacje zawodowe kandydatów do pracy.


Pomoc dla bezrobotnych udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej to: pomoc finansowa w formie zasiłków jednorazowych i zasiłków okresowych oraz w naturze. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej wynosiła: w 2001 roku – 466, w 2002 roku – 339, w 2003 roku – 434 rodziny. W 2003 roku z powodu bezrobocia objęto pomocą 128 rodzin, co stanowi około 30 % ogólnej liczby rodzin objętych pomocą.

c). Alkoholizm

Zjawiska patologiczne w życiu społeczeństwa są często wywołane nadmiernym spożyciem alkoholu, co w konsekwencji doprowadza do różnego rodzaju negatywnych zachowań człowieka. Alkoholizm to jedno z głównych przyczyn niedostatku i przemocy w rodzinie. Występuje głownie w rodzinach ubogich, dotkniętych niepowodzeniami, bezrobociem. Przemoc dotyka głównie kobiety i dzieci. Znaczna część gospodarstw domowych nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami i odczuwa konieczność korzystania z różnych form pomocy, zarówno materialnej, jak i w formie różnego rodzaju usług. Najbardziej potrzebują jej gospodarstwa utrzymujące się ze źródeł niezarobkowych - osoby bezrobotne, renciści oraz gospodarstwa domowe powiązane z rolnictwem. Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji są: zbyt niskie dochody, wysokie koszty utrzymania mieszkania, brak możliwości zatrudnienia, długotrwała choroba lub niepełnosprawność w rodzinie. Na terenie Gminy Brzeziny grupami społecznymi, które wymagają również wsparcia są rodziny wielodzietne i rodziny niepełne. W roku 2003 Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 36 rodzinom wielodzietnym, co stanowiło 13,9 % ogółu rodzin korzystających z pomocy oraz 29 rodzinom niepełnym 11,2 % ogółu.d). Identyfikacja problemów. Podstawowymi problemami z zakresu sfery społecznej na terenie gminy Brzeziny są problemy związane z niskim poziomem dochodów społeczeństwa wynikającym z braku opłacalności produkcji rolniczej, oraz słabego poziomu wzrostu gospodarczego. Zły stan ekonomiczny poszczególnych indywidualnych gospodarstw domowych związany jest także z tym, że nawet, jeśli już ktoś pracuje to poziom jego zarobków jest tak niski, że często nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania oraz podstawowych potrzeb konsumpcyjnych. Dla wielu mieszkańców jedynym źródłem utrzymania są świadczenie socjalne.

Osoby pozostające bez pracy charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia, często nie odpowiadającym podstawowym wymaganiom, jakie stawia rynek pracy. Zauważyć można także, iż środowisko to charakteryzuje bardzo mała mobilność i aktywność w poszukiwaniu źródeł utrzymania. Ze względu na to nie istnieje praktycznie możliwość, aby bezrobotni sami mogli stworzyć miejsca pracy poprzez powstawanie małych firm, jedynym możliwym rozwiązaniem jest pozyskanie przez nich pracy najemnej. Koniecznym, zatem staje się przyciąganie inwestycji z zewnątrz oraz rozwój już istniejących firm. Gmina stara się to realizować poprzez rozbudowę infrastruktury (kanalizacji, dróg) uzbrajanie terenów pod inwestycje, priorytetowo w tych miejscowościach gdzie szansę na rozwój inwestycji z różnych względów są największe. Innym istotnym problem gminy jest starzenie się społeczeństwa, opuszczanie przez młodych wykształconych ludzi terenu gminy. Często wybierają oni na miejsce swojego zamieszkania większe ośrodki aglomeracyjne, organizując swoje życie w miastach, w których ukończyli studia.

Starzenie się społeczeństwa oraz migracja młodych ludzi do większych miast w celu poszukiwania pracy a także ujemny przyrost naturalny jest jedną z barier ograniczających rozwój gospodarczy gminy. Gmina zamierza rozwiązywać te problemy poprzez rozbudowę infrastruktury realizując inwestycje w ramach ZPORR priorytet 3 rozwój lokalny, działanie 3.1 obszary wiejskie i działanie 3.5 lokalna infrastruktura społeczna.

W ramach działania obszary wiejskie podejmowane będą inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, np. drogi gminne łączące ośrodki gospodarcze, jak również połączenia z regionalną i krajową siecią dróg, lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

Natomiast w ramach działań z zakresu lokalnej infrastruktury społecznej, realizowane będą inwestycje dotyczące:


 • rozwoju lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę, modernizację i zapewnienie niezbędnego wyposażenia dla szkół i placówek działających w systemie oświaty, szczególnie w celu wyrównywania szans pomiędzy obszarami wiejskimi oraz miejskimi,
 • publicznych lokalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych,

 • infrastruktury społecznej; dostępu do podstawowych usług w zakresie ochrony zdrowia i usług społecznych (ośrodki zdrowia) oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia.


III. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE GMINY

l. Zmiany w strukturze gospodarczej gminy i sposobie użytkowania terenu

Gmina - jak to opisano wyżej jest obszarem typowo rolniczym, przy czym ponad 50 % gospodarstw posiada do 5 ha użytków rolnych, z pracy w rolnictwie utrzymuje się ok. 35 % ludności gminy. Jakość gleb użytkowanych rolniczo należy do słabszych;Grunty orne
I

II

IIIA

IIIB

IVA

IVB

V

VI

VIR

Razem

Powierzchnia


-


-


0,18

4,19

145,90

185,05

1344,20

2954,40

114,40

4.753,31

Grunty zielone
I

II

III

IV

V

VI

VI P

nieużytki

inne

Razem

Powierzchnia


-

-

0,37

102,72

1374,90

225,56

6,41

93,69

704,64

2.508,29

Na terenie gminy Brzeziny nie występują gleby z klasy I i II, natomiast w ogólnej strukturze jakości przeważają gleby klasy V i VI, które stanowią 80 %. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej należy liczyć się z pogorszeniem się sytuacji produkcyjnej wielu małych gospodarstw, co wywoła naturalną tendencję do zmiany profilu gospodarowania, poprzez łączenie się gospodarstw w grupy producenckie lub rezygnacje z dalszego prowadzenia gospodarstwa i przekazywanie ziemi większym, ekonomicznie lepszym, gospodarstwom (poprzez sprzedaż lub dzierżawę ziemi). W następstwie zmian strukturalnych w rolnictwie nastąpi aktywizacja gospodarcza ludności, szczególnie młodszej, w kierunku podejmowania działalności gospodarczej w takich branżach jak usługi dla ludności, branże wspomagające produkcję rolną (przerób płodów rolnych, techniczna obsługa rolnictwa), drobna wytwórczość.

Na etapie opracowywania niniejszego Planu brak jeszcze wyraźnych sygnałów powstawania takich zjawisk oraz tendencji ich występowanie w czasie, stąd nie można ich zidentyfikować, co do wielkości, lokalizacji, czy też rozkładu występowania w poszczególnych latach niniejszego Planu. W większych wsiach terenu gminy, Aleksandria, Ostrów Kaliski, Zajączki i Wrząca przewiduje się powiększanie areału gospodarstw rolnych poprzez wykup i dzierżawę gruntów gospodarstw ekonomicznie słabszych. Rozwój tej tendencji w dalszym okresie spowoduje zmianę sytuacji struktury gospodarstw na terenie gminy. Jednocześnie sytuacja ta przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie okołorolniczym.

Zmianom w sposobie użytkowania terenu sprzyjać będzie:

- zakup gruntów inwestycyjnych,
- budowa zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” i wykorzystanie jego walorów turystyczno-rekreacyjnych,

- częściowe zalesienie gleb o niskiej przydatności rolniczej.


Wdrażanie w rolnictwie rządowego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz możliwość ubiegania się o dotacje pośrednie w rolnictwie (z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej), wpłynie niewątpliwie na przyspieszenie zmian strukturalnych w rolnictwie gminy. Podejmowane działania z zakresu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczynią się przede wszystkim do:

- poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej,

- zrównoważonego rozwoju obszaru gminy - Gmina Brzeziny uznana została za obszar o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania (ONW).

Zauważa się duże zainteresowanie wśród rolników wszelakimi formami wsparcia działalności rolniczej w ramach PROW. Władze samorządowe w zakresie własnych działań przyczyniają się do upowszechniania wiedzy i świadczenia pomocy rolnikom w ww. zakresie. Gmina będzie chciała również ubiegać się o pomoc finansową w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej i odpowiednich programów operacyjnych, o czym pisze się w dalszej części Planu. Przewidziane do realizacji inwestycje dotyczą przede wszystkim rozwoju szeroko pojmowanej infrastruktury technicznej gminy.2. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

a).Komunikacja

Dla poprawy systemu komunikacji na terenie gminy, niezbędna jest dalsza budowa kolejnych odcinków dróg gminnych oraz przebudowa i modernizacja istniejących odcinków dróg. Najważniejszymi zadaniami z tego zakresu są: • Budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Brzezinach, na istniejącym osiedlu oraz na nowo budowanym osiedlu za kościołem,

 • Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Rożenno Chudoba,

 • Budowa drogi gminnej w m. Wrząca o nawierzchni asfaltowej,

 • Budowa drogi gminnej w m. Rożenno,

 • Budowa drogi gminnej w m. Zaleśna,

 • Budowa drogi gminnej w m. Jagodziniec,

 • Budowa drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie – Sobiesęki o dł. 2380 mb

 • Budowa drogi w m. Piegonisko Kolonia,

 • Budowa drogi gminnej Moczalec - Kolonia Kakawa,

 • Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 208 w Brzezinach,

 • Budowa chodników we wsi Ostrów Kaliski wzdłuż drogi wojewódzkiej 449,

 • budowa chodników przy ulicach osiedlowych w Brzezinach,

 • Budowa drogi gminnej w m. Zajączki,

 • Przebudowa drogi gminnej w Ostrowie Kaliskim,

 • Przebudowa drogi gminnej w Fajum,

 • Przebudowa drogi w miejscowości Jamnice,

 • Przebudowa drogi gminnej w Dzięciołach,

 • Przebudowa drogi w miejscowości Przystania Kolonia,

 • Przebudowa drogi gminnej w m. Piegonisko Wieś,

 • Przebudowa drogi gminnej w Pieczyskach.

 • Budowa drogi Aleksandria-Meka

 • Przebudowa drogi Aleksandria- Goszczury

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego

 • Budowa zatok i wiat przystankowych

b). Zaopatrzenie w wodę

Niezbędnie jest całkowite zwodociągowanie gminy poprzez zapewnienie dostawy dobrej wody z wodociągów gminnych opartych na ujęciach wody w miejscowościach: Brzeziny, Pieczyska, Czempisz. Do głównych zadań służących realizacji tego celu należą: - modernizacja hydroforni w miejscowości Brzeziny, - budowa zbiornika wodnego na terenie hydroforni w Brzezinach w celu gromadzenia zapasów wody o poj. 150 m3, - budowa zbiornika wyrównawczego dla hydroforni w Pieczyskach o poj. 150 m3, - modernizacja hydroforni w Pieczyskach, zakup agregatu prądotwórczego,

- budowa wodociągu długości 1,5 km dla 7 przyłączy w miejscowości Chudoba-Rożenno do ujęcia w gminie Błaszki,

- budowa wodociągu o dł.0,5 km dla 6 przyłączy w miejscowości Czempisz,

- budowa wodociągu w miejscowości Brzeziny z przyłączami o długości kolektora 0,5 km,

- budowa zbiornika wyrównawczego ze stacją pomp na sieci we wsi Sobiesęki,

- budowa stacji pomp w m. Sobiesęki,

- budowa stacji uzdatniania w m. Brzeziny w celu poprawy jakości wody,

- modernizacja hydroforni w Czempiszu.
c). Skanalizowanie miejscowości gminy - odbiór i oczyszczanie ścieków

Wraz z zapewnieniem mieszkańcom gminy czystej, dobrej jakości wody, niezbędna staje się budowa kanalizacji umożliwiającej odbiór ścieków bytowych i poprodukcyjnych i sprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków, a po ich oczyszczeniu odprowadzenie do cieków wodnych - odbiorników. Branża ta zdecydowanie jak dotąd nie nadążała za procesem wodociągowania miejscowości gminy, stąd potrzeby są bardzo duże. Poniżej wymienione zostały najważniejsze zadania prognozowane realnie na najbliższe 10 lat. Z ważniejszych zadań do wykonania wymienić należy: - wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej przy ul. Gimnazjalnej w Brzezinach o dł. 400 mb, - wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu w Brzezinach przy ul. Gen. Zajączka w Brzezinach, - wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej dla ośrodka wczasowego przy kąpielisku GOKS i R w Brzezinach, - modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, - rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (budowa kolejnego kolektora ściekowego) dla potrzeb wsi Jamnice, Zajączki, Czempisz, Brzeziny i Dzięcioły. W najbliższych latach tj. 2008-2010 przewiduje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni do uzyskania przepustowości 500 m3/dobę wraz z rozbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Generała Zajączka w Brzezinach o długości 1,2 km dla przewidywanej liczby 140 mieszkańców. Po 2008 roku planowana jest dalsza rozbudowa sieci w pozostałych wsiach aż do 2013 roku. Poszczególne wsie będą przyłączane w następujących terminach:
Lp.

Miejscowość do skanalizowania

Liczba mieszkańców

dł. kolektora w km

Oczyszczalnia

Termin realizacji

1

Czempisz

491

10,90

Brzeziny

2008

2

Wrząca

105

5,20

Brzeziny

2009

3

Zajączki

216

2,75

Brzeziny

2010

4

Jamnice

201

4,00

Brzeziny

2011

5

Dzięcioły

338

7,00

Brzeziny

2012

6

Ostrów Kaliski

312

5,50

Mączniki

2009

7

Zagórna

185

3,25

Mączniki

2010

8.

Pieczyska

310

3,00

Mączniki

2011

9

Świerczyna

66

2,20

Mączniki

2012

10

Przystania Kolonia

181

2,80

Mączniki

2012

11

Moczalec

131

1,70

Mączniki

2013

12

Przystajnia

231

3,00

Mączniki

2013

Obecnie ścieki bytowe z w/w miejscowości gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, co stwarza zagrożenie niekontrolowanych zrzutów nieczystości ciekłych na pola i do rowów melioracyjnych. Brak kanalizacji ściekowej powoduje więc znaczne zanieczyszczenie środowiska oraz obniża standard życia mieszkańców.d). Usuwanie nieczystości stałych:

 • rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Czempisz Dziadowice,

 • zakup pojemników do segregacji odpadów stałych.

e) Ciepłownictwo:

 • budowa kotłowni wspólnej w Brzezinach dla budynków zabudowy jednorodzinnej osiedla im. Gen. Zajączka , której głównym paliwem będzie biomasa otrzymana z wikliny energetycznej lub innego biopaliwa.

 • Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Dzięciołach

 • Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrii

f). Edukacja, Kultura, Sport, zagadnienia społeczne:

 • remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach polegający na wymianie dachu, wykonaniu elewacji i wymianie okien,

 • remont budynku Przedszkola Samorządowego w Brzezinach,

 • budowa sali sportowej w Dzięciołach,

 • remont budynku szkolnego w Dzięciołach,

 • Ukończenie budowy sali gimnastycznej w Sobiesękach wraz z modernizacją 2 pomieszczeń klasowych,

 • modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w

Brzezinach, Aleksandrii, Dzięciołach i Sobiesękach,

 • ukończenie rozbudowy obiektu szkolnego w miejscowości Aleksandria,

 • ukończenie budowy remizy straży pożarnej w miejscowości Piegonisko Wieś,

 • remont remizy OSP w miejscowościach: Ostrów Kaliski, Sobiesęki, ,Dzięcioły, Świerczyna, Przystania.

g). odbudowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego

 • pozyskanie terenu działki na której usytuowany jest amfiteatr GOKS i R ,

 • zagospodarowanie terenu przyległego do planowanego zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” z przeznaczeniem rekreacyjno-wypoczynkowym (, budowa pola namiotowego, pola golfowego, placu zabaw dla dzieci, kortów tenisowych, wybudowanie parkingu, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plażę, budowa i urządzenie przystani wodnej itp.),

 • modernizacja i rozbudowa budynku GOKS i R w Brzezinach,

 • budowa parkingu samochodowego przy Kościele w miejscowości Brzeziny,

 • zakończenie budowy Domu Ludowego w Piegonisku Pustkowie,

 • remont i zagospodarowanie budynków poszkolnych w miejscowościach: Ostrów Kaliski, Pieczyska, Przystania, Zajączki,

 • tworzenie „małej” infrastruktury wiejskiej – tj. parkingi, stawy, lokalne place zabaw, chodniki, oświetlenie terenu, parki wiejskie, boiska, małe obiekty zabytkowe, pomniki, Ew. izby pamięci, obiekty ogólnowiejskie – remizy, lokalne domy kultury, itp.


3. Lista zadań do zrealizowania według hierarchii ważności
Z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Brzeziny wynikają następujące priorytety:


 • poprawa stanu sieci drogowej,

 • ochrona zasobów środowiska naturalnego i rozwój infrastruktury technicznej,

 • rozbudowa urządzeń infrastruktury społecznej z zakresu kultury fizycznej i sportu,

 • aktywizacja gospodarcza gminy,

 • poprawa warunków życia mieszkańców.

Identyfikacja i wybór zadań do zrealizowania wynika zarówno z kryteriów ekonomicznych oraz ekologicznych. Jednak ostateczny wybór i ustalenie listy zadań do realizacji wynika z oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej, zgłaszanych w toku zebrań wiejskich, prac komisji Rady gminy oraz postulatów zgłaszanych przez grupy mieszkańców w ankietach nt. funkcjonowania gminy Brzeziny. Hierarchia ważności zadań została ustalona w oparciu o kryteria związane z: - poparciem społecznym, - zmniejszeniem zagrożenia zdrowia mieszkańców, - utworzeniem nowych miejsc pracy, - przewidywanym okresem użytkowania,

- procentem mieszkańców Gminy objętych korzyściami wynikającymi z realizacji projektu,

- możliwością i dostępnością środków finansowych w okresie najbliższych 10-ciu lat,

- wpływem na środowisko naturalne.
Wobec powyższego lista poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

na okres 2004 – 2006

1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość