I. Postanowienia ogólnePobieranie 40.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.2 Kb.
Regulamin konkursu na bajkę o krasnoludkach

w ramach Wrocławskiego Festiwalu KrasnoludkówI. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs.

 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Realizatorem konkursu jest Marek Michalak prowadzący działalność gospodarczą pn. Exploring Events Marek Michalak z siedzibą we Wrocławiu.

 3. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.

 4. Konkurs trwa od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., przy czym datą zakończenia konkursu jest dzień opublikowania wyników konkursu.

 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

 6. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego zaakceptowanie.

 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie konkursowej (www.festiwal.krasnale.pl) oraz w wersji papierowej w siedzibie organizatora.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opowiadania lub dramatu, którego bohaterem lub bohaterami są krasnoludki. Utwory nagrodzone przez organizatorów zostaną zaadaptowane na krótkie przedstawienia teatralne, które zostaną pokazane uczestnikom Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków.III. Przedmiot konkursu i opis przedmiotu

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie w języku polskim bajki skierowanej do dzieci, w formie opowiadania lub dramatu (dalej: utwór) nieprzekraczającego 10 stron formatu A4 (nie licząc strony tytułowej).

 2. Organizator zastrzega, że tematyka utworu musi być odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizator nie dopuści do konkursu utworu, który zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi małoletnich.

 3. Utwór musi spełniać następujące warunki techniczne: tekst czcionką Times New Roman, w rozmiarze 12, interlinia na każdej stronie 1,5 wiersza.

 4. Strona tytułowa utworu musi zawierać: tytuł powiększoną czcionką (przynajmniej 18), pod spodem nazwisko autora, wymienione postacie oraz miejsca akcji utworu.

 5. Utwór może być napisany wierszem lub prozą.

 6. Jedyny akceptowalny format zapisu pliku zgłoszonego na konkurs utworu to PDF.

 7. Przesłany utwór nie może zawierać opracowań utworów innych autorów ani cytatów i musi być rezultatem osobistej, indywidualnej pracy twórczej uczestnika.

 8. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich treści, które
  w oryginalny sposób nawiążą do tematyki wrocławskich krasnali.

 9. Utwór musi zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go z tematyką wrocławskich krasnali.

 10. Akcja zgłoszonego utworu musi toczyć się wokół perypetii maksymalnie
  4 bohaterów, z czego przynajmniej 2 postacie muszą być inspirowane wrocławskimi krasnalami.

 11. Akcja zgłoszonego utworu powinna dziać się we Wrocławiu lub w jednej z jego dzielnic.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.

 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

 3. Uczestnikiem konkursu (dalej: uczestnik) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, występujące w pojedynkę lub jako zespół artystyczny.

 4. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których zgłoszone utwory, czyli teksty artystyczne (pisane prozą lub wierszem), nie były publikowane w drukach lub wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN, w szczególności takich jak książki, czasopisma, ebooki, audiobooki, oraz nie zostały nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach.

 5. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 15 lat.

 6. W imieniu osób niepełnoletnich utwory mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie – w tym przypadku należy do zgłoszenia dołączyć załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.

 7. Przepisy dotyczące uczestnictwa stosuje się odpowiednio do wszystkich uczestników biorących udział w konkursie – w pojedynkę i jako zespół.

 8. Organizator, partnerzy konkursu oraz ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp.) – wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.

 9. Zgłoszenie utworu jest bezpłatne.

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na adaptację teatralną swojego opowiadania.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w tekście zmian i skrótów w celu uatrakcyjnienia adaptacji teatralnej.

 1. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden utwór. W takim przypadku każdy utwór powinien być dostarczony na osobnym nośniku lub w osobnym pliku.

 2. Zgłoszony do konkursu utwór bezwzględnie musi być własnego autorstwa. Każdy utwór powinien być podpisany (imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy). Dane gromadzone są tylko do użytku organizatora konkursu.

 3. Utwory powinny być przedłożone w zamkniętej kopercie, w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w 2 kopiach) wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu - Kartą zgłoszenia.

 4. Na kopercie należy umieścić nagłówek „Wrocławski Festiwal Krasnoludków”.

 5. W celu zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania, utwory nie mogą zawierać informacji o uczestnikach.

V. Termin i miejsce składania prac konkursowych

 1. Utwory konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi odpowiednimi załącznikami należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście pod adres:

Biuro Promocji Miasta i Turystyki
Przejście Żelaźnicze 1, 50-107 Wrocław


 1. Utwory należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. (liczy się data dostarczenia utworu i dokumentów) do godziny 15.00.

 2. Osobą ze strony organizatora upoważnioną do kontaktów z uczestnikami jest Marek Michalak: m.michalak@exploring.pl.

 3. Utwory złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu, chyba, że organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2016 r. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie telefonicznie. Nagrody zostaną im przesłane przesyłką kurierską.

 5. Zwycięskie utwory zostaną wystawione podczas Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków na Scenie Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek w dniach
  16–17.09.2016 r.


 6. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia utworów zgłaszanych na konkurs powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora lub przez/do organizatora w związku z konkursem.

 8. Wszystkie zgłoszone utwory pozostają w archiwum organizatora i nie będą zwracane.

VI. Wyłanianie zwycięzców

 1. W konkursie biorą udział wszystkie utwory nadesłane w terminie, z których jury konkursu wybierze te najlepiej spełniające konkursowe założenia i najlepsze pod względem literackim.

 2. Jury konkursu składa się z osób wskazanych przez organizatora konkursu.

 3. Jury wybierze 3 utwory, które uzna za najlepsze i przekaże je do adaptacji grupie teatralnej wybranej przez organizatora.

 4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 5. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego podziału nagród.  VII. Dyskwalifikacja

  Utwór zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli: 1. zostanie przedłożony po dacie zamknięcia konkursu – utwory, które dotrą pocztą po tej dacie (decyduje data złożenia utworu w siedzibie organizatora), nie będą dopuszczone do konkursu;

 2. nie spełni wymogów regulaminu konkursu.

VIII. Rodzaj i wysokość nagród

 1. Nagrodami w konkursie są 3 czytniki e-książek Amazon Kindle.

 2. Wyżej wymienione nagrody stanowią jedyne wynagrodzenie przedmiotowe dla laureatów. Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt wystawienia utworu podczas Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków.

 3. Za każdy nagrodzony utwór zostanie przyznana jedna nagroda, niezależnie od tego czy został zgłoszony przez osoby występujące w pojedynkę czy też jako zespół artystyczny.

 4. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.

 5. Uczestnik uprawniony do nagrody nie może przenieść roszczeń na osoby trzecie.

 6. Uczestnik uprawniony do nagrody może zrzec się nagrody w konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda.

 7. Nagroda zostanie przyznana po podpisaniu protokołu odbioru, który zostanie przesłany laureatom drogą mailową razem z informacją o nagrodzeniu utworu.IX. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza utworu oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami lub współtwórcami zgłaszanego utworu.

 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że:

 1. przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwór przesłany na konkurs nie narusza praw osób trzecich;

 2. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworu.

 1. Uczestnik, zgłaszając utwór na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do utworu, które zawiera załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno być podpisane przez uczestnika zgłaszającego utwór lub – w przypadku osób niepełnoletnich - rodzica lub prawnego opiekuna.

 3. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw uczestnik konkursu jest zobowiązany do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

 4. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko organizatorowi konkursu uczestnik konkursu będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do organizatora konkursu i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

 5. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w odniesieniu do wszystkich utworów: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, zamieszczania w Internecie oraz pozostałych mediach informatycznych, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – przez publiczne wystawienie, powielanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi konkursu zezwolenia na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami zgłoszonymi na konkurs.

 2. Organizator konkursu ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania, z zastrzeżeniem oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem autora–uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu upoważnia także organizatora konkursu do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

 3. Organizator konkursu ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

 4. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie organizatorowi konkursu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

 5. Przejście praw autorskich powoduje przejście na organizatora konkursu własności egzemplarza nadesłanego utworu.

X. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po przyznaniu nagród na oficjalnej stronie internetowej Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków - www.festiwal.krasnale.pl oraz stronie miejskiej www.wroclaw.pl, a także na Facebooku. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo wcześniej poinformowani o wynikach drogą elektroniczną lub telefoniczną.XI. Unieważnienie konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

 1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

 2. gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków regulaminu,

 3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

 1. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez organizatora.

XII. Postanowienie końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Do konkursu nie dopuszcza się utworów:

 1. naruszających godność ludzką;

 2. zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość;

 3. raniących przekonania religijne lub polityczne;

 4. zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

 5. sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia przesłanego utworu do konkursu, jeśli w jakikolwiek sposób nie spełnia on warunków niniejszego regulaminu.

 2. Uczestnik udziela organizatorowi wyłączne prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do utworu.

 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie oraz podczas ogłoszenia zwycięzcy.

 4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu.

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

 6. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać do Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga organizator.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych i telefonicznych wykorzystywanych przez uczestników konkursu.

 8. Zgłaszając się do udziału w konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 9. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

 10. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym poinformuje uczestników na stronie internetowej www.festiwal.krasnale.pl.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy