Strona główna

I. Tematyka konkursu


Pobieranie 10.46 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.46 Kb.

Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych
– rok szkolny 2015/2016
I. Tematyka konkursu.
Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:

 1. rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,

 2. dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,

 3. uzasadniania odpowiedzi.


II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników.
Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej. Uczeń w szczególności:

 1. wykonuje działania na liczbach wymiernych,

 2. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego lub równania,

 3. wykonuje obliczenia dotyczące wagi, czasu, temperatury, pieniędzy i odległości,

 4. zna własności liczb i figur oraz wykorzystuje je do rozwiązania problemu,

 5. oblicza pola powierzchni i obwody figur płaskich,

 6. oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów,

 7. zamienia jednostki,

 8. odczytuje i interpretuje informacje podane w różnej postaci,

 9. sprawdza na przykładach dostrzeżone prawidłowości i je opisuje,

 10. analizuje i sprawdza z warunkami zadania otrzymane wyniki oraz ocenia ich sensowność.

Na etapie rejonowym i wojewódzkim uczeń dodatkowo: 1. oblicza dowolny procent danej liczby oraz liczbę na podstawie danego jej procentu,

 2. stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisywania informacji i uogólniania spostrzeżeń,

 3. oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych,

 4. oblicza prędkość, drogę i czas,

 5. rozwiązuje zadania tekstowe, w których wymagana jest umiejętność zamiany jednostek (również prędkości) oraz rozwiązywania prostych równań,

 6. zna i stosuje średnią arytmetyczną,

 7. oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych, w tym prawidłowych.


III. Wykaz zalecanej literatury:


 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki - Koło matematyczne w szkole podstawowej, wyd. Aksjomat;

 • Z. Bobiński, K. Burnicka, P. Jarek, P. Nodzyński, A. Świątek, M. Uscki – „Matematyka z wesołym Kangurem” (poziom Beniamin), wyd. Aksjomat;

 • J. Janowicz – „Konkursy matematyczne w szkole podstawowej”, wyd. GWO;

 • S. Kalisz, J. Kulbicki, H. Rudzki – „Matematyka na szóstkę dla klas V”, wyd. Nowik;

 • S. Kalisz, J. Kulbicki, H. Rudzki – „Matematyka na szóstkę dla klas VI”, wyd. Nowik;

 • H. Pawłowski, W. Tomalczyk – „Odlotowa matematyka. Zadania dla najmłodszych olimpijczyków”, wyd. Tutor;

 • M. Rosół – „Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej”, wyd. Aksjomat; A. Żurek, P. Jędrzejewicz – „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, wyd. GWO.
str.

Kuratorium Oświaty w Krakowie
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość