Strona główna

I. wydzierżawiająCY. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im kpt hm


Pobieranie 76.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.67 Kb.
WARUNKI PRZETARGOWE NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO-WARSZTATY SZKOLNE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku ul.Szosowa 2

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń na okres powyżej 3 lat.

I.WYDZIERŻAWIAJĄCY.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.kpt.hm.

Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku ul.Szosowa 2

www.zspnr1barlinek.pl

zspnr1barlinek@wp.pl

Regon 000183041

NIP 5971004977

EKD. 7414A

Organ założycielski: Urząd Wojewódzki w Szczecinie.


II.PODSTAWA PRAWNA.
1. Zarządzenie nr 23/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku

III. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

Przedmiot dzierżawy stanowią: pomieszczenie gospodarcze, dwa pomieszczenia do naprawy pojazdów samochodowych, pomieszczenie sklepowe, pomieszczenie magazynowo-rozdzielcze.


Pomieszczenie nr 1 – 58,76m2 ; wyposażenie pomieszczenia : dziewięć opraw świetlnych , siła , dwa grzejniki na czterdzieści trzy żebra ;
Pomieszczenie nr 2 – 58,76m2 ; wyposażenie pomieszczenia:

dziesięć opraw świetlnych , siła, dwa grzejniki na czterdzieści siedem żeber ;


Pomieszczenie nr 3 – 62,40 m2 ; wyposażenie pomieszczenia:

pięć opraw świetlnych plus jedna awaryjna, dwa grzejniki na trzydzieści dwa żebra plus jeden grzejnik płaski ;Pomieszczenie nr 4 – 58,76m2 ; wyposażenie pomieszczenia :dziewięć opraw , siła , jeden grzejnik na dwadzieścia cztery żebra, jeden grzejnik na cztery rury ;
Pomieszczenie nr 5 – 56,66m2 ; wyposażenie pomieszczenia: dziewięć opraw świetlnych , cztery grzejniki na 45 żeber;
Pomieszczenie nr 6 – 22,80m2 ; wyposażenie pomieszczenia:dziewięć opraw świetlnych ( żarówki) , cztery grzejniki na trzydzieści siedem żeber .

IV. ISTOTNE WARUNKI PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:
1/. Przekażą nieodpłatnie obiekt wraz z wyposażeniem na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku po okresie najmu.

2/.Oświadczą, że nie zaprzestaną działalności przed upływem 3 lat od daty jej podpisania pod rygorem rozwiązania umowy bez zwrotu poniesionych nakładów w tym inwestycyjnych.

3/. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadań w przedmiotowym zakresie .

4/. Oferent przez cały okres trwania umowy i prowadzenia działalności gospodarczej w obiektach i na terenie Wynajmującego zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i materialnej.

5/.Utrzymanie w należytym porządku dzierżawionych pomieszczeń ,bierze również systematyczny udział w sprzątaniu i utrzymaniu czystości przyległego terenu, sezonowym odśnieżaniu i posypywaniem piachem powierzchni oblodzonych .

6/. Oferent będzie ponosił koszty w oparciu o umowę najmu na podstawie odrębnych przepisów podatki i opłaty.

7/.Oferent będzie płacił czynsz najmu za 1 m2 powierzchni na podstawie zawartej umowy.

2. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:

1/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2/. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających odpowiednio o nie zaleganiu z opłacaniem podatku, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3/.Wszelkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, mogą być złożone w oryginale lub kopii. W przypadku dokumentów złożonych w kopii, każda winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane prawnie do reprezentowania oferenta,. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.


V. FORMA OFERTY -
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

3. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Upoważnienie/pełnomocnictwo/ do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.

5. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami z ponumerowanymi stronami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

OFERTA NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ".

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego

„ Morro” w Barlinku nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani oferty częściowej.

7. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Oferenci złożą ofertę na formularzu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.

9. Wraz z ofertą Oferent przedłoży oświadczenie zawierające w treści sformułowanie :

że ma świadomość ,że wynajmuje pomieszczenie na terenie jednostki oświatowej a więc WYNAJMOWANE pomieszczenia mogą być wykorzystywane zgodnie z branżą, która jest pokrewna działalności gospodarstwa pomocniczego i związane z działalnością nie będącą sprzeczną z szerzeniem oświaty i wychowaniem młodzieży w zdrowym duchu społecznym., trzeźwości i przeciwdziałaniu nadużywania środków odurzających ; działalności, która nie jest sprzeczna z żadną z ogólnospołecznie przyjętych norm kształtowania młodzieży w otwarciu na budowanie zdroworozsądkowego trybu życia.

10. Oferent może zwrócić się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku o wyjaśnienie treści warunków, materiałów informacyjnych oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty. Wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie o ile zapytanie wpłynie najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty.

VI. OFERTA ZOSTANIE PODDANA NASTĘPUJĄCYM KRYTERIOM OCENY OFERT:
1. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku ul.Szosowa 2.


 1. Sposób obliczenia ceny oferty najkorzystniejszej

  1. cena powinna obejmować całość zamówienia ( oferty),podatek VAT oraz wszelkie koszty pozostałe realizacji, w szczególności koszty dzierżawy, rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

  2. Zastosowanie przez Oferenta stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

  3. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty.

Cena najniższa x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100%

Cena oferty badanej


1.Wybrana zostanie oferta spełniająca kryteria określone w przetargu i zawierająca najwyższą kwotę czynszu dzierżawnego.

 1. Wynajmujący zastrzega sobie ,że Najemca oprócz czynszu przyjmuje na siebie zobowiązanie do przekazywania Wynajmującemu do 10 dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartału 50% wypracowanego zysku netto za każdy kwartał swojej działalności osiągniętego przy użyciu przedmiotu najmu.

Wysokość świadczenia zostanie ustalona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów oraz wyniku za okres kwartalny działalności Najemcy.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty będące w posiadaniu Najemcy w zakresie koniecznym do ustalenia wysokości świadczenia. 1. Wypracowany zysk netto z dzierżawionego przedmiotu najmu zostanie przekazany na wsparcie szkolnictwa zawodowego w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w terminie określonym umową najmu. Świadczenie to Wynajmujący przeznaczy m.in.na wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 3. Zamawiający dokona badania oferty w celu stwierdzenia czy oferent nie podlega wykluczeniu.

 4. W przypadku wykluczenia oferenta Zamawiający odrzuci jego ofertę.

 5. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu


VII. PRACA KOMISJI PRZETARGOWEJ
Pierwsza część pracy Komisji jest jawna.
1.Wynajmujący otworzy koperty z ofertami i ogłosi obecnym:
a) nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,

b) informacje o elementach oferty podlegających ocenie,

c) przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów.

2. Wynajmujący dokona oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w przetargu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Oferent spełnił. 3. W części niejawnej Komisja Przetargowa dokona oceny prawidłowości złożonych ofert.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 5. Warunkiem podpisania będzie pozytywna opinia Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

6.Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę , zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.


VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2009r.do godz. 0900 . Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku ul.Szosowa 2 sekretariat – parter szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2009 r. o godzinie 1000 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku pokójnr11. 2.Termin związania ofertą wynosi 45 /czterdzieści pięć / dni od dnia upływu terminu składania ofert, określonego.

Ix. w uzasadnionych przypadkach ogłoszenie a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.


XI. KONTAKTY.
Osoba upoważniona do kontaktu: krystyna olejnik
tel: 095 74 61 064 w.34

krystynaolejnik@wp.pl ( małe litery)

XII. ZASTRZEŻENIA
1. zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.andrzeja romockiego „morro”W BARLINKU zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z oferentami negocjacji uzupełniających w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2. zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.andrzeja romockiego „morro”W BARLINKU zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Specyfikacja przedmiotowa Załącznik nr 1

Usługa polega na:

Wykonaniu podstawowych czynności serwisowych, dotyczących naprawy powierzonego sprzętu

Tj. czynności związane z utrzymaniem sprzętu w ruchu, 1. Konserwacją urządzeń, sprzętu i pomieszczeń w należytym stanie

określone przez producentów sprzętu.
Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji

Tabela nr 1Lp.

Nazwa urządzenia

Producent/Typ

Rok produkcji

Ilość

1

Podnośnik kolumnowy,SDO

-

-

1

Załącznik nr 2

Nazwa firmy .......................................................
Adres....................................................................
REGON ..............................................................
NIP .....................................................................
Województwo ....................................................
Powiat ................................................................
Telefon/faks........................................................
internet http://......................................................
e-mail..................................................................
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń na cele oświatowe składamy niniejszą ofertę:


 1. Oferujemy cenę za wynajem:

Wartość netto ................... zł (słownie: ................................... złotych)

VAT ................................ zł (słownie: …...................................złotych)

wartość brutto ................. zł (słownie ...................................... złotych)


 1. Oświadczamy, że:

 1. termin płatności za faktury 30 dni

 2. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, i nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 (szczegóły – Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5)

 3. Zamówienie zrealizujemy sami * / z udziałem podwykonawców *

 4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy:
części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć

następującym podwykonawcom
  1. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

 1. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.

 2. Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas usługi w zakresie szkolenia zawodowego posiadają wszelkie przesłanki wymagane przepisami prawa oświatowego

 1. Akceptujemy postanowienia wzoru umowy i zobowiązujemy się w razie wybrania naszej oferty do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................................ dnia .....................

………………………………………………………


Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika


ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy Załącznik nr 2

 2. wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 3

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Oświadczenia:

  1. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………


……………………………………
Załącznik nr 1

PROJEKT umowy na dzierżawę pomieszczeń warsztatów szkolnych

UMOWA
Zawarta w dniu………………. w Barlinku pomiędzy:

 1. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hmAndrzeja Romockiego „ Morro” w Barlinku ul.Szosowa 2, reprezentowanym przez mgr inż. Ryszarda Syrokę – dyrektora szkoły zwanym dalej „ Wynajmującym” , a

 2. ………………………………….. NIP………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………….

właściciel zwany dalej „Najemcą” następującej treści:


§ 1

1.Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą nieruchomości położonej w obrębie nr 1 Barlinek usytuowanej przy ul. Szosowej 2 posiadająca urzędową księgę wieczystą nr 17952 w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Myśliborzu oznaczonej w ewidencji gruntu nr działki 550 będącej z mocy prawa mieniem Powiatu Myśliborskiego.

2.Wynajmujący oświadcza, ze ma prawo dysponowania przedmiotem za zgodą Zarządu Powiatu Myśliborskiego, w szczególności zapewnia, że przedmiot najmu nie został wynajęty osobie trzeciej, a także nie ma roszczeń osób trzecich do przedmiotowego lokalu.

3.Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wyposażeniem przedmiotu najmu i że go akceptuje.

§ 2
1.Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w Najem przedmiot najmu – pomieszczenia warsztatowe:
Pomieszczenie nr 1 – 58,76m2 ; wyposażenie pomieszczenia : dziewięć opraw świetlnych , siła , dwa grzejniki na czterdzieści trzy żebra ;
Pomieszczenie nr 2 – 58,76m2 ; wyposażenie pomieszczenia:

dziesięć opraw świetlnych , siła, dwa grzejniki na czterdzieści siedem żeber ;


Pomieszczenie nr 3 – 62,40 m2 ; wyposażenie pomieszczenia:

pięć opraw świetlnych plus jedna awaryjna, dwa grzejniki na trzydzieści dwa żebra plus jeden grzejnik płaski ;Pomieszczenie nr 4 – 58,76m2 ; wyposażenie pomieszczenia :dziewięć opraw , siła , jeden grzejnik na dwadzieścia cztery żebra, jeden grzejnik na cztery rury ;
Pomieszczenie nr 5 – 56,66m2 ; wyposażenie pomieszczenia: dziewięć opraw świetlnych , cztery grzejniki na 45 żeber;
Pomieszczenie nr 6 – 22,80m2 ; wyposażenie pomieszczenia:dziewięć opraw świetlnych ( żarówki) , cztery grzejniki na trzydzieści siedem żeber .

o powierzchni 318,14 m2 na czas od ………. 2009r. do …………… r. na działalność związaną z wspieraniem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „ Morro „ w Barlinku , w tym kształcenia młodocianych pracowników.

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu ……………………..
§ 3
1.Najemca oświadcza, że oprócz czynszu najmu, przejmie na siebie zobowiązanie do przekazywania Wynajmującemu do 10 dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartału 50% wypracowanego zysku netto za każdy kwartał swojej działalności osiągniętego przy użyciu przedmiotu najmu. Wysokość świadczenia zostanie ustalona na podstawie zestawienia przychodów i kosztów oraz wyniku za okres kwarantanny działalności Najemcy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty będące w posiadaniu Najemcy w zakresie koniecznym do ustalenia wysokości świadczenia.

2. Świadczenie o którym mowa w ust.1 Wynajmujący przeznaczy m.in. na wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.kpt.hm.Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

§ 4

1.Tytułem czynszu Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę 318,14m2 x …… zł za m2 tj. ………… zł + 22% podatku VAT do dnia 10 każdego miesiąca.2.Najemca zobowiązuje się do założenia na swój koszt podliczników na media tj. wodę i energię elektryczną i podpisania umowy na dostawę w/w mediów z Warsztatami Szkolnymi w Barlinku, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy najmu i na swój koszt. Najemca zobowiązuje się również do pokrycia kosztów ogrzewania zajmowanych pomieszczeń ryczałtowo za 1m2 w kwocie………………..zł zgodnie z zajmowaną powierzchnią.

3. Opłatę za podatek od nieruchomości od dnia……………… uiszcza Najemca zgodnie z ustaloną przez Radę Miejską uchwałą w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

4.Ponadto Najemca będzie pokrywał we własnym zakresie wszelkie koszty związane z przedmiotem najmu.

5.Wynajmujący dokonywać będzie waloryzacji stawki czynszu oraz ogrzewania, nie częściej niż raz w roku poczynając od miesiąca stycznia o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym, wynikający z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogółem.

7. Najemca oświadcza ,że jest Podmiotem Gospodarczym posiada NIP…………………… a Wynajmujący oświadcza ,że jest podatnikiem podatku od towaru i usług i posiada NIP 5971004977 .

8.Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


§ 5
Najemca może za zgodą Wynajmującego podnająć przedmiot najmu lub oddać go do korzystania osobom trzecim po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym warunków ewentualnej umowy w tym zakresie. Brak zgody lub uzgodnienia jest równoznaczne z zakazem oddania przedmiotu najmu w podnajem lub używanie.
§ 6
1.Wynajmujący zobowiązany jest utrzymać przedmiot najmu w stanie nadającym się do umówionego użytku. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy, jak również drobne remonty obciążają Najemcą.

2. Najemca nie może bez uprzedniej zgody pisemnej Wynajmującego dokonywać w przedmiocie najmu jakichkolwiek zmian sprzecznych z umową lub jego przeznaczeniem, w szczególności zmian mogących naruszyć konstrukcje budynku.

3.Najemca zobowiązany jest uzgodnić zakres remontów i modernizacji w postaci kosztorysu z Wynajmującym , w formie pisemnej oraz przedstawić protokół odbioru i dokumenty potwierdzające wartość nakładów zgodnie z zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysem.

4. Wielkość podatku VAT od czynszu należnego ponosić będzie Najemca.

5. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wszelkich awariach i o konieczności dokonania napraw.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Najemcy wniesionymi do przedmiotu najmu powstałe na wskutek zdarzeń losowych.

§ 7
1.Najemca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu najmu w sposób zgodny z przeznaczeniem lokalu w celach określonych w § 2.1 niniejszej umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów i mieszkańców.
§ 8
Wynajmujący wyraża zgodę na umieszczenie reklamy na obiektach i terenach będących w dyspozycji Najemcy po uprzednim uzgodnieniu ich treści i miejsca umieszczenia.
§ 9
1.Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego lub nie kontynuowania najmu na jeden kolejny okres zgodnie z § 2 pkt.2 Najemcy przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont przedmiotu najmu zgodnie z § 5 pkt.3 i 4

3. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy najemca zalega z opłatą czynszu lub innych świadczeń za jeden pełen okres płatności oraz w innych przypadkach gdy najemca rażąco narusza niniejszą umowę.

W takim przypadku Wynajmujący powinien poinformować Najemcę o zamiarze wypowiedzenia, udzielając mu dodatkowy 14 dniowy termin na wykonanie zobowiązań.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w trybie § 8 pkt.3 Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont lub ulepszenie przedmiotu najmu.

§ 10
1. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia.

2. Odpady poprodukcyjne Najemca gromadzi w typowych kontenerach i usuwa je we własnym zakresie . Kontenery mogą być umieszczone obok kontenerów Wynajmującego.

3. Najemca zobowiązany jest do utrzymania porządku i należytego stanu terenów przed budynkiem pomocniczym oraz do udziału w sezonowym utrzymaniu tego terenu.

4. Strony zgodnie ustalają, że w razie ulepszenia podmiotu najmu Najemca może, wg swego wyboru, zabrać ulepszenia albo pozostawić je nieodpłatnie Wynajmującemu.

§ 11
1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo Wynajmującemu.


§ 12
1.Dyrektor szkoły nie odpowiada za zaistniałe wypadki w czasie wykonywania działalności gospodarczej i w czasie pobytu na terenie jednostki.

2. Za bezpieczeństwo odpowiada Najemca w osobie……………………………………


§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość