Strona główna

I. załOŻenia programowe konkurs Filmów, Fotografii I Plastyki Wojska Polskiego „Military Art”


Pobieranie 21.86 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.86 Kb.
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 1. Konkurs Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego „Military Art”, zwane dalej Military Art, jest przedsięwzięciem o charakterze konkursowym, warsztatowym i promocyjnym.

 2. Military Art przeznaczone jest dla:

 1. żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i ich rodzin;

 2. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;

 3. pracowników resortu obrony narodowej i ich rodzin;

 4. byłych żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin;

 5. kombatantów i weteranów oraz ich rodzin;

 6. członków kół, sekcji i klubów zainteresowań działających w klubach wojskowych;

 7. słuchaczy uczelni i szkół wojskowych.

 1. Military Art odbywa się w trzech kategoriach:

 1. film;

 2. foto

 • fotografia reportażowa i portretowa,

 • fotografia historyczno-militarna „Budowle Obronne”,

 • diaporama;

 1. plastyka.

 1. Do udziału w Military Art mogą być zgłoszone prace wyłącznie o tematyce wojskowej i proobronnej, a także dotyczące historii i tradycji oręża polskiego oraz współczesnego funkcjonowania polskiej armii.

 2. Do Military Art nie zostaną dopuszczone prace:

 1. członków Rad Artystycznych;

 2. biorące udział w poprzednich edycjach Military Art oraz w Przeglądzie Filmów, Fotografii i Plastyki WP „OPFA”;

 3. zrealizowane na odpłatne zamówienie;

 4. nie spełniające wymogów tematyki i wymogów technicznych.

 1. Military Art ma na celu:

 1. zachęcenie filmowców, fotografów i plastyków z ww. grup
  do podejmowania w swojej twórczości tematyki wojskowej;

 2. prezentację, ocenę i promocję aktualnych dokonań filmowców, fotografów
  i plastyków tworzących prace o tematyce wojskowej;

 3. promowanie w Siłach Zbrojnych prac uczestników konkursu;

 4. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich żołnierzy
  oraz pracowników resortu obrony narodowej, a także oddziaływanie
  na środowisko cywilne przez działania artystyczne i twórcze.


II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Koordynatorem Military Art jest Departament Komunikacji Społecznej MON.

 2. Organizatorem Military Art jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 3. Realizatorami w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków
  do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia przedsięwzięcia są: Klub Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy, Klub Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu i Centralna Grupa Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.

 4. Prace plastyczne i zdjęcia, wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia należy wysyłać, w terminie do 31 sierpnia 2016 roku, na adres:

Klub Centrum Szkolenia Logistyki

ul. 6 Marca 1

86-300 GRUDZIĄDZ

tel./fax 261 482 650

Filmy i diaporamy wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia należy wysyłać w terminie do 31 sierpnia 2016 roku, na adres:Poczta wojskowa:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

(Oddział Kultury)

00-909 Warszawa 119
Poczta cywilna:

ul. Nieświeska 54/56

03-867 Warszawa

tel. 261 872 553, 261 872 535, fax. 261 872 506

 1. Finał Military Art odbędzie się w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki
  w Grudziądzu, w dniach 20-23 października 2016 r.

 2. Koszty wyżywienia i zakwaterowania filmowców, fotografów i plastyków, zaproszonych na Military Art, pokrywa organizator. Koszty dojazdu pokrywają jednostki delegujące.


III. KRYTERIA UCZESTNICTWA

 1. Filmy

Do Military Art mogą zostać zgłoszone filmy:

 1. stworzone w dowolnej technice i konwencji (dokumenty, fabuły, reportaże, filmy historyczne, promocyjne, instruktażowo-szkoleniowe, edukacyjne, animacje itp.);

 2. jeden autor lub zespół autorski może zgłosić maksymalnie 3 prace;

 3. filmy powinny być nadsyłane

 1. wymagane parametry techniczne:

 • format 16x9, kompresja MP4 lub MKV, rozdzielczość minimum 1280x720i, kodowanie H.264;

 1. czas trwania filmu nie powinien przekraczać 20 min. Rada Artystyczna może dopuścić dłuższy obraz, jeśli jego długość uzasadniają szczególne walory artystyczne lub merytoryczne;

 2. nośnik nie może być zabezpieczony przed kopiowaniem.

 1. Fotografia reportażowa i portretowa, fotografia historyczno-militarna „Budowle Obronne”, diaporamy:

Do Military Art mogą być zgłaszane prace:

 1. dostarczone w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD

 • rozdzielczość: 300 dpi,

 • formaty: JPG JPEG, TIFF;

oraz w formie odbitek

 • długość dłuższego boku minimum 30 cm;

 1. dopuszczalna jest jedynie podstawowa obróbka zdjęć. W wypadku stwierdzenia fotomontażu lub manipulacji cyfrowej praca zostanie zdyskwalifikowana;

 2. cykl fotograficzny jest traktowany jako jedna praca konkursowa. Autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 cykle. Łączna liczba zdjęć nie może przekraczać 10 sztuk;

 3. każde zdjęcie lub cykl musi być opatrzone na odwrocie indywidualnym godłem autora, zawierać tytuł, miejsce i datę wykonania, a w przypadku cyklu – sugerowaną kolejność zdjęć. Rozwiązanie godła należy wpisać
  w karcie zgłoszenia;

 4. zdjęcia zgłaszane w formie elektronicznej oraz diaporamy także nie mogą zawierać imienia i nazwiska autora. Powinny być opatrzone godłem. Diaporama musi rozpoczynać się obrazem zawierającym godło i tytuł. Rozwiązanie godła należy wpisać w karcie zgłoszenia;

 5. w diaporamach nie mogą się znaleźć elementy obrazu filmowego;

 6. czas projekcji pojedynczej diaporamy nie powinien przekraczać 5 minut. Rada Artystyczna może dopuścić prace dłuższe, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi walorami artystycznymi lub merytorycznymi;

 7. jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 diaporamy;

 8. wymagania techniczne diaporam to:

- rozdzielczość minimum 1920x1080x lub 1280x720i,

- dźwięk w formacie mp3 lub wav;- format 16x9, kompresja MP4 lub MKV, kodowanie H.264;

 1. startowy plik diaporamy: samouruchamiający się w trybie pełnoekranowym w formacie EXE.

 1. Plastyka

Do Military Art mogą być zgłaszane obrazy, rysunki, akwarele, tkaniny artystyczne, rzeźby, płaskorzeźby itp.:

 1. jeden autor może zgłosić maksymalnie jeden cykl zawierający nie więcej niż 3 prace, lub maksymalnie trzy pojedyncze prace;

 2. prace muszą być opatrzone na odwrocie indywidualnym godłem autora, zawierać tytuł i datę wykonania, a w przypadku cyklu – sugerowaną kolejność. Rozwiązanie godła należy wpisać w karcie zgłoszenia.


IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Oceny utworów filmowych, fotograficznych i plastycznych dokonają Rady Artystyczne. Skład Rad Artystycznych Military Art proponuje Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej MON.

 2. Rady Artystyczne przyznają:

 1. nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia ufundowane przez Ministra Obrony Narodowej,

 2. nagrody specjalne ufundowane przez darczyńców,

 3. kwalifikacje do wystawy pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się pomiędzy 20 i 23 października 2016 r.

 1. Rady Artystyczne mają prawo do innego podziału nagród.

 2. Rady Artystyczne mają prawo do wyłączenia z wystawy pokonkursowej pojedynczych zdjęć i prac plastycznych, stanowiących części nadesłanych cykli.

 3. Werdykt Rad Artystycznych jest ostateczny.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo publicznej emisji filmów i diaporam
  w celu promocji Military Art oraz Sił Zbrojnych.

 2. Osoby zgłaszające filmy, fotografie i diaporamy do Military Art oświadczają, że materiały użyte podczas ich produkcji są ich autorstwa, lub mają do tych materiałów pełnię praw (dotyczy to archiwalnych materiałów filmowych, zdjęć, muzyki itp.), a osoby uwiecznione wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

 3. Zgłoszenie do Military Art jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
  i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 4. Organizator Military Art jest administratorem danych osobowych wykonawców. Dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia.

 5. Przez podanie danych osobowych, wykonawca wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych koordynatora, organizatora
  i realizatorów Military Art.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych filmów, fotografii, diaporam i dzieł plastycznych w mediach elektronicznych oraz kopiowania ich w wybranych fragmentach lub w całości na czas nieokreślony. Nadesłane prace nie mogą być zabezpieczone przed kopiowaniem.

 7. Nośniki elektroniczne z dostarczonymi przez uczestników filmami, diaporamami oraz zdjęciami nie podlegają zwrotowi i zostaną włączone
  do filmoteki i archiwum foto Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, które mogą wykorzystywać prace w ramach obowiązującego prawa
  o ochronie własności intelektualnej.

 8. Odbitki fotograficzne oraz prace plastyczne zostaną zwrócone ich autorom.

 9. Organizator ani realizator przedsięwzięcia nie bierze odpowiedzialności
  za uszkodzenia prac powstałe podczas ich przesyłki.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość