Idea audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Leszczyńska 54Pobieranie 123.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar123.98 Kb.IDEA AUDYT


spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Leszczyńska 54


60-103 Poznań
GRUPA AUDYTORSKA
Poznań, wrzesień 2014 r.


Szanowni Państwo,
Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3474.
Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej Grupy Audytorskiej ReVision, skupiającej spółki audytorskie i doradcze.
Koncentrujemy się przede wszystkim na usługach audytu, doradztwa podatkowego, finansowego i gospodarczego.
Wspieramy naszych klientów w różnych dziedzinach obszaru ich działalności, uwzględniając zindywidualizowane rozwiązania.
Swoją działalność opieramy na takich wartościach jak:

- szacunek dla ludzi i środowiska, w którym działamy,

- pasji, z przywiązaniem najwyższej wagi do jakości świadczonych usług,

- przejrzystości działania we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
Staramy się, aby wspierane przez nas projekty przynosiły korzyści Partnerom, na rzecz których je realizujemy.
Jesteśmy podmiotem z wyłącznie polskim kapitałem.

Budujemy firmę poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług i realizację zamierzeń w oparciu o zmieniające się oczekiwania rynku.
Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem poprzez aktywny udział w bezpośrednich kontaktach z naszymi Klientami oraz profesjonalne doradztwo w tym zakresie.
Chcemy aby nasze doświadczenie było również kapitałem naszych Klientów.
Zapraszamy do współpracy
Zarząd Spółki
SPIS TREŚCI

1. PREZENTACJA FIRMY str. 4
1.1. Dane identyfikacyjne Spółki str. 4

1.2. Dane rejestracyjne str. 4

1.3. Przedmiot działalności str. 5

2. ZAKRES I ORGANIZACJA OFEROWANEJ USŁUGI str. 5
2.1. Etap I – Przeprowadzenie badania wstępnego str. 5

2.2. Etap II – Przeprowadzenie badania zasadniczego str. 6

2.3. Etap III – Czynności końcowe str. 6
3. ZESPÓŁ str. 7

4. PROJEKTY UNIJNE ….. str. 7

5. PROPONOWANE WARUNKI FINANSOWE ……………………………….. str. 8

6. DOŚWIADCZENIE ……………………………………………………………… str. 8

1. PREZENTACJA FIRMY

IDEA AUDYT Spółka z o.o. powstała w lipcu 2009 roku.Przedmiotem działalności Spółki jest:


 1. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.

 2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

 3. Wydawanie książek.

 4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

 5. Pozostała działalność wydawnicza.

 6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

IDEA AUDYT Spółka z o.o. jest jednym z partnerów ogólnopolskiej Grupy Audytorskiej pod nazwą „ReVision”, w ramach której działają również:


1. Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,

2. ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,

3. Revision – Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie,

4. ReVision – Katowice Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,

5. Finex Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Jako Grupa Audytorska ReVision w prestiżowym rankingu firm audytorskich w Polsce dziennika Rzeczpospolita (udział w rankingu brało 500 firm audytorskich w Polsce) pod względem liczby zbadanych podmiotów znalazła się w latach 2013,2012, 2011 i 2010 odpowiednio na 8, 7, 12 i 11 miejscu (wykres poniżej).Idea Audyt Spółka z o.o. znalazła się wśród 2 599 najdynamiczniej rozwijających się wielkopolskich przedsiębiorstw, które otrzymały prestiżowy tytuł Geparda Biznesu 2013, przyznawany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu.
Idea Audyt Sp. z o.o. posiada swój Oddział zamiejscowy w Pile przy ul. Srebrnej 6 i współpracuje z Kancelarią Doradcy Podatkowego Alicja Bober w zakresie sporządzania ekspertyz finansowo-ekonomicznych.
Ponadto IDEA AUDYT Spółka z o.o. współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Gręzicki & Paluszyński Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 6, która to Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji, jak i dla przedsiębiorców z kapitałem wyłącznie polskim. Kancelaria otacza pomocą prawną także klientów indywidualnych.

2. ZAKRES I ORGANIZACJA OFEROWANEJ USŁUGI
Przy świadczeniu usług kładziemy nacisk na profesjonalną obsługę klientów oraz indywidualne podejście.
Celem badania sprawozdania finansowego jest ocena poprawności sporządzonego sprawozdania finansowego w aspekcie rzetelności, prawidłowości i jasności odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki.
2.1. Etap I – Przeprowadzenie badania wstępnego
Realizacja praz tego etapu odbywa się w trakcie roku sprawozdawczego i pozwala na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. W celu realizacji tego etapu dokonuje się wyboru metod, procedur i technik badawczych, w tym metody doboru prób do badania i ich wielkości, a także wyłonienia szczególnych obszarów audytu. W ramach tego etapu biegły rewident:

- zapoznaje się z dokumentacją w zakresie prowadzonej działalności w roku badanym w stosunku do lat ubiegłych,

- dokonuje analizy funkcjonowania systemu rachunkowości,

- dokonuje oceny funkcjonującego systemu informatycznego,

- zapoznaje się działaniem kontroli wewnętrznej oraz oceni ryzyko związane z jej funkcjonowaniem,

- bierze udział w obserwacji inwentaryzacji składników majątkowych,

- poddaje badaniom kontrolnym ciągłość bilansową,

- przeprowadza rozmowy z Kierownictwem jednostki i pracownikami odpowiadającymi za różne obszary realizacji usługi,

- rozpoznaje ryzyko badania.
2.2. Etap II - Przeprowadzenie badania zasadniczego
Biegły rewident rozpoczyna i realizuje działania składające się na badanie zasadnicze, obejmujące poniższe czynności:

- badanie poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat pod względem

prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych oraz wyceny,

- badanie dokumentów źródłowych w oparciu o określoną próbę,

- badanie prawidłowości sporządzenia pozostałych elementów sprawozdania finansowego,

- sporządzenie analizy finansowo-ekonomicznej w aspekcie kontynuacji działalności Spółki,

- badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

- weryfikacja aktywów i pasywów pozabilansowych oraz zdarzeń po dacie bilansu,

- określenie zdarzeń ujawnionych do badania lub których zaistnienie można przewidzieć

w przyszłości, a które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki,

- przedstawienie Zarządowi kwestii wymagających skorygowania.

2.3. Etap III - Czynności końcowe
Sporządzenie opinii i raportu z badania odbędzie się w następujący sposób:


   1. Wstępna wersja opinii i raportu

Na podstawie dokumentów i dowodów zebranych w trakcie audytu oraz po dokonaniu ich analizy, biegły rewident sporządza pisemną wstępną wersję opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego. Zarząd Spółki odnosi się do wstępnej wersji powyższego dokumentu, tj. pisemnie przekazuje audytorowi swoje ewentualne uwagi lub pisemnie informuje o nie wnoszeniu uwag.


   1. Końcowa wersja opinii i raportu

Po otrzymaniu uwag Zarządu Spółki do wstępnej wersji opinii i raportu lub informacji o ich braku audytor dokonuje analizy ewentualnych uwag i odnosi się do nich pisemnie oraz przedstawia końcową wersję przedmiotowego dokumentu. Końcowa wersja zostaje dostarczona badanej Spółce w ustalonych w umowie ilościach egzemplarzy.
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego poddawana jest wewnętrznej kontroli przez niezależnego biegłego rewidenta (weryfikatora).
W razie zaistnienia potrzeby, zostanie opracowany list poufny do Zarządu Spółki, w którym przedstawione zostaną:

- sugestie dotyczące zmian polityki rachunkowości, pozwalające na lepszą prezentację sytuacji finansowo-majątkowej Spółki,

- uchybienia i niedociągnięcia w obszarze rachunkowości i kontroli wewnętrznej, wraz z propozycjami ich usunięcia,

- uchybienia w zakresie rozliczeń podatkowych.3. ZESPÓŁ

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest przez zespół audytorski, w skład którego wchodzą biegły/li rewident/ci wraz z asystentami.


Usługi świadczone przez IDEA AUDYT Spółka z o.o. wykonywane są przez zespół doświadczonych i kompetentnych pracowników i współpracowników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje oraz długoletnią praktykę w zakresie obsługi księgowej potwierdzone posiadanymi:

 • dyplomami ukończenia wyższych uczelni,

 • uprawnieniami biegłego rewidenta,

 • certyfikatami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • wiedzą w zakresie języka angielskiego, co potwierdzają zdobyte certyfikaty: w zakresie języka ogólnego Test of English for International Communication oraz w zakresie języka biznesowego Business English Certificate Vantage,

 • innymi specjalistycznymi szkoleniami.4. PROJEKTY UNIJNE
IDEA AUDYT Spółka z o.o. posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie:


 • Programów Ramowych Unii Europejskiej dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,

 • Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 • Funduszu Spójności dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie,

 • Europejskiego Funduszu Społecznego dla Miasta Leszna, Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. Gen. St. Taczaka w Poznaniu, Tureckiej Izby Gospodarczej w Turku, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Animal Pharma Pomorze – T. Kruszyński i Wspólnicy sp. j. w Olsztynie, Fundacji Wrota Edukacji – EduGate w Poznaniu, 4ELT Anna Gębka-Suska w Poznaniu.

Ponadto Spółka realizuje projekty współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym zakresie biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu i ODIUT Automex Sp. z o.o. w Gdańsku.
 1. PROPONOWANE WARUNKI FINANSOWE

Proponujemy przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego a wynagrodzenie za nasze usługi oraz szczegółowy zakres prac i warunki współpracy proponujemy uzgodnić w drodze bezpośrednich negocjacji.
 1. DOŚWIADCZENIE
Lp.

NAZWA BADANEGO PODMIOTU

BSF 2011

BSF 2012

BSF 2013

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

1.

"ELEKTRO-KLIM" Przemysław Wawrzyńczyk, Czerwonak

 

X

X

2.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

X

X

X

3.

TerraExim-Agroimpex Sp. z o.o., Zakrzewo

X

X

X

4.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

 

 

X

5.

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny FARMAPOL Sp. z o.o., Poznań

X

X

X

6.

Hołowińscy - Scanserwis Sp. z o.o., Włocławek

X

X

X

7.

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Poznań

X

X

X

8.

Rzepecki-Mroczkowski Sp. z o.o., Poznań

X

 

X

9.

HAWA Sp. z o.o., Gniezno

X

X

X

10.

MARINO Sp. z o.o., Przemęt

X

X

X

11.

HERMES Sp. z o.o., Włoszakowice

X

X

X

12.

SCAN PARTNER Sp. z o.o., Rzgów

X

X

X

13.

Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja Stowarzyszeń
Naukowo Technicznych, Warszawa

 

X

X

14.

DROBEX AGRO Sp. z o.o., Makowiska

X

X

X

15.

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA S.A., Poznań

X

X

X

16.

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
Koziegłowy

X

X

X

17.

Gebhardt-Stahl Polska Sp. z o.o., Stare Miasto

X

X

X

18.

ONIX Sp. z o.o., Zakrzewo

X

X

X

19.

DEBON Sp. z o.o., Krzemieniewo

X

 

X

20.

GENDERKA Sp. z o.o., Bydgoszcz

X

X

X

21.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Piła

 

 

X

22.

Ubojnia Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Sp. J., Wielichowo-Wieś

X

X

X

23.

Dębowa Polska Sp. J., Siedlec

 

 

X

24.

HYDRO PARTNER Sp. z o.o., Leszno

X

X

X

25.

PHP HYDRO E.&A. Dobroń Sp. j., Leszno

X

X

X

26.

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Leszno

X

 

X

27.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., Poznań

X

X

X

28.

Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

X

X

X

29.

WIZET TRANSPORT Sp. z o.o., Łęczyca

X

X

X

30.

CWS POWDER COATINGS Sp. z o.o., Sady

X

X

X

31.

SPA Sp. z o.o., Śmigiel

X

X

X

32.

SPA FOOD S.A., Poznań

 

 

X

33.

Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", Piła

 

 

X

34.

Instytut Edukacji S.A., Janikowo

 

 

X

35.

CHARTER AGRO-MASZ Sp. z o.o., Garzyn

 

 

X

36.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe AS-BUD Andrzej
Skrzypczak, Brenno

X

X

 

37.

FLEX-FILMS EUROPA Sp. z o.o., Września

X

X

 

38.

KAN-BUD Sp. z o.o., Kąkolewo

X

X

 

39.

MIKROKASA S.A., Gdynia

 

X

 

40.

CGS Drukarnia Sp. z o.o., Mrowino

X

X

 

41.

Żwirownia Beton - Dolata Agnieszka Dolata, Dąbrowa

 

X

 

42.

EVERHOME S.A., Luboń

 

X

 

43.

STANDREW S.A., Krzyż Wielkopolski

 

X

 

44.

Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Gniezno

X

 

 

45.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Piła

X

 

 

46.

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Wrocław

X

X

 

47.

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

X

 

 

48.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

X

49.

Apteka HYGEA Sp. j., Zielona Góra

X

 

 
Z poważaniem

ZARZĄD

IDEA AUDYT Spółka z o.o.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy