Strona główna

II. cele programu wychowawczego


Pobieranie 58.04 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar58.04 Kb.
PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁA PODSTAWOWA

IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

WE WŁADYSŁAWOWIE

ROK SZKOLNY 2011/2012


SPIS TREŚCI

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA.

II. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

III. PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE W
POSZCZEGÓLNYCH KLASACH.

IV. ZADANIA DO REALIZACJI.

V. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO.

VI. PRACA WYCHOWAWCÓW KLAS.

VII. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI.

VIII. ZWYCZAJE SZKOLNE.

IX. EWALUACJA PROGRAMU.


I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie opiera się na:

* Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

* Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka,

* Ustawie o Systemie Oświaty,

* Statucie Szkoły,

* Modelu Absolwenta.

Celem oddziaływań wychowawczych jest ukształtowanie osobowości ucznia zbliżonej do ideału wychowawczego ujętego


w postaci Modelu Absolwenta:

I. Szkoła kształci i rozwija indywidualne talenty absolwenta, który posługuje się:

1. wiedzą:
- praktyczną
- operatywną

2. umiejętnościami:


- wykorzystania wiedzy w praktyce
- czytania i analizowania tekstu
- pisania
- tworzenia różnych form wypowiedzi
- komunikowania się (werbalnie i niewerbalnie)
- podejmowania decyzji
- wyrażania własnych opinii i ich uzasadnienia
- współpracy w grupie
- konstruktywnej rywalizacji
- analizowania
- dostrzegania prawidłowości w otaczającym świecie
- planowania czynności
- korzystania z wiadomości źródłowych, encyklopedycznych, map i planów
- zbierania informacji, ich przetwarzania i przedstawiania

II. Szkoła wychowuje:


Kreuje właściwą postawę etyczną absolwenta, jego stosunek do otoczenia i uczy szacunku do tradycji.
Absolwent:
a. postępuje tolerancyjnie i uczciwie
b. dostrzega potrzebę konsensusu
c. jest obiektywny, samokrytyczny i odpowiedzialny
d. prezentuje właściwą postawę obywatelską
e. odczuwa więź ze swoim regionem i krajem
f. prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia
g. potrafi określić znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacji
h. szanuje środowisko przyrodnicze
i. zachowuje się taktownie i kulturalnie
j. aktywnie włącza się do różnych akcji
k. precyzuje własne cele i systematycznie do nich dąży
l. godnie prezentuje szkołę


II. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych. Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni omijać, to:

- pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości;


- pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca:
a) w rodzinie,
b) w grupie koleżeńskiej,
c) społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej,

- kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości.


Cele ogólne:

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.


2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.
3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.
4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.
5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

6. Wdrażanie do oceny swojego postępowania i konsekwencji podejmowania decyzji.

7. Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko.

8. Wdrażanie do pracy w organizacjach wewnątrzszkolnych.

9. Angażowanie rodziców do wspólnej realizacji wyznaczonych celów.

III. PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE W POSZCZEGÓLNYCH

KLASACH.
KLASA


CEL WYCHOWANIA


EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

1.

2.

3.

I - III


Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać.

Uczeń:
- ma poczucie przynależności do klasy,
- współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy,
- dostosowuje się do norm i przestrzega je.

Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania i efektywnej


współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz
dorosłymi.

Uczeń:
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
- postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,
- szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych,
- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

Uczeń wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi zachować się w trudnych sytuacjach.Uczeń:
- zna swoje prawa i obowiązki,
- odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach

konfliktowych,

- dostrzega swoje mocne i słabe strony,
- potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej,
- wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami.

1.

2.

3.

IV - VI

Uczeń rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące
światem zewnętrznym.


Uczeń:
- ma poczucie swoich korzeni - rodzina, środowisko, szkoła...,
- ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje, - jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
- akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa,
- doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać,
- potrafi nazwać własne zachowania,
- chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich
zainteresowań.

Uczeń zna normy i zasady życia społecznego i według


nich postępuje.

Uczeń:
- jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,
- potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie,
- posiada konkretną wiedzę o tym jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich,
- podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów,
- posiada umiejętność dobrego komunikowania się: potrafi

wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby,


- przyjmuje postawy asertywne.1.

2.

3.

IV - VI

Uczeń ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości.


Uczeń:
- rozumie znaczenie „hierarchii wartości”,
- dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament

wszystkich innych wartości,


- stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych

ludzi,
- potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających,


- próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,
- wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji,
- ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka,
- potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń

i miłość,


- jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby

jego słowa nie rozmijały się z czynami,


- stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas,
- wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz

sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach europejskich.
IV. ZADANIA DO REALIZACJI
W KLASACH I - III
I. Historia i tradycje naszej szkoły.


 1. Uroczyście obchodzimy tradycyjne święta w naszej szkole.

 2. Hymn państwowy, sztandar – zasady zachowania się podczas uroczystości szkolnych.

 3. Tworzenie własnej tradycji, symboliki klasowej – święta i zwyczaje klasowe.

 4. Praca uczniów w Małym Samorządzie Uczniowskim.


II. Tradycje regionalne i narodowe. 1. Zapoznanie z ważnymi instytucjami dla naszego regionu i państwa.

 2. Pielęgnowanie tradycji polskich świat – uroczystości państwowe, rodzinne, szkolne, klasowe.

 3. Charakterystyczne cechy najbliższej okolicy.

 4. Różne sposoby czczenia osób zasłużonych.

 5. Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych.

 6. Zwyczaje i tradycje ludowe.


III. Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków kulturalnych.


 1. Przestrzeganie kultury zachowania w różnych sytuacjach.

 2. Ważne numery telefonów.

 3. Rola książki w życiu człowieka.

 4. Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu.

 5. Różne formy spędzania czasu wolnego.

 6. Muzyka i jej wpływ na nasze samopoczucie.

 7. Właściwy ubiór a zdrowie.

 8. Zasady korzystania z telewizji, komputera, telefonu komórkowego.

 9. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.

 10. Bezpieczeństwo na drodze, w domu, podczas zabaw.

 11. Higiena i kultura spożywania posiłków.

 12. Sport to zdrowie.


IV. Integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej.
1. Obowiązki samorządu klasowego, dyżurnego.

2. Prawa i obowiązki ucznia.

3. Cechy dobrego kolegi.

4. Planujemy imprezy i wycieczki klasowe.

5. Kształcenie umiejętności komunikowania się.

6. Poznajemy swoje mocne i słabe strony.


V. Życie w społeczeństwie i środowisku.


 1. Pomoc kolegom w różnych sytuacjach.

 2. Stosunek do niepełnosprawnych.

 3. Wyrażanie uczuć: szacunek, wdzięczność, miłość.

 4. Zachowanie szacunku wobec członków rodziny, osób starszych.

 5. Poszanowanie rzeczy, które są wspólną własnością.

 6. Znaczenie pracy ludzi różnych zawodów.

 7. Właściwy stosunek dla zwierząt, pomoc zwierzętom w czasie zimy.

 8. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

 9. Rośliny i zwierzęta pod ochroną.W KLASACH IV – VI
I. Historia i tradycje naszej szkoły. 1. Rola patrona w życiu szkoły.

 2. Uroczyście obchodzimy tradycyjne święta w naszej szkole.

 3. Kronika szkoły, hymn, sztandar (zasady zachowania się podczas uroczystości szkolnych).

 4. Życie kulturalne w miejscowości i regionie.

 5. Doceniam siebie – sztuka autoprezentacji, przygotowanie do wyborów samorządu uczniowskiego.

 6. Tworzenie własnej tradycji, symboliki klasowej (święta klasowe, kronika).


II. Tradycje regionalne i narodowe.


 1. Pielęgnowanie tradycji polskich świąt – uroczystości państwowe, rodzinne, szkolne, klasowe.

 2. Miejsca pamięci narodowej.

 3. Historia naszej miejscowości na tle regionu.


III. Promocja zdrowego życia, kształtowanie nawyków kulturalnych.


 1. Bezpieczeństwo własne i innych (w domu, w szkole, na drodze).

 2. Kultura zachowania na co dzien.

 3. Zagospodarowanie czasu wolnego.

 4. Prawidłowe odżywianie się, estetyka, jakość i ilość spożywania posiłków.

 5. Higiena ciała i umysłu.

 6. Telewizja i komputer – pomagają czy szkodzą?

 7. Znaczenie książki w życiu człowieka.

 8. Jak unikać chorób zakaźnych?

 9. Przyczyny i skutki nałogów.

 10. Moje zainteresowania, hobby.

 11. Sport to zdrowie.IV. Integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej.


 1. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej (prawa i obowiązki ucznia, samorząd klasowy).

 2. Rozpoznanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji.

 3. Planujemy imprezy i wycieczki klasowe.

 4. Moje miejsce w życiu klasy.

 5. Poznajemy możliwości i ograniczenia osób niepełnosprawnych.

 6. Koleżeństwo i przyjaźń.


V. Życie w społeczeństwie i środowisku.
1. Troska o środowisko naturalne obowiązkiem każdego człowieka.

 1. Dbamy o estetykę otoczenia.

 2. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie im społeczeństwie.

 3. Za co powinniśmy być wdzięczni naszym rodzicom?

 4. Przeciwstawiamy się negatywnym wpływom otoczenia.

 5. Prawo do prywatności.


SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:
- godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, zajęcia w ramach Karty Nauczyciela art. 42,

- pogadanki, projekcje filmów, analiza utworów literackich i spektakli teatralnych,

- wychowanie do życia w rodzinie, lekcje przedmiotowe,

- konkursy klasowe i szkolne, pozaszkolne,

- uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców, inscenizacje i przedstawienia,

- akcje charytatywne, wolontariat,

- wyjazdy i wycieczki szkolne,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- praca w samorządzie uczniowskim,

- reprezentowanie szkoły poza jej terenem.V. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO.
1. Realizowanie treści programowych zgodnie ze specyfiką zajęć, służące realizacji celów wychowawczych, dostarczenie wiedzy,

kształcenie umiejętności i postaw.

2. Współpraca z wychowawcą, realizowanie zadań wychowawczych klasy, respektowanie zasad i ustaleń.

3. Promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

4. Inspirowanie pracy zespołowej w czasie lekcji, aktywizowanie uczniów.

5. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

6. Stwarzanie sytuacji umożliwiających samoocenę i ocenę grupy.

7. Wnioskowanie o diagnozę psychologiczną, uwzględnianie zaleceń specjalistów w pracy z uczniem.

8. Formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych.


VI. PRACA WYCHOWAWCÓW KLAS.

1. Kształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.


2. Diagnozowanie potrzeb zespołu i poszczególnych uczniów.

3. Koordynowanie pracy wychowawczej w zespole klasowym.

4. Integrowanie zespołu klasowego.

5. Wykorzystanie potencjału grupy do wspierania jej członków.

6. Wdrażanie do samooceny postępów w zachowaniu.

7. Promowanie osiągnięć uczniów, klasy.

8. Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne.

9. Wnioskowanie o zorganizowanie pomocy.

10. Planowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy oraz z zakładanymi celami.

11. Zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka.

12. Inspirowanie pracy zespołowej w klasie, przydzielanie zespołom zadań na rzecz szkoły i klasy.

13. Współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej.
VII. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI.

1. Przeprowadzanie zebrań i konsultacji z rodzicami.

2. Nauczyciele, wychowawcy udzielają szczegółowych informacji na temat postępów ucznia w nauce, jego zachowania oraz
przekazują porady i wskazówki dotyczące eliminacji trudności i niepowodzeń szkolnych.

3. Wychowawcy zobowiązani są do szczegółowych informacji w zakresie:

- zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w swojej klasie i w szkole

- przepisów Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania


- możliwości wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły

4. Zachęcanie rodziców do udziału w życiu szkoły :

- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy z uczniami


- wyrażanie opinii w sprawach programu i organizacji edukacji

- organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych

- współpraca z instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
VIII. ZWYCZAJE SZKOLNE.


1. CEREMONIAŁ SZKOŁY;

- Rozpoczęcie roku szkolnego

- Zakończenie roku szkolnego

- Ślubowanie uczniów klas pierwszych

- Pasowanie na pierwszoklasistę

- Dzień Edukacji Narodowej2. IMPREZY SZKOLNE:

- Akcja „Sprzątanie świata”

- „Mikołajki”

- Wigilia Świąt Bożego Narodzenia

- Szkolny Dzień Zdrowia

- Dni Otwarte SP – prezentacja dorobku szkoły

- Uroczyste pożegnanie klas szóstych

IX. EWALUACJA PROGRAMU.

Celem ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły jest wskazanie, na ile założenia programu zostały osiągnięte oraz jakie zmiany


w treści i formie programu należy wprowadzić, aby zapewnić skuteczność działań wychowawczych na przyszłość. Ocenie zostanie poddana skuteczność realizacji wybranych zadań.
Istotnym elementem ewaluacji jest gromadzenie informacji na podstawie zapisów w dokumentacji szkolnej, sprawozdań, wyników cząstkowych oraz w oparciu o obserwację zachowań uczniów i indywidualne kontakty z nauczycielami oraz rodzicami.

Opracowanie: Członkowie Zespołu Wychowawczego:Barbara Drzewiecka, Alicja Kaszyńska, Małgorzata Karska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość