Strona główna

Ii zestaw zadań z biologii


Pobieranie 70.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar70.45 Kb.

II ZESTAW ZADAŃ

Z BIOLOGII
DLA UCZNIÓW KLAS III

ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYKONIE - GIMNAZJUM W PRZYKONIE

(do użytku wewnętrznego Gimnazjum w Przykonie)

Opracowała:

mgr Aleksandra ForyńskaBUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA

 1. Bierny układ ruchu to:

a) kości, stawy, mięśnie b) kości, więzadła, mięśnie

c) więzadła i kości d) kości, stawy, więzadła 1. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie:

  1. kości nadgarstka to kości płaskie

  2. kość miedniczna należy do kości różnokształtnych

  3. kości palców to kości długie

  4. kręgi to kości różnokształtne

 2. Które kości nie należą do szkieletu kończyny dolnej?

a) kości śródstopia b) kość strzałkowa

c) kość promieniowa d) rzepka 1. Jedną z przyczyn krzywicy jest niedobór witaminy .................................

 2. Nieprawdą jest, że:

  1. kość potyliczna ogranicza czaszkę od tyłu

  2. prawa i lewa kość skroniowa tworzą ściany boczne czaszki

  3. kość jarzmowa tworzy szkielet nosa

  4. żuchwa to jedyna ruchoma kość czaszki

 3. Całkowite zrośnięcie ciemiączek następuje:

  1. w pierwszym roku życia b) do 18 miesiąca życia

 1. w 18 roku życia d) w 1 dobie życia

 1. Zaznacz zestaw uwzględniający wszystkie elementy kręgu piersiowego:

  1. trzon, wyrostek kolczysty, wyrostek barkowy

  2. trzon, wyrostek kolczysty, wyrostek poprzeczny, otwór kręgu

  3. trzon, krążek międzykręgowy,

  4. wyrostek kolczysty

 2. Kość utworzona jest przez następujące związki chemiczne:

a) osseinę i okostną b) osseinę i sole mineralne

c) sole mineralne i kostninę d) sole mineralne i szpik kostny 1. Skolioza to:

  1. nadmierne wygięcie kręgosłupa w części lędźwiowej ku przodowi

  2. boczne skrzywienie kręgosłupa

  3. inaczej złamanie kręgosłupa

  4. zniekształcenie stopy

 2. Jakie znaczenie ma błona maziowa?

  1. zamyka od zewnątrz jamę stawową i zapewnia stabilność stawu

  2. uniemożliwia przesuwanie się kości względem siebie

  3. produkuje maź, która nawilża chrząstki stawowe i zmniejsza tarcie

  4. umożliwia wykonywanie ruchów obrotowych

 3. Chrząstkozrost nie charakteryzuje się tym, że:

  1. jest połączeniem półścisłym

  2. jest połączeniem nieruchomym

  3. występuje między kręgami

  4. wykazuje określoną ruchomość

 4. Nieprawdą jest, że:

  1. staw biodrowy jest stawem kulistym

  2. staw zawiasowy umożliwia ruchy prostowania i zginania

  3. w stawie łokciowym styka się kość ramienna, łokciowa i strzałkowa

  4. staw kolanowy jest stawem zawiasowym
 1. Do funkcji szkieletu nie należy:

  1. ochrona i podtrzymywanie miękkich narządów

  2. umożliwienie poruszania

  3. gromadzenie ustrojowego wapnia i fosforu

  4. usuwanie zbędnych produktów przemiany materii

 2. Wskaż szereg gromadzący kości płaskie:

  1. promieniowa, udowa, obojczyk b) paliczki, kręgi żebra

c) łopatka, kość biodrowa, kości czaszki d) rzepka, żuchwa, kość piętowa

 1. Basia wykonała następujące doświadczenie. Wypreparowała dwie kości udowe kurczaka. Jedną z nich moczyła kilka dni w wodzie, a drugą w kwasie octowym. Po wyjęciu kości zaobserwowała, że kość moczona w kwasie octowym jest miękka i wygina się. Powodem tego jest:

a) rozpuszczenie białka osseiny b) rozpuszczenie soli mineralnych

c) rozpuszczenie tłuszczy d) rozpuszczenie cukrów 1. Gdy złamana kość spowoduje przerwanie ciągłości skóry, mamy do czynienia ze:

a) zwichnięciem b) złamaniem otwartym

c) złamaniem zamkniętym d) złamaniem z przemieszczeniem 1. Udzielając pierwszej pomocy przy złamaniu nie wolno:

a) nastawiać kości b) unieruchamiać dwóch sąsiednich stawów

c) podawać środków przeciwbólowych d) wzywać lekarza 1. Na rysunku przedstawiono:

  1. tkankę chrzęstną

  2. tkankę kostną

  3. tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną

  4. tkankę mięśniową gładką

 2. Przeczytaj poniższy tekst o pewnym mięśniu.

Oddziela jamę brzuszną od jamy klatki piersiowej. Jest to mięsień płaski, leżący poprzecznie, biorący udział w oddychaniu.

Tekst dotyczy:

a) mięśnia czworobocznego b) przepony

c) mięśnia najszerszego grzbietu d) bicepsa 1. Głównymi mięśniami biorącymi udział w oddychaniu są:

  1. przepona i mięsień najszerszy grzbietu

  2. przepona i mięśnie międzyżebrowe

  3. mięsień czworoboczny i mięsień piersiowy większy

  4. mięsień piersiowy większy i mięśnie międzyżebrowe

 2. Krtań zbudowana jest z:

a) 6 chrząstek b) 9 chrząstek

c) 12 chrząstek d) 2 chrząstek 1. Drogi oddechowe wyściela nabłonek:

a) płaski wielowarstwowy b) płaski jednowarstwowy

c) migawkowy d) nie występuje żaden nabłonek 1. Zaznacz prawidłową kolejność elementów dróg oddechowych:

a) krtań, oskrzela, tchawica, płuca b) oskrzela, tchawica, krtań, płuca

c) krtań, tchawica, oskrzela, płuca d) krtań, tchawica, płuca, oskrzela 1. Ściana tchawicy zbudowana jest z:

a) kości i więzadeł b) mięśni

c) chrzęstnych pierścieni d) kości i chrząstek 1. Opłucna to:

  1. chrząstka budująca ściany oskrzeli

  2. naczynie biorące udział w wymianie gazowej

  3. cienka błona pokrywająca płuca d) naturalne przedłużenie oskrzelików

 2. Liczba oddechów na minutę u dorosłego człowieka wynosi:

a) 12 b) 2 c) 16 d) 24

 1. Ośrodek oddechowy występuje w:

a) płucach b) rdzeniu przedłużonym

c) nozdrzach przednich d) móżdżku 1. Zaznacz prawidłowy skład procentowy azotu i tlenu we wdychanym powietrzu:

a) 21% azotu + 78% tlenu b) 18% azotu + 81% tlenu

c) 78% azotu + 21% tlenu d) 5% azotu + 94% tlenu 1. Do chorób układu oddechowego nie należy:

a) krztusiec b) błonica c) gościec d) pylica

 1. Zaznacz nieprawdziwe zdanie:

  1. nikotyna powoduje zwężenie naczyń krwionośnych

  2. w dymie tytoniowym nie występują substancje smołowate

  3. tlenek węgla powoduje niedotlenienie organizmu

  4. substancje smołowate tworzą się podczas spalania tytoniu

 2. Najczęstsza przyczyna występowania raka płuc to:

a) częste zapalenia oskrzeli b) picie alkoholu

c) palenie tytoniu d) zanieczyszczenie powietrza 1. Gruźlica wywoływana jest przez:

a) paciorkowce b) wirusy c) prątki Kocha d) gronkowce

 1. Długotrwałe palenie tytoniu nie powoduje:

a) rozedmy płuc b) utraty słuchu c) wrzodów żołądka d) uszkodzenia płodu

 1. Jacek wybrał się na biegi w mroźny dzień. O czym musi pamiętać oddychając podczas biegu?

a) wciągać powietrze nosem b) wciągać powietrze ustami

c) wypuszczać powietrze nosem d) nie ma znaczenia, jak będzie oddychał 1. Który z czynników źle wpływa na sprawność układu oddechowego?

a) dobrze wysklepiona klatka piersiowa b) silne mięśnie oddechowe

c) aktywność fizyczna d) niewłaściwa postawa 1. Trombocyty to:

a) czerwone krwinki b) płytki krwi

c) elementy morfotyczne limfy d) składniki ściany tętnicy 1. 90% osocza stanowi:

a) sód b) białko c) fibrynogen d) woda

 1. Zastawka trójdzielna uniemożliwia cofanie się krwi:

a) tętniczej b) utlenowanej c) żylnej d) z płuc

 1. Żyła wrotna prowadzi krew z:

a) wątroby b) dolnej połowy ciała c) prawego przedsionka d) jelit

 1. Choroba objawiająca się słabą krzepliwością krwi to:

a) białaczka b) anemia c) miażdżyca d) hemofilia

 1. Oksyhemoglobina to:

a) trwałe połączenie tlenu z hemoglobiną b) nietrwałe połączenie CO2 z hemoglobiną

c) nietrwałe połączenie tlenu z hemoglobiną d) trwałe połączenie CO2 z hemoglobiną 1. Zaznacz poprawną odpowiedź określającą kierunek przepływu krwi w dużym obiegu;

  1. prawa komora – tkanki ciała – prawy przedsionek

  2. lewa komora – tkanki ciała – prawy przedsionek

  3. aorta – tkanki ciała – lewy przedsionek

  4. żyły płucne – tkanki ciała lewa komora

 2. Zadaniem małego obiegu krwi jest:

a) doprowadzenie krwi do płuc b) doprowadzenie krwi do wątroby

c) utlenowanie krwi d) a i c są prawidłowe
 1. Prawidłowe ciśnienie krwi u dorosłego człowieka wynosi około:

a) 130/100 b) 150/70 c) 120/70 d) 150/100

 1. Do rozwoju miażdżycy nie doprowadza:

a) palenie tytoniu b) otyłość c) spożywanie warzyw i owoców d) stres

 1. Elektrokardiogram ta zapis:

a) ciśnienia krwi b) zjawisk bioelektrycznych w sercu

c) tętna krwi d) przepływu krwi przez naczynia 1. W których żyłach płynie krew utlenowana?

a) głównych b) płucnych d) a i b jest prawdziwe

d) we wszystkich żyłach krew jest odtlenowana 1. Spośród wymienionych cech, wskaż cyfry tych, które charakteryzują tętnice i żyły:

1-ściany cienkie 6- małe ciśnienie krwi

2-ściany grube, sprężyste 7-krew płynie z tkanek do serca

3-zastawki 8-krew płynie zgodnie z pulsacją serca

4-duże ciśnienie krwi 9-krew płynie z serca do tkanek

5-brak zastawek 10-krew płynie równomiernie
a) tętnice – 2, 4 ,5, 8, 9 żyły – 1, 3, 6, 7, 10

b) tętnice – 1, 3, 6, 7, 10 żyły – 2, 4, 5, 8, 9

c) tętnice – 1, 2, 3, 4, 5 żyły – 6, 7, 8, 9, 10

d) tętnice – 2, 4, 6, 8, 10 żyły – 1, 3, 5, 7, 9 1. Której z wymienionych funkcji nie pełni krew?

  1. dostarcza do komórek tlen pobrany z pęcherzyków płucnych i substancje odżywcze pobrane z jelit

  2. przepływając przez naczynie krwionośne jamy nosowej, odbiera bodźce węchowe

  3. odprowadza do narządów wydalniczych CO2 oraz inne szkodliwe produkty przemiany materii

  4. bierze udział w procesach obronnych i odpornościowych organizmu

 2. Które czynniki niezbędne są do prawidłowego przebiegu procesu krzepnięcia krwi?

a) jony potasu, witamina K, fibrynogen b) jony wapnia, witamina A, fibrynogen

c) jony wapnia, witamina K, fibrynogen d) jony potasu, witamina A, fibrynogen 1. Szczepionka może być zastosowana u:

  1. człowieka zdrowego w celu uodpornienia go na dana chorobę

  2. człowieka chorego w celu szybkiego powrotu do zdrowia

  3. człowieka, który zetknął się z chorobą i mógł się nią zarazić

  4. człowieka chorego, aby mógł się uodpornić na dana chorobę

 2. Mama Gosi pracowała w ogródku. Nagle skaleczyła się nożem, którym wcześniej cięła korzenie przesadzanych roślin. Rana jest głęboka i należy ją zszyć. Po zabiegu lekarz zalecił jeszcze podanie:

a) szczepionki przeciwko tężcowi b) surowicy przeciwtężcowej

c) witaminy K d) wapnia 1. Dopasuj numery poszczególnych określeń do odpowiedniego rodzaju krwinek:

1-erytrocyty 8-zawierają czerwony barwnik

2-leukocyty 9-biorą udział w krzepnięciu

3-trombocyty 10-brak czerwonego barwnika

4-najmniejsze ciałka krwi 11-transportują tlen

5-brak jądra komórkowego 12-powstają w szpiku kostnym

6-wzmagają odporność organizmu 13-walczą z drobnoustrojami chorobotwórczymi

7-posiadają jądro komórkowe 14-są niszczone w śledzionie


krwinki czerwone krwinki białe płytki krwi

a) 1, 5, 8, 11, 12, 14 2, 6, 7, 10, 12, 13 3, 4, 9, 10, 12

b) 2, 6, 7, 10, 12, 13 1, 5, 8, 11, 12, 14 3, 4, 9, 10, 12

c) 3, 4, 9, 10, 12 2, 6, 7, 10, 12, 13 1, 5, 8, 11, 12, 14

d) 1, 5, 8, 11, 12, 14 3, 4, 9, 10, 12 2, 6, 7, 10, 12, 13


 1. Wojtek poważnie skaleczył się w przedramię. Krew jasnoczerwonej barwy wypływa pulsującym strumieniem. Opis wskazuje, iż jest to krwotok:

a) żylny b) tętniczy c) miąższowy d) wewnętrzny

 1. Sole mineralne to składniki:

a) budulcowe i energetyczne b) budulcowe

c) budulcowe i regulujące d) regulujące 1. Dzienne zapotrzebowanie organizmu na wapń można pokryć:

a) zjedzeniem 2 kromek chleba razowego b) zjedzeniem 3 jabłek

c) wypiciem 3 szklanek mleka d) wypiciem 2 szklanek soku pomarańczowego 1. Węglowodany przyswajane są przez organizm w postaci:

a) aminokwasów b) cukru złożonego c) glukozy d) glicerolu

 1. Anemia złośliwa spowodowana jest:

a) słaba krzepliwością krwi b) brakiem witaminy PP

c) hiperwitaminozą B2 d) awitaminozą B12 1. W uzębieniu stałym trzecie zęby trzonowe wyrzynają się około:

a) 2 roku życia b) w 6 roku życia c) 17 – 25 roku życia d) 30 roku życia

 1. Zaznacz nieprawdziwe zdanie dotyczące żołądka:

  1. jest zlokalizowany pomiędzy przełykiem a dwunastnicą

  2. produkuje kwas solny i enzymy trawienne

  3. produkuje żółć

  4. występują w nim 3 warstwy mięśni gładkich

 2. W pęcherzyku żółciowym zachodzi:

a) produkcja żółci b) magazynowanie żółci

c) produkcja enzymów trawiennych d) magazynowanie glikogenu 1. Podstawowym materiałem budulcowym organizmu jest:

a) woda b) glukoza c) białko d) tłuszcz

 1. Nieprawdą jest, że:

  1. niedobór witaminy A powoduje zaburzenia widzenia o zmierzchu

  2. witamina K jest niezbędna do procesu krzepnięcia krwi

  3. niedobór witaminy C powoduje krzywicę

  4. najwięcej witaminy B1 występuje w otrębach

 2. Powstawaniu próchnicy, oprócz braku higieny jamy ustnej, sprzyja niedobór:

a) żelaza b) fluoru c) jodu d) potasu

 1. Błonnik to wielocukier, którego nie potrafimy trawić w naszym układzie pokarmowym. Wpływa on jednak korzystnie na stan jelit – oczyszcza jelita wspomagając procesy wchłaniania. W jakich pokarmach zawarta jest największa ilość błonnika?

a) mięso, jaja, fasola, bób b) miód, makaron, czekolada

c) pieczywo pełnoziarniste, warzywa, owoce d) ser, mleko, ryby 1. Który z produktów podanych poniżej powinna zjeść Marta, aby uzyskać najwięcej energii potrzebnej do wędrówki po górach:

a) bułkę b) czekoladę c) jabłko d) kawałek żółtego sera

 1. Jakiego odcinka układu pokarmowego dotyczy opis?

Jest najdłuższym odcinkiem układu pokarmowego. Następuje w nim wchłanianie pokarmu dzięki obecności kosmków, w których przebiegają naczynia krwionośne i limfatyczne.
a) jelita grubego b) dwunastnicy c) przełyku d) jelita cienkiego

 1. Rolą wątroby jest między innymi wytwarzanie żółci, która pełni następującą rolę:

a) trawi tłuszcze b) rozbija tłuszcze na drobne kuleczki

c) ułatwia trawienie tłuszczy przez enzym – lipazę d) prawidłowe b i c 1. Włośnicą można zarazić się przez:

a) brudne ręce b) zakażone mięso wieprzowe

c) wodę zawierającą jaja pasożyta d) kontakt z chorym na włośnicę zwierzęciem 1. Do „chorób brudnych rąk” należy:

a) angina b) włośnica c) owsica d) malaria

 1. Nieprawdą jest, że jadłowstręt psychiczny:

  1. najczęściej pojawia się u dziewcząt w okresie dojrzewania

  2. prowadzi do wychudzenia i wyniszczenia organizmu

  3. to inaczej anoreksja

  4. nie wymaga leczenia

 2. W żołądku nie zachodzi trawienie:

a) białek b) węglowodanów c) tłuszczów d) wszystkie są trawione

 1. Enzymem trzustkowym nie jest:

a) trypsyna b) pepsyna c) amylaza d) lipaza

 1. Nadmiar wody usuwany jest z organizmu:

a) przez skórę i płuca b) wraz z moczem i kałem

c) z moczem d) prawdziwe a i b 1. Końcowy produkt przemiany białkowej to:

a) glukoza b) glikogen c) mocznik d) barwnik żółciowy

 1. Zaznacz prawidłowe zdanie dotyczące układu moczowego:

a) reguluje ciśnienie krwi b) reguluje gospodarkę mineralną

c) utrzymuje na odpowiednim poziomie zawartość wody w organizmie

d) wszystkie zdania są prawidłowe


 1. Dobowa ilość moczu wydalanego przez zdrowego człowieka wynosi około:

a) 600 – 2500 ml b) 2500 – 3000 ml c) 600 – 1000 ml d) 100 – 600 ml

 1. Mocz pierwotny zawiera:

a) wodę, mocznik, erytrocyty b) wodę, mocznik, kwas moczowy

c) glukozę i sole mineralne d) prawdziwe są b i c 1. Mocz zdrowego człowieka nie zawiera:

a) mocznika i kwasu moczowego b) glukozy i białka

c) fosforanów i siarczanów c) soli sodu 1. Kłębuszki nerkowe występują w:

a) korze nerek b) rdzeniu nerek c) miedniczce nerkowej d) korze i rdzeniu

 1. Ośrodek wydalania moczu znajduje się w:

a) mózgu b) części krzyżowej rdzenia kręgowego

c) rdzeniu przedłużonym d) części piersiowej rdzenia kręgowego 1. Nieprawdą jest, że zwieracz pęcherza moczowego:

  1. pozostaje stale napięty

  2. nie pozwala na odpływ moczu z pęcherza bez naszej woli

  3. działa niezależnie od naszej woli

  4. występuje w okolicy ujścia cewki moczowej z pęcherza

 2. Zaznacz nieprawdziwe zdanie dotyczące dializy pozaustrojowej:

  1. stosowana jest w ostrej niewydolności nerek

  2. polega na usunięciu z krwi nadmiaru mocznika, glukozy, soli i wody

  3. polega na usunięciu z moczu ostatecznego nadmiaru wody

  4. wykonywana jest przy pomocy aparatu zwanego „sztuczną nerką”

 3. Powstawaniu kamicy moczowej sprzyja:

a) spożywanie dużej ilości tłuszczów b) picie nieprzegotowanej wody

c) spożywanie dużej ilości węglowodanów d) prawidłowe b i c 1. Zaznacz prawidłową kolejność odpływu moczu kolejno z nerki przez:

  1. zwieracz pęcherza moczowego – pęcherz moczowy – cewkę moczową

  2. wnękę nerki – pęcherz moczowy – moczowód – cewkę moczową

  3. moczowód – pęcherz moczowy – cewkę moczową

  4. cewkę moczową – pęcherz moczowy – zwieracz pęcherza moczowego

 2. W puste miejsce należy wpisać:

a) odbiałczenie osocza b) wchłanianie zwrotne

c) przesączanie osocza d) wydalanie moczu
krew


mocz pierwotny

mocz ostateczny 1. Skóra spełnia funkcje:

a) ochronne b) termoregulacyjne c) zmysłowe d) wszystkie wymienione

 1. Pot ma skład podobny do:

a) osocza b) krwi c) moczu d) płynu międzkomórkowego

 1. Skóra właściwa:

  1. jest najgłębiej położoną warstwą skóry

  2. jest to środkowa, najgrubsza warstwa skóry

  3. zbudowana jest z 5 warstw nabłonka płaskiego

  4. nie zawiera naczyń krwionośnych

 2. Który zestaw zawiera wyłącznie choroby skóry?

a) grzybica, trądzik pospolity, białaczka b) trądzik młodzieńczy, grzybica, łuszczyca

c) wszawica, włośnica, grzybica d) łupież, wszawica, owsica 1. Przed skutkiem promieniowania ultrafioletowego chroni skórę:

a) naskórek i skóra właściwa b) tkanka podskórna

c) naskórek produkujący melaninę d) skupienia komórek tłuszczowych 1. W skórze człowieka pod wpływem promieniowania UV może powstawać witamina:

a) D3 b) B c) K d) C

 1. Filtry w kremach chronią nas przed:

a) przegrzaniem b) promieniowaniem UV c) odmrożeniem d) pasożytami

 1. Nauka zajmująca się układem dokrewnym to:

a) endokrynologia b) neurologia c) psychologia d) etologia

 1. Do gruczołów dokrewnych nie należy:

a) tarczyca b) wątroba c) trzustka d) nadnercza

 1. W którym szeregu prawidłowo zestawiono gruczoł dokrewny i produkowany przez niego hormon?

a) trzustka – insulina b) tarczyca – glukagon

c) trzustka – glukagon d) prawidłowe a i c 1. Podczas wycieczki do lasu turysta zobaczył w pobliżu dzika. W obawie przed atakiem wdrapał się na bardzo wysokie drzewo, choć nigdy wcześniej tego nie robił. Kiedy minęło zagrożenie, nie potrafił zejść. Hormonem, który spowodował takie zachowanie jest:

a) insulina b) adrenalina c) tyroksyna d) testosteron


 1. Lekarz zalecił Marcie wyjazd nad morze z uwagi na schorzenie, na które cierpi. Wyjaśnił, iż w powietrzu nadmorskim jest dużo jodu. Na co cierpi Marta?

a) zaburzenia produkcji tyroksyny b) zaburzenia produkcji adrenaliny

c) zaburzenia produkcji insuliny d) prawidłowe b i c 1. Zapis pracy mózgu to:

a) elektroencefalograf b) ultrasonograf c) elektroencefalogram d) elektrokardiogram

100.Układ autonomiczny nie reguluje czynności:

a) naczyń krwionośnych b) jelit c) mięśni szkieletowych d) serca101.Przykładem odruchu warunkowego jest:

 1. zwężenie źrenicy pod wpływem światła

 2. wydzielanie się śliny na myśl o smacznym posiłku

 3. odruch kolanowy

 4. cofnięcie ręki przy oparzeniu

102.Mózg i rdzeń kręgowy pokryte są oponami. Od strony mózgu kolejno występują

opony:

a) pajęcza, miękka, twarda b) miękka, pajęcza, twarda

c) twarda, pajęcza, miękka d) pajęcza, twarda, miękka

103.Na schemacie przedstawiony jest prosty łuk odruchowy. Literą A zaznaczono w nim:

a) rdzeń kręgowy b) efektor c) receptor d) neuron104.Zaznacz punkt, w którym prawidłowo opisano przebieg impulsu nerwowego:

a) dendryt ciało komórki akson b) ciało komórki akson dendryt

c) akson dendryt ciało komórki d) akson ciało komórki dendryt

105. Która część mózgowia odpowiada za regulację napięcia mięśni i koordynację

ruchów?

a) rdzeń przedłużony b) kora mózgowa c) móżdżek d) śródmózgowie


106. Prawidłowy przebieg promieni świetlnych w oku przedstawia zestaw:

 1. rogówka, soczewka, naczyniówka, siatkówka

 2. rogówka, tęczówka, soczewka, nerw wzrokowy

 3. rogówka, ciało szkliste, siatkówka, naczyniówka

 4. rogówka, źrenica, soczewka, ciało szkliste, siatkówka

107. Warstwą światłoczułą oka jest:

a) naczyniówka b) rogówka c) siatkówka d) spojówka108. Przystosowanie do widzenia z daleka i z bliska to:

a) adaptacja b) echolokacja c) akomodacja d) laktacja109. Astygmatyzm wywołany jest:

a) zmętnieniem rogówki b) nierównomierną krzywizną rogówki lub soczewki

c) uszkodzeniem nerwu wzrokowego d) odwarstwieniem siatkówki

110. Ośrodek węchowy znajduje się w:

a) rdzeniu przedłużonym b) korze mózgowej

c) substancji szarej rdzenia kręgowego d) móżdżku

113. Właściwy narząd słuchu mieści się w:

a) uchu środkowym b) trąbce Eustachiusza

c) wnętrzu ślimaka d) kanałach półkolistych

114. Pogrupuj wymienione odruchy jako bezwarunkowe i warunkowe:

1-cofnięcie ręki po oparzeniu

2-rozszerzenie źrenicy przy słabym oświetleniu

3-czytanie prasy

4-wytwarzanie śliny podczas posiłku

5-zapalenie światła

6-jazda na rowerze

7-ucieczka w sytuacjach zagrożenia

8-korzystanie ze sztućców

odruch

bezwarunkowy warunkowy

a) 1, 3, 5, 7 2, 4, 6, 8

b) 1, 2, 4, 7 3, 5, 6, 8

c) 3, 5, 6, 8 1, 2, 4, 7d) 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość