Strona główna

Iii pomorskie forum rolnicze za nami


Pobieranie 110.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar110.31 Kb.
Zestawienie informacji, 02.10.2015 r.
III POMORSKIE FORUM ROLNICZE ZA NAMI

www.kulturawsi.pl, 2015-10-01, . . 4KRUS WYCHODZI NAPRZECIW OCZEKIWANIOM ROLNIKÓW!

www.kulturawsi.pl, 2015-10-01, . . 5INTERWENCJA W SPRAWIE DOSTOSOWANIA ZASAD POMOCY SUSZOWEJ DO USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH

www.kulturawsi.pl, 2015-10-01, . . 6ZAŚWIADCZENIE Z KRUS W JEDEN DZIEŃ?

www.wrp.pl, 2015-10-01, . . 7WICEWOJEWODA PODLASKI W URZĘDZIE GMINY

www.gminalomza.pl, 2015-10-01, . . 8KRUS BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE WYDAWAĆ ZAŚWIADCZENIA MŁODYM ROLNIKOM

www.gospodarz.pl, 2015-10-01, . . 9JESIENNY FESTIWAL PRODUKTÓW REGIONALNYCH KASZKIET 2015

www.arr.gov.pl, 2015-10-01, . . 10WICEWOJEWODA PODLASKI W URZĘDZIE GMINY

www.lomza.powiatlomzynski.pl, 2015-10-01, . . 11WICEWOJEWODA PODLASKI W URZĘDZIE GMINY ŁOMŻA

www.mylomza.pl, 2015-10-01, . . 12JESIENNE TARGI OGRODNICZE I TARGI LEŚNE. ZAPRASZAMY DO SZEPIETOWA

www.kolniak24.pl, 2015-10-01, . . 13UDOGODNIENIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

www.krus.gov.pl, 2015-10-01, . . 16TARGI OGRODNICZE - JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

www.lomzynskie24.pl, 2015-10-01, . . 17PIĘKNI I MŁODZI WYSTĄPILI NA TARGACH RUNA LEŚNEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.wloszczowa.naszemiasto.pl, 2015-10-01, RAFAŁ BANASZEK 19POWIAT NOWODWORSKI. NAGRODZENI W CZASIE DOŻYNEK GMINNO-POWIATOWYCH

www.nowydworgdanski.naszemiasto.pl, 2015-10-01, . RED 21CZY POSZKODOWANI ROLNICY OTRZYMAJĄ MAKSYMALNĄ STAWKĘ POMOCY? NIE WIADOMO

www.podlaskie.strefaagro.pl, 2015-10-01, . BARBARA.KOCIAKOWSKA@POLSKAPR 23KRYTYKA KRYTERIÓW

www.rolpetrol.com.pl, 2015-10-01, . . 24JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED SKUTKAMI SUSZY? POTRZEBNA MIKRORETENCJA

www.radio.opole.pl, 2015-10-01, . . 25
II EDYCJA EUROPEJSKIEGO KONGRESU MENADŻERÓW AGROBIZNESU

www.radiopik.pl, 2015-10-01, ARKADIUSZ BUZIAK 26ZAGŁOSUJ I WYBIERZ Z NAMI SUPERROLNIKA WIELKOPOLSKI

POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI, 2015-10-02, MILENA KOCHANOWSKA, str.: 29 28OPOLSCY ROLNICY, KTÓRYM DOPIEKŁA SUSZA, CHCĄ 21 MLN ZŁ POMOCY

NOWA TRYBUNA OPOLSKA, 2015-10-02, JAROSŁAW STAŚKIEWICZ, str.: 5 30


III POMORSKIE FORUM ROLNICZE ZA NAMI

www.kulturawsi.pl, 2015-10-01, . .
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Radio KASZ?B?, Radio Plus, Express Rolniczy oraz Rolnik Pomorski.

Forum otworzyli Andrzej Styn – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Aleksander Mach – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.


Forum poprowadził Dariusz Groenwald z ARiMR. Podczas konferencji prelegentami byli: Cezary Szeliga – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zaprezentował działalność ARIMR, Aleksander Mach przedstawił działania PODR służące wykorzystaniu szans rozwojowych pomorskiego rolnictwa, Zenon Bistram – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej – omówił specyfikę i funkcje rolnictwa rodzinnego w Polsce. Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- wypowiedział się na temat nowych możliwości finansowania działalności rolniczej w ramach PROW 2014-2020.
W III Pomorskim Forum Rolniczym udział wzięło ponad trzystu rolników z województwa pomorskiego, którzy mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Źródło: PODR

KRUS WYCHODZI NAPRZECIW OCZEKIWANIOM ROLNIKÓW!

www.kulturawsi.pl, 2015-10-01, . .
W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie skrócenia procedury wydawania przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzji i zaświadczeń młodym rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", KRUS poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników we wrześniu br. zobowiązano jednostki Kasy do niezwłocznego wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o dofinansowanie dla młodych rolników.

W przypadku osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników zgłaszających się po zaświadczenie, warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia przez KRUS jest posiadanie przez jednostkę organizacyjną Kasy kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Źródło: KRIR

INTERWENCJA W SPRAWIE DOSTOSOWANIA ZASAD POMOCY SUSZOWEJ DO USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH

www.kulturawsi.pl, 2015-10-01, . .
29 września br., po przeanalizowaniu zasad "Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy", Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o wprowadzenie korekty do niniejszego dokumentu.

W załączniku do uchwały Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. nr 147/2015 znajduje się postanowienie: „Wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50% w przypadku, gdy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było w 2015 r. ubezpieczanych od wystąpienia co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny”.


Natomiast ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) nakłada na rolnika wymóg ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni następujących upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych” (art. 10c ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy).
Jakkolwiek katalog upraw zawartych w ustawie jest szeroki, jednak nie obejmuje wszystkich „upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk”, o których mowa w załączniku do uchwały Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r.. Między innymi brakuje tu roślin takich jak koniczyna, lucerna czy zioła.
Skoro zatem przepisy prawa nie nakładają na rolników obowiązku ubezpieczenia takich upraw jak koniczyna, lucerna czy zioła, to rolnicy nie mogą być karani w razie wystąpienia suszy, pozbawieniem ich 50% pomocy dla całego gospodarstwa. Prowadzi to bowiem do sytuacji, w której tacy rolnicy, nie dość że ponieśli bardzo wysokie szkody spowodowane suszą, to jeszcze otrzymają niższą pomoc, pomimo, że żadnych przepisów nie naruszyli.
Zarząd KRIR wnioskuje o niezwłoczne ujednolicenie powyższych przepisów przez dostosowanie zasad "Programu pomocy" do przepisów ww. ustawy.
Źródło: KRIR

ZAŚWIADCZENIE Z KRUS W JEDEN DZIEŃ?

www.wrp.pl, 2015-10-01, . .
Prezes KRIR wnioskuje o skrócenie tego czasu do jednego dnia.

W związku z naborem wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wielu rolników złożyło wnioski do ARiMR, jednak nie są one kompletne. Brakuje w nich zaświadczenia z KRUS, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS. Powodem takiego stanu rzeczy jest zapewne czas oczekiwania na otrzymanie takiego zaświadczenia.


W związku z tym, 23.września 2015 roku Zarząd KRIR wystąpił do prezesa KRUS Artura Brzóski o przyspieszenie wydawania decyzji oraz zaświadczeń dla młodych rolników o podleganiu ubezpieczeniu KRUS.
Prezes KRIR domaga się skrócenia obowiązującej 30-dniowej procedury wydawania decyzji oraz zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS. Celem jest tu skrócenie czasu wydawania takiego zaświadczenia do jednego dnia. Oddziały i placówki terenowe KRUS wydawałyby wtedy zaświadczenia w dniu złożenia wniosku, tym młodym rolnikom, którzy chcą skorzystać z pomocy w ramach ww. działania PROW.
Renata Struzik, źródło: KRIR

WICEWOJEWODA PODLASKI W URZĘDZIE GMINY

www.gminalomza.pl, 2015-10-01, . .
Wicewojewoda Podlaski w Urzędzie Gminy

Przejdź do fotogalerii


Jednym z punktów na trasie wizytacji w regionie Wicewojewody Podlaskiego Wiesława Żylińskiego był w dniu wczorajszym (30.09) Urząd Gminy Łomża. Przyjazd wiązał się z pracami komisji powołanej przez Wojewodę ds. szacowania skutków suszy na terenie gminy Łomża.
Od 25 sierpnia do 30 września w prace komisji zaangażowanych było 7 pracowników Urzędu Gminy Łomża, dwóch przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej oraz dwóch pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Praca komisji polegała na przyjmowaniu wniosków, szacowaniu szkód w terenie, spotkaniach z rolnikami celem wyjaśnienia procedury szacowania szkód i możliwości uzyskania pomocy, ustaleniu położenia nieruchomości będących przedmiotem szacowania szkód, sporządzaniu protokołów w terenie, przenoszeniu danych do kalkulatorów otrzymanych od PODR w Szepietowie, sporządzaniu protokołów, przyjmowaniu wniosków o korektę protokołów, sporządzaniu i wydawaniu skorygowanych protokołów. Łącznie przyjętych zostało około 400 wniosków, a w pracę w szczytowym momencie ich obsługi zaangażowanych było 12 pracowników urzędu.
Wicewojewoda pozytywnie ocenił poziom pracy komisji oraz zaangażowanie całego zespołu w realizację zadania. Przedmiotem rozmów pomiędzy Wójtem Piotrem Kłysem, a Wicewojewodą był m.in. sposób zorganizowania przez władze województwa procedury przyjmowania wniosków, który spowodował dezorientację wśród rolników oraz gigantyczne kolejki zarówno w Urzędzie Gminy jak i w placówce ARiMR. Wójt poruszył również kwestię kosztów poniesionych przez urząd w związku z pracami komisji, które oszacowano na ponad 21 tys. zł. 2015-10-01 09:51 Opublikował: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): aktualności,

KRUS BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE WYDAWAĆ ZAŚWIADCZENIA MŁODYM ROLNIKOM

www.gospodarz.pl, 2015-10-01, . .
Akceptuję regulamin portalu

Była to odpowiedź Kasy na pismo KRIR w sprawie skrócenia procedury wydawania przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzji i zaświadczeń młodym rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników".


W przypadku osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników zgłaszających się po zaświadczenie, warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia przez KRUS jest posiadanie przez jednostkę organizacyjną Kasy kompletu dokumentów niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięcia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
źródło: Gospodarz.pl/KRIR/Katarzyna Kuznowicz, foto:
Gospodarz.pl

JESIENNY FESTIWAL PRODUKTÓW REGIONALNYCH KASZKIET 2015

www.arr.gov.pl, 2015-10-01, . .
W ostatni weekend września we Włoszczowie odbył się Jesienny Festiwal Produktów Regionalnych Kaszkiet 2015.
Jak co roku, włoszczowski Jesienny Festiwal Produktów Regionalnych obfitował w szereg atrakcji. W ramach Festiwalu odbyły się dwie imprezy plenerowe: w sobotę "Przy ognisku..." na której chętni mieli okazję upiec ziemniaki w ognisku, a dzień później po raz piąty, posmakować produktów regionalnych w ramach „Włoszczowskich Targów Runa Leśnego”. Organizatorem imprez było Starostwo Powiatowe we Włoszczowie przy udziale Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowało Nadleśnictwo Włoszczowa.
W niedzielne popołudnie, 27 września we włoszczowskim Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym o godzinie 14 rozpoczął się blok artystyczno – rozrywkowy. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony został konkurs na „Najładniejsze stoisko", podczas którego pod ocenę poddane zostały dekoracje stoisk zawierające elementy z runa leśnego. Oprócz tego w kulinarnej rywalizacji zmierzyły się uczestnicy konkursu pt. „Smaki ziemniaka", którzy przygotowali potrawy z ziemniakiem w roli głównej. Wydarzenie uświetniały występy lokalnych artystów, młodzieżowej orkiestry i zespołów: „Aplaus" z Krasocina oraz „Plus Minus". W przerwach pomiędzy występami odbywały się również konkursy sprawnościowe, degustacje potraw z ziemniaka i runa leśnego.
Tegorocznemu niedzielnemu świętu towarzyszył „Piknik Wieprzowy" organizowany przez Krajową Radę i Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Środki na realizację Pikniku pochodziły z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
W niedzielę na uroczystości obecny był Robert Szwagierczak Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Kielcach.Święto stało się okazją do zorganizowania przez OT ARR w Kielcach stoiska informacyjno - promocyjnego, na którym można było uzyskać informacje dotyczące mechanizmów WPR i krajowych administrowanych przez ARR. Stoisko obsługiwali: Monika Zyśko i Paweł Stępnik z Sekcji Wsparcia.

WICEWOJEWODA PODLASKI W URZĘDZIE GMINY

www.lomza.powiatlomzynski.pl, 2015-10-01, . .
Jednym z punktów na trasie wizytacji w regionie Wicewojewody Podlaskiego Wiesława Żylińskiego był w dniu wczorajszym (30.09) Urząd Gminy Łomża. Przyjazd wiązał się z pracami komisji powołanej przez Wojewodę ds. szacowania skutków suszy na terenie gminy Łomża.

Od 25 sierpnia do 30 września w prace komisji zaangażowanych było 7 pracowników Urzędu Gminy Łomża, dwóch przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej oraz dwóch pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Praca komisji polegała na przyjmowaniu wniosków, szacowaniu szkód w terenie, spotkaniach z rolnikami celem wyjaśnienia procedury szacowania szkód i możliwości uzyskania pomocy, ustaleniu położenia nieruchomości będących przedmiotem szacowania szkód, sporządzaniu protokołów w terenie, przenoszeniu danych do kalkulatorów otrzymanych od PODR w Szepietowie, sporządzaniu protokołów, przyjmowaniu wniosków o korektę protokołów, sporządzaniu i wydawaniu skorygowanych protokołów. Łącznie przyjętych zostało około 400 wniosków, a w pracę w szczytowym momencie ich obsługi zaangażowanych było 12 pracowników urzędu.


Wicewojewoda pozytywnie ocenił poziom pracy komisji oraz zaangażowanie całego zespołu w realizację zadania. Przedmiotem rozmów pomiędzy Wójtem Piotrem Kłysem, a Wicewojewodą był m.in. sposób zorganizowania przez władze województwa procedury przyjmowania wniosków, który spowodował dezorientację wśród rolników oraz gigantyczne kolejki zarówno w Urzędzie Gminy jak i w placówce ARiMR. Wójt poruszył również kwestię kosztów poniesionych przez urząd w związku z pracami komisji, które oszacowano na ponad 21 tys. zł.

WICEWOJEWODA PODLASKI W URZĘDZIE GMINY ŁOMŻA

www.mylomza.pl, 2015-10-01, . .
Jednym z punktów na trasie wizytacji w regionie Wicewojewody Podlaskiego Wiesława Żylińskiego był w dniu wczorajszym (30.09) Urząd Gminy Łomża. Przyjazd wiązał się z pracami komisji powołanej przez Wojewodę ds. szacowania skutków suszy na terenie gminy Łomża.

Od 25 sierpnia do 30 września w prace komisji zaangażowanych było siedmiu pracowników Urzędu Gminy Łomża, dwóch przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej oraz dwóch pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Praca komisji polegała na przyjmowaniu wniosków, szacowaniu szkód w terenie, spotkaniach z rolnikami celem wyjaśnienia procedury szacowania szkód i możliwości uzyskania pomocy, ustaleniu położenia nieruchomości będących przedmiotem szacowania szkód, sporządzaniu protokołów w terenie, przenoszeniu danych do kalkulatorów otrzymanych od PODR w Szepietowie, sporządzaniu protokołów, przyjmowaniu wniosków o korektę protokołów, sporządzaniu i wydawaniu skorygowanych protokołów. Łącznie z terenu gminy Łomża przyjętych zostało około 400 wniosków, a w pracę w szczytowym momencie ich obsługi zaangażowanych było 12 pracowników urzędu.


Wicewojewoda pozytywnie ocenił poziom pracy komisji oraz zaangażowanie całego zespołu w realizację zadania. Przedmiotem rozmów pomiędzy Wójtem Piotrem Kłysem, a Wicewojewodą był m.in. sposób zorganizowania przez władze województwa procedury przyjmowania wniosków, który spowodował dezorientację wśród rolników oraz gigantyczne kolejki zarówno w Urzędzie Gminy jak i w placówce ARiMR. Wójt poruszył również kwestię kosztów poniesionych przez urząd w związku z pracami komisji, które oszacowano na ponad 21 tys. zł.

JESIENNE TARGI OGRODNICZE I TARGI LEŚNE. ZAPRASZAMY DO SZEPIETOWA

www.kolniak24.pl, 2015-10-01, . .
Po raz trzeci odbędą się Targi Leśne „Las i My”.

Dla zwiedzających przygotowaliśmy moc atrakcji m.in.: ciekawe pokazy, maszyny leśne w akcji, konkursy, występy zespołów artystycznych i bogatą ofertę wystawienniczą. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapowiadają się dwa dnia pełne atrakcji.


Jesienne Targi Ogrodnicze zamykają kalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. To ostatnia okazja w tym roku, aby odwiedzić tereny wystawowe Agroarena i przyjemnie spędzić jesienny weekend.
Jesienne Targi Ogrodnicze
Sezon ogrodniczy dobiega końca, październik to ostatni moment na dokonanie nasadzeń i przygotowanie ogrodu do zimy. Targi Ogrodnicze są doskonałą okazją do uzupełnienia kolekcji roślin i poznania nowinek ogrodniczych. Zainteresowani będą mogli dobrać gatunki, obejrzeć i kupić materiał szkółkarski oraz dowiedzieć się jak zadbać o rośliny przed zimą. Ekspozycję targową wzbogaci szeroka oferta narzędzi i maszyn ogrodniczych oraz stoiska z małą architekturą ogrodową. Dodatkowo miłośnicy zieleni będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursie „Jaka to roślina i owoc?”.
Targi Leśne
Odwiedzający szepietowskie targi to często posiadacze lasów, to właśnie z myślą o nich po raz trzeci organizujemy Targi Leśne pod hasłem Las i My. To wspólna inicjatywa PODR w Szepietowie, RDLP w Białymstoku i Nadleśnictwa Rudka. Przez dwa dnia Szepietowo będzie przeżywało istne oblężenie leśników. Będzie okazja do poznania aktualnych trendów i nowości związanych z rynkiem drzewnym i gospodarką leśną. Swoją ofertę zaprezentuje kilkunastu wystawców z branży leśnej. Będą się odbywały ciekawe pokazy m.in.: maszyn wielooperacyjnych, sokolnictwa, sygnalistów myśliwskich, ćwiczeń sprawnościowych wykonywanych w lesie, czy survivalu. Leśnicy będą również przekonywać, że las to doskonałe miejsce wypoczynku. Zachęcamy do udziału w konferencji o tej tematyce, zostaną zaprezentowane nowoczesne formy spędzenia wolnego czasu w lesie.
Prezentacje zwierząt
Równolegle z targami odbędzie się Wystawa Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, przez dwa dni będzie można obejrzeć ponad 200 sztuk okazów. Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego po raz pierwszy organizuje warsztaty z zakresu hodowli królików. Będzie można dowiedzieć, jak prawidłowo przygotować królika do wystawy i jak oceniane są zwierzęta. Będzie również mowa o walorach mięsa króliczego i nie tylko.
Bogata oferta wystawiennicza
Na szepietowskich targach tradycyjnie do kupienia będą produkty regionalne, takie jak swojskie chleby i wędliny, sery korycińskie i sękacze. Rękodzielnicy zaprezentują swoje wyroby, a pszczelarze zaoferują wartościowe miody z podlaskich pasiek, które będą jak znalazł na zimę. W niedzielę będzie okazja odwiedzić Piknik wołowy, organizowany przez Podlaską Izbę Rolniczą.
Zapraszamy do Szepietowa!
Marlena Zaremba
PROGRAM
SOBOTA 10.10.2015 r.
10.00 Otwarcie Targów (tereny wystawowe) 11.00 Konferencja pt.: Las miejscem wypoczynku (budynek główny, sala nr 4) - Możliwości uprawiania survivalu na terenie Lasów Państwowych - Przemysław Płoskonka, Stowarzyszenie Polskiej Szkoły Survivalu - Geocaching – jako nowoczesna forma turystyki - Jan Raczyński, Stowarzyszenie Geocaching Polska - Pożytki z lasu – Mirosław Angielczyk „Dary Natury” - Biegi na orientację na przykładzie Zielonego Punktu Kontrolnego - Włodzimierz Protasiewicz, RDLP Białystok - Innowacyjność w ofercie wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym - Joanna Czarkowska, PODR w Szepietowie 13.00 Seminarium: Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – Gabriela Włostowska, PODR w Szepietowie (budynek główny, sala nr 4)
NIEDZIELA 11.10.2015 r.
9.00 Warsztaty: Hodowla królików w ujęciu hobbystycznym i gospodarczym - Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego (budynek główny, sala nr 4, Ring) 12.00 Wykład: Wołowina QMP-Certyfikowana Najwyższa Jakość - Józef Wojewódzki, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (budynek główny, sala nr 4) 12.00 Rozstrzygnięcie konkursów (tereny wystawowe) - Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Hit Targów Ogrodniczych - Hit Targów Leśnych „Las i My”
W programie: - Najnowsze technologie w leśnictwie - Pokazy pracy maszyn wielooperacyjnych - Pokazy sokolnictwa (niedziela) - Pokazy Street Workout – ćwiczenia kalisteniczne (niedziela) - Doradztwo rolnicze i leśne - Pokaz królików rasowych i drobiu ozdobnego - Piknik wołowy – Podlaska Izba Rolnicza (niedziela, godz. 10.00-14.00) - Konkurs „Jaka to roślina i owoc?” - Pokaz techniczny tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego - Występy zespołów artystycznych - Produkty regionalne i ekologiczne
Stoiska czynne godz. 8.00 – 16.00

UDOGODNIENIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

www.krus.gov.pl, 2015-10-01, . .
Udogodnienia dla młodych rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Artur Brzóska, w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o skrócenie procedury wydawania decyzji i zaświadczeń młodym rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zobowiązał ogół jednostek organizacyjnych w KRUS do niezwłocznego wydawania takich dokumentów.


W przypadku zgłaszających się po zaświadczenie osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym rolników, niezbędnym warunkiem wydania przez KRUS takiego zaświadczenia jest posiadanie przez daną jednostkę organizacyjną Kasy kompletu dokumentów niezbędnych do ewentualnego podjęcia rozstrzygnięcia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Data dodania: 01.10.2015
Zobacz także:

TARGI OGRODNICZE - JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

www.lomzynskie24.pl, 2015-10-01, . .
PROGRAM

SOBOTA 10.10.2015 r.


10.00 Otwarcie Targów (tereny wystawowe) 11.00 Konferencja pt.: Las miejscem wypoczynku (budynek główny, sala nr 4)
– Możliwości uprawiania survivalu na terenie Lasów Państwowych – Przemysław Płoskonka, Stowarzyszenie Polskiej Szkoły Survivalu
– Geocaching – jako nowoczesna forma turystyki – Jan Raczyński, Stowarzyszenie Geocaching Polska
– Pożytki z lasu – Mirosław Angielczyk „Dary Natury”
– Biegi na orientację na przykładzie Zielonego Punktu Kontrolnego – Włodzimierz Protasiewicz, RDLP Białystok
– Innowacyjność w ofercie wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym – Joanna Czarkowska, PODR w Szepietowie 13.00 Seminarium: Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – Gabriela Włostowska, PODR w Szepietowie (budynek główny, sala nr 4)
NIEDZIELA 11.10.2015 r.
9.00 Warsztaty: Hodowla królików w ujęciu hobbystycznym i gospodarczym – Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego (budynek główny, sala nr 4, Ring) 12.00 Wykład: Wołowina QMP-Certyfikowana Najwyższa Jakość – Józef Wojewódzki, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (budynek główny, sala nr 4) 12.00 Rozstrzygnięcie konkursów (tereny wystawowe)
– Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Hit Targów Ogrodniczych
– Hit Targów Leśnych „Las i My”
W programie:
– Najnowsze technologie w leśnictwie
– Pokazy pracy maszyn wielooperacyjnych
– Pokazy sokolnictwa (niedziela)
– Pokazy Street Workout – ćwiczenia kalisteniczne (niedziela)
– Doradztwo rolnicze i leśne
– Pokaz królików rasowych i drobiu ozdobnego
– Piknik wołowy – Podlaska Izba Rolnicza (niedziela, godz. 10.00-14.00)
– Konkurs „Jaka to roślina i owoc?”
– Pokaz techniczny tłoczenia i estryfikacji oleju rzepakowego
– Występy zespołów artystycznych
– Produkty regionalne i ekologiczne
Stoiska czynne godz. 8.00 – 16.00
Data:
Kategoria:

PIĘKNI I MŁODZI WYSTĄPILI NA TARGACH RUNA LEŚNEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.wloszczowa.naszemiasto.pl, 2015-10-01, RAFAŁ BANASZEK
Około 2 tysiące widzów obejrzało niedzielny koncert tegorocznej gwiazdy Włoszczowskich Targów Runa Leśnego - zespołu Piękni i Młodzi z Łomży.

Finał Jesiennego Festiwalu Produktów Regionalnych Kaszkiet 2015 w naszym mieście odbył się w minioną niedzielę przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym. To była ostatnia w tym roku tak duża impreza masowa w powiecie. I udała się znakomicie.


Targi były okazją do zaprezentowania wyrobów i przetworów z owoców lasu, a także rękodzieła artystycznego. Na specjalnie przygotowanych stoiskach promowały się instytucje, firmy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i zespoły ludowe z powiatu włoszczowskiego i nie tylko.
Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski zorganizowała konkurs kulinarny „Smaki ziemniaka”, w którym wygrało Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi z Moskorzewa.
Dla wystawców, z kolei, Nadleśnictwo Włoszczowa przygotowało konkurs na „Najładniejsze stoisko”. Wśród 14 uczestników pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki Nad Czarną.
Włoszczowskim Targom Runa Leśnego towarzyszył też piknik wieprzowy, zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Świętokrzyską Izbę Rolniczą.
Podczas imprezy prowadzona była także licytacja w ramach akcji charytatywnej „Małe serduszko”, która ma na celu zbiórkę pieniędzy na operację kardiologiczną 3-miesięcznej dziewczynki z gminy Włoszczowa.
W akcję tę włączył się między innymi starosta włoszczowski Jerzy Suliga, który przekazał na licytację kosz pełen prawdziwków, uzbieranych przez siebie w niedzielny poranek w bebelskich lasach.
Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert znanej grupy Piękni i Młodzi z Łomży, która rozpoczęła swój występ i bisowała na koniec głośnym przebojem „Niewiara”.
Organizatorem V Włoszczowskich Targów Runa Leśnego było Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne przy udziale Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Włoszczowa i Lokalnej Grupy Działania. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało „Echo Dnia”.

POWIAT NOWODWORSKI. NAGRODZENI W CZASIE DOŻYNEK GMINNO-POWIATOWYCH

www.nowydworgdanski.naszemiasto.pl, 2015-10-01, . RED
Powiat nowodworski. Dożynki Gminno-Powiatowe w Ostaszewie były okazją do wręczenia nagród najbardziej zasłużonym rolnikom. Zobacz, kto otrzymał wyróżnienia.

Wyróżnieni za zasługi dla rolnictwa gospodarze z Żuław zostali wytypowani przez Wójtów i Burmistrzów z terenu czterech gmin Powiatu Nowodworskiego. Starosta Nowodworski, Wójt Gminy Ostaszewo oraz ks. Andrzej Domoń, Duszpasterz Rolników, złożyli laureatom podziękowania oraz wyrazy największego szacunku i uznania za ciężką pracę.


Wyróżnieni rolnicy z Gminy Stegna
Zbigniew Rutkowski
Zdzisław Misiaczek
Bogusław Chojna
Krzysztof Paruch
Ostaszewo. Dożynki Gminno-Powiatowe. Święto rolników
Wyróżnieni rolnicy z Gminy Sztutowo
Dariusz Banaszkiewicz
Henryk Siebert
Waldemar Mazur
Piotr Róg
Wyróżnieni rolnicy z Gminy Ostaszewo
Zenon Doliński
Paweł Irla
Ryszard Kunecki
Rafał Krokosz
Marek Hetko
Sprawdź koniecznie: Dożynki Gminno-Powiatowe w Ostaszewie. Galeria wieńców
Wyróżnieni rolnicy z Gminy Nowy Dwór Gdański
Henryk Brzozowski
Mirosław Ciąćka
Ryszard Łabędzki
Andrzej Sobociński
Powiat nowodworski. Dożynki Gminno-Powiatowe w Ostaszewie były okazją do wręczenia nagród najbardziej zasłużonym rolnikom. Zobacz, kto otrzymał wyróżnienia.
Ponadto zostało wręczone specjalne wyróżnienie od włodarzy Powiatu Nowodworskiego i Gminy Ostaszewo dla Pana Kazimierza Śledzia rolnika z Rybiny, który w roku bieżącym uzyskał tytuł Mistrza Agroligi Województwa Pomorskiego. Również Pomorska Izba Rolnicza z Biurem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim uhonorowała Pana Kazimierza Śledzia bonem podarunkowym za ww. zdobyte osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim.
Rozstrzygnięty został również powiatowy etap konkursu „Piękna Wieś”, który ma na celu promowanie aktywnego udziału społeczności wiejskich w poprawie estetyki miejscowości.
Ostaszewo. Dożynki Gminno-Powiatowe. Więcej zdjęć
Laureatami tego konkursu zostali:
Lidia Kędzierska-Podumis z Drewnicy w kategorii „Zagroda”
Witold Kolasa z Tujska w kategorii - „Wieś”

CZY POSZKODOWANI ROLNICY OTRZYMAJĄ MAKSYMALNĄ STAWKĘ POMOCY? NIE WIADOMO

www.podlaskie.strefaagro.pl, 2015-10-01, . BARBARA.KOCIAKOWSKA@POLSKAPR
Powierzchnia oszacowanych szkód na plantacjach drzew i krzewów owocowych wynosi 610 ha, natomiast w przypadku pozostałych upraw jest to 378, 8 tys. ha.
– Niektórzy rolnicy składali wnioski bez protokołów z szacowania szkód – mówi Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Też je przyjmowaliśmy, tylko od razu wręczaliśmy gospodarzom wezwania do uzupełnienia braków we wniosku w terminie 7 dni.
Przypomnijmy, że na pomoc suszową państwo przeznaczyło 450 mln zł. Tymczasem sami podlascy rolnicy wnioskowali o ponad 84 mln zł – czyli o 1/5 tej kwoty. Może zatem okazać się, że pieniędzy nie wystarczy i zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 800 zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz 400zł/ha pozostałych upraw rolnych (te kwoty będą pomniejszone o 50 proc., w przypadku gdy co najmniej 50 proc. powierzchni upraw nie było ubezpieczonych).
A susza w woj. podlaskim nie odpuszcza.
– Oziminy nie wyglądają dobrze – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. – W wielu miejscach nie da się zaorać pól. Trawy, które wydawało się, że już trochę się zazieleniły, znowu wysychają.
Rolnikom pozostaje mieć nadzieję, że zima będzie śnieżna. W przeciwnym razie w przyszłym roku będzie znowu duży problem.
Barbara Kociakowska

KRYTYKA KRYTERIÓW

www.rolpetrol.com.pl, 2015-10-01, . .
Mniejsze zbiory oznaczają mniejsze zyski. Rolnicy mówią jasno: mamy poważne problemy. Straty w zbożach szacują na około 30%-40%. Jeszcze większe szkody susza wyrządziła w uprawach kukurydzy.

Rolnicy odetchnęli po zapowiedziach ministra, który zapewniał, że będą mieli zrekompensowane straty związane z suszą. W każdej gminie specjalne komisje szacowały straty. Ale jak się okazało są gminy, w których mimo widocznej suszy wielu rolników nie dostanie wsparcia. Problemem są kryteria, m.in. jakość gleby, a to nie wszystkie. Jak podkreślają producenci, do szkód nie wlicza się choćby kukurydza z przeznaczeniem na ziarno, a wyłącznie ta z przeznaczeniem na kiszonkę. I dodają, że rolnictwo to nie matematyka, a wskazane kryteria nijak mają się do rzeczywistości.


Agrobiznes TVP, 1 października 2015

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED SKUTKAMI SUSZY? POTRZEBNA MIKRORETENCJA

www.radio.opole.pl, 2015-10-01, . .
Spółki wodne miałyby się zająć odbudową stawów i rowów melioracyjnych - tak zakłada program odbudowy mikroretencji.
W związku z tegoroczną suszą wojewoda opolski Ryszard Wilczyński przygotował plan, który ma doprowadzić do tego, że stawy i oczka wodne będą magazynować wodę, która zostanie wykorzystana podczas suszy.
Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, wyjaśnia, że zbiorniki miałyby powstać w oparciu o plany sprzed dwustu lat. - Mamy te mapy a chodzi nam głównie o odtworzenie tego, co już było - wyjaśnia Marek Świetlik.
Adam Ulbrych, doradca wojewody, dodaje, że w przeciągu ostatnich dwóch wieków w naszym regionie zaorano około 90 procent stawów a ich odbudowa potrwa latami.
- Skoro przez lata nie dbano o ich właściwe utrzymanie, to nie odbudujemy tej infrastruktury w ciągu 10 lat - podkreślił Ulbrych.
Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu, przypomina, że w tej kwestii musi zmienić się przede wszystkim prawo.
- Dzisiaj przepisy karzą tych, którzy chcą odtworzyć dawne oczka czy stawy. Każdy, kto obecnie ma taki zamiar, musi posiadać zezwolenia i projekty a przecież kiedyś budowano stawy bez tej dokumentacji - przypomniał prezes Czaja.
Dodajmy, że o problemach retencjonowania wody rozmawiano podczas I Opolskiego Forum Mikroretencji, które zorganizował wojewoda Ryszard Wilczyński.
Posłuchaj:
Piotr Wójtowicz

II EDYCJA EUROPEJSKIEGO KONGRESU MENADŻERÓW AGROBIZNESU

www.radiopik.pl, 2015-10-01, ARKADIUSZ BUZIAK
Organizatorami tego wydarzenia są Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization (ELO) z Brukseli.

Inteligentne specjalizacje w sektorze rolno-spożywczym, innowacje w rolnictwie, potencjał wzrostu sektora agrobiznesu to priorytety rozwoju Europy w latach 2015-2020; w związku z tym przygotowujemy się jako środowisko agrobiznesu na nowe wyzwania. Podczas Kongresu uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowatorskimi przedsięwzięciami biznesowymi na obszarach wiejskich z potencjałem rozwoju, jaki daje nowa perspektywa unijna oraz z możliwościami dalszego wspierania gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów inżynierii finansowej oraz kreatywnych rozwiązań w ramach transferu wiedzy i know-how.


Program Kongresu został opracowany wspólnie z partnerem i uwzględnia aktualne zagadnienia i problemy istotne dla środowiska rolniczego.
Kongres został podzielony na 5 sesji tematycznych: - Innowacyjność w rolnictwie, - European Innovative Partnership (EIP), - Zmiany klimatyczne, a zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego, - Wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, - Fundusze zewnętrzne dla sektora agrobiznesu 2014-2020.
W sesjach tematycznych prelegenci przedstawią swoje referaty, a moderowane dyskusje umożliwią interakcję z uczestnikami. Biorąc pod uwagę udział prelegentów także z Europy podczas wystąpień zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.
Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu dedykowany jest dla menadżerów agrobiznesu, prezesów firm i właścicieli gospodarstw rolnych z Polski oraz Europy, władz związków regionalnych pracodawców rolnych, przedstawicieli izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rządowych, środowisk naukowych w tym przyszłych menadżerów agrobiznesu.
Patronat honorowy:
Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Ewy Mes – Wojewody Kujawsko – Pomorski
Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jan Kurzydłowskiego Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Patronaty medialne:
Przedsiębiorca rolny – prasa ogólnopolska
Portal agropolska.pl
TVP Bydgoszcz
Polskie Radio PIK
Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja poprzez portal www.kongresagrobiznesu.pl

ZAGŁOSUJ I WYBIERZ Z NAMI SUPERROLNIKA WIELKOPOLSKI

POLSKA - GŁOS WIELKOPOLSKI, 2015-10-02, MILENA KOCHANOWSKA, str.: 29
Zagłosuj i wybierz z nami SuperRolnilca Wielkopolski

Koniec głosowania na najlepszych gospodarzy jutro o północy


Plebiscyt
Milena Kochanowska m.kochanowska@glos.com
Jutro zakończymy trzecią edycję naszego konkursu wyborem trzech laureatów. Grono 54 nominowanych do plebiscytu to ci najlepsi z najlepszych, bo przecież wielkopolski rolnik znany jest ze swoich osiągnięć i pracowitości na całą Polskę i nie tylko.
- Samo zgłoszenie kandydata do konkursu było już nobilitacją. Wygrana zaś to ogromna satysfakcja! - uważa Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Uroczyście wręczą je laureatom: Marcin Fuszpaniak, wiceprezes „Głosu Wielkopolskiego", Adam Pawłowski, redaktor naczelny dziennika, wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wręczanie nagród odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 13, podczas Jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie, które tym razem organizowane są pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie".
- W tym roku targom towarzyszyć będą wykłady poświęcone energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Przewidziane są także indywidualne konsultacje - mówi Wiesława Witaszak, kierownik Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie. - Będzie też szeroka oferta wystawowa sprzętu rolniczego, materiałów siewnych i sadzeniowych, materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz rozmaitych usług dla rolników.
Wszyscy nominowani do naszego plebiscytu gospodarze mają bezpłatny wstęp na imprezę wraz z osobami towarzyszącymi. Pełna lista nazwisk będzie znajdowała się w kasie targowej.
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma voucher o wartości 7500zł ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na produkty firmy Agromarket z Jaryszek, a zdobywca drugiego - taki sam voucher o wartości2500 zł. Zwycięzca będzie też mógł się cieszyć nowoczesnym tabletem ufundowanym przez WODR w Poznaniu. Dla wszystkich laureatów „Głos Wielkopolski" ufundował vouchery o wartości 5 tys. zł do wykorzystania w Hurtowni Rolniczej Agrimac. Dzięki Andrzejowi Grzybowi, posłowi do Parlamentu Europejskiego, laureaci odwiedzą Brukselę. Wszyscy będą też mogli pojechać do Hotelu SPA Sandra.
Więcej informacji o plebiscycie i o nominowanych na stronie www.gloswielkopolski.pl/na-szeakcje. Na kandydatów do zaszczytnego tytułu SuperRolnika Wielkopolski 2015 można głosować tylko do jutra, 3.10 do godz. 23-59(59) (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT). Emocje rosną! Do ostatniego momentu wszystko jest jeszcze możliwe. ©@


OPOLSCY ROLNICY, KTÓRYM DOPIEKŁA SUSZA, CHCĄ 21 MLN ZŁ POMOCY

NOWA TRYBUNA OPOLSKA, 2015-10-02, JAROSŁAW STAŚKIEWICZ, str.: 5
Opolscy rolnicy, którym dopiekła susza, chcą 21 mln zl pomocy

Rolnictwo


Państwo ma wypłacić pieniądze do końca roku, ale już wiadomo, że nie wszyscy wnioskodawcy otrzymają tę rekompensatę za straty.
Jarosław Staśkiewicz jstaskiewicz@nto.pl - 774443 425
Termin składania dokumentów minął w środę i w tym dniu biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa byty czynne aż do 22.
- W czwartek rano mieliśmy łącznie 1741 wniosków na kwotę ponad 21 mln zł, ale to nie są ostateczne liczby, bo wciąż jeszcze wpływają wnioski wysłane przez rolników pocztą - tłumaczy Agnieszka Gul z opolskiego oddziału ARiMR.
Już teraz można jednak oszacować, że największe szkody ponieśli gospodarze z powiatu opolskiego, z którego pochodzi prawie co czwarty wniosek, a także brzeskiego, namysłowskiego, kluczborskiego i strzeleckiego.
Niestety, złożenie wniosku nie oznacza otrzymania pieniędzy. Urzędnicy weryfikują dokumenty i wzywają do ich uzupełnienia czy poprawienia, ale już teraz wiadomo, że część podań będzie odrzuconych. Chodzi m.in. o te gospodarstwa, które nie spełniły warunku mówiącego o szkodach wynoszących powyżej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej.
- Spośród zweryfikowanych wniosków około 140 na kwotę ponad miliona złotych zostało już odrzuconych - mówi Agnieszka Gul.
Na wypłatę nie mają też szans rolnicy kilku wsi w powiecie namysłowskim, którzy
MILIONÓW ZŁOTYCH - na taką kwotę szacuje się wnioski złożone przez rolników z całej Polski ucierpieli w tym roku podwójnie. - Zgoda wojewody na szacowanie szkód suszowych przyszła 16 lipca, a trzy dni później m.in. przez Krasowice i Smarchowice Małe przeszło gradobicie, które kompletnie zmieliło zboże - przypomina Tomasz Wiciak z namysłowskiej izby rolniczej, który uczestniczył w pracach komisji. - Chociaż pola byty już dotknięte suszą, to po tej burzy nie byliśmy w stanie tego stwierdzić i w protokołach znalazły się zapisy o szkodach w wyniku gradobicia.
A to nie uprawnia do otrzymania pomocy, bo ta zgodnie z decyzją rządu przysługuje tylko poszkodowanym przez suszę.
Przypomnijmy: stawka pomocy wynosi 400 zł za hektar (niezależnie od procentu szkód) w przypadku gospodarstwa, w którym co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych była ubezpieczona oraz 200 zł w przypadku pozostałych gospodarstw.
Tu pojawił się jednak nowy problem, bowiem na pomoc rząd przeznaczył 480 mln zł, a wnioski opiewają na 600 mln, - W związku z tym wszystko wskazuje na to, że ARiMR będzie musiała zastosować tzw. współczynnik redukcji, aby określić wysokość stawki - zapowiedział wczoraj minister Marek Sawicki. <$)© strefaAGRO
Więcej o rolnictwie i życiu na wsi na stronie www.strefaagro.nto.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość