Iii przykład zadania praktycznego do tematu: Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu urządzania I pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w określonych warunkach przyrodniczych I ekonomicznychPobieranie 123.88 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar123.88 Kb.

Informator – technik architektury krajobrazu

III.3. Przykład zadania praktycznego do tematu:
Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej.
W ramach rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego o powierzchni 1200m2, glebie klasy IV i pH ok.6,5 opracuj projekt zabiegów pielęgnacyjnych dla istniejącego drzewostanu, założenia nowych trawników, nasadzenia roślin na oznaczonych kwietnikach oraz zaprojektuj urządzenie obszaru oznaczonego na projekcie technicznym ogrodu literą A.
Do opracowania projektu wykorzystaj:
Projekt techniczny ogrodu – załącznik 1

Inwentaryzację drzewostanu – załącznik 2

Szablon do opracowania koncepcji urządzenia obszaru A – załącznik 3

Szkic nasadzeń kwietników nr 1 i 2, wykaz materiałów i kosztów, wzór formularza do przygotowania kosztorysu: – załącznik 4

Informacje z Katalogu nakładów rzeczowych (KNR) nr 2-21 – załącznik 5
Przedstaw do oceny:


 • wykaz zabiegów pielęgnacyjnych dla drzewostanu,

 • schemat organizacji prac przy zakładaniu trawników,

 • oznaczenie na projekcie technicznym ogrodu zakładanych trawników z uwzględnieniem mieszanek traw i zabiegów pielęgnacyjnych,

 • schemat organizacji prac przy urządzaniu kwietników,

 • projekt urządzenia obszaru „A”,

 • wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji prac związanych z założeniem trawników i urządzeniem kwietników,

 • kosztorys założenia kwietników nr 1 i 2.

Projekt techniczny ogrodu – załącznik 1


Inwentaryzacja drzewostanu – załącznik 2


Nr drzewa
z projektu technicznego ogrodu

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Stan zachowania korony

Stan zachowania pnia

1

Acer platanoides

klon pospolity

brak 1/3 korony,

suche gałęzie, zniekształcona korona


2

Acer platanoides

klon pospolity

pęknięcie mrozowe, ubytek wgłębny
3

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa

90% sucha
4

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa

zasycha

zniekształcony pień, ubytek kominowy

5

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa

90% sucha
6

Tilia cordata

lipa drobnolistna

dobry
7

Liriodendron tulipifera

tulipanowiec amerykański

brak pielęgnacji

ubytek powierzchniowy drewna

8

Tilia cordata

lipa drobnolistna

suche gałęzie

pochylony, odrosty korzeniowe

9

Liriodendron tulipifera

tulipanowiec amerykański

brak pielęgnacji
10

Acer pseudoplatanus

klon jawor

zniekształcona korona, suche gałęzie

Szablon do opracowania koncepcji urządzenia obszaru A – załącznik 3


Szkic nasadzeń kwietników nr 1 i 2, wykaz materiałów i kosztów – załącznik 4L.p.

Materiał

Jednostka

Cena jednostkowa [zł]

Rozstawa sadzenia [cm]

1.

żeniszek meksykański

szt.

1,50

25x25

2.

aksamitka rozpierzchła

szt.

1,20

20x20

3.

ziemia kompostowa

m3

54,00
4.

ziemia żyzna

m3

50,00
5.

woda

m3

1,20

Koszt roboczogodziny wynosi 10,00zł

Wzór formularza do przygotowania kosztorysu:


Podstawa
Cena

Wartość kosztorysowa w zł

Lp

wyceny lub pozycja analizy

Opis kosztorysowy

jednostka miary i ilościjednostkowa

(zł)


Robocizna

R


Materiał

M


Praca sprzętu

S


1

2

3

4

5

6

7


Informacje z Katalogu nakładów rzeczowych (KNR) nr 2-21 – załącznik 5

PRZYGOTOWANIE TERENU POD OBSADZENIE KWIATOWE W GRUNCIE KAT. IV
Nakłady na 100m2 terenu pod obsadzenia Tablica 0412


Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki, miary, oznaczenia

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości w centymetrach

symbole

eto


rodzaje zawodów, materiałów i maszyn

cyfrowe

literowe

10

15

20

25

a

b

c

d

e

02

03

04

05

01

761

Ogrodnicy - grupa I

149

r-g

57,59

71,15

86,81

92,35

Razem

149

r-g

57,59

71,15

86,81

92,35

20

3990400

(Ziemia urodzajna)

060

m3

(10,3)

(15,4)

(20,6)

(25,7)

21

3990401

Ziemia żyzna lub kompostowa

060

m3

10,3

15,4

20,6

25,7

OBSADZENIE KWIETNIKÓW ROŚLINAMI KWIETNIKOWYMI JEDNOROCZNYMI LUB DWULETNIMI


Nakłady na 100m2 kwietników Tablica 0413

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki miary i oznaczenia

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości w sztukach na 1 m2

symbole

eto


rodzaje zawodów, materiałów i maszyn

cyfro- we

litero- we

1

4

5

9

12

16

25

36

100

a

b

c

d

e

01

02

03

04

05

06

07

08

09

01

761

Ogrodnicy - gr I

149

r-g

2,55

10,22

12,8

23,02

24,16

35,81

41,73

60,07

166,17

Razem

149

r-g

2,55

10,22

12,8

23,02

24,16

35,81

41,73

60,07

166,17

20

_

Rośliny jednoroczne lub dwuletnie

020

szt.

105

420

525

945

1260

1680

2625

3780

10500

21

3990000

Woda

060

m3

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00


Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego
Po zapoznaniu się ze stanem istniejących drzew stwierdzam, że drzewa nr 3, 4 i 5 należy usunąć. Drzewa 2 i 7 wymagają konserwacji ubytków, korony drzew 1, 8, 9, 10 wymagają cięć sanitarnych, a w przypadku drzewa 8 należy usunąć odrosty korzeniowe.

Po położeniu nowej nawierzchni na ścieżkach należy przygotować glebę, czyli uprzątnąć pozostawione po robotach budowlanych resztki materiałów, wykosić chwasty i jednoroczne samosiewy, wyrównać powierzchnię, przekopać glebę usuwając perz, korzenie chwastów wieloletnich i kamienie, a następnie posadzić drzewa i krzewy.
Na obszarze planowanych trawników ze względu na występowanie gleby ciężkiej należy przekopać ją z gruboziarnistym piaskiem do głębokości 15cm, a następnie rozrzucić urodzajną ziemię i torf i zagrabić.

Potem rozrzucić nawozy mineralne i wysiać nasiona, przemieszać z wierzchnią warstwą gleby oraz zwałować powierzchnię.
Ze względu na istniejące warunki planuję założenie trawników z wykorzystaniem trzech rodzajów mieszanek traw:
mieszanka nr 1 wymagająca starannie przygotowanej gleby na trawniki dywanowe stanowiące piękne tło dla rabat kwiatowych. Trawniki te powinny one być koszone co 7-10 dni na wysokość 3-4cm oraz w okresie suszy często zraszane,
mieszanka nr 2 na glebę bardziej zróżnicowaną, miejsca lekko zacienione na trawniki parkowe o szybszym rozwoju zakładane na większych powierzchniach. Trawniki te kosi się stosunkowo rzadko, 3-4 krotnie w okresie wegetacyjnym, a podlewanie ich na ogół nie jest stosowane,
mieszanka nr 3 na trawniki przyuliczne trwałe o początkowo powolnym rozwoju, odporne na zasolenie i zanieczyszczenie powietrza. Trawniki te kosi się również stosunkowo rzadko, 3-4 krotnie w okresie wegetacyjnym.
Do realizacji prac związanych z założeniem trawników należy użyć kosiarki, podkaszarki, szpadla, ostrych grabi, wideł amerykańskich, glebogryzarki, szpadla, taczki, siewnika, walca.
Schemat organizacji prac przy zakładaniu trawników:


Uprzątnięcie pozostawionych po robotach budowlanych resztek materiałów

Skoszenie starej roślinności

Ręczne wyrównanie powierzchni

Ręczne przekopanie gleby z usunięciem perzu, korzeni chwastów wieloletnich i kamieni

Ręczne lub mechaniczne przekopanie gleby z gruboziarnistym piaskiem do głębokości 15cm

Rozrzucenie i zagrabienie ziemi urodzajnej i torfu

Rozrzucenie nawozów mineralnych

Wysianie nasion, przemieszanie z wierzchnią warstwą gleby oraz zwałować powierzchnię


Schemat organizacji prac przy urządzaniu kwietników:


Rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 20cm

Wyrównanie powierzchni kwietnika

Wytyczenie wzoru kwietnika

Wyznaczenie miejsc sadzenia

Doniesienie i posadzenie roślin

Podlanie roślin


Projekt urządzenia obszaru „A”

Uważam, że XIX-wieczny ogród willowy wymaga zaprojektowania formy kwiatowej stosowanej w ogrodach krajobrazowych, dlatego proponuję na wyznaczonym obszarze arabeskę. Nawiązuje ona do motywów roślinnych, zwierzęcych i heraldycznych. Trwały efekt kolorystyczny uzyskam dzięki zastosowaniu roślin o ozdobnych liściach dobrze znoszących strzyżenie. Do wykonania kompozycji wykorzystam również rośliny obficie kwitnące.
Planuję posadzenie następujących roślin oznaczonych na projekcie numerami


 1. jukka nitkowata

 2. koleus Blume’a

 3. kocanki wełniste

 4. irezyna Herbsta

 5. alternantera powabna

 6. żeniszek maksykański

 7. begonia stale kwitnąca

 8. heliotrop peruwiański


Do założenia kwietników należy użyć taczki, szpadla, grabi, miarki, sznurka.

Kosztorys założenia kwietników nr 1 i 2
Wykorzystując informacje podane w załączniku 4 obliczam ilość roślin. Z rozstawy 25x25cm dla żeniszka wynika, że na 1m2 przypada 16 roślin, z rozstawy 20x20cm dla aksamitki wynika, że na 1m2 przypada 25 roślin.

Podstawa
Cena

Wartość kosztorysowa w zł

Lp

wyceny lub pozycja analizy

Opis kosztorysowy

jednostka miary i ilościjednostkowa

(zł)


Robocizna

R


Materiał

M


Praca sprzętu

S


1

2

3

4

5

6

7

1

KNR 2-21

0412-04

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat IV z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20cm

Obmiar=3,2 m2

R=3,2x0,8681=2,778r-g

10,00

27,78M=

ziemia żyzna 3,2x0,206=0,659m3

50,00
32,96
2

KNR 2-21

0413-06

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 16 szt./m2

Obmiar=1,6m2

R=1,6x0,3581=0,573r-g

10,00

5,73
M=


żeniszek 1,6x16,80=26,88szt.

1,50
40,32
woda 1,6x0,04=0,064m3

1,20
0,08
3

KNR 2-21

0413-07

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2

Obmiar=1,6m2

R=1,6x0,4173=0,668r-g

10,00

6,68M=

aksamitka 1,6x26,25=42szt.

1,20
50,40
woda 1,6x0,04=0,064m3

1,20
0,08


Suma
40,19

123,84

-


Do obsadzenia kwietnika nie wykorzystuje się ciężkiego sprzętu.


Strona z©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy