Strona główna

Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plh140015 Pakosław


Pobieranie 10.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.02 Kb.Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu PZO

dla obszaru Natura 2000 PLH140015 Pakosław
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie
lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.), potocznie nazywaną „Dyrektywa siedliskową”.
Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
w formie zarządzenia właściwy terytorialnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na okres 10 lat. Dokument tworzy ramy prawne do działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Projekt planu zadań ochronnych sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, którym jest właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku przedmiotowego obszaru Natura 2000 projekt sporządza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego województwa, na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, ustanawiają wspólnie w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego obszaru kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Obszar Natura 2000 PLH140015 Pakosław (zwany dalej „obszarem Natura 2000”)
o powierzchni 668,6 ha, został po raz pierwszy zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku, aktualnie zamieszczony w Decyzji Komisji z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowanej jako dokument nr C(2011) 8278) (2012/14/UE), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 13.01.2012.
Ostoja położona jest w gminie Wierzbica, w źródliskowym obszarze niewielkiej rzeki Modrzejowicy. Obejmuje torfowiska przejściowe i niskie, w około 5% zmeliorowane,
z dołami po eksploatacji torfu (ok. 10% pow.), w różnej fazie sukcesji roślinnej. Częściowo zarasta drzewami i krzewami (zarośla brzozy niskiej i wierzb).
Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin:  • 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
    z Scheuchzerio-Caricetea;

  • 91IO ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

  • 1617 starodub łąkowy (Angelica palustris)

  • 1758 języczka syberyjska (Ligularia sibirica)

  • 1903 lipiennik (Liparis loeselii)

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac.


Projekt planu zadań ochronnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawierał będzie: opis granic obszaru, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń
dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar, cele działań ochronnych – konieczność zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, wykaz działań ochronnych wraz z podaniem obszarów ich wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie, wskazania do istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw.
W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność
w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar udziału w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, zorganizowane będą warsztaty lokalne dotyczące przedmiotowego obszaru.
Z dniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zdań ochronnych podana będzie informacja o miejscu, sposobie i terminie składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do powstającego, a następnie ukończonego projektu planu zadań ochronnych.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość