Informacja nr 6/2012 sprawozdanie z prac zarządu województwaPobieranie 140.82 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar140.82 Kb.
  1   2


INFORMACJA NR 6/2012
SPRAWOZDANIE

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZA OKRES OD 26.05.2012 R. DO 08.06.2012 R.
21. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 30.05.2012 R. *)
 1. Zarząd Województwa przyjął informację dotyczącą realizacji Regional­nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  za 2011 rok.

W omawianym okresie:

 • dokonano przeglądu Programu i renegocjowano zapisy Programu oraz ogła­szano kolejne nabory wniosków w ramach poszczególnych działań Pro­gramu,

 • przekazywano środki beneficjentom na realizację wybranych projektów,

 • trwały prace nad kryteriami wyboru projektów,

 • kontynuowano prace nad dokumentacją warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim,

 • nastąpiły zmiany w wykazie projektów indywidualnych przewidzianych do re­ali­zacji,

 • dokonano podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. Dostosowa­nia Technicznego.

Powyższe działania służyły efektywnemu wdrażaniu RPO.


 1. Zarząd Województwa zapoznał się z założeniami Strategii rozwoju woje­wództwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Województwo Kujawsko-Pomorskie PLAN MODERNIZACJI 2020+.

Przesłanką wskazującą na konieczność opracowania nowej Strategii rozwoju dla województwa kujawsko-pomorskiego jest dążenie do doskonalenia procesu zarządzania województwem poprzez stworzenie nowoczesnego instrumentu za­rządzania jakim powinna być strategia modernizacji regionu. Należy też zwrócić uwagę na wymogi wynikające z nowego systemu zarządzania krajem, na który składają się następujące elementy:

 • aktualizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

 • nowe dokumenty strategiczne:

 • Strategia Europa 2020,

 • Długo- i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

 • zintegrowane strategie rozwoju,

 • polityka rozwoju Unii Europejskiej po 2013 r.,

 • przyjęcie przez Rząd Założeń Systemu Zarządzania Rozwojem Kraju.

Zakłada się, że Strategia będzie w szerokim stopniu nawiązywać do prog­noz rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i Europy oraz do uwarun­kowań wynikających z planów rozwoju innych polskich regionów, tak aby:

 • wyprzedzająco przygotować przestrzeń województwa do nadchodzących zmian,

 • rozpoznać „nisze rozwojowe” niedostrzegane w polityce regionalnej innych województw, zwłaszcza stanowiących konkurencję dla kujawsko-pomor­skiego.

Opracowywana Strategia rozwoju do roku 2020 będzie miała za cel stworzenie warunków dla procesu modernizacji naszego województwa.


 1. Zarząd Województwa wydał opinię w odniesieniu do Zielonej Księgi doty­czącej obszarów metropolitalnych.
 1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z za­da­niami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględ­nione w planie zagospodarowania przestrzennego wojewódz­twa kujaw­sko-pomorskiego:

 • nr 92/12 - uzgodniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ze­społu wsi Raciążek – Podole, gmina Raciążek,
 • nr 93/12 - ponownie uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego pn. „Owczarki Wschodnie”, obejmującego obszar ograni­czony linią kolejową Grudziądz – Malbork oraz granicą administracyjną mia­sta Grudziądza,
 • nr 94/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpa­lerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta Wło­cła­wek.
 1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z usta­le­niami Planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz­twa ku­jaw­sko-pomorskiego:

 • nr 95/12 - odmówiono ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwa­runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlu­bie.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
  • Druk nr 79/12 - w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku,
  • Druk nr 81/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mia­sta Toruń.
 1. Uchwały Zarządu Województwa
 1. Nr 21/601/12 - udzielono pełnomocnictwa Panu Piotrowi Całbeckiemu do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 31 maja 2012 r.
 1. Nr 21/602/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsic­kiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujaw­sko-Pomorskiego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze­niu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku w dniu 11 czerwca 2012 r.
 1. Nr 21/603/12 - udzielono pełnomocnictwa Pani Magdalenie Mike-Gęsic­kiej do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujaw­sko-Pomorskiego prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni­ków Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograni­czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w dniu 11 czerwca
  2012 r.
 1. Nr 21/604/12 - udzielono Pani Joannie Nowakowskiej pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego
  i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, w zakresie obejmującym przeglądanie ksiąg i dokumen­tów Spółki, sporządzanie bilansu dla użytku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu Spółki.
 1. Nr 21/605/12 - zaciągnięto w 2012 roku kredyt długoterminowy z przezna­czeniem na:

 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w roku 2012;

 2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 1. Nr 21/606/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 79/973/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2008 r.
  w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykony­wa­nia zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Ob­sza­rów Wiejskich na lata 2007-2013. 1. Nr 21/607/12 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 60/1004/09 Za­rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r.
  w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykony­wa­nia zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Ob­sza­rów Wiejskich na lata 2007-2013.
 1. Nr 21/608/12 - ustalono termin składania wniosków o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodat­kowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 2 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.
 1. Nr 21/609/12 - przekazano Ministrowi Środowiska do zaopiniowania pro­jekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
 1. Nr 21/610/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2003 r.
  w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gmin­nych nowych numerów (z późn. zm.).
 1. Nr 21/611/12 - udzielono dotacji celowych dla spółek wodnych na realiza­cję 84 zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2012 roku na łączną kwotę 1.100.000,00 zł.
 1. Nr 21/612/12 - Województwo Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do orga­ni­zacji regionalnego Konkursu na najlepsze gospodarstwo agrotury­styczne „AGRO-wczasy”.
 1. Nr 21/613/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 86/1113/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w spra­wie przyjęcia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 1. Nr 21/614/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego
  pn. Obóz „Aktywnie i zdrowo na sportowo” Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Nakle nad Notecią.
 1. Nr 21/615/12 - zmieniono uchwałę Nr 12/271/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdze­nia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1. Nr 21/616/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. Sanatorium „Kujawianka” w Inowro­cławiu, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
 1. Nr 21/617/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą Sanato­rium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Ciechocinek, ul. Polna 16, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełno­sprawnych.
 1. Nr 21/618/12 - zmieniono uchwałę Nr 27/430/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpie­nia do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu spo­łecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020”.
 1. Nr 21/619/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowi­sko Wieniec” Sp. z o.o. Zespół Szpitalno-Sanatoryjny „Zacisze-Hel” – Pawilon „Hel” w Wieńcu Zdroju, ubiegającym się o wpis do reje­stru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
 1. Nr 21/620/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zgrupowanie rugby na wózkach” Fundacji Aktywnej Rehabilita­cji z biu­rem regionalnym w Bydgoszczy.
 1. Nr 21/621/12 - postanowiono zlecić realizację zadania publicznego pod tytułem II Fe­stiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” Inicjatywie Kulturalnej Bard z sie­dzibą w Bydgoszczy.
 1. Nr 21/622/12 - wydano pozytywną opinię o ośrodku pod nazwą „Uzdrowi­sko Wieniec” Sp. z o.o. Zespół Sanatoryjny „Hutnik – Jutrzenka – Tęcza” – Sanatorium „Hutnik” w Wieńcu Zdroju, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabi­litacyjne dla osób niepełnosprawnych. 1. Nr 21/623/12 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolo­nemu im. L. Rydygiera w Toruniu na sprzedaż, w drodze przetargu
  3 transformatorów oraz agregatu prądotwórczego.
 1. Nr 21/624/12 - wyrażono zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku na sprzedaż, w drodze przetargu publicznego, samochodu sanitarnego marki Mercedes Sprinter 313 CDI, o nr rej. CW 22004.
 1. Nr 21/625/12 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postę­powania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świe­ciu.
 1. Nr 21/626/12 - wyznaczono Pana Piotra Kryna – przedstawiciela Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego – do składu komisji konkursowych na stanowisko ordynatora w następujących jednostkach organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu:

 1. Oddziału II Psychiatrycznego Męskiego;

 2. Oddziału III Psychiatrycznego Żeńskiego;

 3. Oddziału Klinicznego VI Psychiatrii Dzieci i Młodzieży;

 4. Oddziału Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podeszłego.
 1. Nr 21/627/12 - rozstrzygnięto V edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki
  z pozarządówki”.
 1. Nr 21/628/12 - zmieniono uchwałę Nr 11/251/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnię­cia otwartego konkursu ofert nr 13/2012 na wyko­nywanie zadań publicz­nych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 r. pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowa­nych
  z fun­duszy zewnętrznych”.
 1. Nr 21/629/12 - zaakceptowano założenia projektu „Promocja marki woje­wództwa jako destynacji turystycznej w 2012 r.” realizowanego
  w roku 2012.
 1. Nr 21/630/12 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melio­racji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na złożenie wniosku
  o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w udziale do 698/9832 części nieruchomości położonej w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 150/3,
  o pow. 0,0125 ha.
 1. Nr 21/631/12 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na rok 2012 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
  z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
 1. Nr 21/632/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicz­nego na dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie sys­temu Di­gital Signage”, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwią­zań in­formatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Ku­jawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura.
 1. Nr 21/633/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej unieważnia­jący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Uroczystej Gali XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty prze­wyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie za­mówienia.


 1. Nr 21/634/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicz­nego na organizację Uroczystej Gali XII Edycji Wręczenia Nagród Mar­szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Nr 21/635/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopa­trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Dra­gacz – aktualizacja” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gmi­nami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
 1. Nr 21/636/12 - do publicznej wiadomości podano informację:

 • o zobowiązaniach wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 r.,

 • o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorial­nego,

 • o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

oraz wykazy:

 • udzielonych poręczeń i gwarancji,

 • osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposia­dają­cych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwo­cie przewyż­szającej łącznie 500 zł,

 • osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowo­ści prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 1. Nr 21/637/12 - zmieniono uchwałę Nr 1/12/12 Zarządu Województwa Ku­jawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Po­morskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012. 1. Nr 21/638/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 54/902/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przy­padku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013.
 1. Nr 21/639/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Regional­nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
 1. Nr 21/640/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmie­niającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priory­tetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw­sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
 1. Nr 21/641/12 - przyjęto zmieniony harmonogram prac nad projektem „Zin­tegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglo­meracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgo­sko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na lata 2010-2015”.
 1. Nr 21/642/12 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Fun­duszu Społecznego dla projektu systemowego pn. „Przedsiębior­czość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrud­nienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Ope­racyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie nieprzekraczającej 50.000.000,00 zł.

Beneficjentem projektu jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.


 1. Nr 21/643/12 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Filharmonii Pomor­skiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, sporzą­dzone na dzień 31.12.2011 r. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:

 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.306.501,08 zł;

 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazu­jący zysk netto w wysokości 26.133,31 zł;

 3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 508.048,13 zł;

 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujący zwięk­szenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. o kwotę 7.654,84 zł.

Zysk za 2011 rok w wysokości 26.133,31 zł zwiększy fundusz instytucji.

: files -> sejmik -> projekty uchwal
files -> Ponizej podajemy slownik wspomnien z czasow prl naprawde ciekawe skojarzenia! Adapter "Bambino"
files -> Kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć na Open'erze 2014?
files -> W poniższym schemacie blokowym występują: A. Dwa wejścia
files -> Kolejnych, 100 gimnazjalistów do ogólnopolskiego programu stypendiów licealnych
files -> Architektura I urbanistyka
files -> Egzamin z języka polskiego
files -> Projekt Planowany rok ukończenia
projekty uchwal -> Załącznik do Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
projekty uchwal -> Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz
projekty uchwal -> Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia r


  1   2


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy