Strona główna

Informacja nr 7/2010 sprawozdanie z prac zarządu województwa


Pobieranie 458.1 Kb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar458.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


INFORMACJA NR 7/2010
SPRAWOZDANIE

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO - POMORSKIEGO

ZA OKRES OD 26.06.2010 DO 18.08.2010 R.
51. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.06.2010 R. *)
 1. Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Kujawsko-Pomor­skie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., którego jedynym Wspólni­kiem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Podczas Zgromadzenia:
 • zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kujawsko-Pomor­skie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,
 • zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki Kujawsko-Pomorskie Inwesty­cje Medyczne sp. z o.o. za rok obrotowy 2009,
 • udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. Panu Wacławowi Filarowi, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009,
 • udzielono absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kujawsko-Po­morskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., Panu Edwardowi Kawickiemu,
 • udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich In­westycji Medycznych Sp. z o.o.: Panu Wiesławowi Czarneckiemu, Panu Januszowi Pawlakowi, Panu Henrykowi Sobczakowi, z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

 1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zada­niami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego:

 • nr 17010 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu za­gospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu

 • nr 17110 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
  i kie­runków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

 • nr 17210 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń

 • nr 173/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zago­spodarowania przestrzennego w części wsi Głuchowo, gmina Chełmża

 • nr 174/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zago­spodarowania przestrzennego dla obszaru IA oraz IB w Rypinie

 • nr 17510 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego obejmującego działki nr: 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle, gmina Gruta.
 1. Uchwały Zarządu Województwa
 1. Nr 51/835/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 92/1148/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w spra­wie przyjęcia projektu kryteriów rejestracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 1. Nr 51/836/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1152/08 Zarządu Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regional­nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  na lata 2007-2013, załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla dzia­łania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
 1. Nr 51/837/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1151/08 Zarządu Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2 Regional­nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  na lata 2007-2013.
 1. Nr 51/838/10 - zmieniono uchwałę Nr 92/1154/08 Zarządu Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regional­nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  na lata 2007-2013.
 1. Nr 51/839/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 32/447/108 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.
  w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia wśród mieszkańców Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego Konkursu fotograficznego „Re­gion Po­zytywnie Odmieniony”, promującego Regionalny Program Ope­racyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 1. Nr 51/840/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/145/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w spra­wie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycz­nej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toru­niu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
 1. Nr 51/841/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/144/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w spra­wie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyj­nego na lata 2009-2011 pod nazwą „Zwiększenie dostępności do wyso­kospecjalistycznej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Ze­spolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespo­lony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
 1. Nr 51/842/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/142/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w spra­wie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyj­nego na lata 2009-2011 pod nazwą „Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu
  Ze­spolonym w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital
  Zespo­lony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
 1. Nr 51/843/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 12/143/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w spra­wie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2010 zadania pod nazwą „Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w To­runiu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
 1. Nr 51/844/10 - wyznaczono Pana Marka Smoczyka na członka VI kaden­cji Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regional­nego S.A. z siedzibą w Toruniu.
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość