Strona główna

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


Pobieranie 9.84 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.84 Kb.
Kielce dn. 28.08.2015 r.

MOPR/ZP/341/06/2015INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zawiadamia , że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego p. n. : Budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach ul. Miodowa 7zostało rozstrzygnięte

w dn.28.08.2015 r.
Wykonawcą zadania została firma Usługi Budowlane NIKOBUD Katarzyna Grabka,

25-739 Kielce , ul. Gwarków 1 z ceną ofertową 440 000,00 zł. i terminem wykonania zamówienia – 16.11.2015 r. ; ocena punktowa – 100 punktów (90 punktów w kryterium ceny

i 10 punktów w kryterium – termin wykonania zamówienia) . Umowa zostanie zawarta po dn. 02.09.2015 r.
Pozostałe oferty :
1. Zakład Remontowo- Budowlany Andrzej Kozera , 25-334 Kielce , ul. Winnicka 8 , z ceną ofertową - 566 851,12 zł. i terminem wykonania zamówienia -16.11.2015 r. Ocena punktowa – 79,86 (69,86 punktów w kryterium ceny i 10 punktów w kryterium termin wykonania zamówienia ).
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „BUDMA” , 25-528 Kielce , ul. Zagnańska 84 A z ceną ofertową 596 550,00 ,00 zł. i terminem wykonania zamówienia – 16.11.2015 r.

Ocena punktowa – 76,38 (66,38 punktów w kryterium ceny i 10 punktów w kryterium termin wykonania zamówienia ).


3. Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK” , 25-671 Kielce , ul. Bat. Chłopskich 153 z ceną ofertową 499 953,61 zł i terminem wykonania zamówienia – 16.11.2015 r. Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09.08.2013.r. , poz.907 ze zm.) – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu . Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku dysponowania osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia . Wezwanie do uzupełnienia wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi we wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( pkt VIII.3) specjalnościach skierowane zostało do Wykonawcy w dn. 24.08.2015 r. Wykonawca nie uzupełnił wykazu do dnia 27.08.2015 r. do godz. 10.00.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/cyt. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .


4. UTOVER GROUP Sp. z o.o. , 25-558 Kielce , ul. Zagnańska 84 A z ceną ofertową – 492 084,80 zł. i terminem wykonania – 16.11.2015 r. Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09.08.2013.r. , poz.907 ze zm.) – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu . Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca załączył do oferty informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych na kwotę mniejszą niż określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( pkt. VIII.6) oraz sumę wpłat na konto w okresie od jego założenia do daty wystawienia informacji . Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 25.08.2015 r. dotyczące uzupełnienia informacji z banku wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert , potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł., przedłożył informację o sumie wpłat na konto w okresie od 21.05.2015 r.

do 26.08.2015 r. Nie potwierdził tym samym posiadania wymaganej przez Zamawiającego kwoty dostępnych środków w jakiejkolwiek dacie z trzymiesięcznego terminu przed datą składania ofert a także w dacie wystawienia informacji, a jedynie wpływy na konto bez wskazania wypłat realizowanych w tym okresie. Jeżeli Firma Wykonawcy dysponuje wymaganymi przez Zamawiającego środkami , bank potwierdza , że takie środki znajdują się na koncie w określonej dacie ; informacja banku o wpłatach bez jednoczesnego podania wielkości wypłat we wskazanym okresie jest informacją nierzetelną uniemożliwiającą weryfikację sytuacji finansowej Wykonawcy .Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/cyt. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość