Strona główna

Informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobieranie 23.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.23 Kb.
Warszawa, dnia 20.10.2015

L.dz.108/15Do Wykonawców , którzy złożyli ofertę


INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Ośrodek Kultury ARSUS , w Dzielnicy URSUS m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14,

02-495 Warszawa, informuje o wykluczeniu Wykonawcy oraz odrzuceniu jego oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907 z późniejszymi zmianami), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia wraz z dostosowaniem do nagłośnienia już istniejącego dla kina „URSUS” w Ośrodku Kultury „ARSUS” w Dzielnicy URSUS m.st. Warszawy, 02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14”
OFERTA nr 1 złożona przez:

PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne, spółka z o.o, ul. Chrobrego 22, 65-052 Zielona Góra


Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty
Brak w formularzu oferty oświadczenia Wykonawcy , stosownie do Art.91 ust.3a Ustawy PZp, że wybór oferty nie będzie lub będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. nr 177, poz.1054, z późn.zm).
Brak dokumentów wymaganych w SIWZ (Rozdz.VI, pkt 9, ppkt 9.2. i ppkt 9.3) , to jest dokumentu gwarancyjnego według załącznika nr 7 do SIWZ, parametrów technicznych oferowanego sprzętu według

załącznika nr 8 do SIWZ.


Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty
Zgodnie z Art.89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty
Brak załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zgodnie z zapisem w Rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.2 SIWZ.

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty
Wykonawca zgodnie z dyspozycją Art.24 ust.2 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, podlega wykluczeniu, a jego oferta podlega odrzuceniu z Art.24 ust.4 Prawo Zamówień publicznych.

Jednocześnie dokonano wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej, spełniającej warunki niniejszego postępowania, złożonej przez firmę : Awaco Project Sp. z o.o., Al.Niepodległości 124, 02-577 Warszawa.

W załączeniu druk informacyjny o wyborze oferty wraz z informacjami zgodnie z dyspozycją Art. 92 Ustawy Pzp.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji na e-mail: malgorzata.orzechowska@arsus.pl lub na nr faxu: 22 478-36-26.

Do wiadomości:  • Wykonawcy

  • a/a


Warszawa, dnia 20.10.2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: 3/2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Traktorzystów 14,02- 495 Warszawa,

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia z dostosowaniem do nagłośnienia już istniejącego dla kina „URSUS” w Ośrodku Kultury „ARSUS” w dzielnicy URSUS m.st.. Warszawy,02-495 Warszawa, ul.Traktorzystów 14”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

AWACO PROJECT Sp. z o.o, Al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa.
Uzasadnienie: Wyboru oferty dokonano z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta nr 3 w kryteriach „cena oferty brutto” 90%, „gwarancja jakości – 10% otrzymała łącznie największą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu tj. 94,00 pkt, spełniając warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art..94 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, termin po 27 października 2015r.. to termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:


Nr oferty

Firma (nazwa ) Wykonawcy lub nazwisko Wykonawcy oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena oferty brutto” (C)

Liczba pkt w kryterium „gwarancja jakości” (G)

Łączna ilość punktów

1.

PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o ,ul.Chrobrego 22,

65-052 Zielona GóraOFERTA ODRZUCONA2.

ESS AUDIO Sp. z o.o.

ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki


71,61pkt

10,00 pkt

81,61 pkt
3.

AWACO PROJECT Sp. z o.o,

Al. Niepodległości 124,

02-577 Warszawa

90,00 pkt


4,00 pkt94,00 pkt


Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego załącznika na e-mail: malgorzata.orzechowska@arsus.pl, lub fax: 22- 478-36-26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość